Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Jamais Terminé

Poème Amour
Publié le 03/01/2006 03:17

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Romance Larose

Jamais Terminé

Tout au fond de moi
Règne ce sentiment que je devrai te cacher
Puisque tout au fond de moi
Il ne sera jamais terminé

Je t’aime tant
Mais puisque je ne veux plus que tu sois comme avant
Triste et mélangé
De tant de popularité

Ce soir je regarde les étoiles
Tout à coup, devant mes yeux, se dessine un voile
Ce sont des larmes qui, sur mes joues, ne font que rouler
Peut-être qu’un jour je serai celle qui te fera rêver… mais je n’ose espèrer

Qui sait ce que le destin
Nous réservera demain
D’ici là,
J’essaie de vivre ma vie sans toi

Tout ces gestes que l’on fait lorsque l’on est en amour
Tu ne les apperçois pas
Et moi je regarde tout autour
Et à jamais tout ça me hantera

Je n’arrive pas à comprendre
Ce qui fait que tu n’arrives pas à déceler
L’amour qui ne fait que tu hanter
Pendant ce temps je me nourrit de cet amour tendre

Sache que je serai à jamais au fond de toi
Même lorsque tu ressentiras un tel désarroi
Viens te confier
Je saurai t’écouter

J’espère qu’un jour tu verras
Que ce qui est mieux pour toi
C’est cet amour
Sans détour…
 • Pieds Hyphénique: Jamais Terminé

  tout=au=fond=de=moi 5
  rè=gne=ce=sen=ti=ment=que=je=de=vrai=te=ca=cher 13
  puis=que=tout=au=fond=de=moi 7
  il=ne=se=ra=ja=mais=ter=mi=né 9

  je=tai=me=tant 4
  mais=puis=que=je=ne=veux=plus=que=tu=sois=com=me=a=vant 14
  tris=te=et=mé=lan=gé 6
  de=tant=de=po=pu=la=ri=té 8

  ce=soir=je=re=gar=de=les=é=toi=les 10
  tout=à=coup=de=vant=mes=y=eux=se=des=si=ne=un=voile 14
  ce=sont=des=lar=mes=qui=sur=mes=joues=ne=font=que=rou=ler 14
  peut=têtre=quun=jour=je=se=rai=cel=le=qui=te=fe=ra=rê=ver=mais=je=no=sees=pè=rer 21

  qui=sait=ce=que=le=des=tin 7
  nous=ré=ser=ve=ra=de=main 7
  di=ci=là 3
  jes=saie=de=vi=vre=ma=vie=sans=toi 9

  tout=ces=ges=tes=que=lon=fait=lors=que=lon=est=en=a=mour 14
  tu=ne=les=ap=per=çois=pas 7
  et=moi=je=re=gar=de=tout=au=tour 9
  et=à=ja=mais=tout=ça=me=han=te=ra 10

  je=nar=ri=ve=pas=à=com=pren=dre 9
  ce=qui=fait=que=tu=nar=ri=ves=pas=à=dé=ce=ler 13
  la=mour=qui=ne=fait=que=tu=han=ter 9
  pen=dant=ce=temps=je=me=nour=rit=de=cet=a=mour=ten=dre 14

  sa=che=que=je=se=rai=à=ja=mais=au=fond=de=toi 13
  mê=me=lors=que=tu=res=sen=ti=ras=un=tel=dé=sar=roi 14
  viens=te=con=fi=er 5
  je=sau=rai=té=cou=ter 6

  jes=pè=re=quun=jour=tu=ver=ras 8
  que=ce=qui=est=mieux=pour=toi 7
  cest=cet=a=mour 4
  sans=dé=tour 3
 • Phonétique : Jamais Terminé

  tut- o fɔ̃ də mwa
  ʁεɲə sə sɑ̃timɑ̃ kə ʒə dəvʁε tə kaʃe
  pɥiskə tut- o fɔ̃ də mwa
  il nə səʁa ʒamε tεʁmine

  ʒə tεmə tɑ̃
  mε pɥiskə ʒə nə vø plys kə ty swa kɔmə avɑ̃
  tʁistə e melɑ̃ʒe
  də tɑ̃ də pɔpylaʁite

  sə swaʁ ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə
  tut- a ku, dəvɑ̃ mεz- iø, sə desinə œ̃ vwalə
  sə sɔ̃ dε laʁmə- ki, syʁ mε ʒu, nə fɔ̃ kə ʁule
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ ʒə səʁε sεllə ki tə fəʁa ʁεve… mε ʒə nozə εspεʁe

  ki sε sə kə lə dεstɛ̃
  nu ʁezεʁvəʁa dəmɛ̃
  disi la,
  ʒesε də vivʁə ma vi sɑ̃ twa

  tu sε ʒεstə kə lɔ̃ fε lɔʁskə lɔ̃n- εt- ɑ̃n- amuʁ
  ty nə lεz- apεʁswa pa
  e mwa ʒə ʁəɡaʁdə tut- otuʁ
  e a ʒamε tu sa mə-ɑ̃təʁa

  ʒə naʁivə pa a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  sə ki fε kə ty naʁivə pa a desəle
  lamuʁ ki nə fε kə ty-ɑ̃te
  pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃ ʒə mə nuʁʁi də sεt amuʁ tɑ̃dʁə

  saʃə kə ʒə səʁε a ʒamεz- o fɔ̃ də twa
  mεmə lɔʁskə ty ʁəsɑ̃tiʁaz- œ̃ tεl dezaʁwa
  vjɛ̃ tə kɔ̃fje
  ʒə soʁε tekute

  ʒεspεʁə kœ̃ ʒuʁ ty veʁa
  kə sə ki ε mjø puʁ twa
  sε sεt amuʁ
  sɑ̃ detuʁ…
 • Pieds Phonétique : Jamais Terminé

  tu=to=fɔ̃=də=mwa 5
  ʁε=ɲə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒə=də=vʁε=tə=ka=ʃe 13
  pɥis=kə=tu=to=fɔ̃=də=mwa 7
  il=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=tεʁ=mi=ne 9

  ʒə=tε=mə=tɑ̃ 4
  mε=pɥis=kə=ʒə=nə=vø=plys=kə=ty=swa=kɔ=mə=a=vɑ̃ 14
  tʁis=tə=e=me=lɑ̃=ʒe 6
  də=tɑ̃=də=pɔ=py=la=ʁi=te 8

  sə=swaʁ=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lε=ze=twa=lə 10
  tu=ta=ku=də=vɑ̃=mε=zi=ø=sə=de=si=nə=œ̃=vwalə 14
  sə=sɔ̃=dε=laʁ=mə=ki=syʁ=mε=ʒu=nə=fɔ̃=kə=ʁu=le 14
  pø=tεtʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=sə=ʁε=sεllə=ki=tə=fə=ʁa=ʁε=ve=mε=ʒə=no=zəεs=pε=ʁe 20

  ki=sε=sə=kə=lə=dεs=tɛ̃ 7
  nu=ʁe=zεʁ=və=ʁa=də=mɛ̃ 7
  di=si=la 3
  ʒe=sε=də=vi=vʁə=ma=vi=sɑ̃=twa 9

  tu=sε=ʒεs=tə=kə=lɔ̃=fε=lɔʁ=skə=lɔ̃=nε=tɑ̃=na=muʁ 14
  ty=nə=lε=za=pεʁ=swa=pa 7
  e=mwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=tu=to=tuʁ 9
  e=a=ʒa=mε=tu=sa=mə-ɑ̃=tə=ʁa 10

  ʒə=na=ʁi=və=pa=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 9
  sə=ki=fε=kə=ty=na=ʁi=və=pa=a=de=sə=le 13
  la=muʁ=ki=nə=fε=kə=ty-ɑ̃=te 9
  pɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃=ʒə=mə=nuʁ=ʁi=də=sεt=a=muʁ=tɑ̃=dʁə 14

  sa=ʃə=kə=ʒə=sə=ʁε=a=ʒa=mε=zo=fɔ̃=də=twa 13
  mε=mə=lɔʁ=skə=ty=ʁə=sɑ̃=ti=ʁa=zœ̃=tεl=de=za=ʁwa 14
  vj=ɛ̃=tə=kɔ̃=fj=e 6
  ʒə=so=ʁε=te=ku=te 6

  ʒεs=pε=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=ty=ve=ʁa 8
  kə=sə=ki=ε=mj=ø=puʁ=twa 8
  sε=sεt=a=muʁ 4
  sɑ̃=de=tuʁ 3

PostScriptum

je dois t’avouer que mon amour ne sera jamais terminé… j’suis toujours là pour toi, n’importe ou ou tu seras… je respecte ta personne tout entière, peut-être qu’un jour j’serai celle qui te fera rêver…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.