Poème-France.com

Poeme : La Dernière Épreuve…La Dernière Épreuve…

Aucune des épreuves n’a pu me faire tomber
A tous les coups du sort qui ont cru m’accabler
J’ai répondu présent, n’ai pas baissé la tête
Fort de mon espérance, têtu comme une bête.

J’ai marché dans la nuit, j’ai connu les ténèbres
De mes mains j’ai creusé des sépulcres funèbres
J’ai connu le bonheur en toujours ayant peur
Que cette volupté soit un amour trompeur.

Le temps, la vie, la mort, m’ont rendu solitaire
Et j’aspire maintenant au bonheur de la terre.
Le coup m’est arrivé, un couperet tranchant
Mettant fin à la vie à ce beau dernier chant.

Aux tréfonds de mon lit désespérément vide
J’ai mordu l’oreiller, caché mon teint livide
Que s’écoulent mes larmes que se vident mes yeux
Que du fond de ma couche je dise ma haine aux dieux.

Mon enfant mon dernier, l’amour de mes amours
La faculté ne peut et cela à ce jour
Mettre un nom sur son cas, parler thérapeutique
Son cas est inconnu, absent en la boutique.

Préservez moi les Parques de le voir disparaître
Ce bonheur que j’ai eu quand un jour le vis naître.
Le sable du bonheur a coulé de mes mains
Mes amours en ce monde sont donc sans lendemain.

J’ai honte de ma faiblesse, vouloir finir ma vie
Devoir rester debout quand j’en ai plus envie
Et rester prés de lui, lui conserver l’espoir
Qu’il connaitra jamais les chants du désespoir.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

okynə dεz- epʁəvə na py mə fεʁə tɔ̃be
a tus lε ku dy sɔʁ ki ɔ̃ kʁy makable
ʒε ʁepɔ̃dy pʁezɑ̃, nε pa bεse la tεtə
fɔʁ də mɔ̃n- εspeʁɑ̃sə, tεty kɔmə ynə bεtə.

ʒε maʁʃe dɑ̃ la nɥi, ʒε kɔny lε tenεbʁə
də mε mɛ̃ ʒε kʁøze dε sepylkʁə- fynεbʁə
ʒε kɔny lə bɔnœʁ ɑ̃ tuʒuʁz- εjɑ̃ pœʁ
kə sεtə vɔlypte swa œ̃n- amuʁ tʁɔ̃pœʁ.

lə tɑ̃, la vi, la mɔʁ, mɔ̃ ʁɑ̃dy sɔlitεʁə
e ʒaspiʁə mɛ̃tənɑ̃ o bɔnœʁ də la teʁə.
lə ku mεt- aʁive, œ̃ kupəʁε tʁɑ̃ʃɑ̃
mεtɑ̃ fɛ̃ a la vi a sə bo dεʁnje ʃɑ̃.

o tʁefɔ̃ də mɔ̃ li dezεspeʁemɑ̃ vidə
ʒε mɔʁdy lɔʁεje, kaʃe mɔ̃ tɛ̃ lividə
kə sekule mε laʁmə- kə sə vide mεz- iø
kə dy fɔ̃ də ma kuʃə ʒə dizə ma-εnə o djø.

mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ mɔ̃ dεʁnje, lamuʁ də mεz- amuʁ
la fakylte nə pø e səla a sə ʒuʁ
mεtʁə œ̃ nɔ̃ syʁ sɔ̃ ka, paʁle teʁapøtikə
sɔ̃ ka εt- ɛ̃kɔny, absɑ̃ ɑ̃ la butikə.

pʁezεʁve mwa lε paʁk də lə vwaʁ dispaʁεtʁə
sə bɔnœʁ kə ʒε y kɑ̃t- œ̃ ʒuʁ lə vis nεtʁə.
lə sablə dy bɔnœʁ a kule də mε mɛ̃
mεz- amuʁz- ɑ̃ sə mɔ̃də sɔ̃ dɔ̃k sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃.

ʒε ɔ̃tə də ma fεblεsə, vulwaʁ finiʁ ma vi
dəvwaʁ ʁεste dəbu kɑ̃ ʒɑ̃n- ε plysz- ɑ̃vi
e ʁεste pʁe də lɥi, lɥi kɔ̃sεʁve lεspwaʁ
kil kɔnεtʁa ʒamε lε ʃɑ̃ dy dezεspwaʁ.