Poeme : La Plage…

La Plage…

Vous étiez sur la plage, comme vous vîntes au monde
Le jais de vos cheveux en auréoles épaisses
Les mèches débridées farandoles vagabondes
A vos yeux verts de jade contenant des promesses,

S’ajoutent celles ineffables instruments assassins
De l’orgueil juvénile animé par le souffle
Qui dresse arrogants les mamelons des seins
Créant chez les jeunots. émotions qui boursoufflent.

La plage était déserte, l’été n’en finit pas
Le soleil fatigué ne va plus au zénith
Les vagues frissonnantes viennent baigner les appâts
De l’enfant déjà femme, celle qui n’est pas un mythe.

Un nuage tout là-haut perdu dans le ciel bleu
S’attarde langoureux à son jeu de voyeur
Un cigalon perdu stridule un air heureux
J’ai envie tout d’un coup la fin du voyageur.

Sur ce corps de fillette, fillette qui est femme
Poser mes mains usées, mes vieux doigts d’arthrosique
Prendre à ces yeux d’enfant, prendre toute sa flamme
Rêver de son plaisir en sublime musique.

Et puis j’ai pris la fuite honteux de mon audace
En voyant sur son corps, mes mains, comme des limaces.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Plage…

  vous=é=tiez=sur=la=plage=com=me=vous=vîn=tes=au=monde 13
  le=jais=de=vos=che=veux=en=au=réo=les=é=paisses 12
  les=mèches=dé=bri=dées=fa=ran=do=les=va=ga=bondes 12
  a=vos=yeux=verts=de=jade=con=te=nant=des=pro=mes=ses 13

  sa=joutent=cel=les=i=nef=fa=bles=ins=tru=ments=as=sas=sins 14
  de=lor=gueil=ju=vé=nile=a=ni=mé=par=le=souffle 12
  qui=dres=se=ar=ro=gants=les=ma=me=lons=des=seins 12
  cré=ant=chez=les=jeu=nots=é=mo=tions=qui=bour=soufflent 12

  la=plageé=tait=dé=ser=te=lé=té=nen=fi=nit=pas 12
  le=so=leil=fa=ti=gué=ne=va=plus=au=zé=nith 12
  les=va=gues=fris=son=nantes=vien=nent=bai=gner=les=ap=pâts 13
  de=len=fant=dé=jà=fem=me=cel=le=qui=nest=pas=un=mythe 14

  un=nu=age=tout=là=haut=per=du=dans=le=ciel=bleu 12
  sat=tar=de=lan=gou=reux=à=son=jeu=de=voy=eur 12
  un=ci=ga=lon=per=du=stri=dule=un=air=heu=reux 12
  jai=en=vie=tout=dun=coup=la=fin=du=voy=a=geur 12

  sur=ce=corps=de=fil=let=te=fillet=te=qui=est=femme 12
  po=ser=mes=mains=u=sées=mes=vieux=doigts=dar=thro=sique 12
  prendre=à=ces=yeux=den=fant=pren=dre=tou=te=sa=flamme 12
  rê=ver=de=son=plai=sir=en=su=bli=me=mu=sique 12

  et=puis=jai=pris=la=fuite=hon=teux=de=mon=au=dace 12
  en=voy=ant=sur=son=corps=mes=mains=comme=des=li=maces 12
 • Phonétique : La Plage…

  vuz- etje syʁ la plaʒə, kɔmə vu vintəz- o mɔ̃də
  lə ʒε də vo ʃəvøz- ɑ̃n- oʁeɔləz- epεsə
  lε mεʃə debʁide faʁɑ̃dɔlə vaɡabɔ̃də
  a voz- iø vεʁ də ʒadə kɔ̃tənɑ̃ dε pʁɔmesə,

  saʒute sεlləz- inefabləz- ɛ̃stʁymɑ̃z- asasɛ̃
  də lɔʁɡœj ʒyvenilə anime paʁ lə suflə
  ki dʁεsə aʁɔɡɑ̃ lε maməlɔ̃ dε sɛ̃
  kʁeɑ̃ ʃe lε ʒəno. emɔsjɔ̃ ki buʁsufle.

  la plaʒə etε dezεʁtə, lete nɑ̃ fini pa
  lə sɔlεj fatiɡe nə va plysz- o zenit
  lε vaɡ fʁisɔnɑ̃tə vjεne bεɲe lεz- apa
  də lɑ̃fɑ̃ deʒa famə, sεllə ki nε pa œ̃ mitə.

  œ̃ nɥaʒə tu la-o pεʁdy dɑ̃ lə sjεl blø
  sataʁdə lɑ̃ɡuʁøz- a sɔ̃ ʒø də vwajœʁ
  œ̃ siɡalɔ̃ pεʁdy stʁidylə œ̃n- εʁ œʁø
  ʒε ɑ̃vi tu dœ̃ ku la fɛ̃ dy vwajaʒœʁ.

  syʁ sə kɔʁ də fijεtə, fijεtə ki ε famə
  poze mε mɛ̃z- yze, mε vjø dwa daʁtʁozikə
  pʁɑ̃dʁə a sεz- iø dɑ̃fɑ̃, pʁɑ̃dʁə tutə sa flamə
  ʁεve də sɔ̃ plεziʁ ɑ̃ syblimə myzikə.

  e pɥi ʒε pʁi la fɥitə ɔ̃tø də mɔ̃n- odasə
  ɑ̃ vwajɑ̃ syʁ sɔ̃ kɔʁ, mε mɛ̃, kɔmə dε limasə.
 • Syllabes Phonétique : La Plage…

  vu=ze=tje=syʁ=la=pla=ʒə=kɔ=mə=vu=vin=tə=zo=mɔ̃də 14
  lə=ʒε=də=vo=ʃə=vø=zɑ̃=no=ʁe=ɔ=lə=ze=pε=sə 14
  lε=mε=ʃə=de=bʁi=de=fa=ʁɑ̃=dɔ=lə=va=ɡa=bɔ̃=də 14
  a=vo=zi=ø=vεʁ=də=ʒadə=kɔ̃=tə=nɑ̃=dε=pʁɔ=me=sə 14

  sa=ʒu=te=sεl=lə=zi=ne=fablə=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=za=sa=sɛ̃ 14
  də=lɔʁ=ɡœj=ʒy=ve=ni=lə=a=ni=me=paʁ=lə=su=flə 14
  ki=dʁε=sə=a=ʁɔ=ɡɑ̃=lε=ma=mə=lɔ̃=dε=sɛ̃ 12
  kʁe=ɑ̃=ʃe=lε=ʒə=no=e=mɔ=sj=ɔ̃=ki=buʁ=su=fle 14

  la=pla=ʒə=e=tε=de=zεʁ=tə=le=te=nɑ̃=fi=ni=pa 14
  lə=sɔ=lεj=fa=ti=ɡe=nə=va=plys=zo=ze=nit 12
  lε=va=ɡə=fʁi=sɔ=nɑ̃=tə=vjε=ne=bε=ɲe=lε=za=pa 14
  də=lɑ̃=fɑ̃=de=ʒa=fa=mə=sεl=lə=ki=nε=pa=œ̃=mitə 14

  œ̃=nɥ=a=ʒə=tu=la-o=pεʁ=dy=dɑ̃=lə=sjεl=blø 13
  sa=taʁ=də=lɑ̃=ɡu=ʁø=za=sɔ̃=ʒø=də=vwa=jœ=ʁə 13
  œ̃=si=ɡa=lɔ̃=pεʁ=dy=stʁi=dy=lə=œ̃=nεʁ=œ=ʁø 13
  ʒε=ɑ̃=vi=tu=dœ̃=ku=la=fɛ̃=dy=vwa=ja=ʒœ=ʁə 13

  syʁ=sə=kɔʁ=də=fi=jε=tə=fi=jε=tə=ki=ε=fa=mə 14
  po=ze=mε=mɛ̃=zy=ze=mε=vj=ø=dwa=daʁ=tʁo=zi=kə 14
  pʁɑ̃=dʁə=a=sε=zi=ø=dɑ̃=fɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=tu=tə=sa=flamə 14
  ʁε=ve=də=sɔ̃=plε=ziʁ=ɑ̃=sy=bli=mə=my=zi=kə 13

  e=pɥi=ʒε=pʁi=la=fɥi=tə=ɔ̃=tø=də=mɔ̃=no=da=sə 14
  ɑ̃=vwa=jɑ̃=syʁ=sɔ̃=kɔʁ=mε=mɛ̃=kɔ=mə=dε=li=ma=sə 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2011 11:59Solfege34

c’est très beau

Poème Rencontre
Publié le 18/07/2011 11:00

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0