Poeme : Rafael (Reconnaissance)

Rafael (Reconnaissance)

Toi l’ange de ma nuit
Toi l’étranger de minuit ;
Toi qui m’offrais le soleil
Toi qui me couvrais de merveilles.
Toi celui que j’aime
Toi celui qui m’a fait de la peine ;
Toi qui loin de moi s’est envolé
Toi a qui je ne cesse de rêvé.
Toi a qui je ne pardonnerais jamais d’être parti
Toi qui seule m’a abandonnée et m’a laissée ici.
Toi qui m’a laissée redouter un vide immense
Toi qui m’a fait affronter cette peine immense.
Je ne le dirais jamais assez
Je ne peux cesser d’y penser.
A chaque pas que je fais
J’espère que tu repose en paix.
Que mon amour t’a emporté
Loin vers la lumière que je t’avais souhaitée.
Sans toi je ne peux plus être celle que tu as connu
Celle qui devant toi s’est mise à nu.
Chaque pas, chaque paroles, chaque mots
Je les garde loin des sots
Loin du mal et des impures
Pour que pour toi il reste toujours pure.
Sache que les années passe
Que je tombe et me ramasse
Dans l’espoir un jour de t’apercevoir
Oui cela est mon grand espoir.
Quoi que les gens pense
La distance ne rend pas la peine plus dense.
A jamais nous sommes liés
Par ce secret que tu m’a simplement laissé.
Va vers la lumière
N’erre plus près de moi sur terre.
Partout je te cherche
Rien n’aboutit de mes recherches
Pourtant j’y crois
Mais cela ne te rapprochera pas de moi.
Toujours a l’heure actuelle,
Je voudrais que dans les nouvelles
Cette article funèbre
Dise que tu es revenu des ténèbres,
A la raison succèdent la folie.
J’aurais voulu rester ton amie,
Tu en as décicé autrement ;
Que puis-je faire rien n’est suffisant.
A présent, je réfléchis
Et sais que tu es bel et bien parti.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rafael (Reconnaissance)

  toi=lan=ge=de=ma=nuit 6
  toi=lé=tran=ger=de=mi=nuit 7
  toi=qui=mof=frais=le=so=leil 7
  toi=qui=me=cou=vrais=de=mer=veilles 8
  toi=ce=lui=que=jai=me 6
  toi=ce=lui=qui=ma=fait=de=la=peine 9
  toi=qui=loin=de=moi=sest=en=vo=lé 9
  toi=a=qui=je=ne=ces=se=de=rê=vé 10
  toi=a=qui=je=ne=par=donne=rais=ja=mais=dê=tre=par=ti 14
  toi=qui=seule=ma=a=ban=don=née=et=ma=lais=sée=i=ci 14
  toi=qui=ma=lais=sée=re=dou=ter=un=videim=mense 11
  toi=qui=ma=fait=af=fron=ter=cette=pei=neim=mense 11
  je=ne=le=di=rais=ja=mais=as=sez 9
  je=ne=peux=ces=ser=dy=pen=ser 8
  a=cha=que=pas=que=je=fais 7
  jes=père=que=tu=re=po=seen=paix 8
  que=mon=a=mour=ta=em=por=té 8
  loin=vers=la=lu=mière=que=je=ta=vais=sou=hai=tée 12
  sans=toi=je=ne=peux=plus=être=cel=le=que=tu=as=con=nu 14
  cel=le=qui=de=vant=toi=sest=miseà=nu 9
  cha=que=pas=cha=que=pa=roles=cha=que=mots 10
  je=les=gar=de=loin=des=sots 7
  loin=du=mal=et=des=im=pu=res 8
  pour=que=pour=toi=il=res=te=tou=jours=pure 10
  sa=che=que=les=an=nées=pas=se 8
  que=je=tom=be=et=me=ra=masse 8
  dans=les=poir=un=jour=de=ta=perce=voir 9
  oui=ce=la=est=mon=grand=es=poir 8
  quoi=que=les=gens=pen=se 6
  la=dis=tance=ne=rend=pas=la=pei=ne=plus=dense 11
  a=ja=mais=nous=som=mes=li=és 8
  par=ce=se=cret=que=tu=ma=simple=ment=lais=sé 11
  va=vers=la=lu=mi=è=re 7
  ner=re=plus=près=de=moi=sur=terre 8
  par=tout=je=te=cher=che 6
  rien=na=bou=tit=de=mes=re=cherches 8
  pour=tant=jy=crois 4
  mais=ce=la=ne=te=rap=proche=ra=pas=de=moi 11
  tou=jours=a=l=heure=ac=tuel=le 8
  je=vou=drais=que=dans=les=nou=velles 8
  cet=te=ar=ti=cle=fu=nè=bre 8
  dise=que=tu=es=re=ve=nu=des=té=nèbres 10
  a=la=rai=son=suc=cèdent=la=fo=lie 9
  jau=rais=vou=lu=res=ter=ton=a=mie 9
  tu=en=as=dé=ci=cé=autre=ment 8
  que=puis=je=faire=rien=nest=suf=fi=sant 9
  a=pré=sent=je=ré=flé=chis 7
  et=sais=que=tu=es=bel=et=bien=par=ti 10
 • Phonétique : Rafael (Reconnaissance)

  twa lɑ̃ʒə də ma nɥi
  twa letʁɑ̃ʒe də minɥi,
  twa ki mɔfʁε lə sɔlεj
  twa ki mə kuvʁε də mεʁvεjə.
  twa səlɥi kə ʒεmə
  twa səlɥi ki ma fε də la pεnə,
  twa ki lwɛ̃ də mwa sεt- ɑ̃vɔle
  twa a ki ʒə nə sεsə də ʁεve.
  twa a ki ʒə nə paʁdɔnəʁε ʒamε dεtʁə paʁti
  twa ki sələ ma abɑ̃dɔne e ma lεse isi.
  twa ki ma lεse ʁədute œ̃ vidə imɑ̃sə
  twa ki ma fε afʁɔ̃te sεtə pεnə imɑ̃sə.
  ʒə nə lə diʁε ʒamεz- ase
  ʒə nə pø sese di pɑ̃se.
  a ʃakə pa kə ʒə fε
  ʒεspεʁə kə ty ʁəpozə ɑ̃ pε.
  kə mɔ̃n- amuʁ ta ɑ̃pɔʁte
  lwɛ̃ vεʁ la lymjεʁə kə ʒə tavε suεte.
  sɑ̃ twa ʒə nə pø plysz- εtʁə sεllə kə ty a kɔny
  sεllə ki dəvɑ̃ twa sε mizə a ny.
  ʃakə pa, ʃakə paʁɔlə, ʃakə mo
  ʒə lε ɡaʁdə lwɛ̃ dε so
  lwɛ̃ dy mal e dεz- ɛ̃pyʁə
  puʁ kə puʁ twa il ʁεstə tuʒuʁ pyʁə.
  saʃə kə lεz- ane pasə
  kə ʒə tɔ̃bə e mə ʁamasə
  dɑ̃ lεspwaʁ œ̃ ʒuʁ də tapεʁsəvwaʁ
  ui səla ε mɔ̃ ɡʁɑ̃t- εspwaʁ.
  kwa kə lε ʒɑ̃ pɑ̃sə
  la distɑ̃sə nə ʁɑ̃ pa la pεnə plys dɑ̃sə.
  a ʒamε nu sɔmə lje
  paʁ sə sεkʁε kə ty ma sɛ̃pləmɑ̃ lεse.
  va vεʁ la lymjεʁə
  neʁə plys pʁε də mwa syʁ teʁə.
  paʁtu ʒə tə ʃεʁʃə
  ʁjɛ̃ nabuti də mε ʁəʃεʁʃə
  puʁtɑ̃ ʒi kʁwa
  mε səla nə tə ʁapʁoʃəʁa pa də mwa.
  tuʒuʁz- a lœʁ aktɥεllə,
  ʒə vudʁε kə dɑ̃ lε nuvεllə
  sεtə aʁtiklə fynεbʁə
  dizə kə ty ε ʁəvəny dε tenεbʁə,
  a la ʁεzɔ̃ syksεde la fɔli.
  ʒoʁε vuly ʁεste tɔ̃n- ami,
  ty ɑ̃n- a desise otʁəmɑ̃,
  kə pɥi ʒə fεʁə ʁjɛ̃ nε syfizɑ̃.
  a pʁezɑ̃, ʒə ʁefleʃi
  e sε kə ty ε bεl e bjɛ̃ paʁti.
 • Syllabes Phonétique : Rafael (Reconnaissance)

  twa=lɑ̃=ʒə=də=ma=nɥi 6
  twa=le=tʁɑ̃=ʒe=də=min=ɥi 7
  twa=ki=mɔ=fʁε=lə=sɔ=lεj 7
  twa=ki=mə=ku=vʁε=də=mεʁ=vεjə 8
  twa=səl=ɥi=kə=ʒε=mə 6
  twa=səl=ɥi=ki=ma=fεdə=la=pεnə 8
  twa=ki=lwɛ̃də=mwa=sε=tɑ̃=vɔ=le 8
  twa=a=kiʒə=nə=sε=sə=də=ʁε=ve 9
  twa=a=kiʒə=nə=paʁ=dɔnə=ʁε=ʒa=mε=dε=tʁə=paʁ=ti 13
  twa=kisə=lə=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne=e=ma=lε=se=i=si 14
  twa=ki=ma=lεse=ʁə=du=te=œ̃=vi=də=i=mɑ̃sə 12
  twa=ki=ma=fε=a=fʁɔ̃=te=sεtə=pε=nə=i=mɑ̃sə 12
  ʒə=nə=lə=di=ʁε=ʒa=mε=zase 8
  ʒə=nə=pø=se=se=di=pɑ̃=se 8
  a=ʃa=kə=pa=kə=ʒə=fε 7
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=ʁə=po=zəɑ̃=pε 8
  kə=mɔ̃=na=muʁ=ta=ɑ̃=pɔʁ=te 8
  lwɛ̃=vεʁ=la=ly=mjεʁə=kə=ʒə=ta=vε=su=ε=te 12
  sɑ̃=twaʒə=nə=pø=plys=zεtʁə=sεllə=kə=ty=a=kɔ=ny 12
  sεllə=kidə=vɑ̃=twa=sε=mi=zəa=ny 8
  ʃakə=pa=ʃakə=pa=ʁɔ=lə=ʃa=kə=mo 9
  ʒə=lε=ɡaʁ=də=lwɛ̃=dε=so 7
  lwɛ̃=dy=mal=e=dε=zɛ̃=py=ʁə 8
  puʁkə=puʁ=twa=il=ʁεs=tə=tu=ʒuʁpyʁə 8
  sa=ʃə=kə=lε=za=ne=pa=sə 8
  kə=ʒə=tɔ̃=bə=e=mə=ʁa=masə 8
  dɑ̃=lεs=pwaʁ=œ̃=ʒuʁdə=ta=pεʁ=sə=vwaʁ 9
  u=isə=la=ε=mɔ̃=ɡʁɑ̃=tεs=pwaʁ 8
  kwa=kə=lε=ʒɑ̃=pɑ̃=sə 6
  la=dis=tɑ̃sə=nə=ʁɑ̃=pa=la=pε=nə=plys=dɑ̃sə 11
  a=ʒa=mε=nu=sɔ=mə=lj=e 8
  paʁsə=sε=kʁε=kə=ty=ma=sɛ̃=plə=mɑ̃=lεse 10
  va=vεʁ=la=ly=mj=ε=ʁə 7
  ne=ʁə=plys=pʁεdə=mwa=syʁ=te=ʁə 8
  paʁ=tu=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə 6
  ʁjɛ̃=na=bu=ti=də=mε=ʁə=ʃεʁʃə 8
  puʁ=tɑ̃=ʒi=kʁwa 4
  mεsə=la=nə=tə=ʁa=pʁo=ʃə=ʁa=pa=də=mwa 11
  tu=ʒuʁ=za=lœ=ʁə=ak=tɥεl=lə 8
  ʒə=vu=dʁεkə=dɑ̃=lε=nu=vεl=lə 8
  sε=tə=aʁ=ti=klə=fy=nε=bʁə 8
  dizə=kə=ty=εʁə=və=ny=dε=te=nεbʁə 9
  a=la=ʁε=zɔ̃=syk=sε=de=la=fɔ=li 10
  ʒo=ʁε=vu=ly=ʁεs=te=tɔ̃=na=mi 9
  ty=ɑ̃=na=de=sise=o=tʁə=mɑ̃ 8
  kə=pɥiʒə=fε=ʁə=ʁjɛ̃=nε=sy=fi=zɑ̃ 9
  a=pʁe=zɑ̃=ʒə=ʁe=fle=ʃi 7
  e=sεkə=ty=ε=bεl=e=bjɛ̃=paʁ=ti 9

PostScriptum

malgré le temps qui coule, les jours qui se succèdent, les années qui passent je ne t’oublierais jamais.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/01/2005 00:00Tamsuccube

franchement le seul mot keje trouve et encore c pas assez fort c ke ton poeme es tt simplement MAGNIFIK!! SUBLIME!!
c un gro cou de foudre il es vraiment tre bien ecri. .
c dure de perdre kk1 mais tu a l’air de malgres la dureter de la chose de te dire ke la distance es mieu enfin je c po si j’ai bien compri mais il es vraiment bo et rempli d’emotion 😉
continu comme sa je te souhaite bonne chance pr la suite
bisouuuu a toi
amicalement Tam