Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Maudite

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/05/2013 17:27

L'écrit contient 404 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pendantce

La Maudite

Tout drapé enseveli sorti de la nuit noire fumante là où béante l’horloge me suit me nuit comme une morte je me suis retrouvé frappé comme une neige éternelle éveillée et sortie d’un droit sommeil comme un pic glacé qui surgit au cœur de la brume et j’ai osé dire à la lune je t’encule salope tu n’es qu’une vielle loque pleine de poussière vivante déjà fanée pleine de lueurs accroupissant tout mes étés infernale comme une poupée rose qui rie et laide comme une figure de proue qui blottit je te maudit o lune de toutes les vies tu n’es pas un astre tu es le diable puant qui s’assoit tu n’es pas une trace tu es une statue de bois pourri tu n’es pas un arbre derrière lequel on peut te voir tu es celle que l’on ne voit pas derrière tout ce qu’on peut ne pas voir tu n’es pas un mal tu n’es pas un bien tu es tant bien que mal la gelée frivole des matins où l’on s’apitoie en crachant un doux et subtil venin parmi les parfum des plus vénéneux non-oxymores de la vie maudite tu es une maudite tu persistes et signes à l’endroit des mollesses et à l’envers de tout dieu qui flamboie je ne vois que toi o misère comme une corde névrotique qui flashe sur les pâleurs de l’ennui comme un souffle qui s’engourdie à la vue de ta gueule mêlant coliques et papier cul comme tout ce qui resplendit derrière le voile de la pauvreté comme tout ce qui s’éteint soudainement en proie à la beauté tu n’es pas plusse celle que tu caches que celle que tu oses montrer monte un peu sur mon cheval et cambre ta rondeur grassouillette plie toi au doux cérémonial de l’ardeur qui s’hébète tu es une rustre pochtronne avec qui n’importe qui boirait tu es une familière bonbonne comme une merde sacro sainte et jamais que dis je moins que jamais je ne m’emporterais pour tes chants de licornes car tu es une bête bestiale un monstre monstrueux une horreur horrible et un calme silencieux jamais de ma part tu auras le dernier mot con devrais-je me voir car tu viens de m’en tirer un beau
  • Pieds Hyphénique: La Maudite

    tout=dra=pé=en=se=ve=li=sor=ti=de=la=nuit=noi=re=fu=man=te=là=où=bé=an=te=l=hor=lo=ge=me=suit=me=nuit=com=me=u=ne=mor=te=je=me=suis=re=trou=vé=frap=pé=com=me=u=ne=nei=ge=é=ter=nel=le=é=veillée=et=sor=tie=dun=droit=som=meil=com=me=un=pic=gla=cé=qui=sur=git=au=cœur=de=la=bru=me=et=jai=o=sé=di=re=à=la=lu=ne=je=ten=cu=le=sa=lo=pe=tu=nes=quu=ne=viel=le=lo=que=plei=ne=de=pous=siè=re=vi=van=te=dé=jà=fa=née=plei=ne=de=lueurs=ac=crou=pis=sant=tout=mes=é=tés=in=fer=na=le=com=me=u=ne=pou=pée=ro=se=qui=rie=et=lai=de=com=me=u=ne=fi=gu=re=de=proue=qui=blot=tit=je=te=mau=dit=o=lu=ne=de=tou=tes=les=vies=tu=nes=pas=un=as=tre=tu=es=le=dia=ble=puant=qui=sas=soit=tu=nes=pas=u=ne=tra=ce=tu=es=u=ne=sta=tue=de=bois=pour=ri=tu=nes=pas=un=ar=bre=der=riè=re=le=quel=on=peut=te=voir=tu=es=cel=le=que=lon=ne=voit=pas=der=riè=re=tout=ce=quon=peut=ne=pas=voir=tu=nes=pas=un=mal=tu=nes=pas=un=bien=tu=es=tant=bien=que=mal=la=ge=lée=fri=vo=le=des=ma=tins=où=lon=sa=pi=toie=en=cra=chant=un=doux=et=sub=til=ve=nin=par=mi=les=par=fum=des=plus=vé=né=neux=non=oxy=mo=res=de=la=vie=mau=di=te=tu=es=u=ne=mau=di=te=tu=per=sis=tes=et=si=gnes=à=len=droit=des=mol=les=ses=et=à=len=vers=de=tout=dieu=qui=flam=boie=je=ne=vois=que=toi=o=mi=sè=re=com=me=u=ne=cor=de=né=vro=ti=que=qui=fla=she=sur=les=pâ=leurs=de=len=nui=com=me=un=souf=fle=qui=sen=gour=die=à=la=vue=de=ta=gueu=le=mê=lant=co=li=ques=et=pa=pier=cul=com=me=tout=ce=qui=res=plen=dit=der=riè=re=le=voi=le=de=la=pau=vre=té=com=me=tout=ce=qui=sé=teint=sou=dai=ne=ment=en=proie=à=la=beau=té=tu=nes=pas=plus=se=cel=le=que=tu=ca=ches=que=cel=le=que=tu=o=ses=mon=trer=mon=te=un=peu=sur=mon=che=val=et=cam=bre=ta=ron=deur=gras=souillet=te=plie=toi=au=doux=cé=ré=mo=nial=de=lar=deur=qui=shé=bè=te=tu=es=u=ne=rus=tre=poch=tron=ne=a=vec=qui=nim=por=te=qui=boi=rait=tu=es=u=ne=fa=mi=liè=re=bon=bon=ne=com=me=u=ne=mer=de=sa=cro=sain=te=et=ja=mais=que=dis=je=moins=que=ja=mais=je=ne=mem=por=te=rais=pour=tes=chants=de=li=cor=nes=car=tu=es=u=ne=bê=te=bes=tia=le=un=mons=tre=mons=trueux=u=ne=hor=reur=hor=ri=ble=et=un=cal=me=si=len=cieux=ja=mais=de=ma=part=tu=au=ras=le=der=nier=mot=con=de=vrais=je=me=voir=car=tu=viens=de=men=ti=rer=un=beau 586
  • Phonétique : La Maudite

    tu dʁape ɑ̃səvəli sɔʁti də la nɥi nwaʁə fymɑ̃tə la u beɑ̃tə lɔʁlɔʒə mə sɥi mə nɥi kɔmə ynə mɔʁtə ʒə mə sɥi ʁətʁuve fʁape kɔmə ynə nεʒə etεʁnεllə evεje e sɔʁti dœ̃ dʁwa sɔmεj kɔmə œ̃ pik ɡlase ki syʁʒi o kœʁ də la bʁymə e ʒε oze diʁə a la lynə ʒə tɑ̃kylə salɔpə ty nε kynə vjεllə lɔkə plεnə də pusjεʁə vivɑ̃tə deʒa fane plεnə də lɥœʁz- akʁupisɑ̃ tu mεz- etez- ɛ̃fεʁnalə kɔmə ynə pupe ʁozə ki ʁi e lεdə kɔmə ynə fiɡyʁə də pʁu ki blɔti ʒə tə modi o lynə də tutə lε vi ty nε pa œ̃n- astʁə ty ε lə djablə pɥɑ̃ ki saswa ty nε pa ynə tʁasə ty ε ynə statɥ də bwa puʁʁi ty nε pa œ̃n- aʁbʁə dəʁjεʁə ləkεl ɔ̃ pø tə vwaʁ ty ε sεllə kə lɔ̃ nə vwa pa dəʁjεʁə tu sə kɔ̃ pø nə pa vwaʁ ty nε pa œ̃ mal ty nε pa œ̃ bjɛ̃ ty ε tɑ̃ bjɛ̃ kə mal la ʒəle fʁivɔlə dε matɛ̃z- u lɔ̃ sapitwa ɑ̃ kʁaʃɑ̃ œ̃ duz- e sybtil vənɛ̃ paʁmi lε paʁfœ̃ dε plys venenø nɔ̃ ɔksimɔʁə də la vi moditə ty ε ynə moditə ty pεʁsistəz- e siɲəz- a lɑ̃dʁwa dε mɔlesəz- e a lɑ̃vεʁ də tu djø ki flɑ̃bwa ʒə nə vwa kə twa o mizεʁə kɔmə ynə kɔʁdə nevʁɔtikə ki flaʃə syʁ lε palœʁ də lɑ̃nɥi kɔmə œ̃ suflə ki sɑ̃ɡuʁdi a la vɥ də ta ɡələ mεlɑ̃ kɔlikz- e papje kyl kɔmə tu sə ki ʁεsplɑ̃di dəʁjεʁə lə vwalə də la povʁəte kɔmə tu sə ki setɛ̃ sudεnəmɑ̃ ɑ̃ pʁwa a la bote ty nε pa plysə sεllə kə ty kaʃə kə sεllə kə ty ozə mɔ̃tʁe mɔ̃tə œ̃ pø syʁ mɔ̃ ʃəval e kɑ̃bʁə ta ʁɔ̃dœʁ ɡʁasujεtə pli twa o du seʁemɔnjal də laʁdœʁ ki sebεtə ty ε ynə ʁystʁə poktʁɔnə avεk ki nɛ̃pɔʁtə ki bwaʁε ty ε ynə familjεʁə bɔ̃bɔnə kɔmə ynə mεʁdə sakʁo sɛ̃tə e ʒamε kə di ʒə mwɛ̃ kə ʒamε ʒə nə mɑ̃pɔʁtəʁε puʁ tε ʃɑ̃ də likɔʁnə- kaʁ ty ε ynə bεtə bεstjalə œ̃ mɔ̃stʁə mɔ̃stʁyøz- ynə ɔʁœʁ ɔʁiblə e œ̃ kalmə silɑ̃sjø ʒamε də ma paʁ ty oʁa lə dεʁnje mo kɔ̃ dəvʁε ʒə mə vwaʁ kaʁ ty vjɛ̃ də mɑ̃ tiʁe œ̃ bo
  • Pieds Phonétique : La Maudite

    tu=dʁa=pe=ɑ̃=sə=və=li=sɔʁ=ti=də=la=nɥi=nwa=ʁə=fy=mɑ̃=tə=la=u=be=ɑ̃=tə=lɔʁ=lɔ=ʒə=mə=sɥi=mə=nɥi=kɔ=mə=y=nə=mɔʁ=tə=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=ve=fʁa=pe=kɔ=mə=y=nə=nε=ʒə=e=tεʁ=nεl=lə=e=vε=je=e=sɔʁ=ti=dœ̃=dʁwa=sɔ=mεj=kɔ=mə=œ̃=pik=ɡla=se=ki=syʁ=ʒi=o=kœʁ=də=la=bʁy=mə=e=ʒε=o=ze=di=ʁə=a=la=ly=nə=ʒə=tɑ̃=ky=lə=sa=lɔ=pə=ty=nε=ky=nə=vjεl=lə=lɔ=kə=plε=nə=də=pu=sjε=ʁə=vi=vɑ̃=tə=de=ʒa=fa=ne=plε=nə=də=lɥœʁ=za=kʁu=pi=sɑ̃=tu=mε=ze=te=zɛ̃=fεʁ=na=lə=kɔ=mə=y=nə=pu=pe=ʁo=zə=ki=ʁi=e=lε=də=kɔ=mə=y=nə=fi=ɡy=ʁə=də=pʁu=ki=blɔ=ti=ʒə=tə=mo=di=o=ly=nə=də=tu=tə=lε=vi=ty=nε=pa=œ̃=nas=tʁə=ty=ε=lə=dja=blə=pɥɑ̃=ki=sa=swa=ty=nε=pa=y=nə=tʁa=sə=ty=ε=y=nə=statɥ=də=bwa=puʁ=ʁi=ty=nε=pa=œ̃=naʁ=bʁə=də=ʁjε=ʁə=lə=kεl=ɔ̃=pø=tə=vwaʁ=ty=ε=sεl=lə=kə=lɔ̃=nə=vwa=pa=də=ʁjε=ʁə=tu=sə=kɔ̃=pø=nə=pa=vwaʁ=ty=nε=pa=œ̃=mal=ty=nε=pa=œ̃=bjɛ̃=ty=ε=tɑ̃=bjɛ̃=kə=mal=la=ʒə=le=fʁi=vɔ=lə=dε=ma=tɛ̃=zu=lɔ̃=sa=pi=twa=ɑ̃=kʁa=ʃɑ̃=œ̃=du=ze=syb=til=və=nɛ̃=paʁ=mi=lε=paʁ=fœ̃=dε=plys=ve=ne=nø=nɔ̃=ɔk=si=mɔ=ʁə=də=la=vi=mo=di=tə=ty=ε=y=nə=mo=di=tə=ty=pεʁ=sis=tə=ze=si=ɲə=za=lɑ̃=dʁwa=dε=mɔ=le=sə=ze=a=lɑ̃=vεʁ=də=tu=djø=ki=flɑ̃=bwa=ʒə=nə=vwa=kə=twa=o=mi=zε=ʁə=kɔ=mə=y=nə=kɔʁ=də=ne=vʁɔ=ti=kə=ki=fla=ʃə=syʁ=lε=pa=lœʁ=də=lɑ̃n=ɥi=kɔ=mə=œ̃=su=flə=ki=sɑ̃=ɡuʁ=di=a=la=vɥ=də=ta=ɡə=lə=mε=lɑ̃=kɔ=lik=ze=pa=pje=kyl=kɔ=mə=tu=sə=ki=ʁεs=plɑ̃=di=də=ʁjε=ʁə=lə=vwa=lə=də=la=po=vʁə=te=kɔ=mə=tu=sə=ki=se=tɛ̃=su=dε=nə=mɑ̃=ɑ̃=pʁwa=a=la=bo=te=ty=nε=pa=ply=sə=sεl=lə=kə=ty=ka=ʃə=kə=sεl=lə=kə=ty=o=zə=mɔ̃=tʁe=mɔ̃=tə=œ̃=pø=syʁ=mɔ̃=ʃə=val=e=kɑ̃=bʁə=ta=ʁɔ̃=dœʁ=ɡʁa=su=jε=tə=pli=twa=o=du=se=ʁe=mɔ=njal=də=laʁ=dœʁ=ki=se=bε=tə=ty=ε=y=nə=ʁys=tʁə=pok=tʁɔ=nə=a=vεk=ki=nɛ̃=pɔʁ=tə=ki=bwa=ʁε=ty=ε=y=nə=fa=mi=ljε=ʁə=bɔ̃=bɔ=nə=kɔ=mə=y=nə=mεʁ=də=sa=kʁo=sɛ̃=tə=e=ʒa=mε=kə=di=ʒə=mwɛ̃=kə=ʒa=mε=ʒə=nə=mɑ̃=pɔʁ=tə=ʁε=puʁ=tε=ʃɑ̃=də=li=kɔʁ=nə=kaʁ=ty=ε=y=nə=bε=tə=bεs=tja=lə=œ̃=mɔ̃s=tʁə=mɔ̃s=tʁy=ø=zy=nə=ɔ=ʁœʁ=ɔ=ʁi=blə=e=œ̃=kal=mə=si=lɑ̃=sjø=ʒa=mε=də=ma=paʁ=ty=o=ʁa=lə=dεʁ=nje=mo=kɔ̃=də=vʁε=ʒə=mə=vwaʁ=kaʁ=ty=vjɛ̃=də=mɑ̃=ti=ʁe=œ̃=bo 587

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/05/2013 17:54Tulipe Noire

Bravo pour ce très joli écrit que j’ai beaucoup aimé l’idée que tu as voulu dire, mes amitiés.