Poeme : Mon Bb Damour

Mon Bb Damour

Mon bébé que j’aime

On s’est rencontré
Un aprem midi d’été
Je t’ai regardé
J’ai tout de suite craqué

Le temps passé
J’avais tro de mal a t’avoué
Que pour toi j’avais craqué
Ces parce que tu mintimidé

La peur ma envahie
Mers grâce à nos amis
On s’est échangé un baiser
Maintenant je vai pu te lacher !

De toi je suis tomber amoureux
Donc je vais passer aux aveux
Je vais essayer de tout te donner
Tant que tu seras a mes cotés

Te rendre heureuse
Et non malheureseuse
Je veux que ton bonheur
Et sa du plus profond de mon cœur

Je suis sous ton charme
Je dépose les armes
Je ne peux que pleurer
Mes larmes ne font que couler

Je ne peux cesser de penser a toi
Tu es graver en moi
Mon cœur ne fait que de tappeler
Il ne peux s’arreter
Il est comme un enfant
Qui n’a pas sa maman

Je pense a toi tout le temps
Tes en moi a chaque moment
Dans mon cœur, mes pensées
Et sa jesper pour l’éternité

Sans toi a mes cotés
Je me sens un peu paumé
Je ne fais que penser
Je peux plus respirer

Je sais que ton passer
N’a pas été simple a oublier
Mais essaye de me faire confiance
Sa me donnera beaucoup plus d’assurance

J’ai peur de te perdre
De ne pu pouvoir dire je t’aime
Jespere ke sa va durer
Et que notre relation sera vrai

JE TAIME FORT DAM

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Bb Damour

  mon=bé=bé=que=jai=me 6

  on=sest=ren=con=tré 5
  un=a=prem=mi=di=dé=té 7
  je=tai=re=gar=dé 5
  jai=tout=de=suite=cra=qué 6

  le=temps=pas=sé 4
  ja=vais=tro=de=mal=a=ta=voué 8
  que=pour=toi=ja=vais=cra=qué 7
  ces=par=ce=que=tu=min=ti=mi=dé 9

  la=peur=ma=en=va=hie 6
  mers=grâ=ceà=nos=a=mis 6
  on=sest=é=chan=gé=un=bai=ser 8
  mainte=nant=je=vai=pu=te=la=cher 8

  de=toi=je=suis=tom=ber=a=mou=reux 9
  donc=je=vais=pas=ser=aux=a=veux 8
  je=vais=es=sayer=de=tout=te=don=ner 9
  tant=que=tu=se=ras=a=mes=co=tés 9

  te=ren=dre=heu=reu=se 6
  et=non=mal=heu=re=seuse 6
  je=veux=que=ton=bon=heur 6
  et=sa=du=plus=pro=fond=de=mon=cœur 9

  je=suis=sous=ton=cha=rme 6
  je=dé=po=se=les=armes 6
  je=ne=peux=que=pleu=rer 6
  mes=lar=mes=ne=font=que=cou=ler 8

  je=ne=peux=ces=ser=de=pen=ser=a=toi 10
  tu=es=gra=ver=en=moi 6
  mon=cœur=ne=fait=que=de=tap=pe=ler 9
  il=ne=peux=sar=re=ter 6
  il=est=comme=un=en=fant 6
  qui=na=pas=sa=ma=man 6

  je=pensea=toi=tout=le=temps 6
  tes=en=moi=a=cha=que=moment 7
  dans=mon=cœur=mes=pen=sées 6
  et=sa=jes=per=pour=lé=ter=ni=té 9

  sans=toi=a=mes=co=tés 6
  je=me=sens=un=peu=pau=mé 7
  je=ne=fais=que=pen=ser 6
  je=peux=plus=res=pi=rer 6

  je=sais=que=ton=pas=ser 6
  na=pas=é=té=simplea=ou=blier 7
  mais=es=saye=de=me=faire=con=fiance 8
  sa=me=donne=ra=beau=coup=plus=das=su=rance 10

  jai=peur=de=te=per=dre 6
  de=ne=pu=pou=voir=dire=je=taime 8
  jes=pe=re=ke=sa=va=du=rer 8
  et=que=notre=re=la=tion=se=ra=vrai 9

  je=tai=me=fort=dam 5
 • Phonétique : Mon Bb Damour

  mɔ̃ bebe kə ʒεmə

  ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  œ̃n- apʁεm midi dete
  ʒə tε ʁəɡaʁde
  ʒε tu də sɥitə kʁake

  lə tɑ̃ pase
  ʒavε tʁo də mal a tavue
  kə puʁ twa ʒavε kʁake
  sε paʁsə kə ty mɛ̃timide

  la pœʁ ma ɑ̃vai
  mεʁ ɡʁasə a noz- ami
  ɔ̃ sεt- eʃɑ̃ʒe œ̃ bεze
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε py tə laʃe !

  də twa ʒə sɥi tɔ̃be amuʁø
  dɔ̃k ʒə vε pase oz- avø
  ʒə vεz- esεje də tu tə dɔne
  tɑ̃ kə ty səʁaz- a mε kɔte

  tə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
  e nɔ̃ maləʁəzøzə
  ʒə vø kə tɔ̃ bɔnœʁ
  e sa dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ

  ʒə sɥi su tɔ̃ ʃaʁmə
  ʒə depozə lεz- aʁmə
  ʒə nə pø kə pləʁe
  mε laʁmə- nə fɔ̃ kə kule

  ʒə nə pø sese də pɑ̃se a twa
  ty ε ɡʁave ɑ̃ mwa
  mɔ̃ kœʁ nə fε kə də tapəle
  il nə pø saʁəte
  il ε kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃
  ki na pa sa mamɑ̃

  ʒə pɑ̃sə a twa tu lə tɑ̃
  tεz- ɑ̃ mwa a ʃakə mɔmɑ̃
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, mε pɑ̃se
  e sa ʒεspe puʁ letεʁnite

  sɑ̃ twa a mε kɔte
  ʒə mə sɑ̃sz- œ̃ pø pome
  ʒə nə fε kə pɑ̃se
  ʒə pø plys ʁεspiʁe

  ʒə sε kə tɔ̃ pase
  na pa ete sɛ̃plə a ublje
  mεz- esεj də mə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  sa mə dɔnəʁa boku plys dasyʁɑ̃sə

  ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə
  də nə py puvwaʁ diʁə ʒə tεmə
  ʒεspəʁə kə sa va dyʁe
  e kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ səʁa vʁε

  ʒə tεmə fɔʁ dam
 • Syllabes Phonétique : Mon Bb Damour

  mɔ̃=be=be=kə=ʒε=mə 6

  ɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 5
  œ̃=na=pʁεm=mi=di=de=te 7
  ʒə=tε=ʁə=ɡaʁ=de 5
  ʒε=tudə=sɥi=tə=kʁa=ke 6

  lə=tɑ̃=pa=se 4
  ʒa=vε=tʁodə=mal=a=ta=vu=e 8
  kə=puʁ=twa=ʒa=vε=kʁa=ke 7
  sε=paʁsə=kə=ty=mɛ̃=ti=mi=de 8

  la=pœʁ=ma=ɑ̃=va=i 6
  mεʁ=ɡʁasə=a=no=za=mi 6
  ɔ̃=sε=te=ʃɑ̃=ʒe=œ̃=bε=ze 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=vε=py=tə=la=ʃe 8

  də=twaʒə=sɥi=tɔ̃=be=a=mu=ʁø 8
  dɔ̃k=ʒə=vε=pase=o=za=vø 7
  ʒə=vε=ze=sε=je=də=tutə=dɔ=ne 9
  tɑ̃kə=ty=sə=ʁa=za=mε=kɔ=te 8

  tə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zə 6
  e=nɔ̃=ma=lə=ʁə=zøzə 6
  ʒə=vø=kə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 6
  e=sa=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃də=mɔ̃=kœʁ 8

  ʒə=sɥi=su=tɔ̃=ʃaʁ=mə 6
  ʒə=de=po=zə=lε=zaʁmə 6
  ʒə=nə=pø=kə=plə=ʁe 6
  mε=laʁmə=nə=fɔ̃=kə=ku=le 7

  ʒə=nə=pøse=se=də=pɑ̃=se=a=twa 9
  ty=ε=ɡʁa=ve=ɑ̃=mwa 6
  mɔ̃=kœʁ=nə=fεkə=də=tapə=le 7
  il=nə=pø=sa=ʁə=te 6
  il=ε=kɔmə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 6
  ki=na=pa=sa=ma=mɑ̃ 6

  ʒə=pɑ̃səa=twa=tu=lə=tɑ̃ 6
  tε=zɑ̃=mwa=a=ʃakə=mɔ=mɑ̃ 7
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=mε=pɑ̃=se 6
  e=sa=ʒεs=pe=puʁ=le=tεʁ=ni=te 9

  sɑ̃=twa=a=mε=kɔ=te 6
  ʒə=mə=sɑ̃s=zœ̃=pø=po=me 7
  ʒə=nə=fε=kə=pɑ̃=se 6
  ʒə=pø=plys=ʁεs=pi=ʁe 6

  ʒə=sε=kə=tɔ̃=pa=se 6
  na=pa=e=te=sɛ̃pləa=u=blje 7
  mε=ze=sεj=də=mə=fεʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  samə=dɔ=nə=ʁa=bo=ku=plys=da=sy=ʁɑ̃sə 10

  ʒε=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə 6
  də=nə=py=pu=vwaʁ=diʁə=ʒə=tεmə 8
  ʒεspəʁə=kə=sa=va=dy=ʁe 6
  e=kə=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=sə=ʁa=vʁε 9

  ʒə=tε=mə=fɔʁ=dam 5

PostScriptum

j etiame mon bb jai voulu exprimé sa par la poesie ct o debut de notre hisotire damour

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 04/10/2005 22:59

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Renoi61

Récompense

0
0
0