Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Love Letter To Myself

Poème Amour
Publié le 25/09/2002 00:00

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Philia Thalès

Love Letter To Myself

Please don’t give up
Another person would always envy you
The high expectations you set for yourself
Can only be your downfall
Don’t lose your way too early
For your journey contains too many lessons
You must remember your determination
For it’ll bring you the strength to go on

For yourself, you have to remember the happy things

Love yourself, it’s what heaven has given you

Write this exclusive love story using your own words and thoughts
Creating this book for me
If you don’t love yourself, how can you love ?
How can you give your lover any happiness ?
This intense love story encounters an obstacle one night
When I see this big tree standing in front of me
Without him to lean on
There’s no need to brush off the rain when returning home

Please don’t hurt too much
I will see you as my idol
If you want him to love you again
Take care of yourself first
All the things you do
Is so he’ll appreciate you
You need to remain strong
So you can care for him again

Wong Faye
 • Pieds Hyphénique: Love Letter To Myself

  plea=se=dont=gi=ve=up 6
  ano=ther=per=son=would=al=ways=en=vy=you 10
  the=high=ex=pec=ta=tions=you=set=for=your=self 11
  can=on=ly=be=your=down=fall 7
  dont=lose=your=way=too=ear=ly 7
  for=your=jour=ney=con=tains=too=ma=ny=les=sons 11
  you=must=re=mem=ber=your=de=ter=mi=na=tion 11
  for=itl=l=bring=you=the=streng=th=to=go=on 11

  for=your=self=you=have=to=re=mem=ber=the=hap=py=thing=s 14

  love=your=self=its=w=hat=hea=ven=has=gi=ven=you 12

  write=this=ex=clu=si=ve=lo=ve=sto=ry=u=sing=your=own=words=and=thoughts 17
  crea=ting=this=book=for=me 6
  if=you=dont=love=your=self=how=can=you=love 10
  how=can=you=give=your=lo=ver=a=ny=hap=pi=ness 12
  this=inten=se=lo=ve=sto=ry=en=coun=ters=an=obs=ta=cleo=ne=night 16
  when=i=see=this=big=tree=stan=ding=in=front=of=me 12
  wi=thout=him=to=lean=on 6
  the=res=no=need=to=bru=sh=off=the=rain=w=hen=re=tur=ning=home 16

  plea=se=dont=hurt=too=much 6
  i=will=see=you=as=my=i=dol 8
  if=you=want=him=to=love=you=a=gain 9
  take=ca=reof=your=self=first 6
  all=the=things=you=do 5
  is=so=hel=l=ap=pre=ciate=you 8
  you=need=to=re=main=strong 6
  so=you=can=care=for=him=a=gain 8

  wong=faye 2
 • Phonétique : Love Letter To Myself

  pləazə dɔnte ʒivə yp
  anɔtœʁ pεʁsɔ̃ wuld alwεz- ɑ̃vi iu
  tə iɡ εkspεktasjɔ̃z- iu sεt fɔʁ iuʁsεlf
  kɑ̃ ɔ̃li bə iuʁ dɔwnfal
  dɔnte lozə iuʁ wε tu əaʁli
  fɔʁ iuʁ ʒuʁne kɔ̃tɛ̃ tu mani lesɔ̃
  iu myst ʁəmɑ̃be iuʁ dətεʁminasjɔ̃
  fɔʁ itεl εl bʁiŋ iu tə stʁɑ̃t to ɡo ɔ̃

  fɔʁ iuʁsεlf, iu-avə to ʁəmɑ̃be tə-api tiŋ

  lɔvə iuʁsεlf, itεs wa əavɛ̃-as ʒivɛ̃ iu

  wʁitə tiz- εksklyzivə lɔvə stɔʁi yziŋ iuʁ ɔwn wɔʁdz- ɑ̃d tuɡt
  kʁəatiŋ ti buk fɔʁ mə
  if iu dɔnte lɔvə iuʁsεlf, ɔw kɑ̃ iu lɔvə ?
  ɔw kɑ̃ iu ʒivə iuʁ lɔve ani-apinεs ?
  tiz- ɛ̃tɑ̃sə lɔvə stɔʁi ɑ̃kuntez- ɑ̃ ɔpstaklə ɔnə niɡt
  wɛ̃ i si ti biɡ tʁi stɑ̃diŋ ɛ̃ fʁɔ̃ ɔf mə
  witu im to ləɑ̃ ɔ̃
  təʁəεs no nid to bʁyʃ ɔf tə ʁɛ̃ wɛ̃ ʁətyʁniŋ ɔmə

  pləazə dɔnte yʁ tu myk
  i wij si iu a mi idɔl
  if iu wɑ̃ im to lɔvə iu aɡɛ̃
  takə kaʁə ɔf iuʁsεlf fiʁst
  al tə tiŋz- iu do
  is so əεl εl apʁəsjatə iu
  iu nid to ʁəmɛ̃ stʁɔ̃ɡ
  so iu kɑ̃ kaʁə fɔʁ im aɡɛ̃

  wɔ̃ɡ fεj
 • Pieds Phonétique : Love Letter To Myself

  plə=a=zə=dɔ=nə=te=ʒi=və=yp 9
  a=nɔ=tœʁ=pεʁ=sɔ̃=wuld=a=lwε=zɑ̃=vi=i=u 12
  tə=iɡ=εk=spεk=ta=sjɔ̃=zi=u=sεt=fɔʁ=i=uʁ=sεlf 13
  kɑ̃=ɔ̃=li=bə=i=uʁ=dɔw=nfal 8
  dɔ=nə=te=lo=zə=i=uʁ=wε=tu=ə=aʁ=li 12
  fɔʁ=i=uʁ=ʒuʁ=ne=kɔ̃=tɛ̃=tu=ma=ni=le=sɔ̃ 12
  i=u=myst=ʁə=mɑ̃=be=i=uʁdə=tεʁ=mi=na=s=jɔ̃ 13
  fɔʁ=i=tεl=εl=bʁiŋ=i=u=tə=stʁɑ̃t=to=ɡo=ɔ̃ 12

  fɔʁ=i=uʁ=sεlf=i=u-avə=to=ʁə=mɑ̃=be=tə-a=pi=tiŋ 15

  lɔvə=i=uʁ=sεlf=i=tε=sə=wa=əa=vɛ̃-as=ʒi=vɛ̃=i=u 15

  wʁitə=ti=zεk=skly=zi=və=lɔ=və=stɔ=ʁi=y=ziŋ=i=uʁ=ɔwn=wɔʁ=dzɑ̃d=tuɡt 18
  kʁə=a=tiŋ=ti=buk=fɔʁ=mə 7
  if=i=u=dɔnə=te=lɔ=və=i=uʁ=sεlf=ɔw=kɑ̃=i=u=lɔvə 15
  ɔw=kɑ̃=i=u=ʒivə=i=uʁ=lɔ=ve=a=ni-a=pi=nεs 14
  ti=zɛ̃=tɑ̃sə=lɔ=və=stɔ=ʁi=ɑ̃=kun=te=zɑ̃=ɔp=sta=kləɔ=nə=niɡt 16
  wɛ̃=i=si=ti=biɡ=tʁi=stɑ̃=diŋ=ɛ̃=fʁɔ̃=ɔf=mə 12
  wi=tu=im=to=lə=ɑ̃=ɔ̃ 7
  tə=ʁəεsə=no=nid=to=bʁyʃ=ɔf=tə=ʁɛ̃=wɛ̃=ʁə=tyʁ=niŋ=ɔmə 14

  plə=a=zə=dɔ=nə=te=yʁ=tu=myk 9
  i=wij=si=i=u=a=mi=i=dɔl 9
  if=i=u=wɑ̃=im=to=lɔ=və=i=u=a=ɡɛ̃ 12
  ta=kə=ka=ʁə=ɔf=i=uʁ=sεlf=fiʁst 9
  al=tə=tiŋ=zi=u=do 6
  is=so=ə=εl=εl=a=pʁə=sj=a=tə=i=u 12
  i=u=nid=to=ʁə=mɛ̃=stʁɔ̃ɡ 7
  so=i=u=kɑ̃=ka=ʁə=fɔʁ=im=a=ɡɛ̃ 10

  wɔ̃ɡ=fεj 2

PostScriptum

Traduit du cantonais, les paroles de cette chanson donnent une belle leçon d’un côté de la vie…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.