Poeme-France : Lecture Écrit Passion

Poeme : Le Chemin De Campagne…

Poème Passion
Publié le 06/05/2011 15:10

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Rimailleur

Le Chemin De Campagne…

Le chemin de campagne, encadré de vignobles
De pieds noirs et tordus, créateurs de vins nobles
Le printemps n’est pas là, la nature dort toujours
Aucun bourgeon vert ne colore l’ alentours.

Dans l’enclos oublié, sous des pins vénérables
Toute frêle est discrète, un aspect misérable
Le toit en tuiles rouge, le clocher fort discret
La porte grande ouverte m’invitaient en secret.

En cet endroit mystique, attiré par son calme
J’ai senti en ces lieux, comme une paix de l’âme.
Moi qui ne crois en rien si ce n’est en l’humain
Les prêtres ne sont point de mes cousins-germains.

De petits fenestrons aux couleurs chaleureuses
Perçaient l’ombre du lieu de lueurs frileuses.
Statues de plâtre blanc, témoignage de la foi
De ces sentiments purs en honneur autre foi.

Je ne suis pas croyant, je suis un mécréant
Je refuse ces contes, je suis un sacripant.
Dans ce lieu recueillant, en ce lieu de prières
Devant un lumignon, une fleur de bruyère.

Assis sur un prie-Dieu des plus inconfortables
L’humble fleur déposée au pied de cette table,
Murmuré bien tout bas à ce Dieu dit d’amour
Des paroles insensées inaudibles à l’entour.

Seigneur vous m’avez fait un fou amoureux d’elle
Seigneur j’ai du respect, si me rendez Noëlle.
 • Pieds Hyphénique: Le Chemin De Campagne…

  le=che=min=de=cam=pagne=en=ca=dré=de=vi=gnobles 12
  de=pieds=noirs=et=tor=dus=cré=a=teurs=de=vins=nobles 12
  le=prin=temps=nest=pas=là=la=na=ture=dort=tou=jours 12
  au=cun=bour=geon=vert=ne=co=lo=re=la=len=tours 12

  dans=len=clos=ou=bli=é=sous=des=pins=vé=né=rables 12
  toute=frê=leest=dis=crè=te=un=as=pect=mi=sé=rable 12
  le=toit=en=tui=les=rouge=le=clo=cher=fort=dis=cret 12
  la=porte=gran=deou=ver=te=min=vi=taient=en=se=cret 12

  en=cet=en=droit=mys=ti=que=at=ti=ré=par=son=calme 13
  jai=sen=ti=en=ces=lieux=comme=u=ne=paix=de=lâme 12
  moi=qui=ne=crois=en=rien=si=ce=nest=en=lhu=main 12
  les=prê=tres=ne=sont=point=de=mes=cou=sins=ger=mains 12

  de=pe=tits=fe=nes=trons=aux=cou=leurs=cha=leu=reuses 12
  per=çaient=lom=bre=du=lieu=de=lueurs=fri=leu=ses 11
  sta=tues=de=plâ=tre=blanc=té=moi=gnage=de=la=foi 12
  de=ces=sen=ti=ments=purs=en=hon=neur=au=tre=foi 12

  je=ne=suis=pas=croy=ant=je=suis=un=mé=cré=ant 12
  je=re=fuse=ces=con=tes=je=suis=un=sa=cri=pant 12
  dans=ce=lieu=re=cueillant=en=ce=lieu=de=pri=è=res 12
  de=vant=un=lu=mi=gnon=u=ne=fleur=de=bruyè=re 12

  as=sis=sur=un=prie=dieu=des=plus=in=con=for=tables 12
  lhum=ble=fleur=dé=po=sée=au=pied=de=cet=te=table 12
  mur=mu=ré=bien=tout=bas=à=ce=dieu=dit=da=mour 12
  des=pa=roles=in=sen=sées=i=nau=di=bles=à=len=tour 13

  sei=gneur=vous=ma=vez=fait=un=fou=a=mou=reux=delle 12
  sei=gneur=jai=du=res=pect=si=me=ren=dez=noëlle 11
 • Phonétique : Le Chemin De Campagne…

  lə ʃəmɛ̃ də kɑ̃paɲə, ɑ̃kadʁe də viɲɔblə
  də pje nwaʁz- e tɔʁdys, kʁeatœʁ də vɛ̃ nɔblə
  lə pʁɛ̃tɑ̃ nε pa la, la natyʁə dɔʁ tuʒuʁ
  okœ̃ buʁʒɔ̃ vεʁ nə kɔlɔʁə lalɑ̃tuʁ.

  dɑ̃ lɑ̃kloz- ublje, su dε pɛ̃ veneʁablə
  tutə fʁεlə ε diskʁεtə, œ̃n- aspε mizeʁablə
  lə twa ɑ̃ tɥilə ʁuʒə, lə kloʃe fɔʁ diskʁε
  la pɔʁtə ɡʁɑ̃də uvεʁtə mɛ̃vitε ɑ̃ sεkʁε.

  ɑ̃ sεt ɑ̃dʁwa mistikə, atiʁe paʁ sɔ̃ kalmə
  ʒε sɑ̃ti ɑ̃ sε ljø, kɔmə ynə pε də lamə.
  mwa ki nə kʁwaz- ɑ̃ ʁjɛ̃ si sə nεt- ɑ̃ lymɛ̃
  lε pʁεtʁə- nə sɔ̃ pwɛ̃ də mε kuzɛ̃ ʒεʁmɛ̃.

  də pəti fənεstʁɔ̃z- o kulœʁ ʃaləʁøzə
  pεʁsε lɔ̃bʁə dy ljø də lɥœʁ fʁiløzə.
  statɥ də platʁə blɑ̃, temwaɲaʒə də la fwa
  də sε sɑ̃timɑ̃ pyʁz- ɑ̃n- ɔnœʁ otʁə fwa.

  ʒə nə sɥi pa kʁwajɑ̃, ʒə sɥiz- œ̃ mekʁeɑ̃
  ʒə ʁəfyzə sε kɔ̃tə, ʒə sɥiz- œ̃ sakʁipɑ̃.
  dɑ̃ sə ljø ʁəkœjɑ̃, ɑ̃ sə ljø də pʁjεʁə
  dəvɑ̃ œ̃ lymiɲɔ̃, ynə flœʁ də bʁyiεʁə.

  asi syʁ œ̃ pʁi djø dε plysz- ɛ̃kɔ̃fɔʁtablə
  lœ̃blə flœʁ depoze o pje də sεtə tablə,
  myʁmyʁe bjɛ̃ tu ba a sə djø di damuʁ
  dε paʁɔləz- ɛ̃sɑ̃sez- inodibləz- a lɑ̃tuʁ.

  sεɲœʁ vu mave fε œ̃ fu amuʁø dεllə
  sεɲœʁ ʒε dy ʁεspε, si mə ʁɑ̃de nɔεlə.
 • Pieds Phonétique : Le Chemin De Campagne…

  lə=ʃə=mɛ̃=də=kɑ̃=paɲə=ɑ̃=ka=dʁe=də=vi=ɲɔblə 12
  də=pje=nwaʁ=ze=tɔʁ=dys=kʁe=a=tœʁ=də=vɛ̃=nɔblə 12
  lə=pʁɛ̃=tɑ̃=nε=pa=la=la=na=tyʁə=dɔʁ=tu=ʒuʁ 12
  o=kœ̃=buʁ=ʒɔ̃=vεʁ=nə=kɔ=lɔ=ʁə=la=lɑ̃=tuʁ 12

  dɑ̃=lɑ̃=klo=zu=blje=su=dε=pɛ̃=ve=ne=ʁa=blə 12
  tutə=fʁε=ləε=dis=kʁε=tə=œ̃=nas=pε=mi=ze=ʁablə 12
  lə=twa=ɑ̃=tɥi=lə=ʁuʒə=lə=klo=ʃe=fɔʁ=dis=kʁε 12
  la=pɔʁtə=ɡʁɑ̃=dəu=vεʁ=tə=mɛ̃=vi=tε=ɑ̃=sε=kʁε 12

  ɑ̃=sεt=ɑ̃=dʁwa=mis=tikə=a=ti=ʁe=paʁ=sɔ̃=kal=mə 13
  ʒε=sɑ̃=ti=ɑ̃=sε=ljø=kɔmə=y=nə=pε=də=lamə 12
  mwa=ki=nə=kʁwa=zɑ̃=ʁjɛ̃=si=sə=nε=tɑ̃=ly=mɛ̃ 12
  lε=pʁε=tʁə=nə=sɔ̃=pwɛ̃=də=mε=ku=zɛ̃=ʒεʁ=mɛ̃ 12

  də=pə=ti=fə=nεs=tʁɔ̃=zo=ku=lœʁ=ʃa=lə=ʁøzə 12
  pεʁ=sε=lɔ̃=bʁə=dy=lj=ø=də=lɥœʁ=fʁi=lø=zə 12
  statɥ=də=pla=tʁə=blɑ̃=te=mwa=ɲa=ʒə=də=la=fwa 12
  də=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=pyʁ=zɑ̃=nɔ=nœʁ=o=tʁə=fwa 12

  ʒə=nə=sɥi=pa=kʁwa=jɑ̃=ʒə=sɥi=zœ̃=me=kʁe=ɑ̃ 12
  ʒə=ʁə=fy=zə=sε=kɔ̃tə=ʒə=sɥi=zœ̃=sa=kʁi=pɑ̃ 12
  dɑ̃=sə=lj=ø=ʁə=kœjɑ̃=ɑ̃=sə=ljø=də=pʁi=jεʁ 12
  də=vɑ̃=œ̃=ly=mi=ɲɔ̃=ynə=flœʁ=də=bʁy=i=εʁə 12

  a=si=syʁ=œ̃=pʁi=djø=dε=plys=zɛ̃=kɔ̃=fɔʁ=tablə 12
  lœ̃=blə=flœʁ=de=po=ze=o=pje=də=sε=tə=tablə 12
  myʁ=my=ʁe=bjɛ̃=tu=ba=a=sə=djø=di=da=muʁ 12
  dε=pa=ʁɔlə=zɛ̃=sɑ̃=se=zi=no=di=blə=za=lɑ̃=tuʁ 13

  sε=ɲœʁ=vu=ma=ve=fε=œ̃=fu=a=mu=ʁø=dεllə 12
  sε=ɲœʁ=ʒε=dy=ʁεs=pε=si=mə=ʁɑ̃=de=nɔ=εlə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.