Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Petites Concessions De Confession

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/04/2011 00:00

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Riukan

Petites Concessions De Confession

Je n’écris pas pour étre lu,
Admiré, applaudi par des inconnus,
Qui n’ont cure de mes phrases,
Et s’essuierons avec à tour de bras,
D’autres auront un regard,
Une lueur d’intéret pour ses mots,
Qui vivent à travers ma plume,
Par l’aspect d’un zéro,
Il n’y en à point parmis-nous !
Des sinécures et des réves,
Toutes lumiéres closes,
Fillons vers les lassitudes,
Des brumes Matinales…
Ivrogne de rimes,
Je me vautre dans vos vers,
En atteignant les cimes,
J’incline une paupiére.
Non ! ! Non !
Une petite noirceur clandestine,
Force le verrou,
L’ogre se fait docile,
Chutant à genoux.
Saoulé par vos métaphores,
D’une ambroisie qui m’assome,
Je présentes ce blanc manteau,
Par l’envergure de vos sonnets.
Oui vous tous ! ! !
Vos écrits tiennent chaud,
Rassurent, englobent, protégent,
Font planer mon cerveau,
C’est un hymne, une ode,
Et un doux pied de nez,
A pas de loup arrive l’aube,
Merci, vous l’avez bien méritez.

Je me permet en toute simplicité et sans fanfreluches, de décerner cette écrit à tous ceux qui le lirons ou pas. Mais qui depuis tantd’années ont fait et font vivre ce site, par leurs écrits, leurs commentaires, toutes leurs idées et ont façonné poéme de france tel que nous connaissons aujourdhui. Merci au webmaster et à vous tous : )
 • Pieds Hyphénique: Petites Concessions De Confession

  je=né=cris=pas=pour=é=tre=lu 8
  ad=mi=ré=ap=plau=di=par=des=in=con=nus 11
  qui=nont=cu=re=de=mes=phra=ses 8
  et=ses=suie=rons=a=vec=à=tour=de=bras 10
  dau=tres=au=ront=un=re=gard 7
  une=lueur=din=té=ret=pour=ses=mots 8
  qui=vi=vent=à=tra=vers=ma=plume 8
  par=las=pect=dun=zé=ro 6
  il=ny=en=à=point=par=mis=nous 8
  des=si=né=cu=res=et=des=réves 8
  tou=tes=lu=mi=é=res=clo=ses 8
  fil=lons=vers=les=las=si=tu=des 8
  des=bru=mes=ma=ti=na=les 7
  ivro=gne=de=ri=mes 5
  je=me=vau=tre=dans=vos=vers 7
  en=at=tei=gnant=les=ci=mes 7
  jin=cli=ne=u=ne=pau=pi=ére 8
  non=non 2
  une=pe=ti=te=noir=ceur=clan=des=tine 9
  for=ce=le=ver=rou 5
  lo=gre=se=fait=do=ci=le 7
  chu=tant=à=ge=noux 5
  saou=lé=par=vos=mé=ta=pho=res 8
  du=ne=am=broi=sie=qui=mas=some 8
  je=pré=sen=tes=ce=blanc=man=teau 8
  par=len=ver=gu=re=de=vos=sonnets 8
  oui=vous=tous 3
  vos=é=crits=tien=nent=chaud 6
  ras=su=rent=en=glo=bent=pro=tégent 8
  font=pla=ner=mon=cer=veau 6
  cest=un=hym=ne=u=ne=o=de 8
  et=un=doux=pied=de=nez 6
  a=pas=de=loup=ar=ri=ve=laube 8
  mer=ci=vous=la=vez=bien=mé=ri=tez 9

  je=me=permet=en=tou=te=sim=pli=ci=té=et=sans=fan=fre=lu=ches=de=dé=cer=ner=cet=teé=crit=à=tous=ceux=qui=le=li=rons=ou=pas=mais=qui=de=puis=tant=dan=nées=ont=fait=et=font=vi=vre=ce=si=te=par=leurs=é=crits=leurs=com=men=tai=res=tou=tes=leurs=i=dées=et=ont=fa=çon=né=poé=me=de=fran=ce=tel=que=nous=con=nais=sons=au=jourdhui=mer=ci=au=web=mas=ter=et=à=vous=tous 90
 • Phonétique : Petites Concessions De Confession

  ʒə nekʁi pa puʁ etʁə ly,
  admiʁe, aplodi paʁ dεz- ɛ̃kɔnys,
  ki nɔ̃ kyʁə də mε fʁazə,
  e sesɥjəʁɔ̃z- avεk a tuʁ də bʁa,
  dotʁəz- oʁɔ̃ œ̃ ʁəɡaʁ,
  ynə lɥœʁ dɛ̃teʁε puʁ sε mo,
  ki vive a tʁavεʁ ma plymə,
  paʁ laspε dœ̃ zeʁo,
  il ni ɑ̃n- a pwɛ̃ paʁmi nu !
  dε sinekyʁəz- e dε ʁevə,
  tutə lymjeʁə klozə,
  fijɔ̃ vεʁ lε lasitydə,
  dε bʁymə matinalə…
  ivʁɔɲə də ʁimə,
  ʒə mə votʁə dɑ̃ vo vεʁ,
  ɑ̃n- atεɲɑ̃ lε simə,
  ʒɛ̃klinə ynə popjeʁə.
  nɔ̃ ! ! nɔ̃ !
  ynə pətitə nwaʁsœʁ klɑ̃dεstinə,
  fɔʁsə lə veʁu,
  lɔɡʁə sə fε dɔsilə,
  ʃytɑ̃ a ʒənu.
  saule paʁ vo metafɔʁə,
  dynə ɑ̃bʁwazi ki masɔmə,
  ʒə pʁezɑ̃tə sə blɑ̃ mɑ̃to,
  paʁ lɑ̃vεʁɡyʁə də vo sɔnε.
  ui vu tus ! ! !
  voz- ekʁi tjεne ʃo,
  ʁasyʁe, ɑ̃ɡlɔbe, pʁɔteʒɑ̃,
  fɔ̃ plane mɔ̃ sεʁvo,
  sεt- œ̃n- imnə, ynə ɔdə,
  e œ̃ du pje də ne,
  a pa də lu aʁivə lobə,
  mεʁsi, vu lave bjɛ̃ meʁite.

  ʒə mə pεʁmε ɑ̃ tutə sɛ̃plisite e sɑ̃ fɑ̃fʁəlyʃə, də desεʁne sεtə ekʁi a tus sø ki lə liʁɔ̃z- u pa. mε ki dəpɥi tɑ̃tdanez- ɔ̃ fε e fɔ̃ vivʁə sə sitə, paʁ lœʁz- ekʁi, lœʁ kɔmɑ̃tεʁə, tutə lœʁz- idez- e ɔ̃ fasɔne pɔemə də fʁɑ̃sə tεl kə nu kɔnεsɔ̃z- oʒuʁdɥi. mεʁsi o wεbmaste e a vu tus : )
 • Pieds Phonétique : Petites Concessions De Confession

  ʒə=ne=kʁi=pa=puʁ=e=tʁə=ly 8
  ad=mi=ʁe=a=plo=di=paʁ=dε=zɛ̃=kɔ=nys 11
  ki=nɔ̃=ky=ʁə=də=mε=fʁa=zə 8
  e=ses=ɥjə=ʁɔ̃=za=vεk=a=tuʁdə=bʁa 9
  do=tʁə=zo=ʁɔ̃=œ̃=ʁə=ɡaʁ 7
  ynə=lɥœʁ=dɛ̃=te=ʁε=puʁ=sε=mo 8
  ki=vi=ve=a=tʁa=vεʁ=ma=plymə 8
  paʁ=las=pε=dœ̃=ze=ʁo 6
  il=ni=ɑ̃=na=pwɛ̃=paʁ=mi=nu 8
  dε=si=ne=kyʁə=ze=dε=ʁe=və 8
  tu=tə=ly=mj=e=ʁə=klo=zə 8
  fi=jɔ̃=vεʁ=lε=la=si=ty=də 8
  dε=bʁy=mə=ma=ti=na=lə 7
  i=vʁɔ=ɲə=də=ʁi=mə 6
  ʒə=mə=vo=tʁə=dɑ̃=vo=vεʁ 7
  ɑ̃=na=tε=ɲɑ̃=lε=si=mə 7
  ʒɛ̃=kli=nə=y=nə=po=pje=ʁə 8
  nɔ̃=nɔ̃ 2
  ynə=pə=ti=tə=nwaʁ=sœʁ=klɑ̃=dεstinə 8
  fɔʁ=sə=lə=ve=ʁu 5
  lɔ=ɡʁə=sə=fε=dɔ=si=lə 7
  ʃy=tɑ̃=a=ʒə=nu 5
  sa=u=le=paʁ=vo=me=ta=fɔʁə 8
  dy=nə=ɑ̃=bʁwa=zi=ki=ma=sɔmə 8
  ʒə=pʁe=zɑ̃=tə=sə=blɑ̃=mɑ̃=to 8
  paʁ=lɑ̃=vεʁ=ɡyʁə=də=vo=sɔ=nε 8
  u=i=vu=tus 4
  vo=ze=kʁi=tj=ε=ne=ʃo 7
  ʁa=sy=ʁe=ɑ̃=ɡlɔ=be=pʁɔ=te=ʒɑ̃ 9
  fɔ̃=pla=ne=mɔ̃=sεʁ=vo 6
  sε=tœ̃=nim=nə=y=nə=ɔ=də 8
  e=œ̃=du=pj=e=də=ne 7
  a=pa=də=lu=a=ʁi=və=lobə 8
  mεʁ=si=vu=la=ve=bjɛ̃=me=ʁi=te 9

  ʒə=mə=pεʁ=mε=ɑ̃=tutə=sɛ̃=pli=si=te=e=sɑ̃=fɑ̃=fʁə=ly=ʃə=də=de=sεʁ=ne=sε=təe=kʁi=a=tus=sø=ki=lə=li=ʁɔ̃=zu=pa=mε=ki=dəp=ɥi=tɑ̃t=da=ne=zɔ̃=fε=e=fɔ̃=vi=vʁə=sə=si=tə=paʁ=lœʁ=ze=kʁi=lœʁ=kɔ=mɑ̃=tε=ʁə=tu=tə=lœʁ=zi=de=ze=ɔ̃=fa=sɔ=ne=pɔ=e=mə=də=fʁɑ̃=sə=tεl=kə=nu=kɔ=nε=sɔ̃=zo=ʒuʁ=dɥi=mεʁ=si=o=wεb=mas=te=e=a=vu=tus 92

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2011 10:32Tiphaine15

super beau poeme est bel hommage au site bravo!

Auteur de Poésie
05/04/2011 16:40Marcel42

"Je ne chante pas pour passer le temps" clamait Jean Ferrrat en son temps.