Univers de poésie d'un auteur

Poème:Un Jour

Le Poème

Un jour tu m as dit
De toujour croire en l amour
De toujour vouloir voir le jour
Un jour je t es cru
Et on c est revu
Ce jour je ne l oublierai jamais
Meme apres le mal que tu m a fait
Je t aime et je t aimerai

Meme si tu es parti
Meme si tu ne m as plus sourri
Meme si tu t es enfuie
Meme si mes plus grande crainte me revienne
Et que mes meilleures amis me retienne

Je veu savoir la verité
Sur ce qui c est passé
Tu n as pas pu partir ainsi
Malgré tout tes soucis
Tu as forcement une bonne raison
De n avoir jamais ete bon

Je t aime et je veu savoir
Ce qui t as poussé a m enmenné dans le noir
Ce ki t as forcé a me faire du mal
Au debut tu m aimais
Ca je le sais
Une chose t es apparu ?
Ou un ami t as retenu ?

Dans tout les cas je veu savoir
Pouquoi tu veu plus me voir
Je veu bien t oublier
Mai je ne veu pas te detesté
Meme si tu m as trompé
Ou que tu m a oublié
Meme si je t es decu
Ou que tu ne m aime plus…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Ptit Coeur Brisé

Poète Ptit Coeur Brisé

Ptit Coeur Brisé a publié sur le site 29 écrits. Ptit Coeur Brisé est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Un Jourun=jour=tu=m=as=dit 6
de=tou=jour=croire=en=l=a=mour 8
de=tou=jour=vou=loir=voir=le=jour 8
un=jour=je=t=es=cru 6
et=on=c=est=re=vu 6
ce=jour=je=ne=l=ou=blie=rai=ja=mais 10
me=meapres=le=mal=que=tu=m=a=fait 9
je=t=aimeet=je=t=ai=me=rai 8

me=me=si=tu=es=par=ti 7
me=me=si=tu=ne=m=as=plus=sour=ri 10
me=me=si=tu=t=es=en=fuie 8
me=me=si=mes=plus=grande=crain=te=me=re=vienne 11
et=que=mes=meilleures=a=mis=me=re=tienne 9

je=veu=sa=voir=la=ve=ri=té 8
sur=ce=qui=c=est=pas=sé 7
tu=n=as=pas=pu=par=tir=ain=si 9
mal=gré=tout=tes=sou=cis 6
tu=as=force=ment=une=bon=ne=rai=son 9
de=n=a=voir=ja=mais=e=te=bon 9

je=t=aime=et=je=veu=sa=voir 8
ce=qui=t=as=pous=sé=a=m=enmen=né=dans=le=noir 13
ce=ki=t=as=for=cé=a=me=faire=du=mal 11
au=de=but=tu=m=ai=mais 7
ca=je=le=sais 4
une=cho=se=t=es=ap=pa=ru 8
ou=un=a=mi=t=as=re=te=nu 9

dans=tout=les=cas=je=veu=sa=voir 8
pou=quoi=tu=veu=plus=me=voir 7
je=veu=bien=t=ou=bli=er 7
mai=je=ne=veu=pas=te=de=tes=té 9
me=me=si=tu=m=as=trom=pé 8
ou=que=tu=m=a=ou=bli=é 8
me=me=si=je=t=es=de=cu 8
ou=que=tu=ne=m=ai=me=plus 8
Phonétique : Un Jourœ̃ ʒuʁ ty εm a di
də tuʒuʁ kʁwaʁə ɑ̃ εl amuʁ
də tuʒuʁ vulwaʁ vwaʁ lə ʒuʁ
œ̃ ʒuʁ ʒə te ε kʁy
e ɔ̃ se ε ʁəvy
sə ʒuʁ ʒə nə εl ubljəʁε ʒamε
məmə apʁə- lə mal kə ty εm a fε
ʒə te εmə e ʒə te εməʁε

məmə si ty ε paʁti
məmə si ty nə εm a plys suʁʁi
məmə si ty te ε ɑ̃fɥi
məmə si mε plys ɡʁɑ̃də kʁɛ̃tə mə ʁəvjεnə
e kə mε mεjəʁəz- ami mə ʁətjεnə

ʒə vø savwaʁ la vəʁite
syʁ sə ki se ε pase
ty εn a pa py paʁtiʁ ɛ̃si
malɡʁe tu tε susi
ty a fɔʁsəmɑ̃ ynə bɔnə ʁεzɔ̃
də εn avwaʁ ʒamεz- ətə bɔ̃

ʒə te εmə e ʒə vø savwaʁ
sə ki te a puse a εm ɑ̃mεne dɑ̃ lə nwaʁ
sə ki te a fɔʁse a mə fεʁə dy mal
o dəby ty εm εmε
ka ʒə lə sε
ynə ʃozə te ε apaʁy ?
u œ̃n- ami te a ʁətəny ?

dɑ̃ tu lε ka ʒə vø savwaʁ
pukwa ty vø plys mə vwaʁ
ʒə vø bjɛ̃ te ublje
mε ʒə nə vø pa tə dətεste
məmə si ty εm a tʁɔ̃pe
u kə ty εm a ublje
məmə si ʒə te ε dəky
u kə ty nə εm εmə plys…
Syllabes Phonétique : Un Jourœ̃=ʒuʁ=ty=εm=a=di 6
də=tu=ʒuʁ=kʁwaʁə=ɑ̃=εl=a=muʁ 8
də=tu=ʒuʁ=vu=lwaʁ=vwaʁ=lə=ʒuʁ 8
œ̃=ʒuʁ=ʒə=te=ε=kʁy 6
e=ɔ̃=se=ε=ʁə=vy 6
sə=ʒuʁʒə=nəεl=u=bljə=ʁε=ʒa=mε 8
mə=məapʁə=lə=mal=kə=ty=εm=a=fε 9
ʒə=te=εməe=ʒə=te=ε=mə=ʁε 8

mə=mə=si=ty=ε=paʁ=ti 7
mə=mə=si=tynəεm=a=plys=suʁ=ʁi 8
mə=mə=si=ty=te=ε=ɑ̃f=ɥi 8
mə=mə=si=mε=plys=ɡʁɑ̃də=kʁɛ̃=tə=mə=ʁə=vjεnə 11
e=kə=mε=mεjə=ʁə=za=mimə=ʁə=tjεnə 9

ʒə=vø=sa=vwaʁ=la=və=ʁi=te 8
syʁ=sə=ki=se=ε=pa=se 7
ty=εn=a=pa=py=paʁ=tiʁ=ɛ̃=si 9
mal=ɡʁe=tu=tε=su=si 6
ty=a=fɔʁsə=mɑ̃=ynə=bɔ=nə=ʁε=zɔ̃ 9
də=εn=a=vwaʁ=ʒa=mεzə=tə=bɔ̃ 8

ʒə=te=εmə=e=ʒə=vø=sa=vwaʁ 8
sə=ki=te=a=puse=a=εm=ɑ̃=mε=ne=dɑ̃=lə=nwaʁ 13
sə=ki=te=a=fɔʁse=a=mə=fε=ʁə=dy=mal 11
o=də=by=ty=εm=ε=mε 7
ka=ʒə=lə=sε 4
ynə=ʃo=zə=te=ε=a=pa=ʁy 8
u=œ̃=na=mi=te=aʁə=tə=ny 8

dɑ̃=tu=lε=ka=ʒə=vø=sa=vwaʁ 8
pu=kwa=ty=vø=plys=mə=vwaʁ 7
ʒə=vø=bj=ɛ̃=te=u=blj=e 8
mεʒə=nə=vø=pa=tə=də=tεs=te 8
mə=mə=si=ty=εm=a=tʁɔ̃=pe 8
u=kə=ty=εm=a=u=blj=e 8
mə=mə=si=ʒə=te=ε=də=ky 8
u=kə=ty=nə=εm=ε=mə=plys 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Ptit Coeur Brisé

bon au rique de me repeter. . . . encore merci. . . lol bisouxx

Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Ptit Coeur Brisé

risque dsl. . . lol bisouxx

Poème Amour
Du 05/04/2004 00:00

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 5 strophes.