Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Plage…

Le Poème

Vous étiez sur la plage, comme vous vîntes au monde
Le jais de vos cheveux en auréoles épaisses
Les mèches débridées farandoles vagabondes
A vos yeux verts de jade contenant des promesses,

S’ajoutent celles ineffables instruments assassins
De l’orgueil juvénile animé par le souffle
Qui dresse arrogants les mamelons des seins
Créant chez les jeunots. émotions qui boursoufflent.

La plage était déserte, l’été n’en finit pas
Le soleil fatigué ne va plus au zénith
Les vagues frissonnantes viennent baigner les appâts
De l’enfant déjà femme, celle qui n’est pas un mythe.

Un nuage tout là-haut perdu dans le ciel bleu
S’attarde langoureux à son jeu de voyeur
Un cigalon perdu stridule un air heureux
J’ai envie tout d’un coup la fin du voyageur.

Sur ce corps de fillette, fillette qui est femme
Poser mes mains usées, mes vieux doigts d’arthrosique
Prendre à ces yeux d’enfant, prendre toute sa flamme
Rêver de son plaisir en sublime musique.

Et puis j’ai pris la fuite honteux de mon audace
En voyant sur son corps, mes mains, comme des limaces.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rimailleur

Poète Rimailleur

Rimailleur a publié sur le site 145 écrits. Rimailleur est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Plage…vous=é=tiez=sur=la=plage=com=me=vous=vîn=tes=au=monde 13
le=jais=de=vos=che=veux=en=au=réo=les=é=paisses 12
les=mèches=dé=bri=dées=fa=ran=do=les=va=ga=bondes 12
a=vos=yeux=verts=de=jade=con=te=nant=des=pro=mes=ses 13

sa=joutent=cel=les=i=nef=fa=bles=ins=tru=ments=as=sas=sins 14
de=lor=gueil=ju=vé=nile=a=ni=mé=par=le=souffle 12
qui=dres=se=ar=ro=gants=les=ma=me=lons=des=seins 12
cré=ant=chez=les=jeu=nots=é=mo=tions=qui=bour=soufflent 12

la=plageé=tait=dé=ser=te=lé=té=nen=fi=nit=pas 12
le=so=leil=fa=ti=gué=ne=va=plus=au=zé=nith 12
les=va=gues=fris=son=nantes=vien=nent=bai=gner=les=ap=pâts 13
de=len=fant=dé=jà=fem=me=cel=le=qui=nest=pas=un=mythe 14

un=nu=age=tout=là=haut=per=du=dans=le=ciel=bleu 12
sat=tar=de=lan=gou=reux=à=son=jeu=de=voy=eur 12
un=ci=ga=lon=per=du=stri=dule=un=air=heu=reux 12
jai=en=vie=tout=dun=coup=la=fin=du=voy=a=geur 12

sur=ce=corps=de=fil=let=te=fillet=te=qui=est=femme 12
po=ser=mes=mains=u=sées=mes=vieux=doigts=dar=thro=sique 12
prendre=à=ces=yeux=den=fant=pren=dre=tou=te=sa=flamme 12
rê=ver=de=son=plai=sir=en=su=bli=me=mu=sique 12

et=puis=jai=pris=la=fuite=hon=teux=de=mon=au=dace 12
en=voy=ant=sur=son=corps=mes=mains=comme=des=li=maces 12
Phonétique : La Plage…vuz- etje syʁ la plaʒə, kɔmə vu vintəz- o mɔ̃də
lə ʒε də vo ʃəvøz- ɑ̃n- oʁeɔləz- epεsə
lε mεʃə debʁide faʁɑ̃dɔlə vaɡabɔ̃də
a voz- iø vεʁ də ʒadə kɔ̃tənɑ̃ dε pʁɔmesə,

saʒute sεlləz- inefabləz- ɛ̃stʁymɑ̃z- asasɛ̃
də lɔʁɡœj ʒyvenilə anime paʁ lə suflə
ki dʁεsə aʁɔɡɑ̃ lε maməlɔ̃ dε sɛ̃
kʁeɑ̃ ʃe lε ʒəno. emɔsjɔ̃ ki buʁsufle.

la plaʒə etε dezεʁtə, lete nɑ̃ fini pa
lə sɔlεj fatiɡe nə va plysz- o zenit
lε vaɡ fʁisɔnɑ̃tə vjεne bεɲe lεz- apa
də lɑ̃fɑ̃ deʒa famə, sεllə ki nε pa œ̃ mitə.

œ̃ nɥaʒə tu la-o pεʁdy dɑ̃ lə sjεl blø
sataʁdə lɑ̃ɡuʁøz- a sɔ̃ ʒø də vwajœʁ
œ̃ siɡalɔ̃ pεʁdy stʁidylə œ̃n- εʁ œʁø
ʒε ɑ̃vi tu dœ̃ ku la fɛ̃ dy vwajaʒœʁ.

syʁ sə kɔʁ də fijεtə, fijεtə ki ε famə
poze mε mɛ̃z- yze, mε vjø dwa daʁtʁozikə
pʁɑ̃dʁə a sεz- iø dɑ̃fɑ̃, pʁɑ̃dʁə tutə sa flamə
ʁεve də sɔ̃ plεziʁ ɑ̃ syblimə myzikə.

e pɥi ʒε pʁi la fɥitə ɔ̃tø də mɔ̃n- odasə
ɑ̃ vwajɑ̃ syʁ sɔ̃ kɔʁ, mε mɛ̃, kɔmə dε limasə.
Syllabes Phonétique : La Plage…vu=ze=tje=syʁ=la=pla=ʒə=kɔ=mə=vu=vin=tə=zo=mɔ̃də 14
lə=ʒε=də=vo=ʃə=vø=zɑ̃=no=ʁe=ɔ=lə=ze=pε=sə 14
lε=mε=ʃə=de=bʁi=de=fa=ʁɑ̃=dɔ=lə=va=ɡa=bɔ̃=də 14
a=vo=zi=ø=vεʁ=də=ʒadə=kɔ̃=tə=nɑ̃=dε=pʁɔ=me=sə 14

sa=ʒu=te=sεl=lə=zi=ne=fablə=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=za=sa=sɛ̃ 14
də=lɔʁ=ɡœj=ʒy=ve=ni=lə=a=ni=me=paʁ=lə=su=flə 14
ki=dʁε=sə=a=ʁɔ=ɡɑ̃=lε=ma=mə=lɔ̃=dε=sɛ̃ 12
kʁe=ɑ̃=ʃe=lε=ʒə=no=e=mɔ=sj=ɔ̃=ki=buʁ=su=fle 14

la=pla=ʒə=e=tε=de=zεʁ=tə=le=te=nɑ̃=fi=ni=pa 14
lə=sɔ=lεj=fa=ti=ɡe=nə=va=plys=zo=ze=nit 12
lε=va=ɡə=fʁi=sɔ=nɑ̃=tə=vjε=ne=bε=ɲe=lε=za=pa 14
də=lɑ̃=fɑ̃=de=ʒa=fa=mə=sεl=lə=ki=nε=pa=œ̃=mitə 14

œ̃=nɥ=a=ʒə=tu=la-o=pεʁ=dy=dɑ̃=lə=sjεl=blø 13
sa=taʁ=də=lɑ̃=ɡu=ʁø=za=sɔ̃=ʒø=də=vwa=jœ=ʁə 13
œ̃=si=ɡa=lɔ̃=pεʁ=dy=stʁi=dy=lə=œ̃=nεʁ=œ=ʁø 13
ʒε=ɑ̃=vi=tu=dœ̃=ku=la=fɛ̃=dy=vwa=ja=ʒœ=ʁə 13

syʁ=sə=kɔʁ=də=fi=jε=tə=fi=jε=tə=ki=ε=fa=mə 14
po=ze=mε=mɛ̃=zy=ze=mε=vj=ø=dwa=daʁ=tʁo=zi=kə 14
pʁɑ̃=dʁə=a=sε=zi=ø=dɑ̃=fɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=tu=tə=sa=flamə 14
ʁε=ve=də=sɔ̃=plε=ziʁ=ɑ̃=sy=bli=mə=my=zi=kə 13

e=pɥi=ʒε=pʁi=la=fɥi=tə=ɔ̃=tø=də=mɔ̃=no=da=sə 14
ɑ̃=vwa=jɑ̃=syʁ=sɔ̃=kɔʁ=mε=mɛ̃=kɔ=mə=dε=li=ma=sə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/07/2011 11:59Solfege34

c’est très beau

Poème Rencontre
Du 18/07/2011 11:00

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 6 strophes.