Poeme : Remue-Méninges

Remue-Méninges

Un drôle de tournesol
Batifole, affriole
La farandole
De l’école horticole
Affole scaroles, gratioles
De son drôle de parasol

Le fermier engoncé
Drôle de mariolle
Convole avec la picole
Cabriole s’envole sans boussole
Au village avec pactole
Pas d’obole
Le bol, il vole
Alcool
Pas de pactole
Le vol

Le fol raffole
De stérol
Stupéfiant
Étole en col
Rigole, somnole
Rêve de gloriole
Idole enrôle
Cajole, s’isole
Se console
La came isole
Paracétamol

De retour au gîte
Le fol accole, frôle
Contrôle sa casserole
Coupole en parabole
La carriole en tôle
Dégringole
Gondole
La guibole flageole
Malléole bricole
La vue désole

Le tournesol
Porte parole
Des scaroles et girolles
Joue son rôle
Sans faribole
Immole le fol
Parole fignole
Survole le guignol
Symbole viticole
Au monopole de la parole

Www. postallissime. fr @ tous droits réservés

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Remue-Méninges

  un=drôle=de=tour=ne=sol 6
  ba=ti=fole=af=friole 5
  la=fa=ran=dole 4
  de=lé=cole=hor=ti=cole 6
  af=fole=s=ca=ro=les=gra=tioles 8
  de=son=drôle=de=pa=ra=sol 7

  le=fer=mier=en=gon=cé 6
  drôle=de=ma=riolle 4
  convolea=vec=la=pi=cole 5
  ca=briole=sen=vo=le=sans=bous=sole 8
  au=vil=lagea=vec=pac=tole 6
  pas=do=bo=le 4
  le=bol=il=vole 4
  al=cool 2
  pas=de=pac=tole 4
  le=vol 2

  le=fol=raf=fole 4
  de=sté=rol 3
  stu=pé=fi=ant 4
  éto=le=en=col 4
  ri=gole=som=nole 4
  rêve=de=glo=riole 4
  ido=le=en=rôle 4
  ca=jole=si=sole 4
  se=con=so=le 4
  la=came=i=sole 4
  pa=ra=cé=ta=mol 5

  de=re=tour=au=gîte 5
  le=fol=ac=cole=frôle 5
  contrôle=sa=cas=se=role 5
  cou=poleen=pa=ra=bole 5
  la=car=rioleen=tôle 4
  dé=grin=go=le 4
  gon=do=le 3
  la=gui=bole=fla=geole 5
  mal=léole=bri=cole 4
  la=vue=dé=sole 4

  le=tour=ne=sol 4
  por=te=pa=role 4
  des=s=ca=roles=et=gi=rolles 7
  joue=son=rô=le 4
  sans=fa=ri=bole 4
  im=mole=le=fol 4
  pa=role=fi=gnole 4
  sur=vole=le=gui=gnol 5
  sym=bole=vi=ti=cole 5
  au=mo=no=pole=de=la=pa=role 8

  w=w=w=pos=tal=lis=sime=f=r=att=tous=droits=ré=ser=vés 15
 • Phonétique : Remue-Méninges

  œ̃ dʁolə də tuʁnəzɔl
  batifɔlə, afʁjɔlə
  la faʁɑ̃dɔlə
  də lekɔlə ɔʁtikɔlə
  afɔlə skaʁɔlə, ɡʁasjɔlə
  də sɔ̃ dʁolə də paʁazɔl

  lə fεʁmje ɑ̃ɡɔ̃se
  dʁolə də maʁjɔlə
  kɔ̃vɔlə avεk la pikɔlə
  kabʁjɔlə sɑ̃vɔlə sɑ̃ busɔlə
  o vilaʒə avεk paktɔlə
  pa dɔbɔlə
  lə bɔl, il vɔlə
  alkɔl
  pa də paktɔlə
  lə vɔl

  lə fɔl ʁafɔlə
  də steʁɔl
  stypefjɑ̃
  etɔlə ɑ̃ kɔl
  ʁiɡɔlə, sɔmnɔlə
  ʁεvə də ɡlɔʁjɔlə
  idɔlə ɑ̃ʁolə
  kaʒɔlə, sizɔlə
  sə kɔ̃sɔlə
  la kamə izɔlə
  paʁasetamɔl

  də ʁətuʁ o ʒitə
  lə fɔl akɔlə, fʁolə
  kɔ̃tʁolə sa kasəʁɔlə
  kupɔlə ɑ̃ paʁabɔlə
  la kaʁjɔlə ɑ̃ tolə
  deɡʁɛ̃ɡɔlə
  ɡɔ̃dɔlə
  la ɡibɔlə flaʒɔlə
  maleɔlə bʁikɔlə
  la vɥ dezɔlə

  lə tuʁnəzɔl
  pɔʁtə paʁɔlə
  dε skaʁɔləz- e ʒiʁɔlə
  ʒu sɔ̃ ʁolə
  sɑ̃ faʁibɔlə
  imɔlə lə fɔl
  paʁɔlə fiɲɔlə
  syʁvɔlə lə ɡiɲɔl
  sɛ̃bɔlə vitikɔlə
  o monopɔlə də la paʁɔlə

  dubləve dubləve dubləve. pɔstalisimə. εf εʁ at tus dʁwa ʁezεʁve
 • Syllabes Phonétique : Remue-Méninges

  œ̃=dʁolə=də=tuʁ=nə=zɔl 6
  ba=ti=fɔ=lə=a=fʁjɔlə 6
  la=fa=ʁɑ̃=dɔ=lə 5
  də=le=kɔlə=ɔʁ=ti=kɔlə 6
  a=fɔlə=ska=ʁɔ=lə=ɡʁa=sjɔlə 7
  də=sɔ̃=dʁolə=də=pa=ʁa=zɔl 7

  lə=fεʁ=mje=ɑ̃=ɡɔ̃=se 6
  dʁo=lə=də=ma=ʁjɔ=lə 6
  kɔ̃=vɔlə=a=vεk=la=pikɔlə 6
  ka=bʁjɔlə=sɑ̃=vɔ=lə=sɑ̃=bu=sɔlə 8
  o=vi=laʒəa=vεk=pak=tɔlə 6
  pa=dɔ=bɔ=lə 4
  lə=bɔl=il=vɔ=lə 5
  al=kɔl 2
  pa=də=pak=tɔ=lə 5
  lə=vɔl 2

  lə=fɔl=ʁa=fɔ=lə 5
  də=ste=ʁɔl 3
  sty=pe=fj=ɑ̃ 4
  e=tɔ=lə=ɑ̃=kɔl 5
  ʁi=ɡɔ=lə=sɔm=nɔ=lə 6
  ʁε=və=də=ɡlɔ=ʁjɔ=lə 6
  i=dɔ=lə=ɑ̃=ʁo=lə 6
  ka=ʒɔ=lə=si=zɔ=lə 6
  sə=kɔ̃=sɔ=lə 4
  la=ka=mə=i=zɔ=lə 6
  pa=ʁa=se=ta=mɔl 5

  də=ʁə=tuʁ=o=ʒi=tə 6
  lə=fɔl=a=kɔ=lə=fʁolə 6
  kɔ̃=tʁolə=sa=ka=sə=ʁɔlə 6
  ku=pɔlə=ɑ̃=pa=ʁa=bɔlə 6
  la=ka=ʁjɔ=lə=ɑ̃=tolə 6
  de=ɡʁɛ̃=ɡɔ=lə 4
  ɡɔ̃=dɔ=lə 3
  la=ɡi=bɔ=lə=fla=ʒɔlə 6
  ma=le=ɔ=lə=bʁi=kɔlə 6
  la=vɥ=de=zɔ=lə 5

  lə=tuʁ=nə=zɔl 4
  pɔʁ=tə=pa=ʁɔ=lə 5
  dε=ska=ʁɔlə=ze=ʒi=ʁɔlə 6
  ʒu=sɔ̃=ʁo=lə 4
  sɑ̃=fa=ʁi=bɔ=lə 5
  i=mɔ=lə=lə=fɔl 5
  pa=ʁɔ=lə=fi=ɲɔ=lə 6
  syʁ=vɔ=lə=lə=ɡi=ɲɔl 6
  sɛ̃=bɔ=lə=vi=ti=kɔlə 6
  o=mo=nopɔlə=də=la=paʁɔlə 6

  dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pɔs=ta=li=si=mə=εf=εʁ=at=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve 21

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2015 19:42Tulipe Noire

Merci pour cette jolie Ballade en monorime, vraiment joli, merci Amicalement..TLPN

Auteur de Poésie
22/07/2015 23:18Coburitc

Remue méninges, sans le moindre faux cols, , belle farandole sans un bémol.
Amicalement
Jean-Pierre