Poeme : Quand Je Pense…

Quand Je Pense…

Quand je rêve de toi quand je rêve de l’amour
Quand s’embrasent les flammes d’un amour éperdu
Que je suis triomphant, allègre troubadour
Que je rêve à tes yeux, tes yeux qui m’ont perdu.

Alors s’envole l’âme au delà des étoiles
Plus loin que les nuages dans un vide sans fin
Notre amour qui est tout pour le ciel est un voile
Eclipsant le soleil, relégué aux confins.

Quand je pense à tes yeux et qu’à tes yeux je pense
Que je rêve de toi et que tu es mon rêve
L’amour me prend la main et dans un bond immense
M’envoie dans les délices sur le bord de tes lèvres.

Sur un piano cassé dont je ne sais les notes
Je me crée des chansons qui vantent ta beauté,
Sur les touches blanches ou noires de ton dos je pianote
Ces airs qui sont pour toi et qui doivent t’enchanter.

Et je pense au malheur de ceux qui n’ont plus rien
Plus un rêve à rêver une femme à aimer
Qui sont seul en ce monde, enchainés galériens
A un amour perdu qu’ils ne peuvent sublimer.

Laisses moi te chanter bel amour de ma vie
Nous sommes l’un à l’autre et cela me ravit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quand Je Pense…

  quand=je=rêve=de=toi=quand=je=rê=ve=de=la=mour 12
  quand=sem=bra=sent=les=flammes=dun=a=mour=é=per=du 12
  que=je=suis=tri=om=phant=al=lè=gre=trou=ba=dour 12
  que=je=rêveà=tes=yeux=tes=y=eux=qui=mont=per=du 12

  a=lors=sen=vole=lâ=me=au=de=là=des=é=toiles 12
  plus=loin=que=les=nu=ages=dans=un=vi=de=sans=fin 12
  notre=a=mour=qui=est=tout=pour=le=ciel=est=un=voile 12
  eclip=sant=le=so=leil=re=lé=gué=aux=con=fins 11

  quand=je=penseà=tes=yeux=et=quà=tes=y=eux=je=pense 12
  que=je=rê=ve=de=toi=et=que=tu=es=mon=rêve 12
  la=mour=me=prend=la=main=et=dans=un=bond=im=mense 12
  men=voie=dans=les=dé=lices=sur=le=bord=de=tes=lèvres 12

  sur=un=pia=no=cas=sé=dont=je=ne=sais=les=notes 12
  je=me=crée=des=chan=sons=qui=van=tent=ta=beau=té 12
  sur=les=touches=blan=ches=ou=noi=res=de=ton=dos=je=pia=note 14
  ces=airs=qui=sont=pour=toi=et=qui=doivent=ten=chan=ter 12

  et=je=pense=au=mal=heur=de=ceux=qui=nont=plus=rien 12
  plus=un=rêveà=rê=ver=u=ne=fem=me=à=ai=mer 12
  qui=sont=seul=en=ce=monde=en=chai=nés=ga=lé=riens 12
  a=un=a=mour=per=du=quils=ne=peuvent=su=bli=mer 12

  lais=ses=moi=te=chan=ter=bel=a=mour=de=ma=vie 12
  nous=sommes=lun=à=lau=tre=et=ce=la=me=ra=vit 12
 • Phonétique : Quand Je Pense…

  kɑ̃ ʒə ʁεvə də twa kɑ̃ ʒə ʁεvə də lamuʁ
  kɑ̃ sɑ̃bʁaze lε flamə dœ̃n- amuʁ epεʁdy
  kə ʒə sɥi tʁjɔ̃fɑ̃, alεɡʁə tʁubaduʁ
  kə ʒə ʁεvə a tεz- iø, tεz- iø ki mɔ̃ pεʁdy.

  alɔʁ sɑ̃vɔlə lamə o dəla dεz- etwalə
  plys lwɛ̃ kə lε nɥaʒə dɑ̃z- œ̃ vidə sɑ̃ fɛ̃
  nɔtʁə amuʁ ki ε tu puʁ lə sjεl εt- œ̃ vwalə
  εklipsɑ̃ lə sɔlεj, ʁəleɡe o kɔ̃fɛ̃.

  kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a tεz- iøz- e ka tεz- iø ʒə pɑ̃sə
  kə ʒə ʁεvə də twa e kə ty ε mɔ̃ ʁεvə
  lamuʁ mə pʁɑ̃ la mɛ̃ e dɑ̃z- œ̃ bɔ̃t- imɑ̃sə
  mɑ̃vwa dɑ̃ lε delisə syʁ lə bɔʁ də tε lεvʁə.

  syʁ œ̃ pjano kase dɔ̃ ʒə nə sε lε nɔtə
  ʒə mə kʁe dε ʃɑ̃sɔ̃ ki vɑ̃te ta bote,
  syʁ lε tuʃə blɑ̃ʃəz- u nwaʁə də tɔ̃ do ʒə pjanɔtə
  sεz- εʁ ki sɔ̃ puʁ twa e ki dwave tɑ̃ʃɑ̃te.

  e ʒə pɑ̃sə o malœʁ də sø ki nɔ̃ plys ʁjɛ̃
  plysz- œ̃ ʁεvə a ʁεve ynə famə a εme
  ki sɔ̃ səl ɑ̃ sə mɔ̃də, ɑ̃ʃεne ɡaleʁjɛ̃
  a œ̃n- amuʁ pεʁdy kil nə pəve syblime.

  lεsə mwa tə ʃɑ̃te bεl amuʁ də ma vi
  nu sɔmə lœ̃n- a lotʁə e səla mə ʁavi.
 • Syllabes Phonétique : Quand Je Pense…

  kɑ̃=ʒə=ʁε=və=də=twa=kɑ̃=ʒə=ʁε=və=də=la=muʁ 13
  kɑ̃=sɑ̃=bʁa=ze=lε=flamə=dœ̃=na=muʁ=e=pεʁ=dy 12
  kə=ʒə=sɥi=tʁj=ɔ̃=fɑ̃=a=lε=ɡʁə=tʁu=ba=duʁ 12
  kə=ʒə=ʁεvəa=tε=ziø=tε=zi=ø=ki=mɔ̃=pεʁ=dy 12

  a=lɔʁ=sɑ̃=vɔ=lə=lamə=o=də=la=dε=ze=twalə 12
  plys=lwɛ̃=kə=lε=nɥ=aʒə=dɑ̃=zœ̃=vi=də=sɑ̃=fɛ̃ 12
  nɔtʁə=a=muʁ=ki=ε=tu=puʁ=lə=sjεl=ε=tœ̃=vwalə 12
  ε=klip=sɑ̃=lə=sɔ=lεj=ʁə=le=ɡe=o=kɔ̃=fɛ̃ 12

  kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=tε=ziø=ze=ka=tε=zi=ø=ʒə=pɑ̃sə 12
  kə=ʒə=ʁε=və=də=twa=e=kə=ty=ε=mɔ̃=ʁεvə 12
  la=muʁ=mə=pʁɑ̃=la=mɛ̃=e=dɑ̃=zœ̃=bɔ̃=ti=mɑ̃sə 12
  mɑ̃=vwa=dɑ̃=lε=de=lisə=syʁ=lə=bɔʁ=də=tε=lεvʁə 12

  syʁ=œ̃=pja=no=ka=se=dɔ̃=ʒə=nə=sε=lε=nɔtə 12
  ʒə=mə=kʁe=dε=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=vɑ̃=te=ta=bo=te 12
  syʁ=lε=tuʃə=blɑ̃=ʃə=zu=nwa=ʁə=də=tɔ̃=do=ʒə=pja=nɔtə 14
  sε=zεʁ=ki=sɔ̃=puʁ=twa=e=ki=dwa=ve=tɑ̃=ʃɑ̃=te 13

  e=ʒə=pɑ̃sə=o=ma=lœʁ=də=sø=ki=nɔ̃=plys=ʁjɛ̃ 12
  plys=zœ̃=ʁεvəa=ʁε=ve=y=nə=fa=mə=a=ε=me 12
  ki=sɔ̃=səl=ɑ̃=sə=mɔ̃də=ɑ̃=ʃε=ne=ɡa=le=ʁjɛ̃ 12
  a=œ̃=na=muʁ=pεʁ=dy=kil=nə=pə=ve=sy=bli=me 13

  lε=sə=mwa=tə=ʃɑ̃=te=bεl=a=muʁ=də=ma=vi 12
  nu=sɔ=mə=lœ̃=na=lotʁə=e=sə=la=mə=ʁa=vi 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2011 14:23Rimailleur

Merci