Poeme : Imagines

Imagines

As-tu déjà aimé quelqu’un qui t’a fait pleurer ?
As-tu déjà pensé à tout le mal que ça fairait ?

Devant cette âme qui te faisait fondre,
L’univers tout entier s’effondre.
Tu penses alors à creuser ta tombe,
Mais il ne faut pas que tu y tombes !

Humiliation et désirs de vengeance,
C’est à ça maintenant que tu penses.

Mais comment as-tu pu y croire ?
Croire à cet amour qui te faisait rêver ?
Rêver à la vie future que tu aurais ?
Tu aurais du te méfier…

Non, ne penses pas à la mort,
Cela ne pourrait que te faire du tort.

Ne te détruis pas comme ça,
Il ne le vallait pas…
Maintenant tu sauras,
Que plus tard tu te méfieras…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Imagines

  as=tu=dé=jà=ai=mé=quel=quun=qui=ta=fait=pleu=rer 13
  as=tu=dé=jà=pen=sé=à=tout=le=mal=que=ça=fai=rait 14

  de=vant=cet=te=â=me=qui=te=fai=sait=fon=dre 12
  lu=ni=vers=tout=en=ti=er=sef=fon=dre 10
  tu=pen=ses=a=lors=à=creu=ser=ta=tom=be 11
  mais=il=ne=faut=pas=que=tu=y=tom=bes 10

  hu=mi=lia=ti=on=et=dé=sirs=de=ven=gean=ce 12
  cest=à=ça=main=te=nant=que=tu=pen=ses 10

  mais=com=ment=as=tu=pu=y=croi=re 9
  croi=re=à=cet=a=mour=qui=te=fai=sait=rê=ver 12
  rê=ver=à=la=vie=fu=tu=re=que=tu=au=rais 12
  tu=au=rais=du=te=mé=fi=er 8

  non=ne=pen=ses=pas=à=la=mort 8
  ce=la=ne=pour=rait=que=te=fai=re=du=tort 11

  ne=te=dé=truis=pas=com=me=ça 8
  il=ne=le=val=lait=pas 6
  main=te=nant=tu=sau=ras 6
  que=plus=tard=tu=te=mé=fie=ras 8
 • Phonétique : Imagines

  a ty deʒa εme kεlkœ̃ ki ta fε pləʁe ?
  a ty deʒa pɑ̃se a tu lə mal kə sa fεʁε ?

  dəvɑ̃ sεtə amə ki tə fəzε fɔ̃dʁə,
  lynive tut- ɑ̃tje sefɔ̃dʁə.
  ty pɑ̃səz- alɔʁz- a kʁøze ta tɔ̃bə,
  mεz- il nə fo pa kə ty i tɔ̃bə !

  ymiljasjɔ̃ e deziʁ də vɑ̃ʒɑ̃sə,
  sεt- a sa mɛ̃tənɑ̃ kə ty pɑ̃sə.

  mε kɔmɑ̃ a ty py i kʁwaʁə ?
  kʁwaʁə a sεt amuʁ ki tə fəzε ʁεve ?
  ʁεve a la vi fytyʁə kə ty oʁε ?
  ty oʁε dy tə mefje…

  nɔ̃, nə pɑ̃sə pa a la mɔʁ,
  səla nə puʁʁε kə tə fεʁə dy tɔʁ.

  nə tə detʁɥi pa kɔmə sa,
  il nə lə valε pa…
  mɛ̃tənɑ̃ ty soʁa,
  kə plys taʁ ty tə mefjəʁa…
 • Syllabes Phonétique : Imagines

  a=ty=de=ʒa=ε=me=kεl=kœ̃=ki=ta=fεplə=ʁe 12
  a=ty=de=ʒa=pɑ̃se=a=tu=lə=mal=kə=sa=fε=ʁε 13

  də=vɑ̃=sε=tə=amə=ki=tə=fə=zε=fɔ̃dʁə 10
  ly=ni=ve=tu=tɑ̃=tje=se=fɔ̃dʁə 8
  ty=pɑ̃=sə=za=lɔʁ=za=kʁø=ze=ta=tɔ̃bə 10
  mε=zil=nə=fo=pa=kə=ty=i=tɔ̃=bə 10

  y=mi=lja=sjɔ̃=e=de=ziʁ=də=vɑ̃=ʒɑ̃sə 10
  sε=ta=sa=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=pɑ̃=sə 10

  mε=kɔ=mɑ̃=a=ty=py=i=kʁwa=ʁə 9
  kʁwaʁəa=sεt=a=muʁ=ki=tə=fə=zε=ʁε=ve 10
  ʁε=ve=a=la=vi=fy=tyʁə=kə=ty=o=ʁε 11
  ty=o=ʁε=dy=tə=me=fj=e 8

  nɔ̃=nə=pɑ̃=sə=pa=a=la=mɔʁ 8
  sə=la=nə=puʁ=ʁεkə=tə=fε=ʁə=dy=tɔʁ 10

  nə=tə=det=ʁɥi=pa=kɔ=mə=sa 8
  il=nə=lə=va=lε=pa 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=so=ʁa 6
  kə=plys=taʁ=ty=tə=me=fj=ə=ʁa 9

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/07/2004 00:00Soldier

C’est tres beau, continu comme ça. . . .

Auteur de Poésie
01/08/2004 00:00Lodamencie

continue. . .