Poeme-France : Lecture Écrit Mutilation

Poeme : Génèse

Poème Mutilation
Publié le 25/10/2005 16:23

L'écrit contient 99 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Prophete

Génèse

C’est comme une brûlure,
Insistante, appuyée,
L’aiguille entre en moi,
Pour la première fois,

J’aime cette sensation,
Le décharnement de moi-même,
Comme déchéance avant l’embellie,
Je savoure, me délecte du sang qui jaillit,

Les heures sans pour autant craquer,
L’effet de douleur ne s’estompe,
J’arrive juste à m’y habituer,
Le miroir renvoie mon bras ensanglanté,

Soudain se dessine, encré en moi,
Mon éternel, mon définitif désiré,
Je remercie l’homme que j’étais,
Et salue celui que je suis devenu,

Car de mon bras, a pris possession un fulminant dragon…
 • Pieds Hyphénique: Génèse

  cest=comme=u=ne=brû=lure 6
  in=sis=tan=te=ap=puyée 6
  lai=guille=en=tre=en=moi 6
  pour=la=pre=miè=re=fois 6

  jaime=cet=te=sen=sa=tion 6
  le=dé=char=ne=ment=de=moi=même 8
  comme=dé=ché=ancea=vant=lem=bel=lie 8
  je=sa=voure=me=dé=lec=te=du=sang=qui=jaillit 11

  les=heures=sans=pour=au=tant=cra=quer 8
  lef=fet=de=dou=leur=ne=ses=tompe 8
  jar=rive=jus=teà=my=ha=bi=tuer 8
  le=mi=roir=ren=voie=mon=bras=en=san=glan=té 11

  sou=dain=se=des=sine=en=cré=en=moi 9
  mon=é=ter=nel=mon=dé=fi=ni=tif=dé=si=ré 12
  je=re=mer=cie=lhomme=que=jé=tais 8
  et=sa=lue=ce=lui=que=je=suis=de=ve=nu 11

  car=de=mon=bras=a=pris=pos=ses=sion=un=ful=mi=nant=dra=gon 15
 • Phonétique : Génèse

  sε kɔmə ynə bʁylyʁə,
  ɛ̃sistɑ̃tə, apyie,
  lεɡɥjə ɑ̃tʁə ɑ̃ mwa,
  puʁ la pʁəmjεʁə fwa,

  ʒεmə sεtə sɑ̃sasjɔ̃,
  lə deʃaʁnəmɑ̃ də mwa mεmə,
  kɔmə deʃeɑ̃sə avɑ̃ lɑ̃bεlli,
  ʒə savuʁə, mə delεktə dy sɑ̃ ki ʒaji,

  lεz- œʁ sɑ̃ puʁ otɑ̃ kʁake,
  lefε də dulœʁ nə sεstɔ̃pə,
  ʒaʁivə ʒystə a mi-abitɥe,
  lə miʁwaʁ ʁɑ̃vwa mɔ̃ bʁaz- ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te,

  sudɛ̃ sə desinə, ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa,
  mɔ̃n- etεʁnεl, mɔ̃ definitif deziʁe,
  ʒə ʁəmεʁsi lɔmə kə ʒetε,
  e salɥ səlɥi kə ʒə sɥi dəvəny,

  kaʁ də mɔ̃ bʁa, a pʁi pɔsesjɔ̃ œ̃ fylminɑ̃ dʁaɡɔ̃…
 • Pieds Phonétique : Génèse

  sε=kɔ=mə=y=nə=bʁy=ly=ʁə 8
  ɛ̃=sis=tɑ̃=tə=a=py=i=e 8
  lεɡ=ɥj=ə=ɑ̃=tʁə=ɑ̃=mwa 7
  puʁ=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 7

  ʒε=mə=sε=tə=sɑ̃=sa=s=jɔ̃ 8
  lə=de=ʃaʁ=nə=mɑ̃=də=mwa=mεmə 8
  kɔmə=de=ʃe=ɑ̃səa=vɑ̃=lɑ̃=bεl=li 8
  ʒə=sa=vuʁə=mə=de=lεk=tə=dy=sɑ̃=ki=ʒa=ji 12

  lε=zœʁ=sɑ̃=puʁ=o=tɑ̃=kʁa=ke 8
  le=fε=də=du=lœʁ=nə=sεs=tɔ̃pə 8
  ʒa=ʁivə=ʒys=təa=mi-a=bit=ɥe 8
  lə=mi=ʁwaʁ=ʁɑ̃=vwa=mɔ̃=bʁa=zɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 11

  su=dɛ̃sə=de=si=nə=ɑ̃=kʁe=ɑ̃=mwa 9
  mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=mɔ̃=de=fi=ni=tif=de=zi=ʁe 12
  ʒə=ʁə=mεʁ=si=lɔmə=kə=ʒe=tε 8
  e=salɥ=səl=ɥikə=ʒə=sɥi=də=və=ny 9

  kaʁdə=mɔ̃=bʁa=a=pʁi=pɔ=se=sjɔ̃=œ̃=fyl=mi=nɑ̃=dʁa=ɡɔ̃ 14

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2005 17:05Painoir

Magnifique (k)