Univers de poésie d'un auteur

Poème:Depuis Quelques Temps

Le Poème

Depuis quelques temps, des regards nombreux soient-ils
Se sont croisés et perdus dans la mer de tes yeux bleu.
Au loin, lorsque fixé attentivement, on aperçoit une île
Regard captif, tel un coucher de soleil sur le lagon bleu.

Chevelure doré miroitante aux milles et un vents,
Teint basané telle une plage chaude au soleil de midi.
Les bouclettes aussi volumineuses qu’une cordillère,
Laisse passé l’aurore qui m’éblouit lorsque je te vois.

Tel que le nouveau continent, ta jeunesse cache plusieurs
Choses dont le monde veut savoir pour s’y réfugier.
Ton cœur rempli de chaleur, ne demande que d’aimer.
Il bat à vive allure, donne le rythme d’une vie endiablé.

Ta carrure, petite pour certain et grande pour d’autre,
Renferme un tourbillon de joie et bien-être pour qui
Tu y ferais naufragé tout ceux qui s’y aventurerais.
Pris au piège, mais découvrant un tel paradis,

Il a vite été pris en chasse par le gardien des lieux.
Lui jetant une flèche, sa vie changea depuis.
Une maladie apparu, et découvrit que seul un baiser,
Pourrait venir à bout de ce malaise. Eh bien ce malaise

Est fait pour rester longtemps, car il s’agit d’un sentiment.
Ce n’est pas une maladie ou un malaise, mais bien l’amour.
Cupidon, ce gardien, lui a ordonné de préserver ce trésor.
Depuis, il en est le défendant, un amoureux.

Il érigea un monument en son honneur, et lui donna le nom
De la déesse des lieux, Pamela.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Pharaon

Poète Pharaon

Pharaon a publié sur le site 1 écrit. Pharaon est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Depuis Quelques Tempsde=puis=quel=ques=temps=des=re=gards=nom=breux=soient=tils 12
se=sont=croi=sés=et=per=dus=dans=la=mer=de=tes=y=eux=bleu 15
au=loin=lors=que=fixé=at=ten=tive=ment=on=a=per=çoit=u=ne=île 16
re=gard=cap=tif=tel=un=cou=cher=de=so=leil=sur=le=la=gon=bleu 16

che=ve=lu=re=do=ré=mi=roi=tan=te=aux=mil=les=et=un=vents 16
teint=ba=sa=né=tel=leune=pla=ge=chau=de=au=so=leil=de=mi=di 16
les=bou=clet=tes=aus=si=vo=lu=mi=neu=ses=quu=ne=cor=dillè=re 16
lais=se=pas=sé=lau=ro=re=qui=mé=blouit=lors=que=je=te=vois 15

tel=que=le=nou=veau=con=ti=nent=ta=jeu=nes=se=ca=che=plu=sieurs 16
cho=ses=dont=le=mon=de=veut=sa=voir=pour=sy=ré=fu=gi=er 15
ton=cœur=rem=pli=de=cha=leur=ne=de=man=de=que=dai=mer 14
il=bat=à=viveal=lu=re=don=ne=le=ryth=me=du=ne=vie=en=dia=blé 17

ta=car=ru=re=pe=ti=te=pour=cer=tain=et=gran=de=pour=dau=tre 16
ren=fer=me=un=tour=bil=lon=de=joie=et=bien=ê=tre=pour=qui 15
tu=y=fe=rais=nau=fra=gé=tout=ceux=qui=sy=a=ven=tu=re=rais 16
pris=au=pi=è=ge=mais=dé=cou=vrant=un=tel=pa=ra=dis 14

il=a=vi=te=é=té=pris=en=chas=se=par=le=gar=dien=des=lieux 16
lui=je=tant=u=ne=flè=che=sa=vie=chan=gea=de=puis 13
une=ma=la=die=ap=pa=ru=et=dé=cou=vrit=que=seul=un=bai=ser 16
pour=rait=ve=nir=à=bout=de=ce=ma=laise=eh=bien=ce=ma=lai=se 16

est=fait=pour=res=ter=long=temps=car=il=sa=git=dun=sen=ti=ment 15
ce=nest=pas=une=ma=la=die=ou=un=ma=lai=se=mais=bien=la=mour 16
cu=pi=don=ce=gar=dien=lui=a=or=don=né=de=pré=ser=ver=ce=tré=sor 18
de=puis=il=en=est=le=dé=fen=dant=un=a=mou=reux 13

il=é=ri=gea=un=mo=nument=en=son=hon=neur=et=lui=don=na=le=nom 17
de=la=dées=se=des=lieux=pa=me=la 9
Phonétique : Depuis Quelques Tempsdəpɥi kεlk tɑ̃, dε ʁəɡaʁd nɔ̃bʁø swae til
sə sɔ̃ kʁwazez- e pεʁdys dɑ̃ la mεʁ də tεz- iø blø.
o lwɛ̃, lɔʁskə fikse atɑ̃tivəmɑ̃, ɔ̃n- apεʁswa ynə ilə
ʁəɡaʁ kaptif, tεl œ̃ kuʃe də sɔlεj syʁ lə laɡɔ̃ blø.

ʃəvəlyʁə dɔʁe miʁwatɑ̃tə o miləz- e œ̃ vɑ̃,
tɛ̃ bazane tεllə ynə plaʒə ʃodə o sɔlεj də midi.
lε buklεtəz- osi vɔlyminøzə kynə kɔʁdijεʁə,
lεsə pase loʁɔʁə ki meblui lɔʁskə ʒə tə vwa.

tεl kə lə nuvo kɔ̃tine, ta ʒənεsə kaʃə plyzjœʁ
ʃozə dɔ̃ lə mɔ̃də vø savwaʁ puʁ si ʁefyʒje.
tɔ̃ kœʁ ʁɑ̃pli də ʃalœʁ, nə dəmɑ̃də kə dεme.
il ba a vivə alyʁə, dɔnə lə ʁitmə dynə vi ɑ̃djable.

ta kaʁyʁə, pətitə puʁ sεʁtɛ̃ e ɡʁɑ̃də puʁ dotʁə,
ʁɑ̃fεʁmə œ̃ tuʁbijɔ̃ də ʒwa e bjɛ̃ εtʁə puʁ ki
ty i fəʁε nofʁaʒe tu sø ki si avɑ̃tyʁəʁε.
pʁiz- o pjεʒə, mε dekuvʁɑ̃ œ̃ tεl paʁadi,

il a vitə ete pʁiz- ɑ̃ ʃasə paʁ lə ɡaʁdjɛ̃ dε ljø.
lɥi ʒətɑ̃ ynə flεʃə, sa vi ʃɑ̃ʒa dəpɥi.
ynə maladi apaʁy, e dekuvʁi kə səl œ̃ bεze,
puʁʁε vəniʁ a bu də sə malεzə. ε bjɛ̃ sə malεzə

ε fε puʁ ʁεste lɔ̃tɑ̃, kaʁ il saʒi dœ̃ sɑ̃timɑ̃.
sə nε pa ynə maladi u œ̃ malεzə, mε bjɛ̃ lamuʁ.
kypidɔ̃, sə ɡaʁdjɛ̃, lɥi a ɔʁdɔne də pʁezεʁve sə tʁezɔʁ.
dəpɥi, il ɑ̃n- ε lə defɑ̃dɑ̃, œ̃n- amuʁø.

il eʁiʒa œ̃ mɔnyme ɑ̃ sɔ̃n- ɔnœʁ, e lɥi dɔna lə nɔ̃
də la deεsə dε ljø, paməla.
Syllabes Phonétique : Depuis Quelques Tempsdəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=dε=ʁə=ɡaʁd=nɔ̃=bʁø=swa=til 12
sə=sɔ̃=kʁwa=ze=ze=pεʁ=dys=dɑ̃=la=mεʁ=də=tε=zi=ø=blø 15
o=lwɛ̃=lɔʁskə=fik=se=a=tɑ̃=ti=və=mɑ̃=ɔ̃=na=pεʁ=swa=y=nə=ilə 17
ʁə=ɡaʁ=kap=tif=tεl=œ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj=syʁ=lə=la=ɡɔ̃=blø 16

ʃə=və=ly=ʁə=dɔ=ʁe=mi=ʁwa=tɑ̃=tə=o=mi=lə=ze=œ̃=vɑ̃ 16
tɛ̃=ba=za=ne=tεllə=ynə=pla=ʒə=ʃo=də=o=sɔ=lεj=də=mi=di 16
lε=bu=klε=tə=zo=si=vɔ=ly=mi=nø=zə=ky=nə=kɔʁ=di=jεʁə 16
lε=sə=pa=se=lo=ʁɔ=ʁə=ki=me=blu=i=lɔʁ=skə=ʒə=tə=vwa 16

tεl=kə=lə=nu=vo=kɔ̃=ti=ne=ta=ʒə=nε=sə=ka=ʃə=ply=zjœʁ 16
ʃo=zə=dɔ̃=lə=mɔ̃=də=vø=sa=vwaʁ=puʁ=si=ʁe=fy=ʒj=e 15
tɔ̃=kœ=ʁə=ʁɑ̃=pli=də=ʃa=lœʁ=nə=də=mɑ̃=də=kə=dε=me 15
il=ba=a=vivəa=ly=ʁə=dɔ=nə=lə=ʁit=mə=dy=nə=vi=ɑ̃=dja=ble 17

ta=ka=ʁy=ʁə=pə=ti=tə=puʁ=sεʁ=tɛ̃=e=ɡʁɑ̃=də=puʁ=do=tʁə 16
ʁɑ̃=fεʁ=mə=œ̃=tuʁ=bi=jɔ̃=də=ʒwa=e=bj=ɛ̃=ε=tʁə=puʁ=ki 16
ty=i=fə=ʁε=no=fʁa=ʒe=tu=sø=ki=si=a=vɑ̃=ty=ʁə=ʁε 16
pʁi=zo=pj=ε=ʒə=mε=de=ku=vʁɑ̃=œ̃=tεl=pa=ʁa=di 14

il=a=vi=tə=e=te=pʁi=zɑ̃=ʃa=sə=paʁ=lə=ɡaʁ=djɛ̃=dε=ljø 16
lɥi=ʒə=tɑ̃=y=nə=flε=ʃə=sa=vi=ʃɑ̃=ʒa=dəp=ɥi 13
ynə=ma=la=di=a=pa=ʁy=e=de=ku=vʁi=kə=səl=œ̃=bε=ze 16
puʁ=ʁε=və=niʁ=a=bu=də=sə=ma=lε=zə=ε=bjɛ̃=sə=ma=lεzə 16

ε=fε=puʁ=ʁεs=te=lɔ̃=tɑ̃=kaʁ=il=sa=ʒi=dœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 15
sə=nε=pa=ynə=ma=la=di=u=œ̃=ma=lε=zə=mε=bjɛ̃=la=muʁ 16
ky=pi=dɔ̃=sə=ɡaʁ=djɛ̃=lɥi=a=ɔʁ=dɔ=ne=də=pʁe=zεʁ=ve=sə=tʁe=zɔʁ 18
dəp=ɥi=il=ɑ̃=nε=lə=de=fɑ̃=dɑ̃=œ̃=na=mu=ʁø 13

il=e=ʁi=ʒa=œ̃=mɔ=ny=me=ɑ̃=sɔ̃=nɔ=nœʁ=e=lɥi=dɔ=nalə=nɔ̃ 17
də=la=de=ε=sə=dε=lj=ø=pa=mə=la 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/09/2005 21:48Rose_Noire

Wow j,aime beaucoup beaucoup ton poème
il est très réussit
il se lie merveilleusement bien
ça tombe bien car cest un merveilleux poème
bonne continuation
-xx-

Poème Amour
Du 13/09/2005 01:09

L'écrit contient 256 mots qui sont répartis dans 7 strophes.