Poeme-France : Lecture Écrit Larme

Slam : Larmes

Slam Larme
Publié le 08/11/2019 02:50

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Une Âme D'artiste

Larmes

Mes larmes,
Sont mes armes,
Mon âme, rame
J’lave mon masque
Pour cacher le manque ;
C’que j’ressens
Mes sentiments…
Manque d’affection,
Manque d’attention ;
Sans amour, sans action
J’me sens personne,
Au milieu de c’monde…
Les drames m’oppressent,
L’destin me stresse
Que cela me tienne
Avant d’oublier mes rêves.

La vie
Attend que tu
Rames ;
Mais continue d’
Espérer en
Secret
Avant qu’il n’soit trop tard.

Seule face au monde,
Au loin, l’tonnerre gronde
Que ferais-je, qui serais-je ?
Si chaque jour je saigne,
Tu n’vois pas mes larmes
Qui coulent à l’intérieur ;
J’me bats avec mon âme,
L’désarroi d’une larve,
Qui avance pas à pas
Destin, dis-moi pourquoi
Je n’y arrive pas.
Où est donc ma reine,
Mon binôme, ma moitié, mon âme sœur
Dois-je encore tenir…
Espérer qu’elle arrive…
Ma patience devrait-t-elle suffire
D’ces années infinies ?
D’ces jours qui s’écoulent,
Comme une fontaine qui boude.
Arriverais-je au bout du tunnel ?
Pourrais-je battre de l’aile,
Sentir son parfum de miel,
Goûter à ses lèvres,
Pour lui dire Je t’Aime.
Je suis qui je suis,
Mêm’si j’ne sais pas où j’vais,
Quand viendra ma destinée ?
J’connais mes valeurs,
Les larmes d’mon cœur,
N’en peuvent plus d’crier que je suis seule…

[… ] suite en cours de réflexion
 • Pieds Hyphénique: Larmes

  mes=lar=mes 3
  sont=mes=ar=mes 4
  mon=â=me=ra=me 5
  jla=ve=mon=masque 4
  pour=ca=cher=le=man=que 6
  cque=j=res=sens 4
  mes=sen=ti=ments 4
  man=que=daf=fec=ti=on 6
  man=que=dat=ten=ti=on 6
  sans=a=mour=sans=ac=tion 6
  jme=sens=per=son=ne 5
  au=mi=lieu=de=c=monde 6
  les=dra=mes=mop=pres=sent 6
  ldes=tin=me=stresse 4
  que=ce=la=me=tien=ne 6
  avant=dou=blier=mes=rê=ves 6

  la=vie 2
  at=tend=que=tu 4
  ra=mes 2
  mais=con=ti=nue=d 5
  es=pé=rer=en 4
  se=cret 2
  avant=quil=n=soit=trop=tard 6

  seu=le=fa=ce=au=monde 6
  au=loin=l=ton=nerre=gronde 6
  que=fe=rais=je=qui=se=rais=je 8
  si=cha=que=jour=je=saigne 6
  tu=n=vois=pas=mes=larmes 6
  qui=coulent=à=lin=té=rieur 6
  jme=bats=a=vec=mon=â=me 7
  ldé=sar=roi=dune=lar=ve 6
  qui=a=vance=pas=à=pas 6
  des=tin=dis=moi=pour=quoi 6
  je=ny=ar=ri=ve=pas 6
  où=est=donc=ma=rei=ne 6
  mon=bi=nôme=ma=moi=tié=mon=â=me=sœur 10
  dois=je=en=core=te=nir 6
  es=pé=rer=quel=lear=rive 6
  ma=pa=tience=de=vrait=t=elle=suf=fire 9
  dces=an=nées=in=fi=nies 6
  dces=jours=qui=sé=cou=lent 6
  commeune=fon=tai=ne=qui=boude 6
  ar=rive=rais=jeau=bout=du=tun=nel 8
  pour=rais=je=bat=tre=de=laile 7
  sen=tir=son=par=fum=de=miel 7
  goû=ter=à=ses=lè=vres 6
  pour=lui=di=re=je=taime 6
  je=suis=qui=je=suis 5
  mêm=si=j=ne=sais=pas=où=j=vais 9
  quand=vien=dra=ma=des=ti=née 7
  jcon=nais=mes=va=leurs 5
  les=lar=mes=d=mon=cœur 6
  nen=peuvent=plus=d=crier=que=je=suis=seule 9

  ouvre=crochet=ferme=cro=chet=sui=teen=cours=de=ré=flexion 11
 • Phonétique : Larmes

  mε laʁmə,
  sɔ̃ mεz- aʁmə,
  mɔ̃n- amə, ʁamə
  ʒlavə mɔ̃ maskə
  puʁ kaʃe lə mɑ̃kə,
  skə ʒʁəsɛ̃
  mε sɑ̃timɑ̃…
  mɑ̃kə dafεksjɔ̃,
  mɑ̃kə datɑ̃sjɔ̃,
  sɑ̃z- amuʁ, sɑ̃z- aksjɔ̃
  ʒmə sɑ̃s pεʁsɔnə,
  o miljø də smɔ̃də…
  lε dʁamə mɔpʁəse,
  ldεstɛ̃ mə stʁεsə
  kə səla mə tjεnə
  avɑ̃ dublje mε ʁεvə.

  la vi
  atɑ̃ kə ty
  ʁamə,
  mε kɔ̃tinɥ d
  εspeʁe ɑ̃
  sεkʁε
  avɑ̃ kil nswa tʁo taʁ.

  sələ fasə o mɔ̃də,
  o lwɛ̃, ltɔneʁə ɡʁɔ̃də
  kə fəʁε ʒə, ki səʁε ʒə ?
  si ʃakə ʒuʁ ʒə sεɲə,
  ty nvwa pa mε laʁmə
  ki kule a lɛ̃teʁjœʁ,
  ʒmə baz- avεk mɔ̃n- amə,
  ldezaʁwa dynə laʁvə,
  ki avɑ̃sə pa a pa
  dεstɛ̃, di mwa puʁkwa
  ʒə ni aʁivə pa.
  u ε dɔ̃k ma ʁεnə,
  mɔ̃ binomə, ma mwatje, mɔ̃n- amə sœʁ
  dwa ʒə ɑ̃kɔʁə təniʁ…
  εspeʁe kεllə aʁivə…
  ma pasjɑ̃sə dəvʁε te εllə syfiʁə
  dsεz- anez- ɛ̃fini ?
  dsε ʒuʁ ki sekule,
  kɔmə ynə fɔ̃tεnə ki budə.
  aʁivəʁε ʒə o bu dy tœ̃nεl ?
  puʁʁε ʒə batʁə də lεlə,
  sɑ̃tiʁ sɔ̃ paʁfœ̃ də mjεl,
  ɡute a sε lεvʁə,
  puʁ lɥi diʁə ʒə tεmə.
  ʒə sɥi ki ʒə sɥi,
  mεmsi ʒnə sε pa u ʒvε,
  kɑ̃ vjɛ̃dʁa ma dεstine ?
  ʒkɔnε mε valœʁ,
  lε laʁmə- dmɔ̃ kœʁ,
  nɑ̃ pəve plys dkʁje kə ʒə sɥi sələ…

  uvʁə kʁoʃε… fεʁmə kʁoʃε sɥitə ɑ̃ kuʁ də ʁeflεksjɔ̃
 • Pieds Phonétique : Larmes

  mε=laʁ=mə 3
  sɔ̃=mε=zaʁ=mə 4
  mɔ̃=na=mə=ʁa=mə 5
  ʒla=və=mɔ̃=mas=kə 5
  puʁ=ka=ʃe=lə=mɑ̃=kə 6
  skə=ʒʁə=sɛ̃ 3
  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 4
  mɑ̃=kə=da=fεk=sj=ɔ̃ 6
  mɑ̃=kə=da=tɑ̃=sj=ɔ̃ 6
  sɑ̃=za=muʁ=sɑ̃=zak=sjɔ̃ 6
  ʒmə=sɑ̃s=pεʁ=sɔ=nə 5
  o=mi=ljø=də=smɔ̃=də 6
  lε=dʁa=mə=mɔ=pʁə=se 6
  ldεs=tɛ̃=mə=stʁε=sə 5
  kə=sə=la=mə=tjε=nə 6
  a=vɑ̃=du=blje=mε=ʁεvə 6

  la=vi 2
  a=tɑ̃=kə=ty 4
  ʁa=mə 2
  mε=kɔ̃=tinɥ=d 4
  εs=pe=ʁe=ɑ̃ 4
  sε=kʁε 2
  a=vɑ̃=kil=nswa=tʁo=taʁ 6

  sə=lə=fa=sə=o=mɔ̃də 6
  o=lwɛ̃=ltɔ=ne=ʁə=ɡʁɔ̃də 6
  kə=fə=ʁεʒə=ki=sə=ʁεʒə 6
  si=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=sεɲə 6
  ty=nvwa=pa=mε=laʁ=mə 6
  ki=ku=le=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ 7
  ʒmə=ba=za=vεk=mɔ̃=namə 6
  lde=za=ʁwa=dy=nə=laʁvə 6
  ki=a=vɑ̃sə=pa=a=pa 6
  dεs=tɛ̃=di=mwa=puʁ=kwa 6
  ʒə=ni=a=ʁi=və=pa 6
  u=ε=dɔ̃k=ma=ʁε=nə 6
  mɔ̃binomə=ma=mwa=tje=mɔ̃=na=mə=sœʁ 8
  dwaʒə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=niʁ 6
  εs=pe=ʁe=kεl=lə=aʁivə 6
  ma=pa=sjɑ̃sə=də=vʁε=te=εllə=syfiʁə 8
  dsε=za=ne=zɛ̃=fi=ni 6
  dsε=ʒuʁ=ki=se=ku=le 6
  kɔməy=nə=fɔ̃=tε=nə=kibudə 6
  aʁivə=ʁε=ʒəo=bu=dy=tœ̃=nεl 7
  puʁ=ʁεʒə=ba=tʁə=də=lεlə 6
  sɑ̃=tiʁ=sɔ̃=paʁ=fœ̃=də=mjεl 7
  ɡu=te=a=sε=lε=vʁə 6
  puʁ=lɥi=di=ʁə=ʒə=tεmə 6
  ʒə=sɥi=ki=ʒə=sɥi 5
  mεm=siʒnə=sε=pa=u=ʒvε 6
  kɑ̃=vjɛ̃=dʁa=ma=dεs=ti=ne 7
  ʒkɔ=nε=mε=va=lœ=ʁə 6
  lε=laʁ=məd=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  nɑ̃pə=ve=plys=dkʁje=kə=ʒə=sɥisə=lə 8

  uvʁə=kʁo=ʃε=fεʁmə=kʁo=ʃε=sɥi=təɑ̃=kuʁdə=ʁe=flεk=sjɔ̃ 12

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.