Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ivre De Toi…

Poème Amour
Publié le 29/04/2006 17:18

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Petite Véro

Ivre De Toi…

Je m’enivre sans cesse de pensées,
Celles qui me mènent toujours vers toi,
Car je rêve encore souvent de tes bras,
Ceux dans lesquels, je me blottissais…

J’adorais m’enfermée au milieu d’eux,
Tu me protéger sans à priori,
Sans me poser de questions sur ma vie,
Mais les questions tu te les posais sur ceux…

Qui m’avait détruite à ce point, pour ne voir,
Que douleurs et peurs à travers mes regards,
Tu te demandais comment j’avais encore cet espoir,
D’avancer dans ma vie, sans aller nulle part…

Je me souviens qu’un jour, tu m’ais dit,
Qu’est ce qui te ronge tant de l’intérieur,
Pour que jamais, le sourire ait ton cœur,
Mais je n’ai jamais répondu, un non dit…

Je ne parle pas de mes blessures,
Elles sont sectionnées comme une armure,
De béton que j’ai construit petit à petit,
Et jamais, elles ne se voient car je souris…

Faux semblants, j’aime à entretenir,
Mais je veux continuer mon avenir,
Construire une vie plus jolie,
Je ne sais si j’y parviendrai ainsi…

Tu ne comprenais pas toujours mon être,
Fort tu voulais m’aider dans mon combat,
Alors ton écoute, tu déroulais en maître,
Mais les paroles, je ne les prononçais pas…

Tu avais l’impression que ce n’était rien,
Tu voulais ouvrir cette discussion,
Mais tu ne voulais pas forcément être félin,
Paraître ogre pour me faire perdre la raison…

Tu as souvent essayé de me faire parler,
Je n’ai jamais su que garder mon silence,
Je te revois encore dans l’insuffisance,
De la décence de mes mots, tu me détestais…

Mais jamais tu n’as fermé tes bras,
Pour me consoler, tu as toujours été là,
Je ne peux pas t’en vouloir de ne pas,
Me retrouver, je sais, un jour tu reviendras…
 • Pieds Hyphénique: Ivre De Toi…

  je=men=i=vre=sans=ces=se=de=pen=sées 10
  cel=les=qui=me=mè=nent=tou=jours=vers=toi 10
  car=je=rêveen=co=re=sou=vent=de=tes=bras 10
  ceux=dans=les=quels=je=me=blot=tis=sais 9

  ja=do=rais=men=fer=mée=au=mi=lieu=deux 10
  tu=me=pro=té=ger=sans=à=pri=o=ri 10
  sans=me=po=ser=de=ques=tions=sur=ma=vie 10
  mais=les=ques=tions=tu=te=les=po=sais=sur=ceux 11

  qui=ma=vait=dé=truiteà=ce=point=pour=ne=voir 10
  que=dou=leurs=et=peurs=à=tra=vers=mes=re=gards 11
  tu=te=de=man=dais=comment=ja=vais=en=co=re=cet=es=poir 14
  da=van=cer=dans=ma=vie=sans=al=ler=nul=le=part 12

  je=me=sou=viens=quun=jour=tu=mais=dit 9
  quest=ce=qui=te=ronge=tant=de=lin=té=rieur 10
  pour=que=ja=mais=le=sou=rire=ait=ton=cœur 10
  mais=je=nai=ja=mais=ré=pon=du=un=non=dit 11

  je=ne=par=le=pas=de=mes=bles=su=res 10
  elles=sont=sec=tion=nées=comme=u=ne=ar=mure 10
  de=bé=ton=que=jai=cons=truit=pe=tit=à=pe=tit 12
  et=ja=mais=el=les=ne=se=voient=car=je=sou=ris 12

  faux=sem=blants=jai=me=à=en=tre=te=nir 10
  mais=je=veux=con=ti=nuer=mon=a=ve=nir 10
  construi=re=u=ne=vie=plus=jo=lie 8
  je=ne=sais=si=jy=par=vien=drai=ain=si 10

  tu=ne=com=pre=nais=pas=tou=jours=mon=être 10
  fort=tu=vou=lais=mai=der=dans=mon=com=bat 10
  a=lors=ton=é=coute=tu=dé=rou=lais=en=maître 11
  mais=les=pa=roles=je=ne=les=pro=non=çais=pas 11

  tu=a=vais=limpres=sion=que=ce=né=tait=rien 10
  tu=vou=lais=ou=vrir=cet=te=dis=cus=sion 10
  mais=tu=ne=vou=lais=pas=for=cément=ê=tre=fé=lin 12
  pa=raîtreo=gre=pour=me=fai=re=per=dre=la=rai=son 12

  tu=as=souvent=es=sayé=de=me=fai=re=par=ler 11
  je=nai=ja=mais=su=que=gar=der=mon=si=lence 11
  je=te=re=vois=en=core=dans=lin=suf=fi=sance 11
  de=la=décen=ce=de=mes=mots=tu=me=dé=tes=tais 12

  mais=ja=mais=tu=nas=fer=mé=tes=bras 9
  pour=me=con=so=ler=tu=as=tou=jours=é=té=là 12
  je=ne=peux=pas=ten=vou=loir=de=ne=pas 10
  me=re=trou=ver=je=sais=un=jour=tu=re=vien=dras 12
 • Phonétique : Ivre De Toi…

  ʒə mɑ̃nivʁə sɑ̃ sεsə də pɑ̃se,
  sεllə ki mə mεne tuʒuʁ vεʁ twa,
  kaʁ ʒə ʁεvə ɑ̃kɔʁə suvɑ̃ də tε bʁa,
  sø dɑ̃ lekεl, ʒə mə blɔtisε…

  ʒadɔʁε mɑ̃fεʁme o miljø dø,
  ty mə pʁɔteʒe sɑ̃z- a pʁjɔʁi,
  sɑ̃ mə poze də kεstjɔ̃ syʁ ma vi,
  mε lε kεstjɔ̃ ty tə lε pozε syʁ sø…

  ki mavε detʁɥitə a sə pwɛ̃, puʁ nə vwaʁ,
  kə dulœʁz- e pœʁz- a tʁavεʁ mε ʁəɡaʁd,
  ty tə dəmɑ̃dε kɔmɑ̃ ʒavεz- ɑ̃kɔʁə sεt εspwaʁ,
  davɑ̃se dɑ̃ ma vi, sɑ̃z- ale nylə paʁ…

  ʒə mə suvjɛ̃ kœ̃ ʒuʁ, ty mεs di,
  kε sə ki tə ʁɔ̃ʒə tɑ̃ də lɛ̃teʁjœʁ,
  puʁ kə ʒamε, lə suʁiʁə ε tɔ̃ kœʁ,
  mε ʒə nε ʒamε ʁepɔ̃dy, œ̃ nɔ̃ di…

  ʒə nə paʁlə pa də mε blesyʁə,
  εllə sɔ̃ sεksjɔne kɔmə ynə aʁmyʁə,
  də betɔ̃ kə ʒε kɔ̃stʁɥi pəti a pəti,
  e ʒamε, εllə nə sə vwae kaʁ ʒə suʁi…

  fo sɑ̃blɑ̃, ʒεmə a ɑ̃tʁətəniʁ,
  mε ʒə vø kɔ̃tinɥe mɔ̃n- avəniʁ,
  kɔ̃stʁɥiʁə ynə vi plys ʒɔli,
  ʒə nə sε si ʒi paʁvjɛ̃dʁε ɛ̃si…

  ty nə kɔ̃pʁənε pa tuʒuʁ mɔ̃n- εtʁə,
  fɔʁ ty vulε mεde dɑ̃ mɔ̃ kɔ̃ba,
  alɔʁ tɔ̃n- ekutə, ty deʁulεz- ɑ̃ mεtʁə,
  mε lε paʁɔlə, ʒə nə lε pʁonɔ̃sε pa…

  ty avε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sə netε ʁjɛ̃,
  ty vulεz- uvʁiʁ sεtə diskysjɔ̃,
  mε ty nə vulε pa fɔʁsemɑ̃ εtʁə felɛ̃,
  paʁεtʁə ɔɡʁə puʁ mə fεʁə pεʁdʁə la ʁεzɔ̃…

  ty a suvɑ̃ esεje də mə fεʁə paʁle,
  ʒə nε ʒamε sy kə ɡaʁde mɔ̃ silɑ̃sə,
  ʒə tə ʁəvwaz- ɑ̃kɔʁə dɑ̃ lɛ̃syfizɑ̃sə,
  də la desɑ̃sə də mε mo, ty mə detεstε…

  mε ʒamε ty na fεʁme tε bʁa,
  puʁ mə kɔ̃sɔle, ty a tuʒuʁz- ete la,
  ʒə nə pø pa tɑ̃ vulwaʁ də nə pa,
  mə ʁətʁuve, ʒə sε, œ̃ ʒuʁ ty ʁəvjɛ̃dʁa…
 • Pieds Phonétique : Ivre De Toi…

  ʒə=mɑ̃=ni=vʁə=sɑ̃=sε=sə=də=pɑ̃=se 10
  sεl=lə=ki=mə=mε=ne=tu=ʒuʁ=vεʁ=twa 10
  kaʁʒə=ʁε=vəɑ̃=kɔ=ʁə=su=vɑ̃=də=tε=bʁa 10
  sø=dɑ̃=le=kεl=ʒə=mə=blɔ=ti=sε 9

  ʒa=dɔ=ʁε=mɑ̃=fεʁ=me=o=mi=ljø=dø 10
  ty=mə=pʁɔ=te=ʒe=sɑ̃=za=pʁj=ɔ=ʁi 10
  sɑ̃=mə=po=ze=də=kεs=tjɔ̃=syʁ=ma=vi 10
  mε=lε=kεs=tjɔ̃=tytə=lε=po=zε=syʁ=sø 10

  ki=ma=vε=det=ʁɥitəa=sə=pwɛ̃=puʁ=nə=vwaʁ 10
  kə=du=lœʁ=ze=pœʁ=za=tʁa=vεʁ=mεʁə=ɡaʁd 10
  tytə=də=mɑ̃=dε=kɔ=mɑ̃=ʒa=vε=zɑ̃=kɔ=ʁə=sεt=εs=pwaʁ 14
  da=vɑ̃se=dɑ̃=ma=vi=sɑ̃=za=le=ny=lə=paʁ 11

  ʒə=mə=su=vjɛ̃=kœ̃=ʒuʁ=ty=mε=sə=di 10
  kε=sə=ki=tə=ʁɔ̃ʒə=tɑ̃=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ 10
  puʁ=kə=ʒa=mεlə=su=ʁi=ʁə=ε=tɔ̃=kœʁ 10
  mεʒə=nε=ʒa=mε=ʁe=pɔ̃=dy=œ̃=nɔ̃=di 10

  ʒə=nə=paʁ=lə=pa=də=mε=ble=sy=ʁə 10
  εl=lə=sɔ̃=sεk=sjɔ=ne=kɔmə=y=nə=aʁmyʁə 10
  də=be=tɔ̃kə=ʒε=kɔ̃s=tʁɥi=pə=ti=a=pə=ti 11
  e=ʒa=mε=εl=lə=nə=sə=vwa=kaʁʒə=su=ʁi 11

  fo=sɑ̃=blɑ̃=ʒε=mə=a=ɑ̃=tʁə=tə=niʁ 10
  mε=ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=mɔ̃=na=və=niʁ 10
  kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=y=nə=vi=plys=ʒɔ=li 9
  ʒə=nə=sε=si=ʒi=paʁ=vjɛ̃=dʁε=ɛ̃=si 10

  ty=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa=tu=ʒuʁ=mɔ̃=nεtʁə 10
  fɔʁ=ty=vu=lε=mε=de=dɑ̃=mɔ̃=kɔ̃=ba 10
  a=lɔʁ=tɔ̃=ne=kutə=ty=de=ʁu=lε=zɑ̃mεtʁə 10
  mε=lε=pa=ʁɔlə=ʒə=nə=lε=pʁo=nɔ̃=sε=pa 11

  ty=a=vε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=sə=ne=tε=ʁjɛ̃ 10
  ty=vu=lε=zu=vʁiʁ=sε=tə=dis=ky=sjɔ̃ 10
  mε=tynə=vu=lε=pa=fɔʁ=se=mɑ̃=ε=tʁə=fe=lɛ̃ 12
  pa=ʁεtʁəɔ=ɡʁə=puʁ=mə=fε=ʁə=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 12

  ty=a=su=vɑ̃=e=sε=je=də=mə=fεʁə=paʁ=le 12
  ʒə=nε=ʒa=mε=sykə=ɡaʁ=de=mɔ̃=si=lɑ̃sə 10
  ʒə=tə=ʁə=vwa=zɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=lɛ̃=sy=fizɑ̃sə 10
  də=la=de=sɑ̃sə=də=mε=mo=ty=mə=de=tεs=tε 12

  mε=ʒa=mε=ty=na=fεʁ=me=tε=bʁa 9
  puʁmə=kɔ̃=sɔ=le=ty=a=tu=ʒuʁ=ze=te=la 11
  ʒə=nə=pø=pa=tɑ̃=vu=lwaʁ=də=nə=pa 10
  məʁə=tʁu=ve=ʒə=sε=œ̃=ʒuʁ=tyʁə=vjɛ̃=dʁa 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2006 17:59Evangelista

Beau poème. (F)

Auteur de Poésie
29/04/2006 21:12Mel017

Il est magnifique
(Mieu cette ivresse là que l’autre. . :D)
Bisous

Auteur de Poésie
30/04/2006 16:35Mallo

et je reste persuadée qu’il te reviendra et ce jour là ne m’oublie pas fais le moi savoir. . très beau. . . Amitié. . Mallo (F) (L)