Poeme : Depuis Quelques Temps

Depuis Quelques Temps

Depuis quelques temps, des regards nombreux soient-ils
Se sont croisés et perdus dans la mer de tes yeux bleu.
Au loin, lorsque fixé attentivement, on aperçoit une île
Regard captif, tel un coucher de soleil sur le lagon bleu.

Chevelure doré miroitante aux milles et un vents,
Teint basané telle une plage chaude au soleil de midi.
Les bouclettes aussi volumineuses qu’une cordillère,
Laisse passé l’aurore qui m’éblouit lorsque je te vois.

Tel que le nouveau continent, ta jeunesse cache plusieurs
Choses dont le monde veut savoir pour s’y réfugier.
Ton cœur rempli de chaleur, ne demande que d’aimer.
Il bat à vive allure, donne le rythme d’une vie endiablé.

Ta carrure, petite pour certain et grande pour d’autre,
Renferme un tourbillon de joie et bien-être pour qui
Tu y ferais naufragé tout ceux qui s’y aventurerais.
Pris au piège, mais découvrant un tel paradis,

Il a vite été pris en chasse par le gardien des lieux.
Lui jetant une flèche, sa vie changea depuis.
Une maladie apparu, et découvrit que seul un baiser,
Pourrait venir à bout de ce malaise. Eh bien ce malaise

Est fait pour rester longtemps, car il s’agit d’un sentiment.
Ce n’est pas une maladie ou un malaise, mais bien l’amour.
Cupidon, ce gardien, lui a ordonné de préserver ce trésor.
Depuis, il en est le défendant, un amoureux.

Il érigea un monument en son honneur, et lui donna le nom
De la déesse des lieux, Pamela.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Depuis Quelques Temps

  de=puis=quel=ques=temps=des=re=gards=nom=breux=soient=tils 12
  se=sont=croi=sés=et=per=dus=dans=la=mer=de=tes=y=eux=bleu 15
  au=loin=lors=que=fixé=at=ten=tive=ment=on=a=per=çoit=u=ne=île 16
  re=gard=cap=tif=tel=un=cou=cher=de=so=leil=sur=le=la=gon=bleu 16

  che=ve=lu=re=do=ré=mi=roi=tan=te=aux=mil=les=et=un=vents 16
  teint=ba=sa=né=tel=leune=pla=ge=chau=de=au=so=leil=de=mi=di 16
  les=bou=clet=tes=aus=si=vo=lu=mi=neu=ses=quu=ne=cor=dillè=re 16
  lais=se=pas=sé=lau=ro=re=qui=mé=blouit=lors=que=je=te=vois 15

  tel=que=le=nou=veau=con=ti=nent=ta=jeu=nes=se=ca=che=plu=sieurs 16
  cho=ses=dont=le=mon=de=veut=sa=voir=pour=sy=ré=fu=gi=er 15
  ton=cœur=rem=pli=de=cha=leur=ne=de=man=de=que=dai=mer 14
  il=bat=à=viveal=lu=re=don=ne=le=ryth=me=du=ne=vie=en=dia=blé 17

  ta=car=ru=re=pe=ti=te=pour=cer=tain=et=gran=de=pour=dau=tre 16
  ren=fer=me=un=tour=bil=lon=de=joie=et=bien=ê=tre=pour=qui 15
  tu=y=fe=rais=nau=fra=gé=tout=ceux=qui=sy=a=ven=tu=re=rais 16
  pris=au=pi=è=ge=mais=dé=cou=vrant=un=tel=pa=ra=dis 14

  il=a=vi=te=é=té=pris=en=chas=se=par=le=gar=dien=des=lieux 16
  lui=je=tant=u=ne=flè=che=sa=vie=chan=gea=de=puis 13
  une=ma=la=die=ap=pa=ru=et=dé=cou=vrit=que=seul=un=bai=ser 16
  pour=rait=ve=nir=à=bout=de=ce=ma=laise=eh=bien=ce=ma=lai=se 16

  est=fait=pour=res=ter=long=temps=car=il=sa=git=dun=sen=ti=ment 15
  ce=nest=pas=une=ma=la=die=ou=un=ma=lai=se=mais=bien=la=mour 16
  cu=pi=don=ce=gar=dien=lui=a=or=don=né=de=pré=ser=ver=ce=tré=sor 18
  de=puis=il=en=est=le=dé=fen=dant=un=a=mou=reux 13

  il=é=ri=gea=un=mo=nument=en=son=hon=neur=et=lui=don=na=le=nom 17
  de=la=dées=se=des=lieux=pa=me=la 9
 • Phonétique : Depuis Quelques Temps

  dəpɥi kεlk tɑ̃, dε ʁəɡaʁd nɔ̃bʁø swae til
  sə sɔ̃ kʁwazez- e pεʁdys dɑ̃ la mεʁ də tεz- iø blø.
  o lwɛ̃, lɔʁskə fikse atɑ̃tivəmɑ̃, ɔ̃n- apεʁswa ynə ilə
  ʁəɡaʁ kaptif, tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj syʁ lə laɡɔ̃ blø.

  ʃəvəlyʁə dɔʁe miʁwatɑ̃tə o miləz- e œ̃ vɑ̃,
  tɛ̃ bazane tεllə ynə plaʒə ʃodə o sɔlεj də midi.
  lε buklεtəz- osi vɔlyminøzə kynə kɔʁdijεʁə,
  lεsə pase loʁɔʁə ki meblui lɔʁskə ʒə tə vwa.

  tεl kə lə nuvo kɔ̃tine, ta ʒənεsə kaʃə plyzjœʁ
  ʃozə dɔ̃ lə mɔ̃də vø savwaʁ puʁ si ʁefyʒje.
  tɔ̃ kœʁ ʁɑ̃pli də ʃalœʁ, nə dəmɑ̃də kə dεme.
  il ba a vivə alyʁə, dɔnə lə ʁitmə dynə vi ɑ̃djable.

  ta kaʁyʁə, pətitə puʁ sεʁtɛ̃ e ɡʁɑ̃də puʁ dotʁə,
  ʁɑ̃fεʁmə œ̃ tuʁbijɔ̃ də ʒwa e bjɛ̃ εtʁə puʁ ki
  ty i fəʁε nofʁaʒe tu sø ki si avɑ̃tyʁəʁε.
  pʁiz- o pjεʒə, mε dekuvʁɑ̃ œ̃ tεl paʁadi,

  il a vitə ete pʁiz- ɑ̃ ʃasə paʁ lə ɡaʁdjɛ̃ dε ljø.
  lɥi ʒətɑ̃ ynə flεʃə, sa vi ʃɑ̃ʒa dəpɥi.
  ynə maladi apaʁy, e dekuvʁi kə səl œ̃ bεze,
  puʁʁε vəniʁ a bu də sə malεzə. ε bjɛ̃ sə malεzə

  ε fε puʁ ʁεste lɔ̃tɑ̃, kaʁ il saʒi dœ̃ sɑ̃timɑ̃.
  sə nε pa ynə maladi u œ̃ malεzə, mε bjɛ̃ lamuʁ.
  kypidɔ̃, sə ɡaʁdjɛ̃, lɥi a ɔʁdɔne də pʁezεʁve sə tʁezɔʁ.
  dəpɥi, il ɑ̃n- ε lə defɑ̃dɑ̃, œ̃n- amuʁø.

  il eʁiʒa œ̃ mɔnyme ɑ̃ sɔ̃n- ɔnœʁ, e lɥi dɔna lə nɔ̃
  də la deεsə dε ljø, paməla.
 • Syllabes Phonétique : Depuis Quelques Temps

  dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=dε=ʁə=ɡaʁd=nɔ̃=bʁø=swa=til 12
  sə=sɔ̃=kʁwa=ze=ze=pεʁ=dys=dɑ̃=la=mεʁ=də=tε=zi=ø=blø 15
  o=lwɛ̃=lɔʁskə=fik=se=a=tɑ̃=ti=və=mɑ̃=ɔ̃=na=pεʁ=swa=y=nə=ilə 17
  ʁə=ɡaʁ=kap=tif=tεl=œ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj=syʁ=lə=la=ɡɔ̃=blø 16

  ʃə=və=ly=ʁə=dɔ=ʁe=mi=ʁwa=tɑ̃=tə=o=mi=lə=ze=œ̃=vɑ̃ 16
  tɛ̃=ba=za=ne=tεllə=ynə=pla=ʒə=ʃo=də=o=sɔ=lεj=də=mi=di 16
  lε=bu=klε=tə=zo=si=vɔ=ly=mi=nø=zə=ky=nə=kɔʁ=di=jεʁə 16
  lε=sə=pa=se=lo=ʁɔ=ʁə=ki=me=blu=i=lɔʁ=skə=ʒə=tə=vwa 16

  tεl=kə=lə=nu=vo=kɔ̃=ti=ne=ta=ʒə=nε=sə=ka=ʃə=ply=zjœʁ 16
  ʃo=zə=dɔ̃=lə=mɔ̃=də=vø=sa=vwaʁ=puʁ=si=ʁe=fy=ʒj=e 15
  tɔ̃=kœ=ʁə=ʁɑ̃=pli=də=ʃa=lœʁ=nə=də=mɑ̃=də=kə=dε=me 15
  il=ba=a=vivəa=ly=ʁə=dɔ=nə=lə=ʁit=mə=dy=nə=vi=ɑ̃=dja=ble 17

  ta=ka=ʁy=ʁə=pə=ti=tə=puʁ=sεʁ=tɛ̃=e=ɡʁɑ̃=də=puʁ=do=tʁə 16
  ʁɑ̃=fεʁ=mə=œ̃=tuʁ=bi=jɔ̃=də=ʒwa=e=bj=ɛ̃=ε=tʁə=puʁ=ki 16
  ty=i=fə=ʁε=no=fʁa=ʒe=tu=sø=ki=si=a=vɑ̃=ty=ʁə=ʁε 16
  pʁi=zo=pj=ε=ʒə=mε=de=ku=vʁɑ̃=œ̃=tεl=pa=ʁa=di 14

  il=a=vi=tə=e=te=pʁi=zɑ̃=ʃa=sə=paʁ=lə=ɡaʁ=djɛ̃=dε=ljø 16
  lɥi=ʒə=tɑ̃=y=nə=flε=ʃə=sa=vi=ʃɑ̃=ʒa=dəp=ɥi 13
  ynə=ma=la=di=a=pa=ʁy=e=de=ku=vʁi=kə=səl=œ̃=bε=ze 16
  puʁ=ʁε=və=niʁ=a=bu=də=sə=ma=lε=zə=ε=bjɛ̃=sə=ma=lεzə 16

  ε=fε=puʁ=ʁεs=te=lɔ̃=tɑ̃=kaʁ=il=sa=ʒi=dœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 15
  sə=nε=pa=ynə=ma=la=di=u=œ̃=ma=lε=zə=mε=bjɛ̃=la=muʁ 16
  ky=pi=dɔ̃=sə=ɡaʁ=djɛ̃=lɥi=a=ɔʁ=dɔ=ne=də=pʁe=zεʁ=ve=sə=tʁe=zɔʁ 18
  dəp=ɥi=il=ɑ̃=nε=lə=de=fɑ̃=dɑ̃=œ̃=na=mu=ʁø 13

  il=e=ʁi=ʒa=œ̃=mɔ=ny=me=ɑ̃=sɔ̃=nɔ=nœʁ=e=lɥi=dɔ=nalə=nɔ̃ 17
  də=la=de=ε=sə=dε=lj=ø=pa=mə=la 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2005 21:48Rose_Noire

Wow j,aime beaucoup beaucoup ton poème
il est très réussit
il se lie merveilleusement bien
ça tombe bien car cest un merveilleux poème
bonne continuation
-xx-

Poème Amour
Publié le 13/09/2005 01:09

L'écrit contient 256 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Pharaon

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs