Poeme-France : Lecture Écrit Histoire

Poeme : Le Cyclope

Poème Histoire
Publié le 07/11/2005 09:01

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Rivière

Le Cyclope

LE CYCLOPE

Une grande grotte ou je vis,
Avec mes béliers et brebis,
Je suis un énorme géant,
On tremble en me voyant.
Un œil unique sur le front.
Mon père c’est Poséidon,
Le grand dieu de la mer.
La jolie Nymphe : ma mère
Au doux nom de Thoosa
Polyphème me prénomma.

Ulysse et ses compagnons
Imaginez ma satisfaction,
Se sont réfugiés chez moi,
L’hospitalité : connaîs pas !
Je mange un compagnon,
Voilà de bonnes provisions !
Ulysse voulant m’attendrir,
M’offre un délicieux élixir,
Je tombe de sommeil, ivre !
Alors, il m’arriva le pire.

On me crève avec un pieu
Mon œil tellement précieux !
Ils se cachent sous mes béliers,
Que je laisse aller pâturer.
Libres ! ils reprennent la mer.
Mon père déchaîne sa colère
En me voyant si amoindri.
Pas un compagnon n’en survit !
Ulysse, seul protégé des dieux
Eut la chance de devenir vieux.
 • Pieds Hyphénique: Le Cyclope

  le=cy=clo=pe 4

  une=gran=de=grot=te=ou=je=vis 8
  a=vec=mes=bé=liers=et=bre=bis 8
  je=suis=un=é=nor=me=gé=ant 8
  on=trem=ble=en=me=voy=ant 7
  un=œil=u=ni=que=sur=le=front 8
  mon=pè=re=cest=po=séi=don 7
  le=grand=dieu=de=la=mer 6
  la=jo=lie=nym=phe=ma=mè=re 8
  au=doux=nom=de=thoo=sa 6
  po=ly=phè=me=me=pré=nom=ma 8

  ulys=se=et=ses=com=pa=gnons 7
  ima=gi=nez=ma=sa=tis=fac=tion 8
  se=sont=ré=fu=gi=és=chez=moi 8
  lhos=pi=ta=li=té=con=naîs=pas 8
  je=man=ge=un=com=pa=gnon 7
  voi=là=de=bon=nes=pro=vi=sions 8
  ulys=se=vou=lant=mat=ten=drir 7
  mof=freun=dé=li=cieux=é=li=xir 8
  je=tom=be=de=som=meil=i=vre 8
  a=lors=il=mar=ri=va=le=pire 8

  on=me=crè=ve=a=vec=un=pieu 8
  mon=œil=tel=le=ment=pré=cieux 7
  ils=se=ca=chent=sous=mes=bé=liers 8
  que=je=laisse=al=ler=pâ=tu=rer 8
  li=bres=ils=re=pren=nent=la=mer 8
  mon=père=dé=chaî=ne=sa=co=lère 8
  en=me=voy=ant=si=a=moin=dri 8
  pas=un=com=pa=gnon=nen=sur=vit 8
  ulys=se=seul=pro=té=gé=des=dieux 8
  eut=la=chance=de=de=ve=nir=vieux 8
 • Phonétique : Le Cyclope

  lə siklɔpə

  ynə ɡʁɑ̃də ɡʁɔtə u ʒə vis,
  avεk mε beljez- e bʁəbi,
  ʒə sɥiz- œ̃n- enɔʁmə ʒeɑ̃,
  ɔ̃ tʁɑ̃blə ɑ̃ mə vwajɑ̃.
  œ̃n- œj ynikə syʁ lə fʁɔ̃.
  mɔ̃ pεʁə sε pozeidɔ̃,
  lə ɡʁɑ̃ djø də la mεʁ.
  la ʒɔli nɛ̃fə : ma mεʁə
  o du nɔ̃ də tuza
  pɔlifεmə mə pʁenɔma.

  ylisə e sε kɔ̃paɲɔ̃
  imaʒine ma satisfaksjɔ̃,
  sə sɔ̃ ʁefyʒje ʃe mwa,
  lɔspitalite : kɔnε pa !
  ʒə mɑ̃ʒə œ̃ kɔ̃paɲɔ̃,
  vwala də bɔnə pʁɔvizjɔ̃ !
  ylisə vulɑ̃ matɑ̃dʁiʁ,
  mɔfʁə œ̃ delisjøz- eliksiʁ,
  ʒə tɔ̃bə də sɔmεj, ivʁə !
  alɔʁ, il maʁiva lə piʁə.

  ɔ̃ mə kʁεvə avεk œ̃ pjø
  mɔ̃n- œj tεllmɑ̃ pʁesjø !
  il sə kaʃe su mε belje,
  kə ʒə lεsə ale patyʁe.
  libʁə ! il ʁəpʁεne la mεʁ.
  mɔ̃ pεʁə deʃεnə sa kɔlεʁə
  ɑ̃ mə vwajɑ̃ si amwɛ̃dʁi.
  pa œ̃ kɔ̃paɲɔ̃ nɑ̃ syʁvi !
  ylisə, səl pʁɔteʒe dε djø
  y la ʃɑ̃sə də dəvəniʁ vjø.
 • Pieds Phonétique : Le Cyclope

  lə=si=klɔ=pə 4

  ynə=ɡʁɑ̃=də=ɡʁɔ=tə=u=ʒə=vis 8
  a=vεk=mε=be=lje=ze=bʁə=bi 8
  ʒə=sɥi=zœ̃=ne=nɔʁ=mə=ʒe=ɑ̃ 8
  ɔ̃=tʁɑ̃=blə=ɑ̃=mə=vwa=j=ɑ̃ 8
  œ̃=nœj=y=ni=kə=syʁ=lə=fʁɔ̃ 8
  mɔ̃=pε=ʁə=sε=po=ze=i=dɔ̃ 8
  lə=ɡʁɑ̃=dj=ø=də=la=mεʁ 7
  la=ʒɔ=li=nɛ̃=fə=ma=mε=ʁə 8
  o=du=nɔ̃=də=tu=za 6
  pɔ=li=fε=mə=mə=pʁe=nɔ=ma 8

  y=li=sə=e=sε=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 8
  i=ma=ʒi=ne=ma=sa=tis=fak=sjɔ̃ 9
  sə=sɔ̃=ʁe=fy=ʒj=e=ʃe=mwa 8
  lɔs=pi=ta=li=te=kɔ=nε=pa 8
  ʒə=mɑ̃=ʒə=œ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 7
  vwa=la=də=bɔ=nə=pʁɔ=vi=zjɔ̃ 8
  y=li=sə=vu=lɑ̃=ma=tɑ̃=dʁiʁ 8
  mɔfʁə=œ̃=de=li=sjø=ze=lik=siʁ 8
  ʒə=tɔ̃=bə=də=sɔ=mεj=i=vʁə 8
  a=lɔʁ=il=ma=ʁi=va=lə=piʁə 8

  ɔ̃=mə=kʁε=və=a=vεk=œ̃=pjø 8
  mɔ̃=nœj=tεl=lmɑ̃=pʁe=sj=ø 7
  il=sə=ka=ʃe=su=mε=be=lje 8
  kə=ʒə=lεsə=a=le=pa=ty=ʁe 8
  li=bʁə=il=ʁə=pʁε=ne=la=mεʁ 8
  mɔ̃=pεʁə=de=ʃε=nə=sa=kɔ=lεʁə 8
  ɑ̃=mə=vwa=jɑ̃=si=a=mwɛ̃=dʁi 8
  pa=œ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=nɑ̃=syʁ=vi 8
  y=lisə=səl=pʁɔ=te=ʒe=dε=djø 8
  y=la=ʃɑ̃sə=də=də=və=niʁ=vjø 8

PostScriptum

Avec mon fils nous avons crée un thèatre de marionnettes à fils et ombres chinoises sur l’odyssée dUlysse, cela m’a donné l’idée de faire des poèmes sur la mythologie, pour retenir plus facilement les histoires… de la mythologie.
Site de marionnettes d

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2005 21:42Ankhaset

cool, bonne poésie. j’aime

Auteur de Poésie
22/11/2018 08:42Al-Khazar

Complètement renversant, je kiffe grave ton texte.