Poeme : Sado/Maso

Sado/Maso

Je me fou du cadre
Je me fou des formes
J’épingle d’envies
Je rejoue avec les sensations
Je fantasme l’extase
Je me ris du moment
J’embrasse les limites
Je brise le cycle
Je me noie dans ces visions
J’inhale l’ambiance
J’emprunte tes rêves
Je tue de passion
Respire-moi…

Sale gosse
Affublé par l’opprobre
L’omerta n’en n’a cure
Les rapaces aux sols, ont faims… !

Laisse glisser tes attentes.
Sur cette peau qui s’éveille
Caressées par des doigts d’acier
Glisse l’âme, sous larme
La volupté de ce corps qui s’anime
Le temps s’écoule bizarrement…

Lacère pour libérer
Emprisonne en goûtant la liberté
Rends libre la violence des émotions
Libère d’instinct

Donne-moi,
Tous tes soupirs en suspens
Tes yeux innocents
Laisse ton empreinte en moi
En pur instrument d’une œuvre

Gèle l’instant
Brûle dans les flammes de la passion
La renaissance !

Si le jour ta blessée
La nuit compense…
Tes blessures pensent à lâcher prise
Pour se recoudre, espère…

Je veux ce corps tordu
De la douleur émane un nouveau toi
Dans ta peine que tu traînes…
Hurle et fracasse le silence !
Crie de pouvoir !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sado/Maso

  je=me=fou=du=ca=dre 6
  je=me=fou=des=for=mes 6
  jé=pin=gle=den=vies 5
  je=re=jouea=vec=les=sen=sa=tions 8
  je=fan=tas=me=lex=tase 6
  je=me=ris=du=mo=ment 6
  jem=bras=se=les=li=mites 6
  je=bri=se=le=cycle 5
  je=me=noie=dans=ces=vi=sions 7
  jin=ha=le=lam=bian=ce 6
  jem=prun=te=tes=rê=ves 6
  je=tue=de=pas=si=on 6
  res=pi=re=moi 4

  sa=le=go=sse 4
  af=fu=blé=par=lop=probre 6
  lo=mer=ta=nen=na=cure 6
  les=ra=paces=aux=sols=ont=faim=s 8

  laisse=glis=ser=tes=at=tentes 6
  sur=cette=peau=qui=sé=veille 6
  cares=sées=par=des=doigts=da=cier 7
  glis=se=lâ=me=sous=larme 6
  la=vo=lup=té=de=ce=corps=qui=sa=nime 10
  le=temps=sé=coule=bi=zar=re=ment 8

  la=cère=pour=li=bé=rer 6
  em=pri=sonneen=goû=tant=la=li=ber=té 9
  rends=libre=la=vio=lence=des=é=mo=tions 9
  li=bè=re=dins=tinct 5

  don=ne=moi 3
  tous=tes=sou=pirs=en=sus=pens 7
  tes=y=eux=in=no=cents 6
  laisse=ton=em=prein=teen=moi 6
  en=pur=ins=trument=dune=œuvre 6

  gè=le=lins=tant 4
  brû=le=dans=les=flammes=de=la=pas=sion 9
  la=re=nais=san=ce 5

  si=le=jour=ta=bles=sée 6
  la=nuit=com=pen=se 5
  tes=bles=sures=pensent=à=lâ=cher=prise 8
  pour=se=re=coudre=es=père 6

  je=veux=ce=corps=tor=du 6
  de=la=dou=leur=é=maneun=nou=veau=toi 9
  dans=ta=peine=que=tu=traînes 6
  hur=leet=fra=casse=le=si=lence 7
  crie=de=pou=voir 4
 • Phonétique : Sado/Maso

  ʒə mə fu dy kadʁə
  ʒə mə fu dε fɔʁmə
  ʒepɛ̃ɡlə dɑ̃vi
  ʒə ʁəʒu avεk lε sɑ̃sasjɔ̃
  ʒə fɑ̃tasmə lεkstazə
  ʒə mə ʁis dy mɔmɑ̃
  ʒɑ̃bʁasə lε limitə
  ʒə bʁizə lə siklə
  ʒə mə nwa dɑ̃ sε vizjɔ̃
  ʒinalə lɑ̃bjɑ̃sə
  ʒɑ̃pʁœ̃tə tε ʁεvə
  ʒə tɥ də pasjɔ̃
  ʁεspiʁə mwa…

  salə ɡɔsə
  afyble paʁ lɔpʁɔbʁə
  lɔmεʁta nɑ̃ na kyʁə
  lε ʁapasəz- o sɔl, ɔ̃ fɛ̃… !

  lεsə ɡlise tεz- atɑ̃tə.
  syʁ sεtə po ki sevεjə
  kaʁese paʁ dε dwa dasje
  ɡlisə lamə, su laʁmə
  la vɔlypte də sə kɔʁ ki sanimə
  lə tɑ̃ sekulə bizaʁəmɑ̃…

  lasεʁə puʁ libeʁe
  ɑ̃pʁizɔnə ɑ̃ ɡutɑ̃ la libεʁte
  ʁɑ̃ libʁə la vjɔlɑ̃sə dεz- emɔsjɔ̃
  libεʁə dɛ̃stɛ̃

  dɔnə mwa,
  tus tε supiʁz- ɑ̃ syspɛ̃
  tεz- iøz- inɔsɑ̃
  lεsə tɔ̃n- ɑ̃pʁɛ̃tə ɑ̃ mwa
  ɑ̃ pyʁ ɛ̃stʁymɑ̃ dynə œvʁə

  ʒεlə lɛ̃stɑ̃
  bʁylə dɑ̃ lε flamə də la pasjɔ̃
  la ʁənεsɑ̃sə !

  si lə ʒuʁ ta blese
  la nɥi kɔ̃pɑ̃sə…
  tε blesyʁə pɑ̃se a laʃe pʁizə
  puʁ sə ʁəkudʁə, εspεʁə…

  ʒə vø sə kɔʁ tɔʁdy
  də la dulœʁ emanə œ̃ nuvo twa
  dɑ̃ ta pεnə kə ty tʁεnə…
  yʁlə e fʁakasə lə silɑ̃sə !
  kʁi də puvwaʁ !
 • Syllabes Phonétique : Sado/Maso

  ʒə=mə=fu=dy=ka=dʁə 6
  ʒə=mə=fu=dε=fɔʁ=mə 6
  ʒe=pɛ̃=ɡlə=dɑ̃=vi 5
  ʒə=ʁə=ʒu=a=vεk=lε=sɑ̃=sa=sjɔ̃ 9
  ʒə=fɑ̃=tas=mə=lεk=stazə 6
  ʒə=mə=ʁis=dy=mɔ=mɑ̃ 6
  ʒɑ̃=bʁa=sə=lε=li=mitə 6
  ʒə=bʁi=zə=lə=si=klə 6
  ʒə=mə=nwa=dɑ̃=sε=vi=zjɔ̃ 7
  ʒi=na=lə=lɑ̃=bjɑ̃=sə 6
  ʒɑ̃=pʁœ̃=tə=tε=ʁε=və 6
  ʒə=tɥ=də=pa=sj=ɔ̃ 6
  ʁεs=pi=ʁə=mwa 4

  sa=lə=ɡɔ=sə 4
  a=fy=ble=paʁ=lɔ=pʁɔbʁə 6
  lɔ=mεʁ=ta=nɑ̃=na=kyʁə 6
  lε=ʁapasə=zo=sɔl=ɔ̃=fɛ̃ 6

  lεsə=ɡli=se=tε=za=tɑ̃tə 6
  syʁ=sεtə=po=ki=se=vεjə 6
  ka=ʁe=se=paʁ=dε=dwa=da=sje 8
  ɡli=sə=la=mə=su=laʁmə 6
  la=vɔ=lyp=te=də=sə=kɔʁkisanimə 7
  lə=tɑ̃se=kulə=bi=zaʁə=mɑ̃ 6

  la=sεʁə=puʁ=li=be=ʁe 6
  ɑ̃=pʁi=zɔnəɑ̃=ɡu=tɑ̃=la=li=bεʁ=te 9
  ʁɑ̃libʁə=la=vjɔlɑ̃sə=dε=ze=mɔ=sjɔ̃ 7
  li=bε=ʁə=dɛ̃s=tɛ̃ 5

  dɔ=nə=mwa 3
  tus=tε=su=piʁ=zɑ̃=sys=pɛ̃ 7
  tε=zi=ø=zi=nɔ=sɑ̃ 6
  lεsə=tɔ̃=nɑ̃=pʁɛ̃=təɑ̃=mwa 6
  ɑ̃=pyʁ=ɛ̃s=tʁymɑ̃dynə=œ=vʁə 6

  ʒε=lə=lɛ̃s=tɑ̃ 4
  bʁylə=dɑ̃=lεflamə=də=la=pa=sjɔ̃ 7
  la=ʁə=nε=sɑ̃=sə 5

  si=lə=ʒuʁ=ta=ble=se 6
  la=nɥi=kɔ̃=pɑ̃=sə 5
  tε=ble=syʁə=pɑ̃se=a=la=ʃe=pʁizə 8
  puʁsə=ʁə=ku=dʁə=εs=pεʁə 6

  ʒə=vø=sə=kɔʁ=tɔʁ=dy 6
  də=la=du=lœʁ=e=manəœ̃=nu=vo=twa 9
  dɑ̃=ta=pεnə=kə=ty=tʁεnə 6
  yʁ=ləe=fʁa=kasə=lə=silɑ̃sə 6
  kʁi=də=pu=vwaʁ 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.