Poème-France.com

Poeme : La Porte Reste Ouverte…La Porte Reste Ouverte…

Coure le vent, coure, coure, coure à perdre haleine
Arrête, arrête de rire comme seule rient les baleines
Porte, porte sur l’aile qui fait ton vol léger
Les mots qui disent tout dont je suis l’obligé.

Vole le vent, vole, vole, vole vers cette inconnue
Vole, vole, traverse tout, vas vers cette ingénue
Survole Saint-Tropez, Grimaud et les Issambres
Qu’elle sache que ma vie sans elle est en décembre.

Vent du nord, vent du sud, Mistral ou Tramontane
Qui transforment en drapeaux jupons ou noires soutanes.
Ne traine pas en route, ne courbe pas les fleurs
La plus belle des roses n’est qu’un amas de leurres.

Elle danse, elle embaume, elle crée les pulsions
Et pendant bien des jours donnera l’illusion
Que tu es le plus beau, le seul à la comprendre
Que ton amour pour elle, elle va te le rendre.

Tu connaitras l’été au milieu de l’hiver
Les yeux dans les étoiles et la tête à l’envers,
Les messages d’espoir, les serments non tenus
La joie de tous les jours, l’amour entretenu.

Un jour, comme les Parques, comme le fait la veuve
Ciseaux et couperet trancheront cette vie neuve
Tu resteras idiot stupide troubadour
D’avoir cru qu’avec elle ce serait pour toujours.

Rien ne peut expliquer ce qu’est l’inexplicable
Rien ne peut adoucir ce qui est implacable
Un silence injurieux sans doute mérité
De l’avoir trop aimé et sans humilité.

La tombe s’est refermée sur la mort qui l’emporte.
Elle reste grande ouverte, de ma maison, la porte.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kuʁə lə vɑ̃, kuʁə, kuʁə, kuʁə a pεʁdʁə-alεnə
aʁεtə, aʁεtə də ʁiʁə kɔmə sələ ʁje lε balεnə
pɔʁtə, pɔʁtə syʁ lεlə ki fε tɔ̃ vɔl leʒe
lε mo ki dize tu dɔ̃ ʒə sɥi lɔbliʒe.

vɔlə lə vɑ̃, vɔlə, vɔlə, vɔlə vεʁ sεtə ɛ̃kɔnɥ
vɔlə, vɔlə, tʁavεʁsə tu, va vεʁ sεtə ɛ̃ʒenɥ
syʁvɔlə sɛ̃ tʁɔpe, ɡʁimo e lεz- isɑ̃bʁə
kεllə saʃə kə ma vi sɑ̃z- εllə εt- ɑ̃ desɑ̃bʁə.

vɑ̃ dy nɔʁ, vɑ̃ dy syd, mistʁal u tʁamɔ̃tanə
ki tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ dʁapo ʒypɔ̃z- u nwaʁə sutanə.
nə tʁεnə pa ɑ̃ ʁutə, nə kuʁbə pa lε flœʁ
la plys bεllə dε ʁozə nε kœ̃n- ama də ləʁə.

εllə dɑ̃sə, εllə ɑ̃bomə, εllə kʁe lε pylsjɔ̃
e pɑ̃dɑ̃ bjɛ̃ dε ʒuʁ dɔnəʁa lilyzjɔ̃
kə ty ε lə plys bo, lə səl a la kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə tɔ̃n- amuʁ puʁ εllə, εllə va tə lə ʁɑ̃dʁə.

ty kɔnεtʁa lete o miljø də livεʁ
lεz- iø dɑ̃ lεz- etwaləz- e la tεtə a lɑ̃vεʁ,
lε mesaʒə dεspwaʁ, lε sεʁmɑ̃ nɔ̃ tənys
la ʒwa də tus lε ʒuʁ, lamuʁ ɑ̃tʁətəny.

œ̃ ʒuʁ, kɔmə lε paʁk, kɔmə lə fε la vəvə
sizoz- e kupəʁε tʁɑ̃ʃəʁɔ̃ sεtə vi nəvə
ty ʁεstəʁaz- idjo stypidə tʁubaduʁ
davwaʁ kʁy kavεk εllə sə səʁε puʁ tuʒuʁ.

ʁjɛ̃ nə pø εksplike sə kε linεksplikablə
ʁjɛ̃ nə pø adusiʁ sə ki εt- ɛ̃plakablə
œ̃ silɑ̃sə ɛ̃ʒyʁjø sɑ̃ dutə meʁite
də lavwaʁ tʁo εme e sɑ̃z- ymilite.

la tɔ̃bə sε ʁəfεʁme syʁ la mɔʁ ki lɑ̃pɔʁtə.
εllə ʁεstə ɡʁɑ̃də uvεʁtə, də ma mεzɔ̃, la pɔʁtə.