Poeme : Ὀρφεύς Ou La Triste Histoire D’orphee

Ὀρφεύς Ou La Triste Histoire D’orphee

Υν σευλ ετ υνικυε ὁμμε α υσέ σον ετρε
Un seul et unique homme a usé son être
Δε τουτε σον εσενσε πουρ δοννερ λα δανσε
De toute son essence pour donner la danse
Αυξ δουσες νοτες κι σε βουσκυλεντ εν καδενσε
Aux douces notes qui se bousculent en cadence
Ὁρς δε λʹαμε δε λʹινστρυμεντ δινιν δυ μαιτρε.
Hors de l’âme de l’instrument divin du maître.
Ιλ συτ φαιρε βουγερ λες αρβρες ετ λες ροχερς,
Il sut faire bouger les arbres et les rochers,
Καλμερ λα κρυαυτέ δες ανιμαυξ καρνασσιερς
Calmer la cruauté des animaux carnassiers
Πουρ λες ασσεμβλερ αυτουρ δε λα νενυστέ
Pour les assembler autour de la vénusté
Δε λα μυσικε βυκολικε παρταγέε.
De la musique bucolique partagée.
Μαις λα μέλοδιε κλοιτρε λε σεκρετ δε λα κομπλαιντε
Mais la mélodie cloître le secret de la complainte
Ιλ νε φαυτ πας σε φιερ α λʹαιρ φολατρε
Il ne faut pas se fier à l’air folâtre
Δε λα λιρε κι επουσε λες μυσες ιδολατρες
De la lyre qui épouse les muses idolâtres
Καρ ιλ καχε υν κοευρ κι α περδυ λες ετρειντες.
Car il cache un cœur qui a perdu les étreintes.
Λε μαλευρ ερειντε σα νιρτυοσιτέ ραρ λα δέφυντε
Le malheur éreinte sa virtuosité par la défunte,
Ἁντε σα κονσιενσε δε λα τερριβλε φαταλιτέ
Hante sa conscience de la terrible fatalité
Κομμισε παρ σιμπλε πρευνε δε φιδελιτέ
Commise par simple preuve de fidélité
Δε σʹέτρε ρετουρνέ δανς λʹινφερναλ λαβιρινθε.
De s’être retourné dans l’infernal labyrinthe.
Αυγουρδʹὑι σανς Ἐυρίδης, ιλ εστ κονδαμνέ
Aujourd’hui sans Euripide, il est condamné
Λες μυσες νε σαυροντ εμπλασερ σον ινσπιρατιον
Les muses ne sauront remplacées son inspiration
Σʹεστ πουρκοι ιλ α χοισιτ σα πυνιτιον
C’est pourquoi il a choisi sa punition
Εντρε λες μαινς δες φεμμες, λα χαιρε δέχικετέε.
Entre les mains des femmes, la chair déchiquetée.

Ὀρφεύς, δοντ λε νομ εστ σινονιμε δε μυσικε,
Orphée, dont le nom est synonyme de musique,
Α περδυ λʹεσσεντιελ δε λα λεσον δʹέμοτιον
A perdu l’essentiel de la leçon d’émotion :
Υν ποέτε σανς σον αμουρ εστ σανς ιλλυμινατιον
Un poète sans son amour est sans illumination.
Σʹεστ υνε αμε σολιταιρε κι σʹεφριτε αυ νερς βασικ.
C’est une âme solitaire qui s’effrite au vers basic.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ὀρφεύς Ou La Triste Histoire D’orphee

  υν=σευλ=ετ=υνικυε=ὁμμε=α=υσέ=σον=ετρε 9
  un=seul=et=u=ni=que=hommea=u=sé=son=être 11
  δε=τουτε=σον=εσενσε=πουρ=δοννερ=λα=δανσε 8
  de=toute=son=es=sen=ce=pour=don=ner=la=danse 11
  αυξ=δουσες=νοτες=κι=σε=βουσκυλεντ=εν=καδενσε 8
  aux=douces=no=tes=qui=se=bous=cu=lent=en=ca=dence 12
  ὁρς=δε=λʹαμε=δε=λʹινστρυμεντ=δινιν=δυ=μαιτρε 8
  hors=de=lâ=me=de=lins=trument=di=vin=du=maître 11
  ιλ=συτ=φαιρε=βουγερ=λες=αρβρες=ετ=λες=ροχερς 9
  il=sut=faire=bou=ger=les=ar=bres=et=les=ro=chers 12
  καλμερ=λα=κρυαυτέ=δες=ανιμαυξ=καρνασσιερς 6
  cal=mer=la=cruau=té=des=a=ni=maux=car=nas=siers 12
  πουρ=λες=ασσεμβλερ=αυτουρ=δε=λα=νενυστέ 7
  pour=les=as=sem=bler=au=tour=de=la=vé=nus=té 12
  δε=λα=μυσικε=βυκολικε=παρταγέε 5
  de=la=mu=si=que=bu=co=li=que=par=ta=gée 12
  μαις=λα=μέλοδιε=κλοιτρε=λε=σεκρετ=δε=λα=κομπλαιντε 9
  mais=la=mé=lo=die=cloître=le=se=cret=de=la=com=plainte 13
  ιλ=νε=φαυτ=πας=σε=φιερ=α=λʹαιρ=φολατρε 9
  il=ne=faut=pas=se=fier=à=lair=fo=lâtre 10
  δε=λα=λιρε=κι=επουσε=λες=μυσες=ιδολατρες 8
  de=la=ly=re=qui=é=pouse=les=mu=ses=i=do=lâtres 13
  καρ=ιλ=καχε=υν=κοευρ=κι=α=περδυ=λες=ετρειντες 10
  car=il=cacheun=cœur=qui=a=per=du=les=é=treintes 11
  λε=μαλευρ=ερειντε=σα=νιρτυοσιτέ=ραρ=λα=δέφυντε 8
  le=malheur=é=reinte=sa=vir=tuo=si=té=par=la=dé=fun=te 14
  ἁντε=σα=κονσιενσε=δε=λα=τερριβλε=φαταλιτέ 7
  hante=sa=cons=cien=ce=de=la=ter=ri=ble=fa=ta=li=té 14
  κομμισε=παρ=σιμπλε=πρευνε=δε=φιδελιτέ 6
  com=mise=par=sim=ple=preu=ve=de=fi=dé=li=té 12
  δε=σʹέτρε=ρετουρνέ=δανς=λʹινφερναλ=λαβιρινθε 6
  de=sêtre=re=tour=né=dans=lin=fer=nal=la=by=rinthe 12
  αυγουρδʹὑι=σανς=ἐυρίδης=ιλ=εστ=κονδαμνέ 6
  au=jourd=hui=sans=eu=ri=pide=il=est=con=dam=né 12
  λες=μυσες=νε=σαυροντ=εμπλασερ=σον=ινσπιρατιον 7
  les=muses=ne=sau=ront=rem=pla=cées=son=ins=pi=ra=tion 13
  σʹεστ=πουρκοι=ιλ=α=χοισιτ=σα=πυνιτιον 7
  cest=pour=quoi=il=a=choi=si=sa=pu=ni=ti=on 12
  εντρε=λες=μαινς=δες=φεμμες=λα=χαιρε=δέχικετέε 8
  entre=les=mains=des=fem=mes=la=chair=dé=chi=que=tée 12

  ὀρφεύς=δοντ=λε=νομ=εστ=σινονιμε=δε=μυσικε 8
  or=phée=dont=le=nom=est=sy=no=ny=me=de=mu=si=que 14
  α=περδυ=λʹεσσεντιελ=δε=λα=λεσον=δʹέμοτιον 7
  a=per=du=les=sen=tiel=de=la=le=çon=dé=mo=tion 13
  υν=ποέτε=σανς=σον=αμουρ=εστ=σανς=ιλλυμινατιον 8
  un=po=ète=sans=son=a=mour=est=sans=illu=mi=na=tion 13
  σʹεστ=υνε=αμε=σολιταιρε=κι=σʹεφριτε=αυ=νερς=βασικ 9
  cest=une=â=me=so=li=tai=re=qui=sef=fri=teau=vers=ba=sic 15
 • Phonétique : Ὀρφεύς Ou La Triste Histoire D’orphee

  œ̃ səl e ynikə ɔmə a yze sɔ̃n- εtʁə

  də tutə sɔ̃n- esɑ̃sə puʁ dɔne la dɑ̃sə

  o dusə nɔtə ki sə buskyle ɑ̃ kadɑ̃sə
  .
  ɔʁ də lamə də lɛ̃stʁymɑ̃ divɛ̃ dy mεtʁə.
  ,
  il syt fεʁə buʒe lεz- aʁbʁəz- e lε ʁoʃe,

  kalme la kʁɥote dεz- animo kaʁnasje

  puʁ lεz- asɑ̃ble otuʁ də la venyste
  .
  də la myzikə bykɔlikə paʁtaʒe.

  mε la melɔdi klwatʁə lə sεkʁε də la kɔ̃plɛ̃tə

  il nə fo pa sə fje a lεʁ fɔlatʁə

  də la liʁə ki epuzə lε myzəz- idɔlatʁə
  .
  kaʁ il kaʃə œ̃ kœʁ ki a pεʁdy lεz- etʁɛ̃tə.

  lə malœʁ eʁɛ̃tə sa viʁtyozite paʁ la defœ̃tə,

  ɑ̃tə sa kɔ̃sjɑ̃sə də la teʁiblə fatalite

  kɔmizə paʁ sɛ̃plə pʁəvə də fidelite
  .
  də sεtʁə ʁətuʁne dɑ̃ lɛ̃fεʁnal labiʁɛ̃tə.
  ,
  oʒuʁdɥi sɑ̃z- əʁipidə, il ε kɔ̃damne

  lε myzə nə soʁɔ̃ ʁɑ̃plase sɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃

  sε puʁkwa il a ʃwazi sa pynisjɔ̃
  , .
  ɑ̃tʁə lε mɛ̃ dε famə, la ʃεʁ deʃikəte.

  , ,
  ɔʁfe, dɔ̃ lə nɔ̃ ε sɛ̃ɔnimə də myzikə,

  a pεʁdy lesɑ̃sjεl də la ləsɔ̃ demɔsjɔ̃ :

  œ̃ pɔεtə sɑ̃ sɔ̃n- amuʁ ε sɑ̃z- ilyminasjɔ̃.
  .
  sεt- ynə amə sɔlitεʁə ki sefʁitə o vεʁ bazik.
 • Syllabes Phonétique : Ὀρφεύς Ou La Triste Histoire D’orphee

  1
  œ̃=səl=e=y=ni=kə=ɔ=mə=a=y=ze=sɔ̃=nε=tʁə 14
  1
  də=tu=tə=sɔ̃=ne=sɑ̃=sə=puʁ=dɔ=ne=la=dɑ̃=sə 13
  1
  o=du=sə=nɔ=tə=kisə=bus=ky=le=ɑ̃=ka=dɑ̃sə 12
  1
  ɔʁ=də=la=mə=də=lɛ̃s=tʁy=mɑ̃=di=vɛ̃=dy=mεtʁə 12
  1
  il=syt=fεʁə=bu=ʒe=lε=zaʁ=bʁə=ze=lε=ʁo=ʃe 12
  1
  kal=me=la=kʁɥo=te=dε=za=ni=mo=kaʁ=na=sje 12
  1
  puʁ=lε=za=sɑ̃=ble=o=tuʁ=də=la=ve=nys=te 12
  1
  də=la=my=zi=kə=by=kɔ=li=kə=paʁ=ta=ʒe 12
  1
  mε=la=me=lɔ=di=klwatʁə=lə=sε=kʁε=də=la=kɔ̃plɛ̃tə 12
  1
  il=nə=fo=pa=sə=fj=e=a=lεʁ=fɔ=la=tʁə 12
  1
  də=la=liʁə=ki=e=pu=zə=lε=my=zə=zi=dɔlatʁə 12
  1
  kaʁ=il=kaʃə=œ̃=kœʁ=ki=a=pεʁ=dy=lε=ze=tʁɛ̃tə 12
  1
  lə=ma=lœʁ=e=ʁɛ̃tə=sa=viʁ=ty=o=zi=te=paʁ=la=de=fœ̃=tə 16
  1
  ɑ̃tə=sa=kɔ̃=sjɑ̃=sə=də=la=te=ʁi=blə=fa=ta=li=te 14
  1
  kɔ=mizə=paʁ=sɛ̃=plə=pʁə=və=də=fi=de=li=te 12
  1
  də=sεtʁə=ʁə=tuʁ=ne=dɑ̃=lɛ̃=fεʁ=nal=la=bi=ʁɛ̃tə 12
  1
  o=ʒuʁ=dɥi=sɑ̃=zə=ʁi=pi=də=il=ε=kɔ̃=dan 12
  1
  lε=myzə=nə=so=ʁɔ̃=ʁɑ̃=pla=se=sɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 13
  1
  sε=puʁ=kwa=il=a=ʃwa=zi=sa=py=ni=s=jɔ̃ 12
  1
  ɑ̃=tʁə=lε=mɛ̃=dε=famə=la=ʃεʁ=de=ʃi=kə=te 12

  1
  ɔʁ=fe=dɔ̃lə=nɔ̃=ε=sɛ̃=ɔ=ni=mə=də=my=zikə 12
  1
  a=pεʁ=dy=le=sɑ̃=sjεl=də=lalə=sɔ̃=de=mɔ=s=jɔ̃ 13
  1
  œ̃=pɔ=εtə=sɑ̃=sɔ̃=na=muʁ=ε=sɑ̃=zi=ly=mi=na=sjɔ̃ 14
  1
  sε=tynəa=mə=sɔ=li=tε=ʁə=ki=se=fʁi=tə=o=vεʁ=ba=zik 15

PostScriptum

J’ai tenté quelque chose de nouveau n’hésitez pas à dire ce que vous en pensez ! : ) c’est d’après une idée d’un ami de remettre des phrases en grec en traduisant les lettres. J’ai réutilisé l’idée pour donner à cette reprise du mythe d’Orphée une véritable sonorité grecque. Donc dites-moi ce que vous en penser pour voir si c’est intéressant à refaire.

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/05/2012 23:32Petitpopai

Merci beaucoup c’est encourageant, j’avais peur que cela passe mal justement 🙂
Amicalement
Petitpopai

Auteur de Poésie
24/05/2012 19:29Petitpopai

Merci beaucoup, ça me touche beaucoup 🙂
Amicalement
Petitpopai

Auteur de Poésie
04/06/2012 22:07Bird

Bonjour petitpopai,

Je salue ici l’ originalité de votre poème écrit à la fois en grec et en français. Il fallait y penser et oser le faire.
Vous avez employé le vocable " vénusté ", et quelques autres mots peu usités, ce qui dénote chez vous un certain désir de raffinement dans l’ écriture.
Je vous félicite encore et je vous encourage à créer encore des poèmes aussi forts et aussi intelligents qui nous changent des stéréotypes de.... l’ amour toujours, des yeux bleus, du coeur qui se languit, des schémas répétés des millions de fois.

Bien cordialement à vous.

J C F comme Fredom..... ou plutôt Jean-Claude Fissoun

Auteur de Poésie
07/06/2012 19:08Petitpopai

Merci beaucoup, je suis très touchée par votre commentaire. Je m’avoue être encore totalement novice dans l’art poétique et donc je me cherche à travers des écrits de genres différents. J’essaie en effet de tenir compte du langage et d’essayer de réhabiliter des mots qui ce sont perdus ou qui sont plus rares pour rendre toute leur beauté d’antan. Je vous remercie en tout cas pour ce commentaire 🙂
Petitpopai