Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Les Chaînes De La Souffrance

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/06/2004 00:00

L'écrit contient 123 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Roshain

Les Chaînes De La Souffrance

Mes larmes m’ont trempé le visage
Me laissant ses traces sur mes joues
Et son goût sur ma bouche.
Quand ces lignes commencent à s’effacer,
D’autre viennent les remplacer.
La vie ne donne pas de limite
A nos souffrances qui si vite,
S’allongent dans la vie sur toute sa longueur.
Quand on croit que enfin le bonheur,
Vient à notre vie pour la rebattir,
Nos yeux commencent à se remplir
D’une eau amer, salée
Mais jamais sucrée.
A force de trop souffir,
Vous commencez à ne plus sentir
Cette sœur traîtresse qui auprès de vous,
Vous suivait sur toute votre route.
Alors elle vous enlace de ses chaînes
Et vous éloignent de cette Terre
Où vous aviez vécu.
 • Pieds Hyphénique: Les Chaînes De La Souffrance

  mes=lar=mes=mont=trem=pé=le=vi=sage 9
  me=lais=sant=ses=traces=sur=mes=joues 8
  et=son=goût=sur=ma=bou=che 7
  quand=ces=lignes=com=men=cent=à=sef=fa=cer 10
  dau=tre=vien=nent=les=rem=pla=cer 8
  la=vie=ne=donne=pas=de=li=mite 8
  a=nos=souf=fran=ces=qui=si=vite 8
  sal=longent=dans=la=vie=sur=tou=te=sa=lon=gueur 11
  quand=on=croit=queen=fin=le=bon=heur 8
  vient=à=notre=vie=pour=la=re=bat=tir 9
  nos=yeux=commen=cent=à=se=rem=plir 8
  du=ne=eau=a=mer=sa=lée 7
  mais=ja=mais=su=crée 5
  a=for=ce=de=trop=souf=fir 7
  vous=commen=cez=à=ne=plus=sen=tir 8
  cette=sœur=traî=tres=se=qui=au=près=de=vous 10
  vous=sui=vait=sur=toute=vo=tre=route 8
  a=lors=elle=vous=en=lace=de=ses=chaînes 9
  et=vous=é=loignent=de=cet=te=terre 8
  où=vous=a=viez=vé=cu 6
 • Phonétique : Les Chaînes De La Souffrance

  mε laʁmə- mɔ̃ tʁɑ̃pe lə vizaʒə
  mə lεsɑ̃ sε tʁasə syʁ mε ʒu
  e sɔ̃ ɡu syʁ ma buʃə.
  kɑ̃ sε liɲə kɔmɑ̃se a sefase,
  dotʁə vjεne lε ʁɑ̃plase.
  la vi nə dɔnə pa də limitə
  a no sufʁɑ̃sə ki si vitə,
  salɔ̃ʒe dɑ̃ la vi syʁ tutə sa lɔ̃ɡœʁ.
  kɑ̃t- ɔ̃ kʁwa kə ɑ̃fɛ̃ lə bɔnœʁ,
  vjɛ̃ a nɔtʁə vi puʁ la ʁəbatiʁ,
  noz- iø kɔmɑ̃se a sə ʁɑ̃pliʁ
  dynə o ame, sale
  mε ʒamε sykʁe.
  a fɔʁsə də tʁo sufiʁ,
  vu kɔmɑ̃sez- a nə plys sɑ̃tiʁ
  sεtə sœʁ tʁεtʁεsə ki opʁε də vu,
  vu sɥivε syʁ tutə vɔtʁə ʁutə.
  alɔʁz- εllə vuz- ɑ̃lasə də sε ʃεnə
  e vuz- elwaɲe də sεtə teʁə
  u vuz- avje veky.
 • Pieds Phonétique : Les Chaînes De La Souffrance

  mε=laʁ=mə=mɔ̃=tʁɑ̃=pe=lə=vi=za=ʒə 10
  mə=lε=sɑ̃=sε=tʁa=sə=syʁ=mε=ʒu 9
  e=sɔ̃=ɡu=syʁ=ma=bu=ʃə 7
  kɑ̃=sε=li=ɲə=kɔ=mɑ̃=se=a=se=fase 10
  do=tʁə=vj=ε=ne=lε=ʁɑ̃=pla=se 9
  la=vi=nə=dɔ=nə=pa=də=li=mi=tə 10
  a=no=su=fʁɑ̃=sə=ki=si=vi=tə 9
  sa=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=la=vi=syʁ=tutə=sa=lɔ̃=ɡœʁ 11
  kɑ̃=tɔ̃=kʁwa=kə=ɑ̃=fɛ̃=lə=bɔ=nœ=ʁə 10
  vjɛ̃=a=nɔ=tʁə=vi=puʁ=la=ʁə=ba=tiʁ 10
  no=zi=ø=kɔ=mɑ̃=se=a=sə=ʁɑ̃=pliʁ 10
  dy=nə=o=a=meʁ=sa=le 7
  mε=ʒa=mε=sy=kʁe 5
  a=fɔʁ=sə=də=tʁo=su=fiʁ 7
  vu=kɔ=mɑ̃=se=za=nə=plys=sɑ̃=tiʁ 9
  sε=tə=sœʁ=tʁε=tʁεsə=ki=o=pʁε=də=vu 10
  vu=sɥi=vε=syʁ=tu=tə=vɔ=tʁə=ʁu=tə 10
  a=lɔʁ=zεl=lə=vu=zɑ̃=lasə=də=sε=ʃεnə 10
  e=vu=ze=lwa=ɲe=də=sε=tə=te=ʁə 10
  u=vu=za=vj=e=ve=ky 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2004 00:00*Angel-Of-Darkness*

encore bravo jaime bocoup tes poemes et celui la est aussi bo que les autres!
punkette