Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Petite Maman

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/10/2005 21:40

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : †poupée_Détraqué†(L)

Ma Petite Maman

Ma petite maman
Pourquoi pleurs tu ?
D’ou vienne ces larmes qui coulent ?

Ma petite maman
Où est partis papa ?
Serait il le coupable de ton chagrin ?

Ma petite maman
Pourquoi prends tu ce couteau ?
Vas tu déja faire a manger ?

Ma petite maman
Pourquoi ce sang coule de ton bras ?
Qu’as tu fait avec cet objet coupant ?

Ma petite maman
Tu tombe attention tu vas te faire mal ?
Mais ne ferme pas les yeux il fait encore jour ? !

Ma petite maman
Pourquoi je n’entens plus se boum venir de ton corps
Maman ne part pas
Moi je t’aime s’il ne t’aime plus…

… Ma petite maman
Aujourd’huit j’ai 15ans
Je suis seule à présent
Dis moi pourquoi tu est partis
A cause d’un homme qui ta trahis
En me laissant avec ces gens ke je ne coner pas ?

Ma petite maman ou que tu sois sache que malgrès sa je t’aime et que je ne t’en veux pas d’avoir préféré mourir pour lui que de vivre pour moi ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Ma Petite Maman

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  pour=quoi=pleurs=tu 4
  dou=vienne=ces=lar=mes=qui=coulent 7

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  où=est=par=tis=pa=pa 6
  se=rait=il=le=cou=pable=de=ton=cha=grin 10

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  pour=quoi=prends=tu=ce=cou=teau 7
  vas=tu=dé=ja=fairea=man=ger 7

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  pour=quoi=ce=sang=coule=de=ton=bras 8
  quas=tu=fait=a=vec=cet=ob=jet=cou=pant 10

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  tu=tombeat=ten=tion=tu=vas=te=fai=re=mal 10
  mais=ne=ferme=pas=les=yeux=il=fait=en=co=re=jour 12

  ma=pe=ti=te=ma=man 6
  pour=quoi=je=nentens=plus=se=boum=ve=nir=de=ton=corps 12
  ma=man=ne=part=pas 5
  moi=je=taime=sil=ne=tai=me=plus 8

  ma=pe=tite=ma=man 6
  au=jourdhu=it=jai=quinze=ans 6
  je=suis=seu=le=à=présent 6
  dis=moi=pour=quoi=tu=est=par=tis 8
  a=cause=dun=hom=me=qui=ta=tra=his 9
  en=me=lais=sant=a=vec=ces=gens=ke=je=ne=co=ner=pas 14

  ma=pe=tite=ma=man=ou=que=tu=sois=sa=che=que=mal=grès=sa=je=tai=meet=que=je=ne=ten=veux=pas=da=voir=pré=fé=ré=mou=rir=pour=lui=que=de=vi=vre=pour=moi 39
 • Phonétique : Ma Petite Maman

  ma pətitə mamɑ̃
  puʁkwa plœʁ ty ?
  du vjεnə sε laʁmə- ki kule ?

  ma pətitə mamɑ̃
  u ε paʁti papa ?
  səʁε il lə kupablə də tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ ?

  ma pətitə mamɑ̃
  puʁkwa pʁɑ̃ ty sə kuto ?
  va ty deʒa fεʁə a mɑ̃ʒe ?

  ma pətitə mamɑ̃
  puʁkwa sə sɑ̃ kulə də tɔ̃ bʁa ?
  ka ty fε avεk sεt ɔbʒε kupɑ̃ ?

  ma pətitə mamɑ̃
  ty tɔ̃bə atɑ̃sjɔ̃ ty va tə fεʁə mal ?
  mε nə fεʁmə pa lεz- iøz- il fε ɑ̃kɔʁə ʒuʁ ? !

  ma pətitə mamɑ̃
  puʁkwa ʒə nɑ̃tɛ̃ plys sə bum vəniʁ də tɔ̃ kɔʁ
  mamɑ̃ nə paʁ pa
  mwa ʒə tεmə sil nə tεmə plys…

  … ma pətitə mamɑ̃
  oʒuʁdɥi ʒε kɛ̃zə ɑ̃
  ʒə sɥi sələ a pʁezɑ̃
  di mwa puʁkwa ty ε paʁti
  a kozə dœ̃n- ɔmə ki ta tʁai
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ avεk sε ʒɑ̃ kə ʒə nə kɔne pa ?

  ma pətitə mamɑ̃ u kə ty swa saʃə kə malɡʁε sa ʒə tεmə e kə ʒə nə tɑ̃ vø pa davwaʁ pʁefeʁe muʁiʁ puʁ lɥi kə də vivʁə puʁ mwa ! ! !
 • Pieds Phonétique : Ma Petite Maman

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  puʁ=kwa=plœ=ʁə=ty 5
  du=vjεnə=sε=laʁ=mə=ki=ku=le 8

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  u=ε=paʁ=ti=pa=pa 6
  sə=ʁε=il=lə=kupablə=də=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 9

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  puʁ=kwa=pʁɑ̃=tysə=ku=to 6
  va=ty=de=ʒa=fεʁəa=mɑ̃=ʒe 7

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  puʁ=kwasə=sɑ̃=ku=lə=də=tɔ̃=bʁa 8
  ka=ty=fε=a=vεk=sεt=ɔb=ʒε=ku=pɑ̃ 10

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  ty=tɔ̃bəa=tɑ̃=sjɔ̃=ty=va=tə=fε=ʁə=mal 10
  mεnə=fεʁ=mə=pa=lε=ziø=zil=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒuʁ 12

  ma=pə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  puʁ=kwaʒə=nɑ̃=tɛ̃=plys=sə=bum=və=niʁ=də=tɔ̃=kɔʁ 12
  ma=mɑ̃=nə=paʁ=pa 5
  mwaʒə=tε=mə=sil=nə=tε=mə=plys 8

  mapə=ti=tə=ma=mɑ̃ 6
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=kɛ̃zə=ɑ̃ 6
  ʒə=sɥisə=lə=a=pʁe=zɑ̃ 6
  di=mwa=puʁ=kwa=ty=ε=paʁ=ti 8
  a=kozə=dœ̃=nɔ=mə=ki=ta=tʁa=i 9
  ɑ̃mə=lε=sɑ̃=a=vεk=sε=ʒɑ̃=kə=ʒə=nə=kɔ=ne=pa 13

  mapə=ti=tə=ma=mɑ̃=u=kə=ty=swa=sa=ʃə=kə=mal=ɡʁε=sa=ʒə=tε=məe=kə=ʒə=nə=tɑ̃=vø=pa=da=vwaʁ=pʁe=fe=ʁe=mu=ʁiʁ=puʁ=lɥi=kə=də=vi=vʁə=puʁ=mwa 39

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/10/2005 01:01Moi_15

Wa tro triste. . .
Mais tu écrit merveilleusement bien! C’est fou!!
Le fait de dire ’’Ma petite maman’’ au début de chaque paragraphe -->J’ador!