Poeme-France : Lecture Écrit Enfant

Poeme : Le Dragon

Poème Enfant
Publié le 30/10/2005 09:02

L'écrit contient 163 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Prophete

Le Dragon

Le dragon qui sommeille dans mon cœur,
Possède de moi mon éternelle rancœur,
Il danse et s’immisce entouré d’artifices,
Fait tournoyer son corps en quête de sacrifices,

Il jaillit de nulle part à ma moindre colère,
Ses flammes par mes yeux deviennent des éclairs,
Si par malheur pour vous il découvre la faille,
Je ressens son ardeur jusque dans ses écailles,

Laissez tomber prières et vaines évocations,
Il déchaîne les peurs autant que les passions,
De ses griffes coupantes il enserre votre cœur,
Choisissant ou non d’épargner la douleur,

Il fuit avec l’amour et se montre velours,
Dessinant des visages plutôt que des contours,
Il rentre dans sa cache juste un instant durant,
Epargnant à mon âme d’âpres saignement,

Je connais ses beaux yeux, je connais ces baisers,
Ses mains tiennent la votre, comme une ancre jetée,
Cette enfant est si tendre, je ne peux l’imaginer,
Autrement que rêveuse avec moi enlacée.

Ma petite rêveuse… Mon dragon
 • Pieds Hyphénique: Le Dragon

  le=dra=gon=qui=som=mei=lle=dans=mon=cœur 10
  pos=sè=de=de=moi=mon=é=ter=nel=le=ran=cœur 12
  il=dan=se=et=sim=misce=en=tou=ré=dar=ti=fices 12
  fait=tour=noyer=son=corps=en=quê=te=de=sa=cri=fices 12

  il=jaillit=de=nul=le=part=à=ma=moin=dre=co=lère 12
  ses=flammes=par=mes=y=eux=de=vien=nent=des=é=clairs 12
  si=par=mal=heur=pour=vous=il=dé=cou=vre=la=faille 12
  je=res=sens=son=ar=deur=jus=que=dans=ses=é=cailles 12

  lais=sez=tom=ber=prières=et=vai=nes=é=vo=ca=tions 12
  il=dé=chaî=ne=les=peurs=au=tant=que=les=pas=sions 12
  de=ses=grif=fes=cou=pantes=il=en=ser=re=vo=tre=cœur 13
  choi=sis=sant=ou=non=dé=par=gner=la=dou=leur 11

  il=fuit=a=vec=la=mour=et=se=mon=tre=ve=lours 12
  des=si=nant=des=vi=sages=plu=tôt=que=des=con=tours 12
  il=rentre=dans=sa=ca=che=jus=teun=ins=tant=du=rant 12
  epar=gnant=à=mon=â=me=dâ=pres=sai=gne=ment 11

  je=con=nais=ses=beaux=yeux=je=con=nais=ces=bai=sers 12
  ses=mains=tiennent=la=vo=tre=commeu=ne=an=cre=je=tée 12
  cetteen=fant=est=si=ten=dre=je=ne=peux=li=ma=gi=ner 13
  autre=ment=que=rê=veu=se=a=vec=moi=en=la=cée 12

  ma=pe=ti=te=rê=veu=se=mon=dra=gon 10
 • Phonétique : Le Dragon

  lə dʁaɡɔ̃ ki sɔmεjə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  pɔsεdə də mwa mɔ̃n- etεʁnεllə ʁɑ̃kœʁ,
  il dɑ̃sə e simisə ɑ̃tuʁe daʁtifisə,
  fε tuʁnwaje sɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ kεtə də sakʁifisə,

  il ʒaji də nylə paʁ a ma mwɛ̃dʁə kɔlεʁə,
  sε flamə paʁ mεz- iø dəvjεne dεz- eklεʁ,
  si paʁ malœʁ puʁ vuz- il dekuvʁə la fajə,
  ʒə ʁəsɛ̃ sɔ̃n- aʁdœʁ ʒyskə dɑ̃ sεz- ekajə,

  lεse tɔ̃be pʁjεʁəz- e vεnəz- evɔkasjɔ̃,
  il deʃεnə lε pœʁz- otɑ̃ kə lε pasjɔ̃,
  də sε ɡʁifə kupɑ̃təz- il ɑ̃seʁə vɔtʁə kœʁ,
  ʃwazisɑ̃ u nɔ̃ depaʁɲe la dulœʁ,

  il fɥi avεk lamuʁ e sə mɔ̃tʁə vəluʁ,
  desinɑ̃ dε vizaʒə plyto kə dε kɔ̃tuʁ,
  il ʁɑ̃tʁə dɑ̃ sa kaʃə ʒystə œ̃n- ɛ̃stɑ̃ dyʁɑ̃,
  əpaʁɲɑ̃ a mɔ̃n- amə dapʁə- sεɲəmɑ̃,

  ʒə kɔnε sε boz- iø, ʒə kɔnε sε bεze,
  sε mɛ̃ tjεne la vɔtʁə, kɔmə ynə ɑ̃kʁə ʒəte,
  sεtə ɑ̃fɑ̃ ε si tɑ̃dʁə, ʒə nə pø limaʒine,
  otʁəmɑ̃ kə ʁεvøzə avεk mwa ɑ̃lase.

  ma pətitə ʁεvøzə… mɔ̃ dʁaɡɔ̃
 • Pieds Phonétique : Le Dragon

  lə=dʁa=ɡɔ̃=ki=sɔ=mε=jə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  pɔ=sε=də=də=mwa=mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=lə=ʁɑ̃=kœ=ʁə 13
  il=dɑ̃=sə=e=si=misə=ɑ̃=tu=ʁe=daʁ=ti=fisə 12
  fε=tuʁ=nwa=je=sɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=kεtə=də=sa=kʁi=fisə 12

  il=ʒa=jidə=ny=lə=paʁ=a=ma=mwɛ̃=dʁə=kɔ=lεʁə 12
  sε=flamə=paʁ=mε=zi=ø=də=vjε=ne=dε=ze=klεʁ 12
  si=paʁ=ma=lœʁ=puʁ=vu=zil=de=ku=vʁə=la=fajə 12
  ʒə=ʁə=sɛ̃=sɔ̃=naʁ=dœʁ=ʒys=kə=dɑ̃=sε=ze=kajə 12

  lεse=tɔ̃=be=pʁi=jεʁ=ze=vε=nə=ze=vɔ=ka=s=jɔ̃ 13
  il=de=ʃε=nə=lε=pœʁ=zo=tɑ̃=kə=lε=pa=sjɔ̃ 12
  də=sε=ɡʁifə=ku=pɑ̃=tə=zil=ɑ̃=seʁə=vɔ=tʁə=kœʁ 12
  ʃwa=zi=sɑ̃=u=nɔ̃=de=pa=ʁɲe=la=du=lœ=ʁə 12

  il=fɥi=a=vεk=la=muʁ=e=sə=mɔ̃=tʁə=və=luʁ 12
  de=si=nɑ̃=dε=vi=zaʒə=ply=to=kə=dε=kɔ̃=tuʁ 12
  il=ʁɑ̃tʁə=dɑ̃=sa=ka=ʃə=ʒys=təœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=dy=ʁɑ̃ 12
  ə=pa=ʁɲɑ̃=a=mɔ̃=na=mə=da=pʁə=sε=ɲə=mɑ̃ 12

  ʒə=kɔ=nε=sε=bo=ziø=ʒə=kɔ=nε=sε=bε=ze 12
  sε=mɛ̃=tjε=ne=la=vɔtʁə=kɔ=məy=nə=ɑ̃=kʁə=ʒə=te 13
  sεtəɑ̃=fɑ̃=ε=si=tɑ̃dʁə=ʒə=nə=pø=li=ma=ʒi=ne 12
  o=tʁə=mɑ̃=kə=ʁε=vøzə=a=vεk=mwa=ɑ̃=la=se 12

  ma=pə=ti=tə=ʁε=vø=zə=mɔ̃=dʁa=ɡɔ̃ 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/10/2005 09:52**Linann**

J’aime beaucoup! (même si j’aurais préféré que le rythme soit bien suivit).
Bonne continuation! 😉