Poeme : Tu M’as Trompé

Tu M’as Trompé

Tu m’s trompé
Jamais je ne pourrais te pardonner
Ce que t’as fait c’est degueulasse
Ta culpabilité que veux tu que j’en fasse ?
Le pire c’est que tu m’as menti
T’as tout foiré tu m’as trahi
Je te faisais entierement confiance et tu as abusé de ma tolerance
Tu m’as promis que tu ne ferais rien
Tu etais seul face a ton destin
Seul face a ta conscience
Et tu as trahi ma confiance
Tu m’as planté un couteau dans le cœur
Maisntenant ma vie est faite de peur je souffre de ma naiveté
Tu as accru mon anxiété
Le pire c’est que je t’aime encore
Je serais meme prete a faire des efforts
Pour tenter de comprendre
Ce qui t’as pousser a t’etendre
Dans ses bras l’espace d’une nuit
Alors que tu ne la connaissais pas
Je ne suis plus rien pour toi
Juste un souvenir
Qui est en train de deperrir
Ca fait mal crois moi
Deux mois et demi a l’eau
Pour une histoire de libido
A present tout est fini
On se croisera jeudi
On fera comme si rien ne c’etait passé
Mais moi je ne t’oublierai jamais
Je t’aime mais je n’ai plus qu’un mot a te dire

ADIEU

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu M’as Trompé

  tu=ms=trom=pé 4
  ja=mais=je=ne=pour=rais=te=par=don=ner 10
  ce=que=tas=fait=cest=de=gu=eu=las=se 10
  ta=cul=pa=bi=li=té=que=veux=tu=que=jen=fasse 12
  le=pi=re=cest=que=tu=mas=men=ti 9
  tas=tout=foi=ré=tu=mas=tra=hi 8
  je=te=fai=sais=en=tie=re=ment=con=fianceet=tu=as=a=bu=sé=de=ma=to=le=rance 20
  tu=mas=pro=mis=que=tu=ne=fe=rais=rien 10
  tu=e=tais=seul=fa=ce=a=ton=des=tin 10
  seul=fa=ce=a=ta=cons=cien=ce 8
  et=tu=as=tra=hi=ma=con=fi=an=ce 10
  tu=mas=plan=té=un=cou=teau=dans=le=cœur 10
  maisn=te=nant=ma=vieest=faite=de=peur=je=souf=fre=de=ma=nai=ve=té 16
  tu=as=ac=cru=mon=an=xi=é=té 9
  le=pi=re=cest=que=je=tai=me=en=core 10
  je=se=rais=me=me=pre=tea=faire=des=ef=forts 11
  pour=ten=ter=de=com=pren=dre 7
  ce=qui=tas=pous=ser=a=te=ten=dre 9
  dans=ses=bras=les=pa=ce=du=ne=nuit 9
  a=lors=que=tu=ne=la=con=nais=sais=pas 10
  je=ne=suis=plus=rien=pour=toi 7
  jus=te=un=sou=ve=nir 6
  qui=est=en=train=de=de=per=rir 8
  ca=fait=mal=crois=moi 5
  deux=mois=et=de=mi=a=leau 7
  pour=u=ne=his=toi=re=de=li=bi=do 10
  a=pre=sent=tout=est=fi=ni 7
  on=se=croi=se=ra=jeu=di 7
  on=fe=ra=comme=si=rien=ne=ce=tait=pas=sé 11
  mais=moi=je=ne=tou=blie=rai=ja=mais 9
  je=taime=mais=je=nai=plus=quun=mot=a=te=dire 11

  adieu 1
 • Phonétique : Tu M’as Trompé

  ty mεs tʁɔ̃pe
  ʒamε ʒə nə puʁʁε tə paʁdɔne
  sə kə ta fε sε dəɡəlasə
  ta kylpabilite kə vø ty kə ʒɑ̃ fasə ?
  lə piʁə sε kə ty ma mɑ̃ti
  ta tu fwaʁe ty ma tʁai
  ʒə tə fəzεz- ɑ̃tjəʁəmɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə e ty a abyze də ma tɔləʁɑ̃sə
  ty ma pʁɔmi kə ty nə fəʁε ʁjɛ̃
  ty ətε səl fasə a tɔ̃ dεstɛ̃
  səl fasə a ta kɔ̃sjɑ̃sə
  e ty a tʁai ma kɔ̃fjɑ̃sə
  ty ma plɑ̃te œ̃ kuto dɑ̃ lə kœʁ
  mεsntənɑ̃ ma vi ε fεtə də pœʁ ʒə sufʁə də ma nεvəte
  ty a akʁy mɔ̃n- ɑ̃ksjete
  lə piʁə sε kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  ʒə səʁε məmə pʁətə a fεʁə dεz- efɔʁ
  puʁ tɑ̃te də kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  sə ki ta puse a tətɑ̃dʁə
  dɑ̃ sε bʁa lεspasə dynə nɥi
  alɔʁ kə ty nə la kɔnεsε pa
  ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃ puʁ twa
  ʒystə œ̃ suvəniʁ
  ki εt- ɑ̃ tʁɛ̃ də dəpeʁiʁ
  ka fε mal kʁwa mwa
  dø mwaz- e dəmi a lo
  puʁ ynə istwaʁə də libido
  a pʁəze tut- ε fini
  ɔ̃ sə kʁwazəʁa ʒødi
  ɔ̃ fəʁa kɔmə si ʁjɛ̃ nə sətε pase
  mε mwa ʒə nə tubljəʁε ʒamε
  ʒə tεmə mε ʒə nε plys kœ̃ mo a tə diʁə

  adjø
 • Syllabes Phonétique : Tu M’as Trompé

  ty=mε=sə=tʁɔ̃=pe 5
  ʒa=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=tə=paʁ=dɔ=ne 10
  sə=kə=ta=fε=sε=də=ɡə=la=sə 9
  ta=kyl=pa=bi=li=te=kə=vø=tykə=ʒɑ̃fasə 10
  lə=pi=ʁə=sε=kə=ty=ma=mɑ̃=ti 9
  ta=tu=fwa=ʁe=ty=ma=tʁa=i 8
  ʒə=tə=fə=zε=zɑ̃=tjə=ʁə=mɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃səe=ty=a=a=by=ze=də=ma=tɔ=lə=ʁɑ̃sə 20
  ty=ma=pʁɔ=mi=kə=ty=nə=fə=ʁε=ʁjɛ̃ 10
  ty=ə=tε=səl=fa=sə=a=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  səl=fa=sə=a=ta=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 9
  e=ty=a=tʁa=i=ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  ty=ma=plɑ̃=te=œ̃=ku=to=dɑ̃=lə=kœʁ 10
  mεsntə=nɑ̃=ma=vi=ε=fε=tə=də=pœʁ=ʒə=su=fʁə=də=ma=nε=və=te 17
  ty=a=a=kʁy=mɔ̃=nɑ̃k=sj=e=te 9
  lə=pi=ʁə=sε=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔʁə 10
  ʒə=sə=ʁεmə=mə=pʁə=təa=fε=ʁə=dε=ze=fɔʁ 11
  puʁ=tɑ̃=te=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
  sə=ki=ta=pu=se=a=tə=tɑ̃=dʁə 9
  dɑ̃=sε=bʁa=lεs=pa=sə=dy=nə=nɥi 9
  a=lɔʁ=kə=ty=nə=la=kɔ=nε=sε=pa 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=ʁj=ɛ̃=puʁ=twa 8
  ʒys=tə=œ̃=su=və=niʁ 6
  ki=ε=tɑ̃=tʁɛ̃=də=də=pe=ʁiʁ 8
  ka=fε=mal=kʁwa=mwa 5
  dø=mwa=ze=də=mi=a=lo 7
  puʁ=y=nə=is=twa=ʁə=də=li=bi=do 10
  a=pʁə=ze=tu=tε=fi=ni 7
  ɔ̃=sə=kʁwa=zə=ʁa=ʒø=di 7
  ɔ̃fə=ʁa=kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=nə=sə=tε=pase 10
  mε=mwa=ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε=ʒa=mε 10
  ʒə=tεmə=mε=ʒə=nε=plys=kœ̃=mo=a=tə=diʁə 11

  a=dj=ø 3

PostScriptum

voici un poeme que j’ai ecrit il y a deux ans quand j’ai su que mon ex m’avait trahi… j’etais plus jeune et legerement enervé a ce moment la…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/09/2005 22:14Lilouteee

tres beau temoignage
tt le monde reagi comme toi a cette nouvelle seulement parfois il faut savoir pardonner... je crois que tt le monde a droit a uen deuxieme chance mais la encor tt depen des circonstance !
bravo en tout cas c superbe !
bizzouxx

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/09/2005 11:34

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Ptitechipie87

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs