Univers de poésie d'un auteur

Poème:Liberte

Le Poème

LEGENDE
Je chanterai ton nom par delà la misère
Et baiserai les pieds de tes glorieux martyres,
Car ils sont bien les rois de notre pauvre terre ;
Ils y laissèrent leur vie sans jamais en partir.

CHRIST
Je pleurerai les saints, leurs couronnes de ronces,
Cherchant en mon prochain la paille de la vie
Qui leur tire une larme et pour toujours dénonce,
La haine, l’injustice et la croix de l’envie.

RESISTANCE
Je cueillerai, aux bas des pierres écarlates
Les rares fleurs qui seules résistent à la mort,
Aux nom de ceux qui furent ensevelis en hâte
Sous la terre à canons et sous tous les remords.

GANDHI
Puis j’ouvrirai mes mains en marchant vers le sel,
Avec au cœur la paix pour unique combat,
Psalmodiant à jamais : dieu que la foule est belle
Quand à l’envahisseur elle oppose la foi.

11 SEPTEMBRE
Je pleurerai sans fin, de l’amour les famines
Poussant au désespoir sur les tours de l’argent
Les deux flèches jumelles l’innocence et le crime
En mêlant pour toujours la poussière et le sang.

PRINTEMPS ARABE
Je cueillerai les fleurs qui rougissent le sable
Qui font d’un arabe mon plus beau frère de sang
Le coran, l’évangile, aux mains d’un misérable
Ne cesseront jamais d’abattre les tyrans.

DEMAIN
Je chanterai ton nom toi pour qui l’on commet
Autant d’actes d’horreurs que d’acte de bonté
Tu seras dans le cœur de chaque enfant qui nait
Le choix de l’esclavage ou de la liberté.

Cannes 2019
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Philippe

Poète Philippe

Philippe a publié sur le site 3 écrits. Philippe est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Libertele=gen=de 3
je=chan=te=rai=ton=nom=par=de=là=la=mi=sère 12
et=baise=rai=les=pieds=de=tes=glo=rieux=mar=ty=res 12
car=ils=sont=bien=les=rois=de=no=tre=pau=vre=terre 12
ils=y=lais=sèrent=leur=vie=sans=ja=mais=en=par=tir 12

christ 1
je=pleu=re=rai=les=saints=leurs=cou=ron=nes=de=ronces 12
cher=chant=en=mon=pro=chain=la=pail=le=de=la=vie 12
qui=leur=tireu=ne=lar=me=et=pour=tou=jours=dé=nonce 12
la=haine=lin=jus=ti=ce=et=la=croix=de=len=vie 12

re=sis=tan=ce 4
je=cuei=lle=rai=aux=bas=des=pier=res=é=car=lates 12
les=rares=fleurs=qui=seu=les=ré=sis=tent=à=la=mort 12
aux=nom=de=ceux=qui=furent=en=se=ve=lis=en=hâte 12
sous=la=terre=à=ca=nons=et=sous=tous=les=re=mords 12

gand=hi 2
puis=jou=vri=rai=mes=mains=en=mar=chant=vers=le=sel 12
a=vec=au=cœur=la=paix=pour=u=ni=que=com=bat 12
psal=mo=diant=à=ja=mais=dieu=que=la=foule=est=belle 12
quand=à=len=va=his=seur=el=le=op=pose=la=foi 12

on=ze=sep=tembre 4
je=pleu=re=rai=sans=fin=de=la=mour=les=fa=mines 12
pous=sant=au=dé=ses=poir=sur=les=tours=de=largent 11
les=deux=flèches=ju=mel=les=lin=no=cen=ceet=le=crime 12
en=mê=lant=pour=tou=jours=la=pous=sière=et=le=sang 12

prin=temps=a=ra=be 5
je=cuei=lle=rai=les=fleurs=qui=rou=gis=sent=le=sable 12
qui=font=dun=a=rabe=mon=plus=beau=frè=re=de=sang 12
le=co=ran=lé=van=gile=aux=mains=dun=mi=sé=rable 12
ne=ces=se=ront=ja=mais=da=bat=tre=les=ty=rans 12

de=main 2
je=chan=te=rai=ton=nom=toi=pour=qui=lon=com=met 12
au=tant=dac=tes=dhor=reurs=que=dac=te=de=bon=té 12
tu=se=ras=dans=le=cœur=de=cha=queen=fant=qui=nait 12
le=choix=de=les=cla=vage=ou=de=la=li=ber=té 12

can=nes=deux=mil=le=dix=neuf 7
Phonétique : Liberteləʒɑ̃də
ʒə ʃɑ̃təʁε tɔ̃ nɔ̃ paʁ dəla la mizεʁə
e bεzəʁε lε pje də tε ɡlɔʁjø maʁtiʁə,
kaʁ il sɔ̃ bjɛ̃ lε ʁwa də nɔtʁə povʁə teʁə,
ilz- i lεsεʁe lœʁ vi sɑ̃ ʒamεz- ɑ̃ paʁtiʁ.

kʁist
ʒə pləʁəʁε lε sɛ̃, lœʁ kuʁɔnə də ʁɔ̃sə,
ʃεʁʃɑ̃ ɑ̃ mɔ̃ pʁoʃɛ̃ la pajə də la vi
ki lœʁ tiʁə ynə laʁmə e puʁ tuʒuʁ denɔ̃sə,
la-εnə, lɛ̃ʒystisə e la kʁwa də lɑ̃vi.

ʁəsistɑ̃sə
ʒə kœjʁε, o ba dε pjeʁəz- ekaʁlatə
lε ʁaʁə flœʁ ki sələ ʁeziste a la mɔʁ,
o nɔ̃ də sø ki fyʁe ɑ̃səvəliz- ɑ̃n- atə
su la teʁə a kanɔ̃z- e su tus lε ʁəmɔʁd.

ɡɑ̃di
pɥi ʒuvʁiʁε mε mɛ̃z- ɑ̃ maʁʃɑ̃ vεʁ lə sεl,
avεk o kœʁ la pε puʁ ynikə kɔ̃ba,
psalmɔdjɑ̃ a ʒamε : djø kə la fulə ε bεllə
kɑ̃t- a lɑ̃vaisœʁ εllə ɔpozə la fwa.

ɔ̃zə sεptɑ̃bʁə
ʒə pləʁəʁε sɑ̃ fɛ̃, də lamuʁ lε faminə
pusɑ̃ o dezεspwaʁ syʁ lε tuʁ də laʁʒe
lε dø flεʃə ʒymεllə linɔsɑ̃sə e lə kʁimə
ɑ̃ mεlɑ̃ puʁ tuʒuʁ la pusjεʁə e lə sɑ̃.

pʁɛ̃tɑ̃z- aʁabə
ʒə kœjʁε lε flœʁ ki ʁuʒise lə sablə
ki fɔ̃ dœ̃n- aʁabə mɔ̃ plys bo fʁεʁə də sɑ̃
lə kɔʁɑ̃, levɑ̃ʒilə, o mɛ̃ dœ̃ mizeʁablə
nə sesəʁɔ̃ ʒamε dabatʁə lε tiʁɑ̃.

dəmɛ̃
ʒə ʃɑ̃təʁε tɔ̃ nɔ̃ twa puʁ ki lɔ̃ kɔmε
otɑ̃ daktə dɔʁœʁ kə daktə də bɔ̃te
ty səʁa dɑ̃ lə kœʁ də ʃakə ɑ̃fɑ̃ ki nε
lə ʃwa də lεsklavaʒə u də la libεʁte.

kanə dø milə diz- nəf
Syllabes Phonétique : Libertelə=ʒɑ̃=də 3
ʒə=ʃɑ̃=tə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=paʁ=də=la=la=mi=zεʁə 12
e=bε=zə=ʁε=lε=pje=də=tε=ɡlɔ=ʁjø=maʁ=tiʁə 12
kaʁ=il=sɔ̃=bjɛ̃=lε=ʁwadə=nɔ=tʁə=po=vʁə=te=ʁə 12
il=zi=lε=sε=ʁe=lœʁ=vi=sɑ̃=ʒa=mε=zɑ̃=paʁ=tiʁ 13

kʁist 1
ʒə=plœ=ʁə=ʁε=lε=sɛ̃=lœʁ=ku=ʁɔ=nə=də=ʁɔ̃sə 12
ʃεʁ=ʃɑ̃=ɑ̃=mɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=la=pa=jə=də=la=vi 12
ki=lœʁ=tiʁəy=nə=laʁ=mə=e=puʁ=tu=ʒuʁ=de=nɔ̃sə 12
la-εnə=lɛ̃=ʒys=ti=sə=e=la=kʁwa=də=lɑ̃=vi 12

ʁə=sis=tɑ̃=sə 4
ʒə=kœj=ʁε=o=ba=dε=pje=ʁə=ze=kaʁ=la=tə 12
lε=ʁaʁə=flœʁ=ki=sə=lə=ʁe=zis=te=a=la=mɔʁ 12
o=nɔ̃də=sø=ki=fy=ʁe=ɑ̃=sə=və=li=zɑ̃=natə 12
su=la=te=ʁə=a=ka=nɔ̃=ze=su=tus=lεʁə=mɔʁd 12

ɡɑ̃=di 2
pɥi=ʒu=vʁi=ʁε=mε=mɛ̃=zɑ̃=maʁ=ʃɑ̃=vεʁ=lə=sεl 12
a=vεk=o=kœʁ=la=pε=puʁ=y=ni=kə=kɔ̃=ba 12
psal=mɔ=djɑ̃=a=ʒa=mε=djøkə=la=fu=lə=ε=bεllə 12
kɑ̃=ta=lɑ̃=va=i=sœʁ=εl=lə=ɔ=pozə=la=fwa 12

ɔ̃=zə=sεp=tɑ̃=bʁə 5
ʒə=plœ=ʁə=ʁε=sɑ̃=fɛ̃=də=la=muʁ=lε=fa=minə 12
pu=sɑ̃=o=de=zεs=pwaʁ=syʁ=lε=tuʁ=də=laʁ=ʒe 12
lε=dø=flεʃə=ʒy=mεllə=li=nɔ=sɑ̃=sə=e=lə=kʁimə 12
ɑ̃=mε=lɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ=la=pu=sjεʁə=e=lə=sɑ̃ 12

pʁɛ̃=tɑ̃=za=ʁa=bə 5
ʒə=kœj=ʁε=lε=flœʁ=ki=ʁu=ʒi=se=lə=sa=blə 12
ki=fɔ̃=dœ̃=na=ʁabə=mɔ̃=plys=bo=fʁε=ʁə=də=sɑ̃ 12
lə=kɔ=ʁɑ̃=le=vɑ̃=ʒilə=o=mɛ̃=dœ̃=mi=ze=ʁablə 12
nə=se=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=da=ba=tʁə=lε=ti=ʁɑ̃ 12

də=mɛ̃ 2
ʒə=ʃɑ̃=tə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=twa=puʁ=ki=lɔ̃=kɔ=mε 12
o=tɑ̃=dak=tə=dɔ=ʁœʁ=kə=dak=tə=də=bɔ̃=te 12
tysə=ʁa=dɑ̃=lə=kœʁ=də=ʃa=kə=ɑ̃=fɑ̃=ki=nε 12
lə=ʃwa=də=lεs=kla=vaʒə=u=də=la=li=bεʁ=te 12

ka=nə=dø=mi=lə=diz=nəf 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
16/07/2011 19:36Gramo

Ce poème est un bel enchantement.
J’ai apprécié, notamment le dernier quatrain.

GRAMO

Auteur de Poésie
17/07/2011 09:25Disjonct'heure

J’apprécie toujours écouter ce chant-là.
Bravo!

Poème Liberté
Du 15/07/2011 20:20

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 8 strophes.