Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Pour Ma Grande Soeur

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/05/2004 00:00

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Ptit -Ange

Pour Ma Grande Soeur

Je t’ai rencontré
Un soir dhiver
Plus precisement la veille
De noel
Ce que je pense de toi
C’est que je t’aime
Et que jamais
Je ne pourais toublier
Car je t’aime comme ma vrai grande sœur
Et personne ne pourra me faire chanegr d’avis
Sur ce point ci
Tu es toujours là quand jen ai besoin
Quand ej ne suis pas bien
On peut très bien parler serieusement
Tout comme parler en delirant
Il n’y a que avec toi
Que je me sent en bonne confiance
Je peut tout te dire
Jamais tu en me trahiera
Pas comme d’autre mon et me trahieront
Je tiens fortemen a toi
J’aurai toujorus une très très très grande pensé pour toi
Jespere que jamais
Notre amitié stopera
Je ne souhaiterai jamais
Que tu me laise tomber
Mais moi
Je ne le ferai jamais
Car j’ai toujours rever
D’avoir une grande sœur comme toi
Et je l’ai enfin trouvé
Je taime
Je t’adore
Jusqu’a ma mort
De totu mon cœur
Jusqu’a se que je meurt
La seul chose que je veux te dire
C’est
Que je t’aime phanieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Stephanie jtdr grave tucomtpe torp pour moi et voila quoi meme si c’est po vraiment torp bien comme poeme moi tout sa se sont mes pensé meme si tout en rime pas c’est tout se ki explike dans mon cœur car je t’aimmeeee et sa pr tjr ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Pour Ma Grande Soeur

  je=tai=ren=con=tré 5
  un=soir=d=hi=ver 5
  plus=pre=cise=ment=la=veille 6
  de=noel 2
  ce=que=je=pense=de=toi 6
  cest=que=je=tai=me 5
  et=que=ja=mais 4
  je=ne=pou=rais=tou=blier 6
  car=je=taime=comme=ma=vrai=gran=de=sœur 9
  et=per=sonne=ne=pour=ra=me=fai=re=cha=ne=gr=da=vis 14
  sur=ce=point=ci 4
  tu=es=tou=jours=là=quand=jen=ai=be=soin 10
  quand=ej=ne=suis=pas=bien 6
  on=peut=très=bien=par=ler=se=rieuse=ment 9
  tout=comme=par=ler=en=de=li=rant 8
  il=ny=a=quea=vec=toi 6
  que=je=me=sent=en=bonne=con=fiance 8
  je=peut=tout=te=di=re 6
  ja=mais=tu=en=me=tra=hie=ra 8
  pas=comme=dautre=mon=et=me=tra=hie=ront 9
  je=tiens=forte=men=a=toi 6
  jau=rai=tou=jo=rus=une=très=très=très=gran=de=pen=sé=pour=toi 15
  jes=pe=re=que=ja=mais 6
  notrea=mi=tié=sto=pe=ra 6
  je=ne=sou=haite=rai=ja=mais 7
  que=tu=me=laise=tom=ber 6
  mais=moi 2
  je=ne=le=fe=rai=ja=mais 7
  car=jai=tou=jours=re=ver 6
  da=voir=une=gran=de=sœur=com=me=toi 9
  et=je=lai=en=fin=trou=vé 7
  je=tai=me 3
  je=ta=do=re 4
  jus=qua=ma=mort 4
  de=to=tu=mon=cœur 5
  jus=qua=se=que=je=meurt 6
  la=seul=chose=que=je=veux=te=dire 8
  cest 1
  que=je=tai=me=pha=nieeee 6

  ste=pha=nie=j=t=d=r=grave=tu=comt=pe=torp=pour=moi=et=voi=la=quoi=me=me=si=cest=po=vrai=ment=torp=bien=com=me=poe=me=moi=tout=sa=se=sont=mes=pen=sé=me=me=si=tout=en=ri=me=pas=cest=tout=se=ki=ex=pli=ke=dans=mon=cœur=car=je=taim=meeeeet=sa=p=r=t=j=r 67
 • Phonétique : Pour Ma Grande Soeur

  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  œ̃ swaʁ dive
  plys pʁəsizəmɑ̃ la vεjə
  də noεl
  sə kə ʒə pɑ̃sə də twa
  sε kə ʒə tεmə
  e kə ʒamε
  ʒə nə puʁε tublje
  kaʁ ʒə tεmə kɔmə ma vʁε ɡʁɑ̃də sœʁ
  e pεʁsɔnə nə puʁʁa mə fεʁə ʃanεɡʁ davi
  syʁ sə pwɛ̃ si
  ty ε tuʒuʁ la kɑ̃ ʒεn ε bəzwɛ̃
  kɑ̃t- εʒ nə sɥi pa bjɛ̃
  ɔ̃ pø tʁε bjɛ̃ paʁle səʁjøzəmɑ̃
  tu kɔmə paʁle ɑ̃ dəliʁɑ̃
  il ni a kə avεk twa
  kə ʒə mə sɑ̃ ɑ̃ bɔnə kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə pø tu tə diʁə
  ʒamε ty ɑ̃ mə tʁajəʁa
  pa kɔmə dotʁə mɔ̃n- e mə tʁajəʁɔ̃
  ʒə tjɛ̃ fɔʁtəmɛ̃ a twa
  ʒoʁε tuʒɔʁysz- ynə tʁε tʁε tʁε ɡʁɑ̃də pɑ̃se puʁ twa
  ʒεspəʁə kə ʒamε
  nɔtʁə amitje stɔpəʁa
  ʒə nə suεtəʁε ʒamε
  kə ty mə lεzə tɔ̃be
  mε mwa
  ʒə nə lə fəʁε ʒamε
  kaʁ ʒε tuʒuʁ ʁəve
  davwaʁ ynə ɡʁɑ̃də sœʁ kɔmə twa
  e ʒə lε ɑ̃fɛ̃ tʁuve
  ʒə tεmə
  ʒə tadɔʁə
  ʒyska ma mɔʁ
  də tɔty mɔ̃ kœʁ
  ʒyska sə kə ʒə məʁ
  la səl ʃozə kə ʒə vø tə diʁə

  kə ʒə tεmə fanjii

  stεfani ʒi te de εʁ ɡʁavə tykɔmtpə tɔʁp puʁ mwa e vwala kwa məmə si sε po vʁεmɑ̃ tɔʁp bjɛ̃ kɔmə poəmə mwa tu sa sə sɔ̃ mε pɑ̃se məmə si tut- ɑ̃ ʁimə pa sε tu sə ki εksplikə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kaʁ ʒə tɛ̃mii e sa pe εʁ te ʒi εʁ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Pour Ma Grande Soeur

  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 5
  œ̃=swaʁ=di=ve 4
  plys=pʁə=sizə=mɑ̃=la=vεjə 6
  də=no=εl 3
  sə=kə=ʒə=pɑ̃sə=də=twa 6
  sε=kə=ʒə=tε=mə 5
  e=kə=ʒa=mε 4
  ʒə=nə=pu=ʁε=tu=blje 6
  kaʁʒə=tε=mə=kɔmə=ma=vʁε=ɡʁɑ̃=də=sœʁ 9
  e=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=mə=fε=ʁə=ʃa=nεɡʁ=da=vi 13
  syʁ=sə=pwɛ̃=si 4
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=kɑ̃=ʒεn=εbə=zwɛ̃ 9
  kɑ̃=tεʒ=nə=sɥi=pa=bjɛ̃ 6
  ɔ̃=pø=tʁε=bjɛ̃=paʁ=le=sə=ʁjøzə=mɑ̃ 9
  tu=kɔmə=paʁ=le=ɑ̃=də=li=ʁɑ̃ 8
  il=ni=akə=a=vεk=twa 6
  kə=ʒə=mə=sɑ̃=ɑ̃=bɔnə=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  ʒə=pø=tu=tə=di=ʁə 6
  ʒa=mε=ty=ɑ̃mə=tʁajə=ʁa 6
  pa=kɔmə=dotʁə=mɔ̃=ne=mə=tʁajə=ʁɔ̃ 8
  ʒə=tjɛ̃=fɔʁtə=mɛ̃=a=twa 6
  ʒo=ʁε=tu=ʒɔ=ʁys=zynə=tʁε=tʁε=tʁε=ɡʁɑ̃=də=pɑ̃=se=puʁ=twa 15
  ʒεs=pə=ʁə=kə=ʒa=mε 6
  nɔtʁəa=mi=tje=stɔ=pə=ʁa 6
  ʒə=nə=su=εtə=ʁε=ʒa=mε 7
  kə=tymə=lε=zə=tɔ̃=be 6
  mε=mwa 2
  ʒə=nə=lə=fə=ʁε=ʒa=mε 7
  kaʁ=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁə=ve 6
  da=vwaʁ=ynə=ɡʁɑ̃=də=sœʁ=kɔ=mə=twa 9
  e=ʒə=lε=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve 7
  ʒə=tε=mə 3
  ʒə=ta=dɔ=ʁə 4
  ʒys=ka=ma=mɔʁ 4
  də=tɔ=ty=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒys=ka=sə=kə=ʒə=məʁ 6
  la=səl=ʃozə=kə=ʒə=vø=tə=diʁə 8
  1
  kə=ʒə=tεmə=fa=nji=i 6

  stε=fa=ni=ʒi=te=de=εʁ=ɡʁavə=ty=kɔm=tpə=tɔʁp=puʁ=mwa=e=vwa=la=kwa=mə=mə=si=sε=po=vʁε=mɑ̃=tɔʁp=bjɛ̃=kɔ=mə=po=ə=mə=mwa=tu=sa=sə=sɔ̃=mε=pɑ̃=se=mə=mə=si=tu=tɑ̃=ʁi=mə=pa=sε=tu=sə=ki=εk=spli=kə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kaʁ=ʒə=tɛ̃=mi=i=e=sa=pe=εʁ=te=ʒi=εʁ 70

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Mwa !!

il é bo ton poeme felicitation

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Ptit -Ange

merci pipette kiss

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Poucinnette

ouai il est vraiment trop bien ton poeme moi j’adore continue comme sa c’est trop bien ! Ba voilà moi j’aime bien ton poeme tout simplement car j’adore les poemes d’amitié car ma meilleure amie c’est ce qui compte le + dans ma vie.
Bisous.