Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : J’Ai Mal

Poème Souffrance
Publié le 31/12/2005 00:00

L'écrit contient 184 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)Ptite-Danseuze(K)

J’Ai Mal

Pourquoi tant de blessures ?
Pourquoi toutes tes paroles sont si dures
Toi tu sais que faire du mal
Tu peux pas savoir comme je te deteste
On dirait une vrai petite peste
Dit moi pourquoi tu me frap ?
En rhytme avec tes chansons de rap
Tu me fais souffrire et sa te fai rire
Mais tu as un probleme tu delires
La souffrance c’est pas un moyen de defense
Tu m’a dit que tu savais pas se que tu fesais
Mais sa ces se que tu pense
Le probleme sais toi ta pas de cœur
Je suis perdu je te reconnais plus
Mais pourquoi je n’ai rien vu
Moi je suis pas une fille qui se fai maltaité
Je veux etre celle qui se fai aimé
Comme dans un conte de fée
Mais avec toi cela est impossible
Je ne peu plus continuer a t’aimer
Le temps a passer j’ai changer
Sa ne peux plus continuer
Je veux plus etre maltraitée jusqu’a saigner
Mais moi se que je veux ces etre heureuse
Car avec toi j’étais malheureuse
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Mal

  pour=quoi=tant=de=bles=su=res 7
  pour=quoi=toutes=tes=pa=ro=les=sont=si=dures 10
  toi=tu=sais=que=fai=re=du=mal 8
  tu=peux=pas=sa=voir=comme=je=te=de=teste 10
  on=di=rait=u=ne=vrai=pe=ti=te=peste 10
  dit=moi=pour=quoi=tu=me=frap 7
  en=rhyt=me=a=vec=tes=chan=sons=de=rap 10
  tu=me=fais=souf=frire=et=sa=te=fai=rire 10
  mais=tu=as=un=pro=ble=me=tu=de=lires 10
  la=souf=france=cest=pas=un=moyen=de=de=fense 10
  tu=ma=dit=que=tu=sa=vais=pas=se=que=tu=fe=sais 13
  mais=sa=ces=se=que=tu=pen=se 8
  le=pro=ble=me=sais=toi=ta=pas=de=cœur 10
  je=suis=per=du=je=te=re=con=nais=plus 10
  mais=pour=quoi=je=nai=rien=vu 7
  moi=je=suis=pas=une=fille=qui=se=fai=mal=tai=té 12
  je=veux=e=tre=cel=le=qui=se=fai=ai=mé 11
  com=me=dans=un=con=te=de=fée 8
  mais=a=vec=toi=ce=la=est=im=pos=sible 10
  je=ne=peu=plus=con=ti=nuer=a=tai=mer 10
  le=temps=a=pas=ser=jai=chan=ger 8
  sa=ne=peux=plus=con=ti=nuer 7
  je=veux=plus=e=tre=mal=trai=tée=jus=qua=sai=gner 12
  mais=moi=se=que=je=veux=ces=e=tre=heu=reuse 11
  car=a=vec=toi=jé=tais=mal=heu=reu=se 10
 • Phonétique : J’Ai Mal

  puʁkwa tɑ̃ də blesyʁə ?
  puʁkwa tutə tε paʁɔlə sɔ̃ si dyʁə
  twa ty sε kə fεʁə dy mal
  ty pø pa savwaʁ kɔmə ʒə tə dətεstə
  ɔ̃ diʁε ynə vʁε pətitə pεstə
  di mwa puʁkwa ty mə fʁap ?
  ɑ̃ ʁitmə avεk tε ʃɑ̃sɔ̃ də ʁap
  ty mə fε sufʁiʁə e sa tə fε ʁiʁə
  mε ty a œ̃ pʁɔbləmə ty dəliʁə
  la sufʁɑ̃sə sε pa œ̃ mwajɛ̃ də dəfɑ̃sə
  ty ma di kə ty savε pa sə kə ty fəzε
  mε sa sε sə kə ty pɑ̃sə
  lə pʁɔbləmə sε twa ta pa də kœʁ
  ʒə sɥi pεʁdy ʒə tə ʁəkɔnε plys
  mε puʁkwa ʒə nε ʁjɛ̃ vy
  mwa ʒə sɥi pa ynə fijə ki sə fε maltεte
  ʒə vøz- εtʁə sεllə ki sə fε εme
  kɔmə dɑ̃z- œ̃ kɔ̃tə də fe
  mεz- avεk twa səla εt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə nə pø plys kɔ̃tinɥe a tεme
  lə tɑ̃z- a pase ʒε ʃɑ̃ʒe
  sa nə pø plys kɔ̃tinɥe
  ʒə vø plysz- εtʁə maltʁεte ʒyska sεɲe
  mε mwa sə kə ʒə vø sεz- εtʁə œʁøzə
  kaʁ avεk twa ʒetε maləʁøzə
 • Pieds Phonétique : J’Ai Mal

  puʁ=kwa=tɑ̃=də=ble=sy=ʁə 7
  puʁ=kwa=tu=tə=tε=pa=ʁɔ=lə=sɔ̃=si=dy=ʁə 12
  twa=ty=sε=kə=fε=ʁə=dy=mal 8
  ty=pø=pa=sa=vwaʁ=kɔ=mə=ʒə=tə=də=tεs=tə 12
  ɔ̃=di=ʁε=y=nə=vʁε=pə=ti=tə=pεstə 10
  di=mwa=puʁ=kwa=ty=mə=fʁap 7
  ɑ̃=ʁit=mə=a=vεk=tε=ʃɑ̃=sɔ̃=də=ʁap 10
  ty=mə=fε=su=fʁiʁə=e=sa=tə=fε=ʁiʁə 10
  mε=ty=a=œ̃=pʁɔ=blə=mə=ty=də=liʁə 10
  la=su=fʁɑ̃sə=sε=pa=œ̃=mwa=jɛ̃=də=də=fɑ̃sə 11
  ty=ma=dikə=ty=sa=vε=pa=sə=kə=ty=fə=zε 12
  mε=sa=sε=sə=kə=ty=pɑ̃=sə 8
  lə=pʁɔ=blə=mə=sε=twa=ta=pa=də=kœʁ 10
  ʒə=sɥi=pεʁ=dy=ʒə=tə=ʁə=kɔ=nε=plys 10
  mε=puʁ=kwa=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=vy 8
  mwaʒə=sɥi=pa=y=nə=fi=jə=ki=sə=fε=mal=tε=te 13
  ʒə=vø=zεtʁə=sεl=lə=ki=sə=fε=ε=me 10
  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=kɔ̃=tə=də=fe 8
  mε=za=vεk=twa=sə=la=ε=tɛ̃=pɔ=siblə 10
  ʒə=nə=pø=plys=kɔ̃=tin=ɥe=a=tε=me 10
  lə=tɑ̃=za=pa=se=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 8
  sa=nə=pø=plys=kɔ̃=tin=ɥe 7
  ʒə=vø=plys=zεtʁə=mal=tʁε=te=ʒys=ka=sε=ɲe 11
  mε=mwasə=kə=ʒə=vø=sε=zε=tʁə=œ=ʁøzə 10
  kaʁ=a=vεk=twa=ʒe=tε=ma=lə=ʁø=zə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/12/2005 18:18(F)Fleurlune Mimi(F)

ca reflete bien trop de souffrances
triste 😞
merci pour tes commentaires erika 🙂

la fleur de lune(f)

Auteur de Poésie
02/01/2006 01:25Simplelifeharddeath

Tres beau poeme! bravo! il est triste mais tres bien! Continu comme ca! Merci aussi davoir lu mon poeme:)
Alex