Poeme : Vacances

Vacances

Je n’avais jamais goûté a cet océan, c’est si excitant !
Le vent emporte mes cheveux dans une danse de folie.
Ainsi que le sable qui vole, je cours vers cet océan remplis d’algues flottantes.
Tel une sirène, je nage dans le fond tout en explorant.
Ma langue passe sur mes lèvres salées, j’avais enfin goûté ce délice !
Je me délecte de l’odeur des embruns, reste assise sur le sable.
Je contemple le paysage, des bateaux à la dérive, qui se bat contre les vagues.
Elles se font si vives que je me fais emporter, mais heureusement le courant ramène toujours à la rive.
Une petite faim se fit sentir et là l’odeur des beignets enveloppe mon nez.
Précipité je vais vers le vendeur qui perle de sueur.
Douce vacances

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vacances

  je=na=vais=ja=mais=goû=té=a=cet=o=cé=an=cest=si=ex=ci=tant 17
  le=vent=em=por=te=mes=che=veux=dans=u=ne=dan=se=de=fo=lie 16
  ain=si=que=le=sable=qui=vo=le=je=cours=vers=cet=o=cé=an=rem=plis=dal=gues=flot=tantes 21
  tel=une=si=rè=ne=je=na=ge=dans=le=fond=tout=en=ex=plo=rant 16
  ma=lan=gue=passe=sur=mes=lè=vres=sa=lées=ja=vais=en=fin=goû=té=ce=dé=lice 19
  je=me=dé=lec=te=de=lo=deur=des=em=bruns=res=teas=sise=sur=le=sable 17
  je=con=tem=ple=le=pa=y=sage=des=ba=teaux=à=la=dé=ri=ve=qui=se=bat=con=tre=les=vagues 23
  elles=se=font=si=vives=que=je=me=fais=em=por=ter=mais=heu=reu=se=ment=le=cou=rant=ra=mè=ne=tou=jours=à=la=rive 28
  une=pe=ti=te=faim=se=fit=sen=tir=et=là=lo=deur=des=bei=gnets=en=ve=lop=pe=mon=nez 22
  pré=ci=pi=té=je=vais=vers=le=ven=deur=qui=per=le=de=sueur 15
  dou=ce=va=can=ces 5
 • Phonétique : Vacances

  ʒə navε ʒamε ɡute a sεt ɔseɑ̃, sε si εksitɑ̃ !
  lə vɑ̃ ɑ̃pɔʁtə mε ʃəvø dɑ̃z- ynə dɑ̃sə də fɔli.
  ɛ̃si kə lə sablə ki vɔlə, ʒə kuʁ vεʁ sεt ɔseɑ̃ ʁɑ̃pli dalɡ flɔtɑ̃tə.
  tεl ynə siʁεnə, ʒə naʒə dɑ̃ lə fɔ̃ tut- ɑ̃n- εksplɔʁɑ̃.
  ma lɑ̃ɡ pasə syʁ mε lεvʁə- sale, ʒavεz- ɑ̃fɛ̃ ɡute sə delisə !
  ʒə mə delεktə də lɔdœʁ dεz- ɑ̃bʁœ̃, ʁεstə asizə syʁ lə sablə.
  ʒə kɔ̃tɑ̃plə lə pεizaʒə, dε batoz- a la deʁivə, ki sə ba kɔ̃tʁə lε vaɡ.
  εllə sə fɔ̃ si vivə kə ʒə mə fεz- ɑ̃pɔʁte, mεz- œʁøzəmɑ̃ lə kuʁɑ̃ ʁamεnə tuʒuʁz- a la ʁivə.
  ynə pətitə fɛ̃ sə fi sɑ̃tiʁ e la lɔdœʁ dε bεɲεz- ɑ̃vəlɔpə mɔ̃ ne.
  pʁesipite ʒə vε vεʁ lə vɑ̃dœʁ ki pεʁlə də sɥœʁ.
  dusə vakɑ̃sə
 • Syllabes Phonétique : Vacances

  ʒə=na=vε=ʒa=mε=ɡu=te=a=sεt=ɔ=se=ɑ̃=sε=si=εk=si=tɑ̃ 17
  lə=vɑ̃=ɑ̃=pɔʁ=tə=mε=ʃə=vø=dɑ̃=zy=nə=dɑ̃=sə=də=fɔ=li 16
  ɛ̃=sikə=lə=sa=blə=ki=vɔ=lə=ʒə=kuʁ=vεʁ=sεt=ɔ=se=ɑ̃=ʁɑ̃=pli=dalɡ=flɔ=tɑ̃tə 20
  tεl=y=nə=si=ʁε=nə=ʒə=na=ʒə=dɑ̃=lə=fɔ̃=tu=tɑ̃=nεk=splɔ=ʁɑ̃ 17
  ma=lɑ̃ɡ=pa=sə=syʁ=mε=lε=vʁə=sa=le=ʒa=vε=zɑ̃=fɛ̃=ɡu=te=sə=de=li=sə 20
  ʒə=mə=de=lεk=tə=də=lɔ=dœʁ=dε=zɑ̃=bʁœ̃=ʁεs=tə=a=si=zə=syʁ=lə=sa=blə 20
  ʒə=kɔ̃=tɑ̃plə=lə=pε=i=za=ʒə=dε=ba=to=za=la=de=ʁi=və=ki=sə=ba=kɔ̃=tʁə=lε=vaɡə 23
  εllə=sə=fɔ̃=si=vivə=kə=ʒə=mə=fε=zɑ̃=pɔʁ=te=mε=zœ=ʁø=zə=mɑ̃=lə=ku=ʁɑ̃=ʁa=mε=nə=tu=ʒuʁ=za=la=ʁivə 28
  ynə=pə=ti=tə=fɛ̃=sə=fi=sɑ̃=tiʁ=e=la=lɔ=dœʁ=dε=bε=ɲε=zɑ̃=və=lɔ=pə=mɔ̃=ne 22
  pʁe=si=pi=te=ʒə=vε=vεʁ=lə=vɑ̃=dœ=ʁə=ki=pεʁ=lə=də=sɥœʁ 16
  du=sə=va=kɑ̃=sə 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.