Poeme : Liberte

Liberte

LEGENDE
Je chanterai ton nom par delà la misère
Et baiserai les pieds de tes glorieux martyres,
Car ils sont bien les rois de notre pauvre terre ;
Ils y laissèrent leur vie sans jamais en partir.

CHRIST
Je pleurerai les saints, leurs couronnes de ronces,
Cherchant en mon prochain la paille de la vie
Qui leur tire une larme et pour toujours dénonce,
La haine, l’injustice et la croix de l’envie.

RESISTANCE
Je cueillerai, aux bas des pierres écarlates
Les rares fleurs qui seules résistent à la mort,
Aux nom de ceux qui furent ensevelis en hâte
Sous la terre à canons et sous tous les remords.

GANDHI
Puis j’ouvrirai mes mains en marchant vers le sel,
Avec au cœur la paix pour unique combat,
Psalmodiant à jamais : dieu que la foule est belle
Quand à l’envahisseur elle oppose la foi.

11 SEPTEMBRE
Je pleurerai sans fin, de l’amour les famines
Poussant au désespoir sur les tours de l’argent
Les deux flèches jumelles l’innocence et le crime
En mêlant pour toujours la poussière et le sang.

PRINTEMPS ARABE
Je cueillerai les fleurs qui rougissent le sable
Qui font d’un arabe mon plus beau frère de sang
Le coran, l’évangile, aux mains d’un misérable
Ne cesseront jamais d’abattre les tyrans.

DEMAIN
Je chanterai ton nom toi pour qui l’on commet
Autant d’actes d’horreurs que d’acte de bonté
Tu seras dans le cœur de chaque enfant qui nait
Le choix de l’esclavage ou de la liberté.

Cannes 2019

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Liberte

  le=gen=de 3
  je=chan=te=rai=ton=nom=par=de=là=la=mi=sère 12
  et=baise=rai=les=pieds=de=tes=glo=rieux=mar=ty=res 12
  car=ils=sont=bien=les=rois=de=no=tre=pau=vre=terre 12
  ils=y=lais=sèrent=leur=vie=sans=ja=mais=en=par=tir 12

  christ 1
  je=pleu=re=rai=les=saints=leurs=cou=ron=nes=de=ronces 12
  cher=chant=en=mon=pro=chain=la=pail=le=de=la=vie 12
  qui=leur=tireu=ne=lar=me=et=pour=tou=jours=dé=nonce 12
  la=haine=lin=jus=ti=ce=et=la=croix=de=len=vie 12

  re=sis=tan=ce 4
  je=cuei=lle=rai=aux=bas=des=pier=res=é=car=lates 12
  les=rares=fleurs=qui=seu=les=ré=sis=tent=à=la=mort 12
  aux=nom=de=ceux=qui=furent=en=se=ve=lis=en=hâte 12
  sous=la=terre=à=ca=nons=et=sous=tous=les=re=mords 12

  gand=hi 2
  puis=jou=vri=rai=mes=mains=en=mar=chant=vers=le=sel 12
  a=vec=au=cœur=la=paix=pour=u=ni=que=com=bat 12
  psal=mo=diant=à=ja=mais=dieu=que=la=foule=est=belle 12
  quand=à=len=va=his=seur=el=le=op=pose=la=foi 12

  on=ze=sep=tembre 4
  je=pleu=re=rai=sans=fin=de=la=mour=les=fa=mines 12
  pous=sant=au=dé=ses=poir=sur=les=tours=de=largent 11
  les=deux=flèches=ju=mel=les=lin=no=cen=ceet=le=crime 12
  en=mê=lant=pour=tou=jours=la=pous=sière=et=le=sang 12

  prin=temps=a=ra=be 5
  je=cuei=lle=rai=les=fleurs=qui=rou=gis=sent=le=sable 12
  qui=font=dun=a=rabe=mon=plus=beau=frè=re=de=sang 12
  le=co=ran=lé=van=gile=aux=mains=dun=mi=sé=rable 12
  ne=ces=se=ront=ja=mais=da=bat=tre=les=ty=rans 12

  de=main 2
  je=chan=te=rai=ton=nom=toi=pour=qui=lon=com=met 12
  au=tant=dac=tes=dhor=reurs=que=dac=te=de=bon=té 12
  tu=se=ras=dans=le=cœur=de=cha=queen=fant=qui=nait 12
  le=choix=de=les=cla=vage=ou=de=la=li=ber=té 12

  can=nes=deux=mil=le=dix=neuf 7
 • Phonétique : Liberte

  ləʒɑ̃də
  ʒə ʃɑ̃təʁε tɔ̃ nɔ̃ paʁ dəla la mizεʁə
  e bεzəʁε lε pje də tε ɡlɔʁjø maʁtiʁə,
  kaʁ il sɔ̃ bjɛ̃ lε ʁwa də nɔtʁə povʁə teʁə,
  ilz- i lεsεʁe lœʁ vi sɑ̃ ʒamεz- ɑ̃ paʁtiʁ.

  kʁist
  ʒə pləʁəʁε lε sɛ̃, lœʁ kuʁɔnə də ʁɔ̃sə,
  ʃεʁʃɑ̃ ɑ̃ mɔ̃ pʁoʃɛ̃ la pajə də la vi
  ki lœʁ tiʁə ynə laʁmə e puʁ tuʒuʁ denɔ̃sə,
  la-εnə, lɛ̃ʒystisə e la kʁwa də lɑ̃vi.

  ʁəsistɑ̃sə
  ʒə kœjʁε, o ba dε pjeʁəz- ekaʁlatə
  lε ʁaʁə flœʁ ki sələ ʁeziste a la mɔʁ,
  o nɔ̃ də sø ki fyʁe ɑ̃səvəliz- ɑ̃n- atə
  su la teʁə a kanɔ̃z- e su tus lε ʁəmɔʁd.

  ɡɑ̃di
  pɥi ʒuvʁiʁε mε mɛ̃z- ɑ̃ maʁʃɑ̃ vεʁ lə sεl,
  avεk o kœʁ la pε puʁ ynikə kɔ̃ba,
  psalmɔdjɑ̃ a ʒamε : djø kə la fulə ε bεllə
  kɑ̃t- a lɑ̃vaisœʁ εllə ɔpozə la fwa.

  ɔ̃zə sεptɑ̃bʁə
  ʒə pləʁəʁε sɑ̃ fɛ̃, də lamuʁ lε faminə
  pusɑ̃ o dezεspwaʁ syʁ lε tuʁ də laʁʒe
  lε dø flεʃə ʒymεllə linɔsɑ̃sə e lə kʁimə
  ɑ̃ mεlɑ̃ puʁ tuʒuʁ la pusjεʁə e lə sɑ̃.

  pʁɛ̃tɑ̃z- aʁabə
  ʒə kœjʁε lε flœʁ ki ʁuʒise lə sablə
  ki fɔ̃ dœ̃n- aʁabə mɔ̃ plys bo fʁεʁə də sɑ̃
  lə kɔʁɑ̃, levɑ̃ʒilə, o mɛ̃ dœ̃ mizeʁablə
  nə sesəʁɔ̃ ʒamε dabatʁə lε tiʁɑ̃.

  dəmɛ̃
  ʒə ʃɑ̃təʁε tɔ̃ nɔ̃ twa puʁ ki lɔ̃ kɔmε
  otɑ̃ daktə dɔʁœʁ kə daktə də bɔ̃te
  ty səʁa dɑ̃ lə kœʁ də ʃakə ɑ̃fɑ̃ ki nε
  lə ʃwa də lεsklavaʒə u də la libεʁte.

  kanə dø milə diz- nəf
 • Syllabes Phonétique : Liberte

  lə=ʒɑ̃=də 3
  ʒə=ʃɑ̃=tə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=paʁ=də=la=la=mi=zεʁə 12
  e=bε=zə=ʁε=lε=pje=də=tε=ɡlɔ=ʁjø=maʁ=tiʁə 12
  kaʁ=il=sɔ̃=bjɛ̃=lε=ʁwadə=nɔ=tʁə=po=vʁə=te=ʁə 12
  il=zi=lε=sε=ʁe=lœʁ=vi=sɑ̃=ʒa=mε=zɑ̃=paʁ=tiʁ 13

  kʁist 1
  ʒə=plœ=ʁə=ʁε=lε=sɛ̃=lœʁ=ku=ʁɔ=nə=də=ʁɔ̃sə 12
  ʃεʁ=ʃɑ̃=ɑ̃=mɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=la=pa=jə=də=la=vi 12
  ki=lœʁ=tiʁəy=nə=laʁ=mə=e=puʁ=tu=ʒuʁ=de=nɔ̃sə 12
  la-εnə=lɛ̃=ʒys=ti=sə=e=la=kʁwa=də=lɑ̃=vi 12

  ʁə=sis=tɑ̃=sə 4
  ʒə=kœj=ʁε=o=ba=dε=pje=ʁə=ze=kaʁ=la=tə 12
  lε=ʁaʁə=flœʁ=ki=sə=lə=ʁe=zis=te=a=la=mɔʁ 12
  o=nɔ̃də=sø=ki=fy=ʁe=ɑ̃=sə=və=li=zɑ̃=natə 12
  su=la=te=ʁə=a=ka=nɔ̃=ze=su=tus=lεʁə=mɔʁd 12

  ɡɑ̃=di 2
  pɥi=ʒu=vʁi=ʁε=mε=mɛ̃=zɑ̃=maʁ=ʃɑ̃=vεʁ=lə=sεl 12
  a=vεk=o=kœʁ=la=pε=puʁ=y=ni=kə=kɔ̃=ba 12
  psal=mɔ=djɑ̃=a=ʒa=mε=djøkə=la=fu=lə=ε=bεllə 12
  kɑ̃=ta=lɑ̃=va=i=sœʁ=εl=lə=ɔ=pozə=la=fwa 12

  ɔ̃=zə=sεp=tɑ̃=bʁə 5
  ʒə=plœ=ʁə=ʁε=sɑ̃=fɛ̃=də=la=muʁ=lε=fa=minə 12
  pu=sɑ̃=o=de=zεs=pwaʁ=syʁ=lε=tuʁ=də=laʁ=ʒe 12
  lε=dø=flεʃə=ʒy=mεllə=li=nɔ=sɑ̃=sə=e=lə=kʁimə 12
  ɑ̃=mε=lɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ=la=pu=sjεʁə=e=lə=sɑ̃ 12

  pʁɛ̃=tɑ̃=za=ʁa=bə 5
  ʒə=kœj=ʁε=lε=flœʁ=ki=ʁu=ʒi=se=lə=sa=blə 12
  ki=fɔ̃=dœ̃=na=ʁabə=mɔ̃=plys=bo=fʁε=ʁə=də=sɑ̃ 12
  lə=kɔ=ʁɑ̃=le=vɑ̃=ʒilə=o=mɛ̃=dœ̃=mi=ze=ʁablə 12
  nə=se=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=da=ba=tʁə=lε=ti=ʁɑ̃ 12

  də=mɛ̃ 2
  ʒə=ʃɑ̃=tə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=twa=puʁ=ki=lɔ̃=kɔ=mε 12
  o=tɑ̃=dak=tə=dɔ=ʁœʁ=kə=dak=tə=də=bɔ̃=te 12
  tysə=ʁa=dɑ̃=lə=kœʁ=də=ʃa=kə=ɑ̃=fɑ̃=ki=nε 12
  lə=ʃwa=də=lεs=kla=vaʒə=u=də=la=li=bεʁ=te 12

  ka=nə=dø=mi=lə=diz=nəf 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/07/2011 19:36Gramo

Ce poème est un bel enchantement.
J’ai apprécié, notamment le dernier quatrain.

GRAMO

Auteur de Poésie
17/07/2011 09:25Disjonct'heure

J’apprécie toujours écouter ce chant-là.
Bravo!

Poème Liberté
Publié le 15/07/2011 20:20

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Philippe

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs