Poeme : Trésor De La Nature

Trésor De La Nature

Je plonge dans cette rivière pleine de mystère.
L’eau est claire et limpide, on voit tellement de merveille.
Une faune aquatique si fantastique.
Seule les rivières pures abritent autant de raretés.
Des plantes orangées, bleutées par les rayons du soleil.
De sortes de grand Canyon tel comme en Amérique.
Un paysage exceptionnel, une richesse qu’il faut préserver.
Un endroit secret, seul les avertis ont pu le foulé.
Tant il faut marcher ou bien escalader pour profiter de cette beauté.
On est seul dans cette rivière qu’on se croirait à la première ère.
On communiquerais presque qu’avec la terre et les montagnes rocheuses.
On se laisse porter par ce léger courant, cette eau si fraîche et revigorante.
Vivifiante diront certains, mais une chose est sûre, cet endroit on le garde pour soi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Trésor De La Nature

  je=plon=ge=dans=cet=te=ri=viè=re=plei=ne=de=mys=tère 14
  leau=est=claireet=lim=pi=de=on=voit=tel=le=ment=de=mer=veille 14
  u=ne=fau=ne=a=qua=ti=que=si=fan=tas=tique 12
  seule=les=ri=viè=res=pu=res=a=bri=tent=au=tant=de=ra=re=tés 16
  des=plan=tes=o=ran=gées=bleu=tées=par=les=rayons=du=so=leil 14
  de=sor=tes=de=grand=ca=nyon=tel=com=me=en=a=mé=rique 14
  un=pa=y=sage=ex=cep=tion=nel=u=ne=ri=ches=se=quil=faut=pré=ser=ver 18
  un=en=droit=se=cret=seul=les=a=ver=tis=ont=pu=le=fou=lé 15
  tant=il=faut=mar=cher=ou=bien=es=ca=la=der=pour=pro=fi=ter=de=cette=beau=té 19
  on=est=seul=dans=cette=ri=viè=re=quon=se=croi=rait=à=la=pre=miè=re=ère 18
  on=com=mu=ni=que=rais=pres=que=qua=vec=la=terreet=les=mon=ta=gnes=ro=cheuses 18
  on=se=laisse=por=ter=par=ce=lé=ger=cou=rant=cet=te=eau=si=fraî=cheet=re=vi=go=rante 21
  vi=vi=fiante=di=ront=cer=tains=mais=u=ne=cho=seest=sû=re=cet=en=droit=on=le=gar=de=pour=soi 23
 • Phonétique : Trésor De La Nature

  ʒə plɔ̃ʒə dɑ̃ sεtə ʁivjεʁə plεnə də mistεʁə.
  lo ε klεʁə e lɛ̃pidə, ɔ̃ vwa tεllmɑ̃ də mεʁvεjə.
  ynə fonə akatikə si fɑ̃tastikə.
  sələ lε ʁivjεʁə pyʁəz- abʁite otɑ̃ də ʁaʁəte.
  dε plɑ̃təz- ɔʁɑ̃ʒe, bløte paʁ lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj.
  də sɔʁtə- də ɡʁɑ̃ kaniɔ̃ tεl kɔmə ɑ̃n- ameʁikə.
  œ̃ pεizaʒə εksεpsjɔnεl, ynə ʁiʃεsə kil fo pʁezεʁve.
  œ̃n- ɑ̃dʁwa sεkʁε, səl lεz- avεʁtiz- ɔ̃ py lə fule.
  tɑ̃ il fo maʁʃe u bjɛ̃ εskalade puʁ pʁɔfite də sεtə bote.
  ɔ̃n- ε səl dɑ̃ sεtə ʁivjεʁə kɔ̃ sə kʁwaʁε a la pʁəmjεʁə εʁə.
  ɔ̃ kɔmynikəʁε pʁεskə kavεk la teʁə e lε mɔ̃taɲə ʁoʃøzə.
  ɔ̃ sə lεsə pɔʁte paʁ sə leʒe kuʁɑ̃, sεtə o si fʁεʃə e ʁəviɡɔʁɑ̃tə.
  vivifjɑ̃tə diʁɔ̃ sεʁtɛ̃, mεz- ynə ʃozə ε syʁə, sεt ɑ̃dʁwa ɔ̃ lə ɡaʁdə puʁ swa.
 • Syllabes Phonétique : Trésor De La Nature

  ʒə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=sε=tə=ʁi=vjε=ʁə=plε=nə=də=mis=tεʁə 14
  lo=ε=klε=ʁə=e=lɛ̃=pidə=ɔ̃=vwa=tεl=lmɑ̃=də=mεʁ=vεjə 14
  y=nə=fo=nə=a=ka=ti=kə=si=fɑ̃=tas=ti=kə 13
  sə=lə=lε=ʁi=vjεʁə=py=ʁə=za=bʁi=te=o=tɑ̃=də=ʁa=ʁə=te 16
  dε=plɑ̃tə=zɔ=ʁɑ̃=ʒe=blø=te=paʁ=lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj 14
  də=sɔʁtə=də=ɡʁɑ̃=ka=ni=ɔ̃=tεl=kɔ=mə=ɑ̃=na=me=ʁikə 14
  œ̃=pε=i=zaʒəεk=sεp=sjɔ=nεl=y=nə=ʁi=ʃε=sə=kil=fo=pʁe=zεʁ=ve 17
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=sε=kʁε=səl=lε=za=vεʁ=ti=zɔ̃=pylə=fu=le 14
  tɑ̃=il=fo=maʁ=ʃe=u=bjɛ̃=εs=ka=la=de=puʁ=pʁɔ=fi=te=də=sεtə=bo=te 19
  ɔ̃=nε=səl=dɑ̃=sεtə=ʁi=vjε=ʁə=kɔ̃=sə=kʁwa=ʁε=a=la=pʁə=mjε=ʁəεʁə 17
  ɔ̃=kɔ=my=nikə=ʁε=pʁεs=kə=ka=vεk=la=te=ʁəe=lε=mɔ̃=ta=ɲə=ʁo=ʃøzə 18
  ɔ̃sə=lε=sə=pɔʁ=te=paʁ=sə=le=ʒe=ku=ʁɑ̃=sε=təo=si=fʁε=ʃə=e=ʁə=vi=ɡɔ=ʁɑ̃tə 21
  vi=vi=fjɑ̃tə=di=ʁɔ̃=sεʁ=tɛ̃=mε=zy=nə=ʃo=zəε=sy=ʁə=sεt=ɑ̃=dʁwa=ɔ̃=lə=ɡaʁ=də=puʁ=swa 23

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2015 22:22Coburitc

un retour au premier age dans cet endroit secret ,
Amicalement

Jean-Pierre

Auteur de Poésie
25/07/2016 20:36Apathique Phoenix

C’est le genre de secret qu’on aime garder ou partager avec l’unique 😉