Poeme : Sinistre Désespoir

Sinistre Désespoir

Un faisceau de lumière dans la nuit noir
Illumine d’un aire sinistre mes peurs
Le vent souffle dans un cri au dehors
Sans culpabiliser d’accroître ma terreur

Mon sang tambourine dans mes oreilles
Mon cœur palpite si vite dans ma poitrine
Version horreur d’Alice au pays des merveilles
Avec les ténèbre qui autour de moi se dessine

Regard flou, balaye l’obscurité amère
Tremblement hésitant d’une main fragile
Signe de croix et murmure d’une prière
Entaille brûlante au poignet d’un geste habille

Larme acide qui se fixe dès lors à ma joue
Deuxième entaille, douleur qui déchire l’âme
De lèvres tremblotantes naît une petite moue
Un bruit métallique sur le sol fait mon arme

L’eau si pur se sali de mon sang rouge
Mes yeux sont clôt, ma respiration haletante
Et puis rien, plus de bruit, plus rien ne bouge
À l’exception de mon âme qui se fait virevoltante

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sinistre Désespoir

  un=fais=ceau=de=lu=mière=dans=la=nuit=noir 10
  illu=mi=ne=dun=aire=si=nis=tre=mes=peurs 10
  le=vent=souf=fle=dans=un=cri=au=de=hors 10
  sans=cul=pa=bi=li=ser=dac=croître=ma=ter=reur 11

  mon=sang=tam=bou=ri=ne=dans=mes=o=reilles 10
  mon=cœur=pal=pite=si=vi=te=dans=ma=poi=trine 11
  ver=sion=hor=reur=da=liceau=pa=ys=des=mer=veilles 11
  a=vec=les=té=nèbre=qui=au=tour=de=moi=se=des=sine 13

  re=gard=flou=ba=laye=lobs=cu=ri=té=a=mère 11
  trem=ble=ment=hé=si=tant=dune=main=fra=gile 10
  signe=de=croix=et=mur=mu=re=du=ne=pri=ère 11
  en=taille=brû=lanteau=poi=gnet=dun=ges=te=ha=bille 11

  lar=mea=cide=qui=se=fixe=dès=lors=à=ma=joue 11
  deuxième=en=taille=dou=leur=qui=dé=chi=re=lâme 10
  de=lèvres=trem=blo=tan=tes=naît=u=ne=pe=ti=te=moue 13
  un=bruit=mé=tal=li=que=sur=le=sol=fait=mon=arme 12

  leau=si=pur=se=sa=li=de=mon=sang=rouge 10
  mes=yeux=sont=clôt=ma=res=pi=ra=tion=hale=tante 11
  et=puis=rien=plus=de=bruit=plus=rien=ne=bouge 10
  à=lex=cep=tion=de=mon=â=me=qui=se=fait=vire=vol=tante 14
 • Phonétique : Sinistre Désespoir

  œ̃ fεso də lymjεʁə dɑ̃ la nɥi nwaʁ
  ilyminə dœ̃n- εʁə sinistʁə mε pœʁ
  lə vɑ̃ suflə dɑ̃z- œ̃ kʁi o dəɔʁ
  sɑ̃ kylpabilize dakʁwatʁə ma teʁœʁ

  mɔ̃ sɑ̃ tɑ̃buʁinə dɑ̃ mεz- ɔʁεjə
  mɔ̃ kœʁ palpitə si vitə dɑ̃ ma pwatʁinə
  vεʁsjɔ̃ ɔʁœʁ dalisə o pεi dε mεʁvεjə
  avεk lε tenεbʁə ki otuʁ də mwa sə desinə

  ʁəɡaʁ flu, balεj lɔpskyʁite amεʁə
  tʁɑ̃bləmɑ̃ ezitɑ̃ dynə mɛ̃ fʁaʒilə
  siɲə də kʁwa e myʁmyʁə dynə pʁjεʁə
  ɑ̃tajə bʁylɑ̃tə o pwaɲε dœ̃ ʒεstə-abijə

  laʁmə asidə ki sə fiksə dε lɔʁz- a ma ʒu
  døzjεmə ɑ̃tajə, dulœʁ ki deʃiʁə lamə
  də lεvʁə- tʁɑ̃blɔtɑ̃tə nε ynə pətitə mu
  œ̃ bʁɥi metalikə syʁ lə sɔl fε mɔ̃n- aʁmə

  lo si pyʁ sə sali də mɔ̃ sɑ̃ ʁuʒə
  mεz- iø sɔ̃ klo, ma ʁεspiʁasjɔ̃-alətɑ̃tə
  e pɥi ʁjɛ̃, plys də bʁɥi, plys ʁjɛ̃ nə buʒə
  a lεksεpsjɔ̃ də mɔ̃n- amə ki sə fε viʁəvɔltɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Sinistre Désespoir

  œ̃=fε=so=də=ly=mjεʁ=ə=dɑ̃=la=nɥi=nwaʁ 11
  i=ly=mi=nə=dœ̃=nε=ʁə=si=nis=tʁə=mε=pœʁ 12
  lə=vɑ̃=su=flə=dɑ̃=zœ̃=kʁi=o=də=ɔʁ 10
  sɑ̃=kyl=pa=bi=li=ze=da=kʁwa=tʁə=ma=te=ʁœʁ 12

  mɔ̃=sɑ̃=tɑ̃=bu=ʁi=nə=dɑ̃=mε=zɔ=ʁε=jə 11
  mɔ̃=kœʁ=pal=pi=tə=si=vi=tə=dɑ̃=ma=pwa=tʁinə 12
  vεʁ=sjɔ̃=ɔ=ʁœʁ=da=lisə=o=pε=i=dε=mεʁ=vεjə 12
  a=vεk=lε=te=nεbʁə=ki=o=tuʁ=də=mwa=sə=de=sinə 13

  ʁə=ɡaʁ=flu=ba=lεj=lɔp=sky=ʁi=te=a=mε=ʁə 12
  tʁɑ̃=blə=mɑ̃=e=zi=tɑ̃=dy=nə=mɛ̃=fʁa=ʒi=lə 12
  si=ɲə=də=kʁwa=e=myʁ=my=ʁə=dy=nə=pʁi=jεʁ 12
  ɑ̃=tajə=bʁy=lɑ̃təo=pwa=ɲε=dœ̃=ʒεs=tə-a=bi=jə 12

  laʁməa=si=də=ki=sə=fik=sə=dε=lɔʁ=za=ma=ʒu 12
  dø=zjεmə=ɑ̃=ta=jə=du=lœʁ=ki=de=ʃi=ʁə=lamə 12
  də=lεvʁə=tʁɑ̃=blɔ=tɑ̃=tə=nε=y=nə=pə=ti=tə=mu 13
  œ̃=bʁɥi=me=ta=li=kə=syʁ=lə=sɔl=fε=mɔ̃=naʁmə 12

  lo=si=pyʁ=sə=sa=li=də=mɔ̃=sɑ̃=ʁu=ʒə 11
  mε=zi=ø=sɔ̃=klo=ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃-alə=tɑ̃tə 12
  e=pɥi=ʁj=ɛ̃=plys=də=bʁɥi=plys=ʁjɛ̃=nə=bu=ʒə 12
  a=lεk=sεp=sjɔ̃də=mɔ̃=namə=ki=sə=fε=vi=ʁə=vɔl=tɑ̃tə 13

PostScriptum

quel sombre inspiration que j’ai eu. . ?

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2006 02:57L'étrangère..

Sombre et pourtant évocateur on s’y croirait vraiment. si bien écrit. J’espere malgré tout que cette noirvceur quittera tes pensées.
(f) Bel écrit.

Auteur de Poésie
31/08/2006 22:34Painoir

(k) (k) (k)

Auteur de Poésie
01/09/2006 14:59C..

c’est vraiment un beau poème! super bien écrit^^
mais triste. . . tres triste. . .
prend soin de toi cocote! bizou(K)

Auteur de Poésie
01/09/2006 15:04Cronos

Oui je dirais même très sombre;
mais j’ai adoré, vraiment c’est très bien écrit
et très beau dans sa noirceur.

Amicalement.

Auteur de Poésie
02/09/2006 18:32Tiphaine15

beau poeme mais sombre
je me cru dedans en lisant
a plus

Auteur de Poésie
20/09/2006 20:016o¤p~sérenity~l¤o90

Même le plus sombre peut être très beau, en tout cas moi j’adore!

~Cascada~