Poeme : She’s My Home. .

She’s My Home. .

Allume moi une cigarette
Met la dans ma bouche
Laisse moi partir
Revoir son visage
Rêver d’elle
Et puis de moi avec elle
J’aimerais revoir son visage
Avant que je ne puisse plus rêver-
Sans avoir à allumer un pétard

J’aimerais pouvoir te toucher et te consumer
Comme jela touche
J’aimerais pouvoir te regarder et t’admirer
Comme je la regarde

Nous sommes un mensonge
Nous sommes un de tes songe
Tu le sais bien mon ange
J’avais besoin d’affection et toi d’amour
Tu le sais bien que ce n’est plus suffisant
Dés lors que mon regard a croisé le sien
Dans mon esprit il n’y a plus qu’elle à présent

Allume moi une cigarette
Met la dans ma bouche

Pardonne moi mon amour
Je ne veux plus de la sécurité que je vois dans tes yeux
Je voudrais que la folie me trouve
Je voudrais me perdre dans ses yeux verts
Je voudrais…
A ses cotés découvrir le monde
Parcourir la vie et les saisons

Pardonne moi mon amour
Lorsque je tefais l’amour c’est a elle que je pense
Mais je n’y peux rien
Je ne contrôle plus ce désir en moi
Qui ne brule plus que pour elle
Je ne contrôle plus cette amour

Je ne crois plus en toi
Ni en toi et moi
Je ne t’appartiens plus
Plus du tout
Ne m’appel plus mon amour
Je ne suis plus ta femme
Je lui appartiens
A present

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: She’s My Home. .

  al=lume=moi=u=ne=ci=ga=rette 8
  met=la=dans=ma=bou=che 6
  lais=se=moi=par=tir 5
  re=voir=son=vi=sa=ge 6
  rê=ver=delle 3
  et=puis=de=moi=a=vec=elle 7
  jaime=rais=re=voir=son=vi=sage 7
  avant=que=je=ne=puisse=plus=rê=ver 8
  sans=a=voir=à=al=lu=mer=un=pé=tard 10

  jaime=rais=pou=voir=te=tou=cher=et=te=con=su=mer 12
  com=me=je=la=tou=che 6
  jaime=rais=pou=voir=te=re=gar=der=et=tad=mi=rer 12
  com=me=je=la=re=garde 6

  nous=som=mes=un=men=songe 6
  nous=sommes=un=de=tes=songe 6
  tu=le=sais=bien=mon=ange 6
  ja=vais=be=soin=daf=fec=tion=et=toi=da=mour 11
  tu=le=sais=bien=que=ce=nest=plus=suf=fi=sant 11
  dés=lors=que=mon=re=gard=a=croi=sé=le=sien 11
  dans=mon=es=prit=il=ny=a=plus=quel=leà=présent 11

  al=lume=moi=u=ne=ci=ga=rette 8
  met=la=dans=ma=bou=che 6

  par=donne=moi=mon=a=mour 6
  je=ne=veux=plus=de=la=sé=cu=ri=té=que=je=vois=dans=tes=yeux 16
  je=vou=drais=que=la=fo=lie=me=trouve 9
  je=vou=drais=me=perdre=dans=ses=yeux=verts 9
  je=vou=drais 3
  a=ses=co=tés=dé=cou=vrir=le=monde 9
  par=cou=rir=la=vieet=les=sai=sons 8

  par=donne=moi=mon=a=mour 6
  lors=que=je=te=fais=la=mour=cest=a=elle=que=je=pense 13
  mais=je=ny=peux=rien 5
  je=ne=con=trôle=plus=ce=dé=sir=en=moi 10
  qui=ne=brule=plus=que=pour=elle 7
  je=ne=con=trôle=plus=cet=tea=mour 8

  je=ne=crois=plus=en=toi 6
  ni=en=toi=et=moi 5
  je=ne=tap=par=tiens=plus 6
  plus=du=tout 3
  ne=map=pel=plus=mon=a=mour 7
  je=ne=suis=plus=ta=femme 6
  je=lui=ap=par=tiens 5
  a=present 2
 • Phonétique : She’s My Home. .

  alymə mwa ynə siɡaʁεtə
  mεt la dɑ̃ ma buʃə
  lεsə mwa paʁtiʁ
  ʁəvwaʁ sɔ̃ vizaʒə
  ʁεve dεllə
  e pɥi də mwa avεk εllə
  ʒεməʁε ʁəvwaʁ sɔ̃ vizaʒə
  avɑ̃ kə ʒə nə pɥisə plys ʁεve
  sɑ̃z- avwaʁ a alyme œ̃ petaʁ

  ʒεməʁε puvwaʁ tə tuʃe e tə kɔ̃syme
  kɔmə ʒəla tuʃə
  ʒεməʁε puvwaʁ tə ʁəɡaʁde e tadmiʁe
  kɔmə ʒə la ʁəɡaʁdə

  nu sɔməz- œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə
  nu sɔməz- œ̃ də tε sɔ̃ʒə
  ty lə sε bjɛ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  ʒavε bəzwɛ̃ dafεksjɔ̃ e twa damuʁ
  ty lə sε bjɛ̃ kə sə nε plys syfizɑ̃
  des lɔʁ kə mɔ̃ ʁəɡaʁ a kʁwaze lə sjɛ̃
  dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi il ni a plys kεllə a pʁezɑ̃

  alymə mwa ynə siɡaʁεtə
  mεt la dɑ̃ ma buʃə

  paʁdɔnə mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʒə nə vø plys də la sekyʁite kə ʒə vwa dɑ̃ tεz- iø
  ʒə vudʁε kə la fɔli mə tʁuvə
  ʒə vudʁε mə pεʁdʁə dɑ̃ sεz- iø vεʁ
  ʒə vudʁε…
  a sε kɔte dekuvʁiʁ lə mɔ̃də
  paʁkuʁiʁ la vi e lε sεzɔ̃

  paʁdɔnə mwa mɔ̃n- amuʁ
  lɔʁskə ʒə təfε lamuʁ sεt- a εllə kə ʒə pɑ̃sə
  mε ʒə ni pø ʁjɛ̃
  ʒə nə kɔ̃tʁolə plys sə deziʁ ɑ̃ mwa
  ki nə bʁylə plys kə puʁ εllə
  ʒə nə kɔ̃tʁolə plys sεtə amuʁ

  ʒə nə kʁwa plysz- ɑ̃ twa
  ni ɑ̃ twa e mwa
  ʒə nə tapaʁtjɛ̃ plys
  plys dy tu
  nə mapεl plys mɔ̃n- amuʁ
  ʒə nə sɥi plys ta famə
  ʒə lɥi apaʁtjɛ̃
  a pʁəze
 • Syllabes Phonétique : She’s My Home. .

  a=ly=mə=mwa=y=nə=si=ɡa=ʁε=tə 10
  mεt=la=dɑ̃=ma=bu=ʃə 6
  lε=sə=mwa=paʁ=tiʁ 5
  ʁə=vwaʁ=sɔ̃=vi=za=ʒə 6
  ʁε=ve=dεl=lə 4
  e=pɥi=də=mwa=a=vεk=εl=lə 8
  ʒε=mə=ʁε=ʁə=vwaʁ=sɔ̃=vi=za=ʒə 9
  a=vɑ̃=kə=ʒə=nə=pɥi=sə=plys=ʁε=ve 10
  sɑ̃=za=vwaʁ=a=a=ly=me=œ̃=pe=taʁ 10

  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=tə=tu=ʃe=e=tə=kɔ̃=sy=me 12
  kɔ=mə=ʒə=la=tu=ʃə 6
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=tə=ʁə=ɡaʁ=de=e=tad=mi=ʁe 12
  kɔ=mə=ʒə=la=ʁə=ɡaʁ=də 7

  nu=sɔ=mə=zœ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 7
  nu=sɔ=mə=zœ̃=də=tε=sɔ̃=ʒə 8
  ty=lə=sε=bj=ɛ̃=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ʒa=vεbə=zwɛ̃=da=fεk=sjɔ̃=e=twa=da=muʁ 10
  ty=lə=sε=bjɛ̃kə=sə=nε=plys=sy=fi=zɑ̃ 10
  des=lɔʁ=kə=mɔ̃ʁə=ɡaʁ=a=kʁwa=ze=lə=sjɛ̃ 10
  dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=il=ni=a=plys=kεlləa=pʁe=zɑ̃ 11

  a=ly=mə=mwa=y=nə=si=ɡa=ʁε=tə 10
  mεt=la=dɑ̃=ma=bu=ʃə 6

  paʁ=dɔ=nə=mwa=mɔ̃=na=muʁ 7
  ʒə=nə=vø=plys=də=lase=ky=ʁi=te=kə=ʒə=vwa=dɑ̃=tε=ziø 15
  ʒə=vu=dʁε=kə=la=fɔ=li=mə=tʁu=və 10
  ʒə=vu=dʁε=mə=pεʁdʁə=dɑ̃=sε=zi=ø=vεʁ 10
  ʒə=vu=dʁε 3
  a=sε=kɔ=te=de=ku=vʁiʁ=lə=mɔ̃=də 10
  paʁ=ku=ʁiʁ=la=vi=e=lε=sε=zɔ̃ 9

  paʁ=dɔ=nə=mwa=mɔ̃=na=muʁ 7
  lɔʁskə=ʒə=tə=fε=la=muʁ=sε=ta=εllə=kə=ʒə=pɑ̃sə 12
  mε=ʒə=ni=pø=ʁj=ɛ̃ 6
  ʒə=nə=kɔ̃=tʁolə=plys=sə=de=ziʁ=ɑ̃=mwa 10
  ki=nə=bʁy=lə=plys=kə=puʁ=εl=lə 9
  ʒə=nə=kɔ̃=tʁo=lə=plys=sε=tə=a=muʁ 10

  ʒə=nə=kʁwa=plys=zɑ̃=twa 6
  ni=ɑ̃=twa=e=mwa 5
  ʒə=nə=ta=paʁ=tj=ɛ̃=plys 7
  plys=dy=tu 3
  nə=ma=pεl=plys=mɔ̃=na=muʁ 7
  ʒə=nə=sɥi=plys=ta=fa=mə 7
  ʒə=lɥi=a=paʁ=tj=ɛ̃ 6
  a=pʁə=ze 3

PostScriptum

inspiration : http : //www. youtube. com/watch ? v=9yQTGyYg0_E

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 08/08/2011 04:31

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Riot-Girrl

Récompense

0
0
0