Univers de poésie d'un auteur

Poème:Moi, La Mer En Colère !

Le Poème

Moi, la mer en colère !

Les hommes font la guerre,
Depuis tant de millénaires !
Quelle Intelligence redoutable
Pour détruire leurs semblables.
Ces cerveaux fous ont inventé
Des armes pour s’exterminer.
Des chercheurs pour du fric
Ont fait des bombes chimiques,
Inventé les bombes nucléaires.
Capables d’anéantir la terre !
Appelées armes de disuasion,
Homme tu as perdu la raison !

Et ces milliers d’essais en mer,
Sous terre, ou dans le désert
Ont détruit irrémédiablement
Un patrimoine important.
Vos anciens vous avez trahi !
Dédaignant ce qu’ils ont transmis.
Le bon sens n’est plus de rigueur,
L’argent a une attirante couleur !
Génération au triste record
D’avoir battu sans remord
De polluer ciel, terre et mer,
Immense est ma colère !

Moi, le sang de cette terre,
Je vous déclare la guerre !
Et dans mon désespoir,
Je frappe fort ! au hasard.
J’avais pourtant pris soin,
De vous pauvres humains !
Vous pêchiez abondamment,
De quoi nourrir vos enfants.
Mais pour toujours plus d’argent
Vous massacrez mes habitants,
Déversez le mazout hideux,
Dans mes flots verts et bleus.

Devrais-je ne pas réagir ?
Quand on veut m’anéantir ?
Le feu s’eteint par l’eau !
Mais arrêterez vos mes flots ?
Au monde combien fou,
De Noé souvenez-vous !
Me faudra-t-il donc exterminer
Votre espèce ? seul vrai danger !
Sauvez s’il en est encore temps
L’avenir de vos petits enfants !
A moins qu’à leur sort indiférent
Vous ne préfériez encore l’argent.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rivière

Poète Rivière

Rivière a publié sur le site 117 écrits. Rivière est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Moi, La Mer En Colère !moi=la=mer=en=co=lè=re 7

les=hom=mes=font=la=guer=re 7
de=puis=tant=de=mil=lé=nai=res 8
quel=lein=tel=ligen=ce=re=dou=table 8
pour=dé=trui=re=leurs=sem=bla=bles 8
ces=cer=veaux=fous=ont=in=ven=té 8
des=ar=mes=pour=sex=ter=mi=ner 8
des=cher=cheurs=pour=du=fric 6
ont=fait=des=bom=bes=chi=mi=ques 8
in=ven=té=les=bombes=nu=clé=aires 8
ca=pables=da=né=an=tir=la=terre 8
ap=pe=lées=ar=mes=de=di=sua=sion 9
homme=tu=as=per=du=la=rai=son 8

et=ces=mil=liers=des=sais=en=mer 8
sous=ter=re=ou=dans=le=dé=sert 8
ont=dé=truit=ir=ré=mé=diable=ment 8
un=pa=tri=moi=ne=im=por=tant 8
vos=an=ci=ens=vous=a=vez=tra=hi 9
dé=dai=gnant=ce=quils=ont=trans=mis 8
le=bon=sens=nest=plus=de=ri=gueur 8
lar=gent=a=uneat=ti=ran=te=cou=leur 9
gé=né=ra=tion=au=triste=re=cord 8
da=voir=bat=tu=sans=re=mord 7
de=pol=luer=ciel=ter=re=et=mer 8
im=men=se=est=ma=co=lè=re 8

moi=le=sang=de=cet=te=ter=re 8
je=vous=dé=cla=re=la=guer=re 8
et=dans=mon=dé=ses=poir 6
je=frap=pe=fort=au=ha=sard 7
ja=vais=pour=tant=pris=soin 6
de=vous=pau=vres=hu=mains 6
vous=pê=chiez=a=bon=dam=ment 7
de=quoi=nour=rir=vos=en=fants 7
mais=pour=tou=jours=plus=dargent 6
vous=mas=sa=crez=mes=ha=bi=tants 8
dé=ver=sez=le=ma=zout=hi=deux 8
dans=mes=flots=verts=et=bleus 6

de=vrais=je=ne=pas=ré=a=gir 8
quand=on=veut=ma=né=an=tir 7
le=feu=se=teint=par=leau 6
mais=ar=rê=te=rez=vos=mes=flots 8
au=mon=de=com=bien=fou 6
de=no=é=sou=ve=nez=vous 7
me=fau=dra=til=donc=ex=ter=mi=ner 9
votre=es=pè=ce=seul=vrai=dan=ger 8
sau=vez=sil=en=est=en=core=temps 8
lave=nir=de=vos=pe=tits=en=fants 8
a=moins=quà=leur=sort=in=di=férent 8
vous=ne=pré=fé=riez=en=core=largent 8
Phonétique : Moi, La Mer En Colère !mwa, la mεʁ ɑ̃ kɔlεʁə !

lεz- ɔmə fɔ̃ la ɡeʁə,
dəpɥi tɑ̃ də milenεʁə !
kεllə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə ʁədutablə
puʁ detʁɥiʁə lœʁ sɑ̃blablə.
sε sεʁvo fusz- ɔ̃ ɛ̃vɑ̃te
dεz- aʁmə- puʁ sεkstεʁmine.
dε ʃεʁʃœʁ puʁ dy fʁik
ɔ̃ fε dε bɔ̃bə ʃimik,
ɛ̃vɑ̃te lε bɔ̃bə nykleεʁə.
kapablə daneɑ̃tiʁ la teʁə !
apəlez- aʁmə- də dizɥazjɔ̃,
ɔmə ty a pεʁdy la ʁεzɔ̃ !

e sε milje desεz- ɑ̃ mεʁ,
su teʁə, u dɑ̃ lə dezεʁ
ɔ̃ detʁɥi iʁemedjabləmɑ̃
œ̃ patʁimwanə ɛ̃pɔʁtɑ̃.
voz- ɑ̃sjɛ̃ vuz- ave tʁai !
dedεɲɑ̃ sə kilz- ɔ̃ tʁɑ̃smi.
lə bɔ̃ sɑ̃s nε plys də ʁiɡœʁ,
laʁʒe a ynə atiʁɑ̃tə kulœʁ !
ʒeneʁasjɔ̃ o tʁistə ʁəkɔʁ
davwaʁ baty sɑ̃ ʁəmɔʁ
də pɔlɥe sjεl, teʁə e mεʁ,
imɑ̃sə ε ma kɔlεʁə !

mwa, lə sɑ̃ də sεtə teʁə,
ʒə vu deklaʁə la ɡeʁə !
e dɑ̃ mɔ̃ dezεspwaʁ,
ʒə fʁapə fɔʁ ! o-azaʁ.
ʒavε puʁtɑ̃ pʁi swɛ̃,
də vu povʁə- ymɛ̃ !
vu pεʃjez- abɔ̃damɑ̃,
də kwa nuʁʁiʁ voz- ɑ̃fɑ̃.
mε puʁ tuʒuʁ plys daʁʒe
vu masakʁe mεz- abitɑ̃,
devεʁse lə mazu idø,
dɑ̃ mε flo vεʁz- e bløs.

dəvʁε ʒə nə pa ʁeaʒiʁ ?
kɑ̃t- ɔ̃ vø maneɑ̃tiʁ ?
lə fø sətɛ̃ paʁ lo !
mεz- aʁεtəʁe vo mε flo ?
o mɔ̃də kɔ̃bjɛ̃ fu,
də nɔe suvəne vu !
mə fodʁa til dɔ̃k εkstεʁmine
vɔtʁə εspεsə ? səl vʁε dɑ̃ʒe !
sove sil ɑ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə tɑ̃
lavəniʁ də vo pətiz- ɑ̃fɑ̃ !
a mwɛ̃ ka lœʁ sɔʁ ɛ̃difeʁɑ̃
vu nə pʁefeʁjez- ɑ̃kɔʁə laʁʒe.
Syllabes Phonétique : Moi, La Mer En Colère !mwa=la=mεʁ=ɑ̃=kɔ=lε=ʁə 7

lε=zɔ=mə=fɔ̃=la=ɡe=ʁə 7
dəp=ɥi=tɑ̃=də=mi=le=nε=ʁə 8
kεl=lə=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə=ʁə=dutablə 8
puʁ=det=ʁɥi=ʁə=lœʁ=sɑ̃=bla=blə 8
sε=sεʁ=vo=fus=zɔ̃=ɛ̃=vɑ̃=te 8
dε=zaʁ=mə=puʁ=sεk=stεʁ=mi=ne 8
dε=ʃεʁ=ʃœ=ʁə=puʁ=dy=fʁik 7
ɔ̃=fε=dε=bɔ̃=bə=ʃi=mik 7
ɛ̃=vɑ̃=te=lε=bɔ̃bə=ny=kle=εʁə 8
ka=pablə=da=ne=ɑ̃=tiʁ=la=teʁə 8
a=pə=le=zaʁmə=də=diz=ɥa=zjɔ̃ 8
ɔmə=ty=a=pεʁ=dy=la=ʁε=zɔ̃ 8

e=sε=mi=lje=de=sε=zɑ̃=mεʁ 8
su=te=ʁə=u=dɑ̃=lə=de=zεʁ 8
ɔ̃=det=ʁɥi=i=ʁe=me=djablə=mɑ̃ 8
œ̃=pa=tʁi=mwa=nə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 8
vo=zɑ̃=sjɛ̃=vu=za=ve=tʁa=i 8
de=dε=ɲɑ̃=sə=kil=zɔ̃=tʁɑ̃s=mi 8
lə=bɔ̃=sɑ̃s=nε=plys=də=ʁi=ɡœʁ 8
laʁ=ʒe=aynəa=ti=ʁɑ̃=tə=ku=lœʁ 8
ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=o=tʁistə=ʁə=kɔʁ 8
da=vwaʁ=ba=ty=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 7
də=pɔl=ɥe=sjεl=te=ʁə=e=mεʁ 8
i=mɑ̃=sə=ε=ma=kɔ=lε=ʁə 8

mwa=lə=sɑ̃=də=sε=tə=te=ʁə 8
ʒə=vu=de=kla=ʁə=la=ɡe=ʁə 8
e=dɑ̃=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ 6
ʒə=fʁa=pə=fɔʁ=o-a=zaʁ 7
ʒa=vε=puʁ=tɑ̃=pʁi=swɛ̃ 6
də=vu=po=vʁə=y=mɛ̃ 6
vu=pε=ʃj=e=za=bɔ̃=da=mɑ̃ 8
də=kwa=nuʁ=ʁiʁ=vo=zɑ̃=fɑ̃ 7
mε=puʁ=tu=ʒuʁ=plys=daʁ=ʒe 7
vu=ma=sa=kʁe=mε=za=bi=tɑ̃ 8
de=vεʁ=se=lə=ma=zu=i=dø 8
dɑ̃=mε=flo=vεʁ=ze=bløs 6

də=vʁε=ʒə=nə=pa=ʁe=a=ʒiʁ 8
kɑ̃=tɔ̃=vø=ma=ne=ɑ̃=tiʁ 7
lə=fø=sə=tɛ̃=paʁ=lo 6
mε=za=ʁε=tə=ʁe=vo=mε=flo 8
o=mɔ̃=də=kɔ̃=bj=ɛ̃=fu 7
də=nɔ=e=su=və=ne=vu 7
mə=fo=dʁa=til=dɔ̃k=εk=stεʁ=mi=ne 9
vɔ=tʁə=εs=pεsə=səl=vʁε=dɑ̃=ʒe 8
so=ve=sil=ɑ̃=nε=tɑ̃=kɔʁə=tɑ̃ 8
lavə=niʁ=də=vo=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃ 8
a=mwɛ̃=ka=lœʁ=sɔʁ=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 9
vunə=pʁe=fe=ʁje=zɑ̃=kɔ=ʁə=laʁ=ʒe 9

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/10/2005 21:45Ephémère

Toujours plein de sens et de beauté

Poème Poésie
Du 30/10/2005 07:40

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 5 strophes.