Poème-France.com

Poeme : Love Letter To MyselfLove Letter To Myself

Please don’t give up
Another person would always envy you
The high expectations you set for yourself
Can only be your downfall
Don’t lose your way too early
For your journey contains too many lessons
You must remember your determination
For it’ll bring you the strength to go on

For yourself, you have to remember the happy things

Love yourself, it’s what heaven has given you

Write this exclusive love story using your own words and thoughts
Creating this book for me
If you don’t love yourself, how can you love ?
How can you give your lover any happiness ?
This intense love story encounters an obstacle one night
When I see this big tree standing in front of me
Without him to lean on
There’s no need to brush off the rain when returning home

Please don’t hurt too much
I will see you as my idol
If you want him to love you again
Take care of yourself first
All the things you do
Is so he’ll appreciate you
You need to remain strong
So you can care for him again

Wong Faye
Philia Thalès

PostScriptum

Traduit du cantonais, les paroles de cette chanson donnent une belle leçon d’un côté de la vie…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pləazə dɔnte ʒivə yp
anɔtœʁ pεʁsɔ̃ wuld alwεz- ɑ̃vi iu
tə iɡ εkspεktasjɔ̃z- iu sεt fɔʁ iuʁsεlf
kɑ̃ ɔ̃li bə iuʁ dɔwnfal
dɔnte lozə iuʁ wε tu əaʁli
fɔʁ iuʁ ʒuʁne kɔ̃tɛ̃ tu mani lesɔ̃
iu myst ʁəmɑ̃be iuʁ dətεʁminasjɔ̃
fɔʁ itεl εl bʁiŋ iu tə stʁɑ̃t to ɡo ɔ̃

fɔʁ iuʁsεlf, iu-avə to ʁəmɑ̃be tə-api tiŋ

lɔvə iuʁsεlf, itεs wa əavɛ̃-as ʒivɛ̃ iu

wʁitə tiz- εksklyzivə lɔvə stɔʁi yziŋ iuʁ ɔwn wɔʁdz- ɑ̃d tuɡt
kʁəatiŋ ti buk fɔʁ mə
if iu dɔnte lɔvə iuʁsεlf, ɔw kɑ̃ iu lɔvə ?
ɔw kɑ̃ iu ʒivə iuʁ lɔve ani-apinεs ?
tiz- ɛ̃tɑ̃sə lɔvə stɔʁi ɑ̃kuntez- ɑ̃ ɔpstaklə ɔnə niɡt
wɛ̃ i si ti biɡ tʁi stɑ̃diŋ ɛ̃ fʁɔ̃ ɔf mə
witu im to ləɑ̃ ɔ̃
təʁəεs no nid to bʁyʃ ɔf tə ʁɛ̃ wɛ̃ ʁətyʁniŋ ɔmə

pləazə dɔnte yʁ tu myk
i wij si iu a mi idɔl
if iu wɑ̃ im to lɔvə iu aɡɛ̃
takə kaʁə ɔf iuʁsεlf fiʁst
al tə tiŋz- iu do
is so əεl εl apʁəsjatə iu
iu nid to ʁəmɛ̃ stʁɔ̃ɡ
so iu kɑ̃ kaʁə fɔʁ im aɡɛ̃

wɔ̃ɡ fεj