Slam : La Vie D’un Pompier

A Propos du Slam

J’espère que mon texte sera à la hauteur de l’admiration que je porte pour ce métier depuis mon enfance.

La Vie D’un Pompier

Face aux flammes,
Ils n’reculent jamais
Hommes ou Femmes ;
Secourir, est leur métier.
« Sauver ou Périr »,
Vivre ou Mourir ;
Soldats du feu,
Qui n’ont pas froid aux yeux.
Chaque appels d’urgence,
Ils sont là, bien présents ;
Insensibles sur l’instant,
Chaque drames,
Sont ancrés dans leurs mémoires ;
Chaque larmes,
S’écoule dans le coeur de leurs gardes.
Force et Courage,
Qualités d’un pompier
Honneur et Rage ;
Font les valeurs de ce beau métier.

Ils combattent les flammes,
Mais sauver des gens ;
Reste leurs priorités,
Quelque soit le prix à payer.
Père ou Mère de famille,
Seuls, ou avec des mômes
Intervention en équipes,
Ou en binôme ;
En quelques minutes…
Ils agissent au plus vite,
Pour sauver des vies.

Pas de répit,
A peine endormi…
La caserne s’réveille,
Ils repartent de plus belle.
D’un simple malaise,
A un feu de voiture
Fissures dans un mur ;
Ou manif’s qui dégénère…
Ils sont sur le qui-vive.

Gardez leurs sang-froid,
Sont leurs quotidiens
Par chaleur ou grand froid ;
Ils sont soudés comme jamais.
Leurs sacrifices,
N’ai pas vain…
Ils sacrifient leurs vies,
Pour les concitoyens.

Ils sont une famille,
Qui n’peut être détruite ;
Chaque Hommes,
Chaque Femmes…
Se soutiennent, chaque minutes…
Malgré les drames,
Ils n’abandonnent personne !

Portant fièrement l’uniforme,
Ils sont les héros de notre confort ;
Être Pompier, est la plus belle valeur
Qui existe dans leurs coeurs.

By Sarah (Une âme d’Artiste)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Vie D’un Pompier

  fa=ce=aux=flam=mes 5
  ils=n=re=culent=ja=mais 6
  hom=mes=ou=fem=mes 5
  se=cou=rir=est=leur=mé=tier 7
  sau=ver=ou=pé=rir 6
  vi=vre=ou=mou=rir 5
  sol=dats=du=feu 4
  qui=nont=pas=froid=aux=yeux 6
  cha=que=ap=pels=dur=gence 6
  ils=sont=là=bien=pré=sents 6
  insen=si=bles=sur=lins=tant 6
  cha=que=dra=mes 4
  sont=an=crés=dans=leurs=mé=moires 7
  cha=que=lar=mes 4
  sé=coule=dans=le=coeur=de=leurs=gardes 8
  for=ce=et=cou=ra=ge 6
  qua=li=tés=dun=pom=pier 6
  hon=neur=et=ra=ge 5
  font=les=va=leurs=de=ce=beau=mé=tier 9

  ils=com=bat=tent=les=flammes 6
  mais=sau=ver=des=gens 5
  res=te=leurs=prio=ri=tés 6
  quel=que=soit=le=prix=à=payer 7
  pèreou=mè=re=de=fa=mille 6
  seuls=ou=a=vec=des=mômes 6
  in=terven=tion=en=é=quipes 6
  ou=en=bi=nô=me 5
  en=quel=ques=mi=nu=tes 6
  ils=a=gissent=au=plus=vite 6
  pour=sau=ver=des=vies 5

  pas=de=ré=pit 4
  a=pei=ne=en=dor=mi 6
  la=ca=serne=s=ré=veille 6
  ils=re=par=tent=de=plus=belle 7
  dun=sim=ple=ma=lai=se 6
  a=un=feu=de=voi=ture 6
  fis=su=res=dans=un=mur 6
  ou=ma=nifs=qui=dé=gé=nère 7
  ils=sont=sur=le=qui=vive 6

  gar=dez=leurs=sang=froid 5
  sont=leurs=quo=ti=diens 5
  par=cha=leur=ou=grand=froid 6
  ils=sont=sou=dés=comme=ja=mais 7
  leurs=sa=cri=fi=ces 5
  nai=pas=vain 3
  ils=sa=cri=fient=leurs=vies 6
  pour=les=con=ci=toyens 5

  ils=sont=une=fa=mil=le 6
  qui=n=peut=être=dé=truite 6
  cha=que=hom=mes 4
  cha=que=fem=mes 4
  se=sou=tiennent=cha=que=mi=nutes 7
  mal=gré=les=dra=mes 5
  ils=na=ban=donnent=per=sonne 6

  por=tant=fière=ment=lu=ni=forme 7
  ils=sont=les=hé=ros=de=notre=con=fort 9
  être=pom=pier=est=la=plus=bel=le=va=leur 10
  qui=exis=te=dans=leurs=coeurs 6

  by=sa=rah=une=â=me=dar=tiste 8
 • Phonétique : La Vie D’un Pompier

  fasə o flamə,
  il nʁəkyle ʒamε
  ɔməz- u famə,
  səkuʁiʁ, ε lœʁ metje.
  « sove u peʁiʁ »,
  vivʁə u muʁiʁ,
  sɔlda dy fø,
  ki nɔ̃ pa fʁwa oz- iø.
  ʃakə apεl dyʁʒɑ̃sə,
  il sɔ̃ la, bjɛ̃ pʁezɑ̃,
  ɛ̃sɑ̃siblə syʁ lɛ̃stɑ̃,
  ʃakə dʁamə,
  sɔ̃t- ɑ̃kʁe dɑ̃ lœʁ memwaʁə,
  ʃakə laʁmə,
  sekulə dɑ̃ lə kœʁ də lœʁ ɡaʁdə.
  fɔʁsə e kuʁaʒə,
  kalite dœ̃ pɔ̃pje
  ɔnœʁ e ʁaʒə,
  fɔ̃ lε valœʁ də sə bo metje.

  il kɔ̃bate lε flamə,
  mε sove dε ʒɑ̃,
  ʁεstə lœʁ pʁjɔʁite,
  kεlkə swa lə pʁi a pεje.
  pεʁə u mεʁə də famijə,
  səl, u avεk dε momə
  ɛ̃tεʁvɑ̃sjɔ̃ ɑ̃n- ekipə,
  u ɑ̃ binomə,
  ɑ̃ kεlk minytə…
  ilz- aʒise o plys vitə,
  puʁ sove dε vi.

  pa də ʁepi,
  a pεnə ɑ̃dɔʁmi…
  la kazεʁnə sʁevεjə,
  il ʁəpaʁte də plys bεllə.
  dœ̃ sɛ̃plə malεzə,
  a œ̃ fø də vwatyʁə
  fisyʁə dɑ̃z- œ̃ myʁ,
  u manifεs ki deʒenεʁə…
  il sɔ̃ syʁ lə ki vivə.

  ɡaʁde lœʁ sɑ̃ fʁwa,
  sɔ̃ lœʁ kɔtidjɛ̃
  paʁ ʃalœʁ u ɡʁɑ̃ fʁwa,
  il sɔ̃ sude kɔmə ʒamε.
  lœʁ sakʁifisə,
  nε pa vɛ̃…
  il sakʁifje lœʁ vi,
  puʁ lε kɔ̃sitwajɛ̃.

  il sɔ̃t- ynə famijə,
  ki npø εtʁə detʁɥitə,
  ʃakə ɔmə,
  ʃakə famə…
  sə sutjεne, ʃakə minytə…
  malɡʁe lε dʁamə,
  il nabɑ̃dɔne pεʁsɔnə !

  pɔʁtɑ̃ fjεʁəmɑ̃ lynifɔʁmə,
  il sɔ̃ lεz- eʁo də nɔtʁə kɔ̃fɔʁ,
  εtʁə pɔ̃pje, ε la plys bεllə valœʁ
  ki εɡzistə dɑ̃ lœʁ kœʁ.

  bi saʁa (ynə amə daʁtistə)
 • Syllabes Phonétique : La Vie D’un Pompier

  fa=sə=o=fla=mə 5
  il=nʁə=ky=le=ʒa=mε 6
  ɔ=mə=zu=fa=mə 5
  sə=ku=ʁiʁ=ε=lœʁ=me=tje 7
  so=ve=u=pe=ʁiʁ 6
  vi=vʁə=u=mu=ʁiʁ 5
  sɔl=da=dy=fø 4
  ki=nɔ̃=pa=fʁwa=o=ziø 6
  ʃa=kə=a=pεl=dyʁ=ʒɑ̃sə 6
  il=sɔ̃=la=bjɛ̃=pʁe=zɑ̃ 6
  ɛ̃=sɑ̃=siblə=syʁ=lɛ̃s=tɑ̃ 6
  ʃa=kə=dʁa=mə 4
  sɔ̃=tɑ̃=kʁe=dɑ̃=lœʁ=me=mwaʁə 7
  ʃa=kə=laʁ=mə 4
  se=kulə=dɑ̃lə=kœʁ=də=lœʁ=ɡaʁdə 7
  fɔʁ=sə=e=ku=ʁa=ʒə 6
  ka=li=te=dœ̃=pɔ̃=pje 6
  ɔ=nœ=ʁə=e=ʁa=ʒə 6
  fɔ̃=lε=va=lœʁ=də=sə=bo=me=tje 9

  il=kɔ̃=ba=te=lε=flamə 6
  mε=so=ve=dε=ʒɑ̃ 5
  ʁεs=tə=lœʁ=pʁjɔ=ʁi=te 6
  kεl=kə=swalə=pʁi=a=pε=je 7
  pεʁəu=mε=ʁə=də=fa=mijə 6
  səl=u=a=vεk=dε=momə 6
  ɛ̃=tεʁ=vɑ̃=sjɔ̃=ɑ̃=ne=kipə 7
  u=ɑ̃=bi=no=mə 5
  ɑ̃=kεl=kə=mi=ny=tə 6
  il=za=ʒise=o=plys=vitə 6
  puʁ=so=ve=dε=vi 5

  pa=də=ʁe=pi 4
  a=pε=nə=ɑ̃=dɔʁ=mi 6
  la=ka=zεʁnə=sʁe=vε=jə 6
  il=ʁə=paʁ=te=də=plys=bεllə 7
  dœ̃=sɛ̃=plə=ma=lε=zə 6
  a=œ̃=fø=də=vwa=tyʁə 6
  fi=sy=ʁə=dɑ̃=zœ̃=myʁ 6
  u=ma=nifεsə=ki=de=ʒe=nεʁə 7
  il=sɔ̃=syʁ=lə=ki=vivə 6

  ɡaʁ=de=lœ=ʁə=sɑ̃=fʁwa 6
  sɔ̃=lœʁ=kɔ=ti=dj=ɛ̃ 6
  paʁ=ʃa=lœʁ=u=ɡʁɑ̃=fʁwa 6
  il=sɔ̃=su=de=kɔmə=ʒa=mε 7
  lœ=ʁə=sa=kʁi=fi=sə 6
  nε=pa=vɛ̃ 3
  il=sa=kʁi=fje=lœʁ=vi 6
  puʁ=lε=kɔ̃=si=twa=jɛ̃ 6

  il=sɔ̃=tynə=fa=mi=jə 6
  ki=npø=ε=tʁə=det=ʁɥitə 6
  ʃa=kə=ɔ=mə 4
  ʃa=kə=fa=mə 4
  sə=su=tjε=ne=ʃakə=minytə 6
  mal=ɡʁe=lε=dʁa=mə 5
  il=na=bɑ̃=dɔ=ne=pεʁsɔnə 6

  pɔʁ=tɑ̃=fjεʁə=mɑ̃=ly=nifɔʁmə 6
  il=sɔ̃=lε=ze=ʁodə=nɔ=tʁə=kɔ̃=fɔʁ 9
  εtʁə=pɔ̃=pje=ε=la=plys=bεllə=va=lœʁ 9
  ki=εɡ=zistə=dɑ̃=lœʁ=kœʁ 6

  bi=saʁa=ynə=a=mə=daʁtistə 6

PostScriptum

P. S : J’ai écrit ce texte, en pensant le donner aux Pompiers qui passe pour le « Calendrier » vers Noël. Si vous avez des avis, conseils ou modif’s que je pourrait faire, n’hésitez pas.

Historique des Modifications

04/11/2017 06:49

Récompense

1
5
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/11/2018 03:16Nadette

Splendide. Pour vous aider, utilisez le correcteur.

Auteur de Poésie
24/09/2020 13:53Printemps

Bel hommage aux pompiers! Merci du partage!