Poeme : Ton Mensonge

Ton Mensonge

Tu etait un ami
J’avais confiance

Dis moi se que je t’ai fait
Pourquoi m’a tu menti

Pour me protege ?
Arrete de te cache deriere ses excuse
A cause de qqun ?
Cela aussi tu me l’a deja dite

Je te croyais
Et toi tu en a profite

Je te parle encore
Et continuerais a te parler

Mais ne me demande pas de te croire
Encore moi de te faire confiance

Mnt tu es qqun que je connais
Sans plus
Sans amitié

On t’a dit d’arrete tes conneries
Tu nous ecoutes pas

J’espere que tu ne perdras pas tout
Mais si tu continue
Tu n’aura plus rien…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ton Mensonge

  tu=e=tait=un=a=mi 6
  ja=vais=con=fi=an=ce 6

  dis=moi=se=que=je=tai=fait 7
  pour=quoi=ma=tu=men=ti 6

  pour=me=pro=te=ge 5
  ar=re=te=de=te=cache=de=rie=re=ses=ex=cuse 12
  a=cau=se=de=q=qun 6
  ce=la=aus=si=tu=me=la=de=ja=dite 10

  je=te=cro=yais 4
  et=toi=tu=en=a=pro=fite 7

  je=te=par=le=en=core 6
  et=con=ti=nue=rais=a=te=par=ler 9

  mais=ne=me=de=mande=pas=de=te=croire 9
  en=core=moi=de=te=fai=re=con=fiance 9

  m=n=t=tu=es=q=qun=que=je=con=nais 11
  sans=plus 2
  sans=a=mi=ti=é 5

  on=ta=dit=dar=re=te=tes=conne=ries 9
  tu=nous=e=cou=tes=pas 6

  jes=pe=re=que=tu=ne=per=dras=pas=tout 10
  mais=si=tu=con=ti=nue 6
  tu=nau=ra=plus=rien 5
 • Phonétique : Ton Mensonge

  ty ətε œ̃n- ami
  ʒavε kɔ̃fjɑ̃sə

  di mwa sə kə ʒə tε fε
  puʁkwa ma ty mɑ̃ti

  puʁ mə pʁɔtəʒə ?
  aʁətə də tə kaʃə dəʁjəʁə sεz- εkskyzə
  a kozə də kkn ?
  səla osi ty mə la dəʒa ditə

  ʒə tə kʁwajε
  e twa ty ɑ̃n- a pʁɔfitə

  ʒə tə paʁlə ɑ̃kɔʁə
  e kɔ̃tinɥəʁεz- a tə paʁle

  mε nə mə dəmɑ̃də pa də tə kʁwaʁə
  ɑ̃kɔʁə mwa də tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə

  εm εn te ty ε kkn kə ʒə kɔnε
  sɑ̃ plys
  sɑ̃z- amitje

  ɔ̃ ta di daʁətə tε kɔnəʁi
  ty nuz- əkutə pa

  ʒεspəʁə kə ty nə pεʁdʁa pa tu
  mε si ty kɔ̃tinɥ
  ty noʁa plys ʁjɛ̃…
 • Syllabes Phonétique : Ton Mensonge

  ty=ə=tε=œ̃=na=mi 6
  ʒa=vε=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 6

  di=mwasə=kə=ʒə=tε=fε 6
  puʁ=kwa=ma=ty=mɑ̃=ti 6

  puʁ=mə=pʁɔ=tə=ʒə 5
  aʁə=tə=də=tə=kaʃə=də=ʁjə=ʁə=sε=zεk=skyzə 11
  a=ko=zə=də=kkn 5
  sə=la=o=si=tymə=la=də=ʒaditə 8

  ʒə=tə=kʁwa=j=ε 5
  e=twa=ty=ɑ̃=na=pʁɔ=fitə 7

  ʒə=tə=paʁ=lə=ɑ̃=kɔʁə 6
  e=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=zatə=paʁ=le 8

  mεnə=mə=də=mɑ̃=də=pa=də=tə=kʁwaʁə 9
  ɑ̃=kɔʁə=mwa=də=tə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 9

  εm=εn=te=ty=ε=kkn=kə=ʒə=kɔ=nε 10
  sɑ̃=plys 2
  sɑ̃=za=mi=tj=e 5

  ɔ̃=ta=di=daʁə=tə=tε=kɔ=nə=ʁi 9
  ty=nu=zə=ku=tə=pa 6

  ʒεspə=ʁə=kə=ty=nə=pεʁ=dʁa=pa=tu 9
  mε=si=ty=kɔ̃=tinɥ 5
  ty=no=ʁa=plys=ʁj=ɛ̃ 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
12/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/08/2005 22:23

L'écrit contient 114 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Ptite-Lady

Récompense

0
0
0