Poeme : Le Peintre Et La Nature Morte

Le Peintre Et La Nature Morte

Le peintre s’est confondu dans la verdure
Devenu fou par tant de couleurs à gouacher,
Haletant d’extase en écoutant la nature,
Convulsif à trembler sur cette mélopée

Là, un arbre majestueux charme le ciel
Il flatte les nuages de ses meilleurs atours
Pour attirer dans ses branches un brin de soleil
Prêt à jouer de ses feuilles pour lui faire la cour

Ailleurs, jonquilles et pervenches embaumées
Font fi des arbustes dans le paysage
Parés de leurs épines et leur manteau doré
Les taillis clairsemés n’en prennent pas ombrage

Tout est très bien ordonné dans ce bocage.
Pour un temps d’amour, les belles auraient pu s’offrir
Au galant vouant sa flamme sans bafouillage.
Les belles fleurs, de tous temps, se laissent cueillir.

Tout ce petit monde, au pied de la montagne,
Baigne dans joie, ballotté par le doux Zéphyr,
Ne voyant pour ce beau peuple que cocagne
Dans le ruisseau limpide servant son élixir.

Cependant, le peintre affairé est intrigué
Par un contraste de couleurs mornes et tristes.
Un gris rouge dans le vert s’est immiscé
Comme une fausse note chez un pianiste

Il s’approche, affolé par cette énigme
Qui put dénaturer sa belle peinture
Pestant des dieux de voir que ce paradigme
Conditionne nos pensées sur la nature.

Lorsqu’il vit un lapin au sourire forcé
Par l’impact d’un plomb logé dans ses babines,
Celui-ci leva les mains comme pour implorer
Le dieu créateur que les nuages dessinent.

Les arbres s’inclinent aux regrets du grand sage,
Leurs branches feuillues s’agitent en recueillant
Les larmes amères versées par les nuages
Annonciateurs d’un requiem tonitruant

Pourquoi tant de haine, vertu des imbéciles
Pourquoi ce latent cynisme chez les humains
Pourquoi détruire une nature fragile
Que restera-t-il à nos enfants pour demain

L’automne du cœur étend son voile de pleurs
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises
Le peintre renfrognant sa haine des chasseurs
Et cette nature morte que l’être brise

Www. postallissime @ tous droits réservés

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Peintre Et La Nature Morte

  le=pein=tre=sest=con=fon=du=dans=la=ver=du=re 12
  de=ve=nu=fou=par=tant=de=cou=leurs=à=gou=a=cher 13
  hale=tant=dex=ta=se=en=é=cou=tant=la=na=ture 12
  convul=sif=à=trem=bler=sur=cet=te=mé=lo=pée 11

  là=un=ar=bre=ma=jes=tu=eux=char=me=le=ciel 12
  il=flat=te=les=nu=a=ges=de=ses=meilleurs=a=tours 12
  pour=at=ti=rer=dans=ses=branches=un=brin=de=so=leil 12
  prêt=à=jouer=de=ses=feu=illes=pour=lui=faire=la=cour 12

  ail=leurs=jon=qui=lles=et=per=ven=ches=em=bau=mées 12
  font=fi=des=ar=bus=tes=dans=le=pay=sa=ge 11
  pa=rés=de=leurs=é=pines=et=leur=man=teau=do=ré 12
  les=taillis=clair=se=més=nen=pren=nent=pas=om=bra=ge 12

  tout=est=très=bien=or=don=né=dans=ce=bo=ca=ge 12
  pour=un=temps=da=mour=les=bel=les=au=raient=pu=sof=frir 13
  au=ga=lant=vou=ant=sa=flam=me=sans=ba=fouilla=ge 12
  les=bel=les=fleurs=de=tous=temps=se=lais=sent=cueil=lir 12

  tout=ce=pe=tit=mon=de=au=pied=de=la=mon=tagne 12
  bai=gne=dans=joie=bal=lot=té=par=le=doux=zé=phyr 12
  ne=voy=ant=pour=ce=beau=peu=ple=que=co=ca=gne 12
  dans=le=ruis=seau=lim=pide=ser=vant=son=é=li=xir 12

  ce=pen=dant=le=peintre=af=fai=ré=est=in=tri=gué 12
  par=un=con=tras=te=de=cou=leurs=mor=nes=et=tristes 12
  un=gris=rou=ge=dans=le=vert=sest=im=mis=cé 11
  com=me=u=ne=faus=se=no=te=chez=un=pia=niste 12

  il=sap=pro=che=af=fo=lé=par=cet=te=é=nigme 12
  qui=put=dé=na=tu=rer=sa=bel=le=pein=tu=re 12
  pes=tant=des=dieux=de=voir=que=ce=pa=ra=di=gme 12
  condi=ti=on=ne=nos=pen=sées=sur=la=na=tu=re 12

  lors=quil=vit=un=la=pin=au=sou=ri=re=for=cé 12
  par=lim=pact=dun=plomb=lo=gé=dans=ses=ba=bi=nes 12
  ce=lui=ci=le=va=les=mains=comme=pour=im=plo=rer 12
  le=dieu=cré=a=teur=que=les=nu=a=ges=des=sinent 12

  les=ar=bres=sin=cli=nent=aux=re=grets=du=grand=sage 12
  leurs=bran=ches=feuil=lues=sa=gi=tent=en=re=cueillant 11
  les=lar=mes=a=mè=res=ver=sées=par=les=nua=ges 12
  an=non=ci=a=teurs=dun=re=quiem=to=ni=truant 11

  pour=quoi=tant=de=hai=ne=ver=tu=des=im=bé=ciles 12
  pour=quoi=ce=la=tent=cy=nis=me=chez=les=hu=mains 12
  pour=quoi=dé=trui=re=u=ne=na=tu=re=fra=gile 12
  que=res=te=ra=til=à=nos=en=fants=pour=de=main 12

  lau=tom=ne=du=cœur=é=tend=son=voi=le=de=pleurs 12
  dans=le=brouil=lard=sen=vont=deux=sil=houet=tes=gri=ses 12
  le=pein=tre=ren=fro=gnant=sa=hai=ne=des=chas=seurs 12
  et=cet=te=na=tu=re=mor=te=que=lê=tre=brise 12

  w=w=w=pos=tal=lis=simeatt=tous=droits=ré=ser=vés 12
 • Phonétique : Le Peintre Et La Nature Morte

  lə pɛ̃tʁə sε kɔ̃fɔ̃dy dɑ̃ la vεʁdyʁə
  dəvəny fu paʁ tɑ̃ də kulœʁz- a ɡuaʃe,
  alətɑ̃ dεkstazə ɑ̃n- ekutɑ̃ la natyʁə,
  kɔ̃vylsif a tʁɑ̃ble syʁ sεtə melɔpe

  la, œ̃n- aʁbʁə maʒεstɥø ʃaʁmə lə sjεl
  il flatə lε nɥaʒə də sε mεjœʁz- atuʁ
  puʁ atiʁe dɑ̃ sε bʁɑ̃ʃəz- œ̃ bʁɛ̃ də sɔlεj
  pʁε a ʒue də sε fœjə puʁ lɥi fεʁə la kuʁ

  ajœʁ, ʒɔ̃kjəz- e pεʁvɑ̃ʃəz- ɑ̃bome
  fɔ̃ fi dεz- aʁbystə dɑ̃ lə pεizaʒə
  paʁe də lœʁz- epinəz- e lœʁ mɑ̃to dɔʁe
  lε taji klεʁsəme nɑ̃ pʁεne pa ɔ̃bʁaʒə

  tut- ε tʁε bjɛ̃ ɔʁdɔne dɑ̃ sə bɔkaʒə.
  puʁ œ̃ tɑ̃ damuʁ, lε bεlləz- oʁε py sɔfʁiʁ
  o ɡalɑ̃ vuɑ̃ sa flamə sɑ̃ bafujaʒə.
  lε bεllə flœʁ, də tus tɑ̃, sə lεse kœjiʁ.

  tu sə pəti mɔ̃də, o pje də la mɔ̃taɲə,
  bεɲə dɑ̃ ʒwa, balɔte paʁ lə du zefiʁ,
  nə vwajɑ̃ puʁ sə bo pəplə kə kɔkaɲə
  dɑ̃ lə ʁɥiso lɛ̃pidə sεʁvɑ̃ sɔ̃n- eliksiʁ.

  səpɑ̃dɑ̃, lə pɛ̃tʁə afεʁe εt- ɛ̃tʁiɡe
  paʁ œ̃ kɔ̃tʁastə də kulœʁ mɔʁnəz- e tʁistə.
  œ̃ ɡʁi ʁuʒə dɑ̃ lə vεʁ sεt- imise
  kɔmə ynə fosə nɔtə ʃez- œ̃ pjanistə

  il sapʁoʃə, afɔle paʁ sεtə eniɡmə
  ki pyt denatyʁe sa bεllə pɛ̃tyʁə
  pεstɑ̃ dε djø də vwaʁ kə sə paʁadiɡmə
  kɔ̃disjɔnə no pɑ̃se syʁ la natyʁə.

  lɔʁskil vit œ̃ lapɛ̃ o suʁiʁə fɔʁse
  paʁ lɛ̃pakt dœ̃ plɔ̃ lɔʒe dɑ̃ sε babinə,
  səlɥi si ləva lε mɛ̃ kɔmə puʁ ɛ̃plɔʁe
  lə djø kʁeatœʁ kə lε nɥaʒə desine.

  lεz- aʁbʁə- sɛ̃kline o ʁəɡʁε dy ɡʁɑ̃ saʒə,
  lœʁ bʁɑ̃ʃə fœjɥ saʒite ɑ̃ ʁəkœjɑ̃
  lε laʁməz- amεʁə vεʁse paʁ lε nɥaʒə
  anɔ̃sjatœʁ dœ̃ ʁəkjεm tɔnitʁɥɑ̃

  puʁkwa tɑ̃ də-εnə, vεʁty dεz- ɛ̃besilə
  puʁkwa sə late sɛ̃ismə ʃe lεz- ymɛ̃
  puʁkwa detʁɥiʁə ynə natyʁə fʁaʒilə
  kə ʁεstəʁa til a noz- ɑ̃fɑ̃ puʁ dəmɛ̃

  lotɔmnə dy kœʁ etɑ̃ sɔ̃ vwalə də plœʁ
  dɑ̃ lə bʁujaʁ sɑ̃ vɔ̃ dø siluεtə ɡʁizə
  lə pɛ̃tʁə ʁɑ̃fʁɔɲɑ̃ sa-εnə dε ʃasœʁ
  e sεtə natyʁə mɔʁtə kə lεtʁə bʁizə

  dubləve dubləve dubləve. pɔstalisimə at tus dʁwa ʁezεʁve
 • Syllabes Phonétique : Le Peintre Et La Nature Morte

  lə=pɛ̃=tʁə=sε=kɔ̃=fɔ̃=dy=dɑ̃=la=vεʁ=dy=ʁə 12
  də=və=ny=fu=paʁ=tɑ̃də=ku=lœʁ=za=ɡu=a=ʃe 12
  alə=tɑ̃=dεk=sta=zə=ɑ̃=ne=ku=tɑ̃=la=na=tyʁə 12
  kɔ̃=vyl=sif=a=tʁɑ̃=ble=syʁ=sε=tə=me=lɔ=pe 12

  la=œ̃=naʁ=bʁə=ma=ʒεs=tɥ=ø=ʃaʁ=mə=lə=sjεl 12
  il=fla=tə=lε=nɥ=aʒə=də=sε=mε=jœʁ=za=tuʁ 12
  puʁ=a=ti=ʁe=dɑ̃=sε=bʁɑ̃ʃə=zœ̃=bʁɛ̃=də=sɔ=lεj 12
  pʁε=a=ʒu=e=də=sε=fœjə=puʁ=lɥi=fεʁə=la=kuʁ 12

  a=jœʁ=ʒɔ̃=kj=ə=ze=pεʁ=vɑ̃=ʃə=zɑ̃=bo=me 12
  fɔ̃=fi=dε=zaʁ=bys=tə=dɑ̃=lə=pε=i=za=ʒə 12
  pa=ʁe=də=lœʁ=ze=pinə=ze=lœʁ=mɑ̃=to=dɔ=ʁe 12
  lε=ta=ji=klεʁ=sə=me=nɑ̃=pʁε=ne=pa=ɔ̃=bʁaʒə 12

  tu=tε=tʁε=bjɛ̃=ɔʁ=dɔ=ne=dɑ̃=sə=bɔ=ka=ʒə 12
  puʁ=œ̃=tɑ̃=da=muʁ=lε=bεllə=zo=ʁε=py=sɔ=fʁiʁ 12
  o=ɡa=lɑ̃=vu=ɑ̃=sa=fla=mə=sɑ̃=ba=fu=jaʒə 12
  lε=bεl=lə=flœ=ʁə=də=tus=tɑ̃=sə=lε=se=kœjiʁ 12

  tu=sə=pə=ti=mɔ̃=də=o=pje=də=la=mɔ̃=taɲə 12
  bε=ɲə=dɑ̃=ʒwa=ba=lɔ=te=paʁ=lə=du=ze=fiʁ 12
  nə=vwa=jɑ̃=puʁ=sə=bo=pə=plə=kə=kɔ=ka=ɲə 12
  dɑ̃=lə=ʁɥi=so=lɛ̃=pidə=sεʁ=vɑ̃=sɔ̃=ne=lik=siʁ 12

  sə=pɑ̃=dɑ̃=lə=pɛ̃tʁə=a=fε=ʁe=ε=tɛ̃=tʁi=ɡe 12
  paʁ=œ̃=kɔ̃=tʁas=tə=də=ku=lœʁ=mɔʁ=nə=ze=tʁistə 12
  œ̃=ɡʁi=ʁu=ʒə=dɑ̃=lə=vεʁ=sε=ti=mi=se 11
  kɔ=mə=y=nə=fo=sə=nɔ=tə=ʃe=zœ̃=pja=nistə 12

  il=sa=pʁoʃə=a=fɔ=le=paʁ=sε=tə=e=niɡ=mə 12
  ki=pyt=de=na=ty=ʁe=sa=bεl=lə=pɛ̃=ty=ʁə 12
  pεs=tɑ̃=dε=djø=də=vwaʁ=kə=sə=pa=ʁa=diɡ=mə 12
  kɔ̃=di=sjɔ=nə=no=pɑ̃=se=syʁ=la=na=ty=ʁə 12

  lɔʁ=skil=vit=œ̃=la=pɛ̃=o=su=ʁi=ʁə=fɔʁ=se 12
  paʁ=lɛ̃=pakt=dœ̃=plɔ̃=lɔ=ʒe=dɑ̃=sε=ba=bi=nə 12
  səl=ɥi=silə=va=lε=mɛ̃=kɔ=mə=puʁ=ɛ̃=plɔ=ʁe 12
  lə=djø=kʁe=a=tœʁ=kə=lε=nɥ=aʒə=de=si=ne 12

  lε=zaʁ=bʁə=sɛ̃=kli=ne=o=ʁə=ɡʁε=dy=ɡʁɑ̃=saʒə 12
  lœ=ʁə=bʁɑ̃=ʃə=fœjɥ=sa=ʒi=te=ɑ̃=ʁə=kœj=ɑ̃ 12
  lε=laʁ=mə=za=mε=ʁə=vεʁ=se=paʁ=lε=nɥ=aʒə 12
  a=nɔ̃=sj=a=tœ=ʁə=dœ̃=ʁə=kjεm=tɔ=nit=ʁɥɑ̃ 12

  puʁ=kwa=tɑ̃=də-ε=nə=vεʁ=ty=dε=zɛ̃=be=silə 12
  puʁ=kwa=sə=la=te=sɛ̃=is=mə=ʃe=lε=zy=mɛ̃ 12
  puʁ=kwa=det=ʁɥi=ʁə=y=nə=na=ty=ʁə=fʁa=ʒilə 12
  kə=ʁεs=tə=ʁa=til=a=no=zɑ̃=fɑ̃=puʁ=də=mɛ̃ 12

  lo=tɔm=nə=dy=kœʁ=e=tɑ̃=sɔ̃=vwa=lə=də=plœʁ 12
  dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ=sɑ̃=vɔ̃=dø=si=lu=ε=tə=ɡʁizə 12
  lə=pɛ̃=tʁə=ʁɑ̃=fʁɔ=ɲɑ̃=sa-ε=nə=dε=ʃa=sœʁ 12
  e=sε=tə=na=ty=ʁə=mɔʁ=tə=kə=lε=tʁə=bʁizə 12

  dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pɔs=ta=li=si=məat=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve 18

Récompense

1
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/07/2015 19:31Nathalie Anne

Merci pour cet écrit. J’adore peindre, et je trouve ton texte magnifique. 😉

Auteur de Poésie
21/07/2015 19:33Tulipe Noire

un grand Bravo pour cette merveille d’écrit qui donne beaucoup de plaisir à lire d’une si belle plume que je salut et je lui dis merci et encore BRAVOOOO....Mes amitiés.
.

Auteur de Poésie
21/07/2015 23:21Coburitc

Le chasseur a tué le lapin, il n’est point ami des poètes et des peintres, mais le civet bien gouteux remplira son ventre de besogneux.
Amitié
Jean-Pierre