Poeme : Tu Ma Entierement Pourie

Tu Ma Entierement Pourie

Mes veines son pleines de haine
Je ne peux m’empêchez de me dire que tu as tout briser
Tu as voulu détruire mon cœur mes tu n’as fait que sortir de la rancœur

Tu n’as pas su assumer le faite de ne plus m’aimer
Tu me disais que c’était moi que tu aimais mais dans la rue ce n’était jamais moi que tu embrassais
Tu n’as pas voulu m’avouer que tu ne m’a jamais vraiment aimer

Comme si j’étais un jeu à tes yeux,
Tu as joué avec mon trésor qui valait beaucoup d’or
Cet or n’était que mes sentiments que tu prends comme amusement

Oh ! Ne me dit pas que tu ne voulais pas
Ne dit pas que cette fille n’était qu’une amie
La preuve c’est elle que ta choisi pour finir ta vie

Tu n’es plus que dans ma tête un homme qui n’a jamais était honnête
Tu n’es plus qu’as mes yeux une personne qui va me faire diriger vers les cieux
Mais tu n’es dans mon cœur que pour encore quelques heures.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Ma Entierement Pourie

  mes=vei=nes=son=plei=nes=de=hai=ne 9
  je=ne=peux=mem=pê=chez=de=me=di=re=que=tu=as=tout=bri=ser 16
  tu=as=vou=lu=dé=trui=re=mon=cœur=mes=tu=nas=fait=que=sor=tir=de=la=ran=cœur 20

  tu=nas=pas=su=as=su=mer=le=fai=te=de=ne=plus=mai=mer 15
  tu=me=di=sais=que=cé=tait=moi=que=tu=ai=mais=mais=dans=la=rue=ce=né=tait=ja=mais=moi=que=tu=em=bras=sais 27
  tu=nas=pas=vou=lu=ma=vou=er=que=tu=ne=ma=ja=mais=vrai=ment=ai=mer 18

  com=me=si=jé=tais=un=jeu=à=tes=y=eux 11
  tu=as=jou=é=a=vec=mon=tré=sor=qui=va=lait=beau=coup=dor 15
  cet=or=né=tait=que=mes=sen=ti=ments=que=tu=prends=com=me=a=mu=se=ment 18

  oh=ne=me=dit=pas=que=tu=ne=vou=lais=pas 11
  ne=dit=pas=que=cet=te=fi=lle=né=tait=quu=ne=a=mie 14
  la=preu=ve=cest=el=le=que=ta=choi=si=pour=fi=nir=ta=vie 15

  tu=nes=plus=que=dans=ma=tê=te=un=hom=me=qui=na=ja=mais=é=tait=hon=nê=te 20
  tu=nes=plus=quas=mes=yeux=une=per=son=ne=qui=va=me=fai=re=di=ri=ger=vers=les=cieux 21
  mais=tu=nes=dans=mon=cœur=que=pour=en=co=re=quel=ques=heures 14
 • Phonétique : Tu Ma Entierement Pourie

  mε vεnə sɔ̃ plεnə də-εnə
  ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də mə diʁə kə ty a tu bʁize
  ty a vuly detʁɥiʁə mɔ̃ kœʁ mε ty na fε kə sɔʁtiʁ də la ʁɑ̃kœʁ

  ty na pa sy asyme lə fεtə də nə plys mεme
  ty mə dizε kə setε mwa kə ty εmε mε dɑ̃ la ʁy sə netε ʒamε mwa kə ty ɑ̃bʁasε
  ty na pa vuly mavue kə ty nə ma ʒamε vʁεmɑ̃ εme

  kɔmə si ʒetεz- œ̃ ʒø a tεz- iø,
  ty a ʒue avεk mɔ̃ tʁezɔʁ ki valε boku dɔʁ
  sεt ɔʁ netε kə mε sɑ̃timɑ̃ kə ty pʁɑ̃ kɔmə amyzəmɑ̃

  ɔ ! nə mə di pa kə ty nə vulε pa
  nə di pa kə sεtə fijə netε kynə ami
  la pʁəvə sεt- εllə kə ta ʃwazi puʁ finiʁ ta vi

  ty nε plys kə dɑ̃ ma tεtə œ̃n- ɔmə ki na ʒamεz- etε ɔnεtə
  ty nε plys ka mεz- iøz- ynə pεʁsɔnə ki va mə fεʁə diʁiʒe vεʁ lε sjø
  mε ty nε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kə puʁ ɑ̃kɔʁə kεlkz- œʁ.
 • Syllabes Phonétique : Tu Ma Entierement Pourie

  mε=vε=nə=sɔ̃=plε=nə=də-ε=nə 9
  ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=mə=di=ʁə=kə=ty=a=tu=bʁi=ze 16
  ty=a=vu=ly=det=ʁɥi=ʁə=mɔ̃=kœʁ=mε=ty=na=fε=kə=sɔʁ=tiʁ=də=la=ʁɑ̃=kœʁ 20

  ty=na=pa=sy=a=sy=me=lə=fε=tə=də=nə=plys=mε=me 15
  tymə=di=zε=kə=se=tε=mwa=kə=ty=ε=mε=mε=dɑ̃=la=ʁy=sə=ne=tε=ʒa=mε=mwa=kə=ty=ɑ̃=bʁa=sε 26
  ty=na=pa=vu=ly=ma=vu=e=kə=ty=nə=ma=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=ε=me 18

  kɔ=mə=si=ʒe=tε=zœ̃=ʒø=a=tε=zi=ø 11
  ty=a=ʒu=e=a=vεk=mɔ̃=tʁe=zɔʁ=ki=va=lε=bo=ku=dɔʁ 15
  sεt=ɔʁ=ne=tε=kə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ty=pʁɑ̃=kɔ=mə=a=my=zə=mɑ̃ 18

  ɔ=nə=mə=di=pa=kə=ty=nə=vu=lε=pa 11
  nə=di=pa=kə=sε=tə=fi=jə=ne=tε=ky=nə=a=mi 14
  la=pʁə=və=sε=tεl=lə=kə=ta=ʃwa=zi=puʁ=fi=niʁ=ta=vi 15

  ty=nε=plys=kə=dɑ̃=ma=tε=tə=œ̃=nɔ=mə=ki=na=ʒa=mε=ze=tε=ɔ=nε=tə 20
  ty=nε=plys=ka=mε=ziø=zynə=pεʁ=sɔ=nə=ki=va=mə=fε=ʁə=di=ʁi=ʒe=vεʁ=lε=sjø 21
  mε=ty=nε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=kə=puʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kzœʁ 14

PostScriptum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/01/2005 00:00Tristesse..

tré bo poeme, bravo et dsl pr toi
bisous++
mathilde

Auteur de Poésie
26/01/2005 00:00Guardienne_Des_Enfer

tres bo je pense que se gars est vraimen un salop
!!!!