Poeme : Mon Magnifique Amour : Je T’aime !

Mon Magnifique Amour : Je T’aime !

Brillante comme une étoile dans la nuit
Loin de toi mon cœur, et mon âme s’ennuie
Tu es plus belle qu’un soleil couchant
Près de toi je ne suis qu’un enfant
Sais-tu le charme de tes sourires ?
Qui savent tant me séduire !
Il y a en toi tant de gentillesse
Ma belle magnifique déesse
J’adore tes délicieuses rondeurs
Et ta si belle chevelure mon cœur
Ton éternelle bonne humeur
Qui me donne tant de Bonheur
Qu’Allah ! Mon Amour, mon Aimée,
Protège chacune de tes journées
Et qu’au-delà même de la vie
Il nous garde pour toujours unis.
Plus jolie qu’une étoile dans le ciel
Mon cœur, tu es ma vie, mon soleil.
Quand je dors tu es dans mes rêves
Mon magnifique Amour : Je t’Aime

Agnès Rivière
Http : //poesieenfant. blog4ever. com

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Magnifique Amour : Je T’aime !

  brillante=com=meu=ne=é=toi=le=dans=la=nuit 10
  loin=de=toi=mon=cœur=et=mon=â=me=sen=nuie 11
  tu=es=plus=bel=le=quun=so=leil=cou=chant 10
  près=de=toi=je=ne=suis=quun=en=fant 9
  sais=tu=le=char=me=de=tes=sou=ri=res 10
  qui=sa=vent=tant=me=sé=dui=re 8
  il=y=a=en=toi=tant=de=gen=til=lesse 10
  ma=bel=le=ma=gni=fi=que=déesse 8
  ja=do=re=tes=dé=li=cieu=ses=ron=deurs 10
  et=ta=si=bel=le=che=ve=lure=mon=cœur 10
  ton=é=ter=nel=le=bon=ne=hu=meur 9
  qui=me=don=ne=tant=de=bon=heur 8
  qual=lah=mon=a=mour=mon=ai=mée 8
  pro=tè=ge=cha=cu=ne=de=tes=jour=nées 10
  et=quau=de=là=mê=me=de=la=vie 9
  il=nous=gar=de=pour=tou=jours=u=nis 9
  plus=jo=lie=quune=é=toi=le=dans=le=ciel 10
  mon=cœur=tu=es=ma=vie=mon=so=leil 9
  quand=je=dors=tu=es=dans=mes=rê=ves 9
  mon=ma=gni=fi=que=a=mour=je=tai=me 10

  agnès=ri=vi=è=re 5
  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=poe=sieen=fant=blog=quatre=e=ver=com 18
 • Phonétique : Mon Magnifique Amour : Je T’aime !

  bʁijɑ̃tə kɔmə ynə etwalə dɑ̃ la nɥi
  lwɛ̃ də twa mɔ̃ kœʁ, e mɔ̃n- amə sɑ̃nɥi
  ty ε plys bεllə kœ̃ sɔlεj kuʃɑ̃
  pʁε də twa ʒə nə sɥi kœ̃n- ɑ̃fɑ̃
  sε ty lə ʃaʁmə də tε suʁiʁə ?
  ki save tɑ̃ mə sedɥiʁə !
  il i a ɑ̃ twa tɑ̃ də ʒɑ̃tijεsə
  ma bεllə maɲifikə deεsə
  ʒadɔʁə tε delisjøzə ʁɔ̃dœʁ
  e ta si bεllə ʃəvəlyʁə mɔ̃ kœʁ
  tɔ̃n- etεʁnεllə bɔnə ymœʁ
  ki mə dɔnə tɑ̃ də bɔnœʁ
  kala ! mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- εme,
  pʁɔtεʒə ʃakynə də tε ʒuʁne
  e ko dəla mεmə də la vi
  il nu ɡaʁdə puʁ tuʒuʁz- yni.
  plys ʒɔli kynə etwalə dɑ̃ lə sjεl
  mɔ̃ kœʁ, ty ε ma vi, mɔ̃ sɔlεj.
  kɑ̃ ʒə dɔʁ ty ε dɑ̃ mε ʁεvə
  mɔ̃ maɲifikə amuʁ : ʒə tεmə

  aɲε ʁivjεʁə
  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ poəzjinfɑ̃. blɔɡ katʁə əve. kɔm
 • Syllabes Phonétique : Mon Magnifique Amour : Je T’aime !

  bʁi=jɑ̃tə=kɔ=məynə=e=twa=lə=dɑ̃=la=nɥi 10
  lwɛ̃də=twa=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=na=mə=sɑ̃n=ɥi 10
  ty=ε=plys=bεl=lə=kœ̃=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃ 10
  pʁε=də=twa=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 9
  sε=ty=lə=ʃa=ʁmə=də=tε=su=ʁi=ʁə 10
  ki=sa=ve=tɑ̃=mə=sed=ɥi=ʁə 8
  il=i=a=ɑ̃=twa=tɑ̃=də=ʒɑ̃=ti=jεsə 10
  ma=bεl=lə=ma=ɲi=fi=kə=de=ε=sə 10
  ʒa=dɔ=ʁə=tε=de=li=sjø=zə=ʁɔ̃=dœʁ 10
  e=ta=si=bεl=lə=ʃə=və=lyʁə=mɔ̃=kœʁ 10
  tɔ̃=ne=tεʁ=nεl=lə=bɔ=nə=y=mœ=ʁə 10
  ki=mə=dɔ=nə=tɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 9
  ka=la=mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=nε=me 8
  pʁɔ=tε=ʒə=ʃa=ky=nə=də=tε=ʒuʁ=ne 10
  e=ko=də=la=mε=mə=də=la=vi 9
  il=nu=ɡaʁ=də=puʁ=tu=ʒuʁ=zy=ni 9
  plys=ʒɔ=li=kynə=e=twa=lə=dɑ̃=lə=sjεl 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=ty=ε=ma=vi=mɔ̃=sɔ=lεj 10
  kɑ̃=ʒə=dɔʁ=ty=ε=dɑ̃=mε=ʁε=və 9
  mɔ̃=ma=ɲi=fi=kə=a=muʁ=ʒə=tε=mə 10

  a=ɲε=ʁi=vj=ε=ʁə 6
  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=poə=zjin=fɑ̃=blɔɡ=ka=tʁə=ə=ve=kɔm 15

PostScriptum

Poème fait sur demande par un commerçant musulman du marché. Je lui ait demandé de me parler de celle qu’il aime, pour le retranscrire en poésie.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/04/2012 10:46Oliver

un poème très joli et très agréable à lire

Auteur de Poésie
24/04/2012 23:59Ephémère

Tu es une magicienne des mots et une personne au très grand coeur et ça se ressent dans ce magnifique écrit