Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Blanc

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/10/2005 10:07

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Philou

Blanc

Blanc comme neige
Blanc comme le vide
Le vide de la page du poète
Un poète sans rimes
Des rimes sans pieds
Une prose monotone sans corps
Un corps sans racines ni vers.
Une terre inoccupée, déserte
Telle une île perdue au milieu de l’Océan
Ne recevant que des vagues mourantes
Et de gracieux goélants.
Des goélants blancs, comme les mouettes,
Des mouettes rieuses
De la page blanche laissée par le poète.
Cette page blanche envolée
S’en allant recueillir la douceur d’un écrit,
A un ailleur moins silencieux et plus joli.
Comme le vacancier va chercher le soleil
Juste pour bronzer, voir sa peau blanche
Se colorer, à ses yeux c’est merveille.
Puis l’hiver revient avec sa neige, blanche…
 • Pieds Hyphénique: Blanc

  blanc=com=me=nei=ge 5
  blanc=com=me=le=vi=de 6
  le=vi=de=de=la=pa=ge=du=po=ète 10
  un=po=è=te=sans=ri=mes 7
  des=ri=mes=sans=pieds 5
  u=ne=pro=se=mo=no=to=ne=sans=corps 10
  un=corps=sans=ra=ci=nes=ni=vers 8
  u=ne=ter=re=i=noc=cu=pée=dé=serte 10
  tel=leune=î=le=per=due=au=mi=lieu=de=lo=cé=an 13
  ne=re=ce=vant=que=des=va=gues=mou=rantes 10
  et=de=gra=cieux=go=é=lants 7
  des=go=é=lants=blancs=com=me=les=mouet=tes 10
  des=mouet=tes=rieu=ses 5
  de=la=page=blan=che=lais=sée=par=le=po=ète 11
  cet=te=pa=ge=blan=che=en=vo=lée 9
  sen=al=lant=re=cueillir=la=dou=ceur=dun=é=crit 11
  a=un=ailleur=moins=silen=cieux=et=plus=jo=li 10
  comme=le=va=can=cier=va=cher=cher=le=so=leil 11
  jus=te=pour=bron=zer=voir=sa=peau=blan=che 10
  se=co=lo=rer=à=ses=yeux=cest=mer=veille 10
  puis=lhi=ver=re=vient=a=vec=sa=neige=blanche 10
 • Phonétique : Blanc

  blɑ̃ kɔmə nεʒə
  blɑ̃ kɔmə lə vidə
  lə vidə də la paʒə dy pɔεtə
  œ̃ pɔεtə sɑ̃ ʁimə
  dε ʁimə sɑ̃ pje
  ynə pʁozə monotɔnə sɑ̃ kɔʁ
  œ̃ kɔʁ sɑ̃ ʁasinə ni vεʁ.
  ynə teʁə inɔkype, dezεʁtə
  tεllə ynə ilə pεʁdɥ o miljø də lɔseɑ̃
  nə ʁəsəvɑ̃ kə dε vaɡ muʁɑ̃tə
  e də ɡʁasjø ɡɔelɑ̃.
  dε ɡɔelɑ̃ blɑ̃, kɔmə lε muεtə,
  dε muεtə ʁjøzə
  də la paʒə blɑ̃ʃə lεse paʁ lə pɔεtə.
  sεtə paʒə blɑ̃ʃə ɑ̃vɔle
  sɑ̃n- alɑ̃ ʁəkœjiʁ la dusœʁ dœ̃n- ekʁi,
  a œ̃n- ajœʁ mwɛ̃ silɑ̃sjøz- e plys ʒɔli.
  kɔmə lə vakɑ̃sje va ʃεʁʃe lə sɔlεj
  ʒystə puʁ bʁɔ̃ze, vwaʁ sa po blɑ̃ʃə
  sə kɔlɔʁe, a sεz- iø sε mεʁvεjə.
  pɥi livεʁ ʁəvjɛ̃ avεk sa nεʒə, blɑ̃ʃə…
 • Pieds Phonétique : Blanc

  blɑ̃=kɔ=mə=nε=ʒə 5
  blɑ̃=kɔ=mə=lə=vi=də 6
  lə=vi=də=də=la=pa=ʒə=dy=pɔ=εtə 10
  œ̃=pɔ=ε=tə=sɑ̃=ʁi=mə 7
  dε=ʁi=mə=sɑ̃=pj=e 6
  y=nə=pʁo=zə=mo=no=tɔ=nə=sɑ̃=kɔʁ 10
  œ̃=kɔʁ=sɑ̃=ʁa=si=nə=ni=vεʁ 8
  y=nə=te=ʁə=i=nɔ=ky=pe=de=zεʁtə 10
  tεlləynə=i=lə=pεʁdɥ=o=mi=ljø=də=lɔ=se=ɑ̃ 11
  nə=ʁə=sə=vɑ̃=kə=dε=va=ɡə=mu=ʁɑ̃tə 10
  e=də=ɡʁa=sj=ø=ɡɔ=e=lɑ̃ 8
  dε=ɡɔ=e=lɑ̃=blɑ̃=kɔ=mə=lε=mu=εtə 10
  dε=mu=ε=tə=ʁj=ø=zə 7
  də=la=paʒə=blɑ̃=ʃə=lε=se=paʁ=lə=pɔεtə 10
  sε=tə=pa=ʒə=blɑ̃=ʃə=ɑ̃=vɔ=le 9
  sɑ̃=na=lɑ̃ʁə=kœjiʁ=la=du=sœʁ=dœ̃=ne=kʁi 10
  a=œ̃=na=jœʁ=mwɛ̃=si=lɑ̃=sjø=ze=plys=ʒɔ=li 12
  kɔmə=lə=va=kɑ̃=sje=va=ʃεʁ=ʃe=lə=sɔ=lεj 11
  ʒys=tə=puʁ=bʁɔ̃=ze=vwaʁ=sa=po=blɑ̃=ʃə 10
  sə=kɔ=lɔ=ʁe=a=sε=ziø=sε=mεʁ=vεjə 10
  pɥi=li=vεʁʁə=vjɛ̃=a=vεk=sa=nε=ʒə=blɑ̃ʃə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.