Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Au Sceau De Mon Regard

Poème Amour
Publié le 25/10/2012 00:05

L'écrit contient 77 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Sany

Au Sceau De Mon Regard

Au sceau de mon regard
A pas de louve empreint
De vers silence compulsant
Ton cœur à chaque battement
Qui rythme mes rimes en main !
Se faufilant délicatement en faveur
De mon carquois pour l’amour
Saisissant ma plume « forever »
A sa pointe dépose rimes d’amour
Puis de ma corde féminine conquérante
En souplesse déesse déploie ma plume
Mire ton minois charmant qui me hante
Décochant mon vol d’amour en plume…
Je t’aime

Sany
 • Pieds Hyphénique: Au Sceau De Mon Regard

  au=sceau=de=mon=re=gard 6
  a=pas=de=lou=ve=em=preint 7
  de=vers=si=len=ce=com=pul=sant 8
  ton=cœur=à=cha=que=bat=te=ment 8
  qui=ryth=me=mes=ri=mes=en=main 8
  se=fau=fi=lant=dé=li=cate=ment=en=fa=veur 11
  de=mon=car=quois=pour=la=mour 7
  sai=sis=sant=ma=plume=fo=re=ver 8
  a=sa=pointe=dé=pose=ri=mes=da=mour 9
  puis=de=ma=corde=fé=mi=ni=ne=con=qué=rante 11
  en=souples=se=dées=se=dé=ploie=ma=plume 9
  mire=ton=mi=nois=char=mant=qui=me=hante 9
  dé=co=chant=mon=vol=da=mour=en=plume 9
  je=tai=me 3

  sa=ny 2
 • Phonétique : Au Sceau De Mon Regard

  o so də mɔ̃ ʁəɡaʁ
  a pa də luvə ɑ̃pʁɛ̃
  də vεʁ silɑ̃sə kɔ̃pylsɑ̃
  tɔ̃ kœʁ a ʃakə batəmɑ̃
  ki ʁitmə mε ʁiməz- ɑ̃ mɛ̃ !
  sə fofilɑ̃ delikatəmɑ̃ ɑ̃ favœʁ
  də mɔ̃ kaʁkwa puʁ lamuʁ
  sεzisɑ̃ ma plymə « fɔʁəvəʁ »
  a sa pwɛ̃tə depozə ʁimə damuʁ
  pɥi də ma kɔʁdə femininə kɔ̃keʁɑ̃tə
  ɑ̃ suplεsə deεsə deplwa ma plymə
  miʁə tɔ̃ minwa ʃaʁmɑ̃ ki mə-ɑ̃tə
  dekoʃɑ̃ mɔ̃ vɔl damuʁ ɑ̃ plymə…
  ʒə tεmə

  sani
 • Pieds Phonétique : Au Sceau De Mon Regard

  o=so=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 6
  a=pa=də=lu=və=ɑ̃=pʁɛ̃ 7
  də=vεʁ=si=lɑ̃=sə=kɔ̃=pyl=sɑ̃ 8
  tɔ̃=kœʁ=a=ʃa=kə=ba=tə=mɑ̃ 8
  ki=ʁit=mə=mε=ʁi=mə=zɑ̃=mɛ̃ 8
  sə=fo=fi=lɑ̃=de=li=katə=mɑ̃=ɑ̃=fa=vœʁ 11
  də=mɔ̃=kaʁ=kwa=puʁ=la=muʁ 7
  sε=zi=sɑ̃=ma=plymə=fɔ=ʁə=vəʁ 8
  a=sa=pwɛ̃tə=de=pozə=ʁi=mə=da=muʁ 9
  pɥidə=ma=kɔʁ=də=fe=mi=ni=nə=kɔ̃=ke=ʁɑ̃tə 11
  ɑ̃=su=plεsə=de=ε=sə=de=plwa=ma=plymə 10
  miʁə=tɔ̃=mi=nwa=ʃaʁ=mɑ̃=ki=mə-ɑ̃tə 9
  de=ko=ʃɑ̃=mɔ̃=vɔl=da=muʁ=ɑ̃plymə 8
  ʒə=tε=mə 3

  sa=ni 2

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/05/2015 13:14Salvatore

Trè touchant