Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A L’Homme De Ma Vie

Poème Amour
Publié le 15/07/2004 00:00

L'écrit contient 162 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Pti Ange

A L’Homme De Ma Vie

Si je n’avais qu’un mot à te dire,
Ce serait « Eternel »,
Comme l’est notre amour…

Si je ne devais faire qu’un pas,
Assurément il serait vers toi,
Car tu es ma lumière. .

Si je ne pouvais plus voir,
Qu’on me laisse te toucher,
Car c’est la seule chose que je saurais désirer…

Si ce jour était le dernier,
Je voudrais mourir dans ton corps,
Afin que tous sachent que l’on s’aime fort…

Mais il me reste plus d’un mot à te dire,
Plus d’un geste à t’offir,
Et le chemin est encore long…

Je passerai ma vie à tes côtés,
Mon temps à te chôyer,
Mes jours à t’apprivoiser…

Nos yeux ne se quitteront jamais,
Nos cœurs toujours dans le même palais,
Et notre amour pour unique trésor…

Tu resteras éternellement ma richesse,
Toi qui jamais ne me blesses,
Pourvu que jamais tu ne me laisses…

Je t’aime profondément…
 • Pieds Hyphénique: A L’Homme De Ma Vie

  si=je=na=vais=quun=mot=à=te=di=re 10
  ce=se=rait=e=ter=nel 6
  com=me=lest=no=tre=a=mour 7

  si=je=ne=de=vais=fai=re=quun=pas 9
  as=su=ré=ment=il=se=rait=vers=toi 9
  car=tu=es=ma=lu=mi=è=re 8

  si=je=ne=pou=vais=plus=voir 7
  quon=me=lais=se=te=tou=cher 7
  car=cest=la=seule=cho=se=que=je=sau=rais=dé=si=rer 13

  si=ce=jour=é=tait=le=der=ni=er 9
  je=vou=drais=mou=rir=dans=ton=corps 8
  a=fin=que=tous=sachent=que=lon=sai=me=fort 10

  mais=il=me=res=te=plus=dun=mot=à=te=dire 11
  plus=dun=ges=te=à=tof=fir 7
  et=le=che=min=est=en=co=re=long 9

  je=pas=se=rai=ma=vie=à=tes=cô=tés 10
  mon=temps=à=te=chôy=er 6
  mes=jours=à=tap=pri=voi=ser 7

  nos=y=eux=ne=se=quit=te=ront=ja=mais 10
  nos=cœurs=tou=jours=dans=le=mê=me=pa=lais 10
  et=notre=a=mour=pour=u=ni=que=tré=sor 10

  tu=res=te=ras=é=ter=nel=le=ment=ma=riches=se 12
  toi=qui=ja=mais=ne=me=bles=ses 8
  pour=vu=que=ja=mais=tu=ne=me=lais=ses 10

  je=tai=me=pro=fon=dé=ment 7
 • Phonétique : A L’Homme De Ma Vie

  si ʒə navε kœ̃ mo a tə diʁə,
  sə səʁεt « ətεʁnəl »,
  kɔmə lε nɔtʁə amuʁ…

  si ʒə nə dəvε fεʁə kœ̃ pa,
  asyʁemɑ̃ il səʁε vεʁ twa,
  kaʁ ty ε ma lymjεʁə.

  si ʒə nə puvε plys vwaʁ,
  kɔ̃ mə lεsə tə tuʃe,
  kaʁ sε la sələ ʃozə kə ʒə soʁε deziʁe…

  si sə ʒuʁ etε lə dεʁnje,
  ʒə vudʁε muʁiʁ dɑ̃ tɔ̃ kɔʁ,
  afɛ̃ kə tus saʃe kə lɔ̃ sεmə fɔʁ…

  mεz- il mə ʁεstə plys dœ̃ mo a tə diʁə,
  plys dœ̃ ʒεstə a tɔfiʁ,
  e lə ʃəmɛ̃ εt- ɑ̃kɔʁə lɔ̃…

  ʒə pasəʁε ma vi a tε kote,
  mɔ̃ tɑ̃z- a tə ʃoie,
  mε ʒuʁz- a tapʁivwaze…

  noz- iø nə sə kitəʁɔ̃ ʒamε,
  no kœʁ tuʒuʁ dɑ̃ lə mεmə palε,
  e nɔtʁə amuʁ puʁ ynikə tʁezɔʁ…

  ty ʁεstəʁaz- etεʁnεllmɑ̃ ma ʁiʃεsə,
  twa ki ʒamε nə mə blesə,
  puʁvy kə ʒamε ty nə mə lεsə…

  ʒə tεmə pʁɔfɔ̃demɑ̃…
 • Pieds Phonétique : A L’Homme De Ma Vie

  si=ʒə=na=vε=kœ̃=mo=a=tə=di=ʁə 10
  sə=sə=ʁεt=ə=tεʁ=nəl 6
  kɔ=mə=lε=nɔ=tʁə=a=muʁ 7

  si=ʒə=nə=də=vε=fε=ʁə=kœ̃=pa 9
  a=sy=ʁe=mɑ̃=il=sə=ʁε=vεʁ=twa 9
  kaʁ=ty=ε=ma=ly=mj=ε=ʁə 8

  si=ʒə=nə=pu=vε=plys=vwaʁ 7
  kɔ̃=mə=lε=sə=tə=tu=ʃe 7
  kaʁ=sε=lasə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=so=ʁε=de=zi=ʁe 13

  si=sə=ʒuʁ=e=tε=lə=dεʁ=nj=e 9
  ʒə=vu=dʁε=mu=ʁiʁ=dɑ̃=tɔ̃=kɔʁ 8
  a=fɛ̃kə=tus=sa=ʃe=kə=lɔ̃=sε=mə=fɔʁ 10

  mε=zil=mə=ʁεstə=plys=dœ̃=mo=a=tə=diʁə 10
  plys=dœ̃=ʒεs=tə=a=tɔ=fiʁ 7
  e=lə=ʃə=mɛ̃=ε=tɑ̃=kɔ=ʁə=lɔ̃ 9

  ʒə=pa=sə=ʁε=ma=vi=a=tε=ko=te 10
  mɔ̃=tɑ̃=za=tə=ʃo=i=e 7
  mε=ʒuʁ=za=ta=pʁi=vwa=ze 7

  no=zi=ø=nə=sə=ki=tə=ʁɔ̃=ʒa=mε 10
  no=kœʁ=tu=ʒuʁ=dɑ̃=lə=mε=mə=pa=lε 10
  e=nɔtʁə=a=muʁ=puʁ=y=ni=kə=tʁe=zɔʁ 10

  ty=ʁεstə=ʁa=ze=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ma=ʁi=ʃεsə 10
  twa=ki=ʒa=mε=nə=mə=ble=sə 8
  puʁ=vy=kə=ʒa=mε=ty=nə=mə=lε=sə 10

  ʒə=tε=mə=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 7

PostScriptum

Pour l’homme que j’aime
Le plus merveilleux cadeau que la vie m’est offert. . .

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/12/2004 00:00Miss91

Super bo ton poeme tecrit tres bien
BISOUS