Poème-France.com

Poeme : Encore Une Nuit Sans Sommeil.Encore Une Nuit Sans Sommeil.

Encore une nuit sans sommeil,
Plus Rien ne m’émerveille
Je me pose sans cesses ces questions
Qui dépassent toute raison
Quel est ma destinée ?
A quoi dois-je arriver ?
Suis-je sur la bonne voie ?
Qui est ce que « je » traîne derrière moi ?
A chaque question, une réponse ? !
Mais à la moindre difficulté et l’on renonce
Il n’y a point de réponses exactes ni d’inexactes d’ailleurs
Elles varient selon l’humeur et l’envie
Elles varient Selon l’heure et la vie, l’ami ou l’ennemi
Il n’y a point de réponses exactes ni d’inexactes d’ailleurs
Je ne suis qu’un point aux multiples actes, comme mes frères et sœurs
A chaque problème, la solution
C’est La réussite ou l’abandon
Psymonea

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə nɥi sɑ̃ sɔmεj,
plys ʁjɛ̃ nə memεʁvεjə
ʒə mə pozə sɑ̃ sesə sε kεstjɔ̃
ki depase tutə ʁεzɔ̃
kεl ε ma dεstine ?
a kwa dwa ʒə aʁive ?
sɥi ʒə syʁ la bɔnə vwa ?
ki ε sə kə « ʒə » tʁεnə dəʁjεʁə mwa ?
a ʃakə kεstjɔ̃, ynə ʁepɔ̃sə ? !
mεz- a la mwɛ̃dʁə difikylte e lɔ̃ ʁənɔ̃sə
il ni a pwɛ̃ də ʁepɔ̃səz- εɡzaktə ni dinεksaktə dajœʁ
εllə vaʁje səlɔ̃ lymœʁ e lɑ̃vi
εllə vaʁje səlɔ̃ lœʁ e la vi, lami u lεnəmi
il ni a pwɛ̃ də ʁepɔ̃səz- εɡzaktə ni dinεksaktə dajœʁ
ʒə nə sɥi kœ̃ pwɛ̃ o myltipləz- aktə, kɔmə mε fʁεʁəz- e sœʁ
a ʃakə pʁɔblεmə, la sɔlysjɔ̃
sε la ʁeysitə u labɑ̃dɔ̃