Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Tu Me L’As Dit…

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/01/2005 13:46

L'écrit contient 291 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pte Max

Tu Me L’As Dit…

Tu m’as dit que ce n’était plus de l’amitié
Tu m’as avoué ça sans aucune pitié
Sans que te vienne cette question à l’esprit
De ce que l’autre soir j’ai ressenti
Quand tu as pris doucement ma main,
Geste qui, venant de toi, je croyais saint.
Tu aurais du garder pour toi ce mystère.
Ces paroles, j’aurais du les faire taire,
Les enterrer au plus profond de la Terre,
Les ménager sans aucune manière.
Ces paroles je devrais les oublier,
Lorsqu’elles m’assaillent, les ignorer.
Mais j’en suis incapable, je ne peux pas,
Impossible de me défendre contre toi,
Contre tout ces dires et ces mots
Qui en mon cœur sème le chaos.
Sans toi, jamais je n’aurais cru
Que puisse exister une telle cohue
Entre raison et sentiments.
Ils se battent, débattent violemment,
Se disputent, s’acharnent, se pressent
Avec tant de rage qu’ils me blessent.
Tout ce désordre en moi, je n’en peux plus,
Je voudrais redevenir cette inconnue,
Pour ne pas te faire mal, pour que tu m’oublies.
Regardes moi autrement je t’en prie
J’ai peur de ce que nous allons devenir,
Et je refuse de te faire souffrir.
Crois moi, de moi tu ne connais que l’amitié,
En amour je vaux à peine la moitié
De ce qu’en moi tu crois avoir trouvé
A tes dépens je ne peux te le prouver.
Désolée, mais tu l’aimes trop
De ses sentiments elle t’a fait le cadeau.
Ensemble vous êtes, vous serez heureux,
Avec moi tu ne seras que malheureux
Et de la je ne peux pas l’accepter
Je t’aime trop pour ça et tu le sais.
 • Pieds Hyphénique: Tu Me L’As Dit…

  tu=mas=dit=que=ce=né=tait=plus=de=la=mi=tié 12
  tu=mas=a=voué=ça=sans=au=cu=ne=pi=ti=é 12
  sans=que=te=vien=ne=cette=ques=ti=on=à=les=prit 12
  de=ce=que=lau=tre=soir=jai=res=sen=ti 10
  quand=tu=as=pris=dou=ce=ment=ma=main 9
  ges=te=qui=ve=nant=de=toi=je=cro=yais=saint 11
  tu=au=rais=du=gar=der=pour=toi=ce=mys=tè=re 12
  ces=pa=ro=les=jau=rais=du=les=fai=re=tai=re 12
  les=en=ter=rer=au=plus=pro=fond=de=la=ter=re 12
  les=mé=na=ger=sans=au=cu=ne=ma=ni=è=re 12
  ces=pa=ro=les=je=de=vrais=les=ou=bli=er 11
  lors=quel=les=mas=sail=lent=les=i=gno=rer 10
  mais=jen=suis=in=ca=pa=ble=je=ne=peux=pas 11
  im=pos=si=ble=de=me=dé=fen=dre=con=tre=toi 12
  con=tre=tout=ces=di=res=et=ces=mots 9
  qui=en=mon=cœur=sè=me=le=chaos 8
  sans=toi=ja=mais=je=nau=rais=cru 8
  que=puis=se=exis=ter=u=ne=tel=le=co=hue 11
  en=tre=rai=son=et=sen=ti=ments 8
  ils=se=bat=tent=dé=bat=tent=vi=o=lem=ment 11
  se=dis=pu=tent=sa=char=nent=se=pressent 9
  a=vec=tant=de=ra=ge=quils=me=blessent 9
  tout=ce=dé=sor=dre=en=moi=je=nen=peux=plus 11
  je=vou=drais=re=de=ve=nir=cet=te=in=con=nue 12
  pour=ne=pas=te=fai=re=mal=pour=que=tu=mou=blies 12
  re=gar=des=moi=au=tre=ment=je=ten=prie 10
  jai=peur=de=ce=que=nous=al=lons=de=ve=nir 11
  et=je=re=fu=se=de=te=fai=re=souf=frir 11
  crois=moi=de=moi=tu=ne=con=nais=que=la=mi=tié 12
  en=a=mour=je=vaux=à=pei=ne=la=moi=ti=é 12
  de=ce=quen=moi=tu=crois=a=voir=trou=vé 10
  a=tes=dé=pens=je=ne=peux=te=le=prou=ver 11
  dé=so=lée=mais=tu=lai=mes=trop 8
  de=ses=sen=ti=ments=el=le=ta=fait=le=ca=deau 12
  en=sem=ble=vous=ê=tes=vous=se=rez=heu=reux 11
  a=vec=moi=tu=ne=se=ras=que=mal=heu=reux 11
  et=de=la=je=ne=peux=pas=lac=cep=ter 10
  je=tai=me=trop=pour=ça=et=tu=le=sais 10
 • Phonétique : Tu Me L’As Dit…

  ty ma di kə sə netε plys də lamitje
  ty ma avue sa sɑ̃z- okynə pitje
  sɑ̃ kə tə vjεnə sεtə kεstjɔ̃ a lεspʁi
  də sə kə lotʁə swaʁ ʒε ʁəsɑ̃ti
  kɑ̃ ty a pʁi dusəmɑ̃ ma mɛ̃,
  ʒεstə ki, vənɑ̃ də twa, ʒə kʁwajε sɛ̃.
  ty oʁε dy ɡaʁde puʁ twa sə mistεʁə.
  sε paʁɔlə, ʒoʁε dy lε fεʁə tεʁə,
  lεz- ɑ̃teʁe o plys pʁɔfɔ̃ də la teʁə,
  lε menaʒe sɑ̃z- okynə manjεʁə.
  sε paʁɔlə ʒə dəvʁε lεz- ublje,
  lɔʁskεllə masaje, lεz- iɲɔʁe.
  mε ʒɑ̃ sɥiz- ɛ̃kapablə, ʒə nə pø pa,
  ɛ̃pɔsiblə də mə defɑ̃dʁə kɔ̃tʁə twa,
  kɔ̃tʁə tu sε diʁəz- e sε mo
  ki ɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεmə lə ʃao.
  sɑ̃ twa, ʒamε ʒə noʁε kʁy
  kə pɥisə εɡziste ynə tεllə kɔɥ
  ɑ̃tʁə ʁεzɔ̃ e sɑ̃timɑ̃.
  il sə bate, debate vjɔlamɑ̃,
  sə dispyte, saʃaʁne, sə pʁəse
  avεk tɑ̃ də ʁaʒə kil mə blese.
  tu sə dezɔʁdʁə ɑ̃ mwa, ʒə nɑ̃ pø plys,
  ʒə vudʁε ʁədəvəniʁ sεtə ɛ̃kɔnɥ,
  puʁ nə pa tə fεʁə mal, puʁ kə ty mubli.
  ʁəɡaʁdə- mwa otʁəmɑ̃ ʒə tɑ̃ pʁi
  ʒε pœʁ də sə kə nuz- alɔ̃ dəvəniʁ,
  e ʒə ʁəfyzə də tə fεʁə sufʁiʁ.
  kʁwa mwa, də mwa ty nə kɔnε kə lamitje,
  ɑ̃n- amuʁ ʒə voz- a pεnə la mwatje
  də sə kɑ̃ mwa ty kʁwaz- avwaʁ tʁuve
  a tε depɛ̃ ʒə nə pø tə lə pʁuve.
  dezɔle, mε ty lεmə tʁo
  də sε sɑ̃timɑ̃z- εllə ta fε lə kado.
  ɑ̃sɑ̃blə vuz- εtə, vu səʁez- œʁø,
  avεk mwa ty nə səʁa kə maləʁø
  e də la ʒə nə pø pa laksεpte
  ʒə tεmə tʁo puʁ sa e ty lə sε.
 • Pieds Phonétique : Tu Me L’As Dit…

  ty=ma=di=kə=sə=ne=tε=plys=də=la=mi=tje 12
  ty=ma=a=vu=e=sa=sɑ̃=zo=ky=nə=pi=tje 12
  sɑ̃=kə=tə=vjε=nə=sε=tə=kεs=tjɔ̃=a=lεs=pʁi 12
  də=sə=kə=lo=tʁə=swaʁ=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti 10
  kɑ̃=ty=a=pʁi=du=sə=mɑ̃=ma=mɛ̃ 9
  ʒεs=tə=ki=və=nɑ̃də=twa=ʒə=kʁwa=jε=sɛ̃ 10
  ty=o=ʁε=dy=ɡaʁ=de=puʁ=twasə=mis=tεʁə 10
  sε=pa=ʁɔlə=ʒo=ʁε=dy=lε=fε=ʁə=tεʁə 10
  lε=zɑ̃=te=ʁe=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=la=teʁə 10
  lε=me=na=ʒe=sɑ̃=zo=ky=nə=ma=njεʁə 10
  sε=pa=ʁɔ=lə=ʒə=də=vʁε=lε=zu=blje 10
  lɔʁ=skεl=lə=ma=sa=je=lε=zi=ɲɔ=ʁe 10
  mε=ʒɑ̃=sɥi=zɛ̃=ka=pablə=ʒə=nə=pø=pa 10
  ɛ̃=pɔ=siblə=də=mə=de=fɑ̃=dʁə=kɔ̃=tʁə=twa 11
  kɔ̃=tʁə=tu=sε=di=ʁə=ze=sε=mo 9
  ki=ɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=mə=lə=ʃa=o 10
  sɑ̃=twa=ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=kʁy 8
  kə=pɥisə=εɡ=zis=te=y=nə=tεl=lə=kɔɥ 10
  ɑ̃=tʁə=ʁε=zɔ̃=e=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  il=sə=ba=te=de=ba=te=vjɔ=la=mɑ̃ 10
  sə=dis=py=te=sa=ʃaʁ=ne=sə=pʁə=se 10
  a=vεk=tɑ̃=də=ʁa=ʒə=kil=mə=ble=se 10
  tu=sə=de=zɔʁdʁə=ɑ̃=mwa=ʒə=nɑ̃=pø=plys 10
  ʒə=vu=dʁεʁə=də=və=niʁ=sε=təɛ̃=kɔ=nəɥ 10
  puʁnə=pa=tə=fε=ʁə=mal=puʁ=kə=ty=mu=bli 11
  ʁə=ɡaʁ=də=mwa=o=tʁə=mɑ̃=ʒə=tɑ̃=pʁi 10
  ʒε=pœʁ=də=sə=kə=nu=za=lɔ̃də=və=niʁ 10
  e=ʒə=ʁə=fyzə=də=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 10
  kʁwa=mwa=də=mwa=tynə=kɔ=nε=kə=la=mi=tje 11
  ɑ̃=na=muʁʒə=vo=za=pε=nə=la=mwa=tje 10
  də=sə=kɑ̃=mwa=ty=kʁwa=za=vwaʁ=tʁu=ve 10
  a=tε=de=pɛ̃ʒə=nə=pø=tə=lə=pʁu=ve 10
  de=zɔ=le=mε=ty=lε=mə=tʁo 8
  də=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zεllə=ta=fεlə=ka=do 10
  ɑ̃=sɑ̃=blə=vu=zεtə=vu=sə=ʁe=zœ=ʁø 10
  a=vεk=mwa=tynə=sə=ʁa=kə=ma=lə=ʁø 10
  e=də=la=ʒə=nə=pø=pa=lak=sεp=te 10
  ʒə=tε=mə=tʁo=puʁ=sa=e=ty=lə=sε 10

PostScriptum

Toujours pour le même ami. . . ça devient compliqué et je ne sais plus quoi faire : (

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/01/2005 00:00Ju.

Tes poèmes sont toujours très bo et d’une fluidité à toutes épreuves !
biz

Auteur de Poésie
25/01/2005 00:00Alexia

c’est super bien écrit!! bravo à toi!! sincèrement j’adore trop!!
Et si tu veux parler, sache bien sur que je suis là pour t’écouter. . .
amicalement, alexia qui t’adore!! kiss