Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : La Fuite

Poème Reve
Publié le 04/12/2004 12:25

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Ronan Malchène

La Fuite

Tendre ciel et sans nuage
Emporte nos soucis
Ciel plus clair
Que tes rubis
Tes yeux aspirent l’envie.

Les étoiles sont d’un éclat
Pareil à cent jolies
Les grandes dames du temps jadis
Plus blanches et loin cueillies.

Pousse nos vies et tes baisers
Verront ma joue ravie
Cœurs plus proches
Que des amis
Laisse-moi ouïr un oui.

Sous le pont où nos soupirs
S’en vont en interdits
Gondolant de rives en nids
Venise unit nos vies.

Mes regrets sont résolus
Aux fins d’une rude pluie
Je me plais
Par cette nuit
Fuyant à l’infini.

Je nous sens mélancoliques
Sur notre esquif poli
Le ciel s’ouvre à nos défis
Suivons l’orbe jaunie.

Cette barque volette aux cieux
Emporte nos folies
Cœurs plus sots
Et plus meurtris
Qu’une rose décatie.

Je m’envole et je m’évade
Dans un monde de magie
Dans ce ciel où les soucis
S’arrachent en joies mini.

Viens suis-moi, évade-toi
L’automne est bien fini
Près du ciel
Tu as saisi
L’occasion d’une vraie vie.

Ce ciel plus claire que ton nom
Fait vivre ma songerie
Convaincue ou bien ravie
Suis-moi dans mon délit.
 • Pieds Hyphénique: La Fuite

  ten=dre=ciel=et=sans=nuage 6
  em=por=te=nos=sou=cis 6
  ciel=plus=clair 3
  que=tes=ru=bis 4
  tes=yeux=as=pirent=len=vie 6

  les=é=toiles=sont=dun=é=clat 7
  pa=reil=à=cent=jo=lies 6
  les=grandes=dames=du=temps=ja=dis 7
  plus=blan=ches=et=loin=cueillies 6

  pous=se=nos=vies=et=tes=bai=sers 8
  ver=ront=ma=joue=ra=vie 6
  cœurs=plus=pro=ches 4
  que=des=a=mis 4
  lais=se=moi=ouïr=un=oui 6

  sous=le=pont=où=nos=sou=pirs 7
  sen=vont=en=in=ter=dits 6
  gon=do=lant=de=rives=en=nids 7
  ve=nise=u=nit=nos=vies 6

  mes=re=grets=sont=ré=so=lus 7
  aux=fins=dune=ru=de=pluie 6
  je=me=plais 3
  par=cet=te=nuit 4
  fu=y=ant=à=lin=fi=ni 7

  je=nous=sens=mé=lan=co=liques 7
  sur=notre=es=quif=po=li 6
  le=ciel=souvreà=nos=dé=fis 6
  sui=vons=lor=be=jau=nie 6

  cette=bar=que=vo=let=teaux=cieux 7
  em=por=te=nos=fo=lies 6
  cœurs=plus=sots 3
  et=plus=meur=tris 4
  quune=ro=se=dé=ca=tie 6

  je=men=voleet=je=mé=vade 6
  dans=un=monde=de=ma=gie 6
  dans=ce=ciel=où=les=sou=cis 7
  sar=rachent=en=joies=mi=ni 6

  viens=suis=moi=é=vade=toi 6
  lau=tomne=est=bien=fi=ni 6
  près=du=ciel 3
  tu=as=sai=si 4
  loc=ca=sion=dune=vraie=vie 6

  ce=ciel=plus=claire=que=ton=nom 7
  fait=vivre=ma=son=ge=rie 6
  convain=cue=ou=bien=ra=vie 6
  suis=moi=dans=mon=dé=lit 6
 • Phonétique : La Fuite

  tɑ̃dʁə sjεl e sɑ̃ nɥaʒə
  ɑ̃pɔʁtə no susi
  sjεl plys klεʁ
  kə tε ʁybi
  tεz- iøz- aspiʁe lɑ̃vi.

  lεz- etwalə sɔ̃ dœ̃n- ekla
  paʁεj a sɑ̃ ʒɔli
  lε ɡʁɑ̃də damə dy tɑ̃ ʒadi
  plys blɑ̃ʃəz- e lwɛ̃ kœji.

  pusə no viz- e tε bεze
  veʁɔ̃ ma ʒu ʁavi
  kœʁ plys pʁoʃə
  kə dεz- ami
  lεsə mwa uiʁ œ̃n- ui.

  su lə pɔ̃ u no supiʁ
  sɑ̃ vɔ̃ ɑ̃n- ɛ̃tεʁdi
  ɡɔ̃dɔlɑ̃ də ʁivəz- ɑ̃ nid
  vənizə yni no vi.

  mε ʁəɡʁε sɔ̃ ʁezɔlys
  o fɛ̃ dynə ʁydə plɥi
  ʒə mə plε
  paʁ sεtə nɥi
  fyiɑ̃ a lɛ̃fini.

  ʒə nu sɑ̃s melɑ̃kɔlik
  syʁ nɔtʁə εskif pɔli
  lə sjεl suvʁə a no defi
  sɥivɔ̃ lɔʁbə ʒoni.

  sεtə baʁkə vɔlεtə o sjø
  ɑ̃pɔʁtə no fɔli
  kœʁ plys so
  e plys məʁtʁi
  kynə ʁozə dekati.

  ʒə mɑ̃vɔlə e ʒə mevadə
  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də də maʒi
  dɑ̃ sə sjεl u lε susi
  saʁaʃe ɑ̃ ʒwa mini.

  vjɛ̃ sɥi mwa, evadə twa
  lotɔmnə ε bjɛ̃ fini
  pʁε dy sjεl
  ty a sεzi
  lɔkazjɔ̃ dynə vʁε vi.

  sə sjεl plys klεʁə kə tɔ̃ nɔ̃
  fε vivʁə ma sɔ̃ʒəʁi
  kɔ̃vɛ̃kɥ u bjɛ̃ ʁavi
  sɥi mwa dɑ̃ mɔ̃ deli.
 • Pieds Phonétique : La Fuite

  tɑ̃dʁə=sjεl=e=sɑ̃=nɥ=aʒə 6
  ɑ̃=pɔʁ=tə=no=su=si 6
  sjεl=plys=klεʁ 3
  kə=tε=ʁy=bi 4
  tε=ziø=zas=pi=ʁe=lɑ̃=vi 7

  lε=ze=twalə=sɔ̃=dœ̃=ne=kla 7
  pa=ʁεj=a=sɑ̃=ʒɔ=li 6
  lε=ɡʁɑ̃də=damə=dy=tɑ̃=ʒa=di 7
  plys=blɑ̃=ʃə=ze=lwɛ̃=kœji 6

  pusə=no=vi=ze=tε=bε=ze 7
  ve=ʁɔ̃=ma=ʒu=ʁa=vi 6
  kœ=ʁə=plys=pʁo=ʃə 5
  kə=dε=za=mi 4
  lεsə=mwa=u=iʁ=œ̃=nui 6

  sulə=pɔ̃=u=no=su=piʁ 6
  sɑ̃=vɔ̃=ɑ̃=nɛ̃=tεʁ=di 6
  ɡɔ̃=dɔ=lɑ̃də=ʁi=və=zɑ̃=nid 7
  və=nizə=y=ni=no=vi 6

  mεʁə=ɡʁε=sɔ̃=ʁe=zɔ=lys 6
  o=fɛ̃=dynə=ʁy=də=plɥi 6
  ʒə=mə=plε 3
  paʁ=sε=tə=nɥi 4
  fy=i=ɑ̃=a=lɛ̃=fi=ni 7

  ʒə=nu=sɑ̃s=me=lɑ̃=kɔ=lik 7
  syʁ=nɔtʁə=εs=kif=pɔ=li 6
  lə=sjεl=suvʁəa=no=de=fi 6
  sɥi=vɔ̃=lɔʁ=bə=ʒo=ni 6

  sεtə=baʁ=kə=vɔ=lε=təo=sjø 7
  ɑ̃=pɔʁ=tə=no=fɔ=li 6
  kœ=ʁə=plys=so 4
  e=plys=məʁ=tʁi 4
  kynə=ʁo=zə=de=ka=ti 6

  ʒə=mɑ̃=vɔləe=ʒə=me=vadə 6
  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=də=ma=ʒi 6
  dɑ̃sə=sjεl=u=lε=su=si 6
  sa=ʁa=ʃe=ɑ̃=ʒwa=mi=ni 7

  vjɛ̃=sɥi=mwa=e=vadə=twa 6
  lo=tɔmnə=ε=bjɛ̃=fi=ni 6
  pʁε=dy=sjεl 3
  ty=a=sε=zi 4
  lɔ=ka=zjɔ̃=dynə=vʁε=vi 6

  sə=sjεl=plys=klεʁə=kə=tɔ̃=nɔ̃ 7
  fε=vivʁə=ma=sɔ̃=ʒə=ʁi 6
  kɔ̃=vɛ̃kɥ=u=bjɛ̃=ʁa=vi 6
  sɥi=mwa=dɑ̃=mɔ̃=de=li 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/12/2004 00:00Sadness (Kk)

il est trop beau ce poème. . . . mais un peu " longuet". . mais vraiment beau! tes poèmes sont heureux, c qqlch de bien 🙂
amitié
audre