Poeme : Lost Dans Yaourt Blanc Et Rouge Des Bleus Avec Étoile Verte

Lost Dans Yaourt Blanc Et Rouge Des Bleus Avec Étoile Verte

Jaune de feuillage,
Flétrissure des sensations riches sur les ka-caniche de passage,
Je me couche par terre sous la couverture de l’injustice vache,
Arrogantes langues sont une fumante mèche aux lèvres sèches,
Un cruel libertinage ce n’est pas du tout une niche,
Toute une société comme une fiancé traîtresse, un naja
Au capuchon made in France ou foulard chiche,
Sa petite copine ou un djin Marianne en rage,
Comme le chantait David le Sage :
« Les serpents sourds mordent même le meilleur enchanteur » en lâches,
C’était bien de la Croix Présage,
Ils s’en fichent,
Le désert de cache-cache,
À mes yeux Paris n’est qu’un sans eau de vie mirage,
Des grenouilles et crocodiles marécage,
Travesti en ville nonfasciste par une plastique chirurgie qui triche,
Quelle crime à la place d’éloge et d’hommage,
Quand le cobra de la malice égyptienne des fronts maquillés comme une main SS rush,
Touche sans gêne, la cité illuminée et fulminée remplie des dents habités qui mâchent,
Elle, Jesabel royale, fausse reine, lune en lunettes des comptes nuptiales, pas la Vierge,
Cannibale panthère tachetée par taches,
Parce que je ne change pas ma vigne de dignité humaine contre sa pharaonique potage,
Mon témoignage est tout de même riche
Sur l’innocence comme un yaourt de neige blanc et rouge,
Les tueurs en pleine impunité rient comme sur un yoplait belge,
Le mortel bizutage,
Une occidentale citoyenneté est déjà occulte cercle en orbite de cannibale partage ? ,
Et les flèches se dirigent à partir d’un arche d’un mensonger rabotage,
Comme dans « Star wars » ma navette de vie est attirée par cette station anthropophage,
Une route clandestine Paris-Carthage,
Des copines, amis me vendent en éternel esclavage,
Le refuge gâté, toute rasée même la poétique marge,
La pédophilie est dans la crèche,
Comme de coucou enfant, ce serpent qui m’a jeté par terre au jugement siège,
Si vous m’entendez les rescapés au berge.

*Pour plus de détails réels voir ma poème « Autobiographie en Bastille hexagonale ».

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lost Dans Yaourt Blanc Et Rouge Des Bleus Avec Étoile Verte

  jau=ne=de=feuil=la=ge 6
  flé=tris=su=re=des=sen=sa=tions=ri=ches=sur=les=ka=ca=ni=che=de=pas=sa=ge 20
  je=me=cou=che=par=ter=re=sous=la=cou=ver=tu=re=de=lin=jus=ti=ce=va=che 20
  ar=ro=gan=tes=lan=gues=sont=u=ne=fu=man=te=mè=che=aux=lè=vres=sè=ches 19
  un=cru=el=li=ber=ti=na=ge=ce=nest=pas=du=tout=u=ne=ni=che 17
  tou=te=u=ne=so=ci=é=té=com=me=u=ne=fian=cé=traî=tres=se=un=na=ja 20
  au=ca=pu=chon=ma=de=in=fran=ce=ou=fou=lard=chi=che 14
  sa=pe=ti=te=co=pi=ne=ou=un=d=jin=ma=ri=an=ne=en=ra=ge 18
  com=me=le=chan=tait=da=vid=le=sa=ge 10
  les=ser=pents=sourds=mor=dent=mê=me=le=meil=leur=en=chan=teur=en=lâ=ches 18
  cé=tait=bien=de=la=croix=pré=sa=ge 9
  ils=sen=fi=chent 4
  le=dé=sert=de=ca=che=ca=che 8
  à=mes=y=eux=pa=ris=nest=quun=sans=eau=de=vie=mi=ra=ge 15
  des=gre=noui=lles=et=cro=co=di=les=ma=ré=ca=ge 13
  traves=ti=en=vil=le=non=fas=cis=te=par=u=ne=plas=ti=que=chi=rur=gie=qui=triche 20
  quel=le=cri=me=à=la=pla=ce=dé=lo=ge=et=d=hom=ma=ge 16
  quand=le=co=bra=de=la=ma=liceé=gyp=tien=ne=des=fronts=ma=quillés=com=me=u=ne=main=s=s=ru=sh 24
  touche=sans=gê=ne=la=ci=té=illu=mi=née=et=ful=mi=née=rem=plie=des=dents=ha=bi=tés=qui=mâ=chent 24
  elle=je=sa=bel=royale=faus=se=rei=ne=lu=neen=lu=net=tes=des=comp=tes=nup=tia=les=pas=la=vierge 23
  can=ni=ba=le=pan=thè=re=ta=che=tée=par=ta=ches 13
  par=ce=que=je=ne=change=pas=ma=vi=gne=de=di=gni=té=hu=mai=ne=con=tre=sa=pha=rao=ni=que=po=tage 26
  mon=té=moi=gna=ge=est=tout=de=mê=me=ri=che 12
  sur=lin=no=cen=ce=com=me=un=yaourt=de=nei=ge=blanc=et=rou=ge 16
  les=tueurs=en=plei=ne=im=pu=ni=té=rient=com=me=sur=un=yo=plait=bel=ge 18
  le=mor=tel=bi=zu=ta=ge 7
  uneoc=ci=den=ta=le=ci=toyen=ne=té=est=dé=jà=oc=cul=te=cer=cle=en=or=bi=te=de=can=ni=ba=le=par=ta=ge 29
  et=les=flèches=se=di=ri=gent=à=par=tir=dun=ar=che=dun=men=son=ger=ra=bo=tage 20
  comme=dans=s=tar=wars=ma=na=vet=te=de=vieest=at=ti=rée=par=cet=te=sta=tion=an=thro=po=phage 23
  u=ne=rou=te=clan=des=ti=ne=pa=ris=car=tha=ge 13
  des=co=pi=nes=a=mis=me=ven=dent=en=é=ter=nel=es=cla=va=ge 17
  le=re=fu=ge=gâ=té=tou=te=ra=sée=mê=me=la=po=é=ti=que=mar=ge 19
  la=pé=do=phi=lie=est=dans=la=crè=che 10
  comme=de=cou=cou=en=fant=ce=ser=pent=qui=ma=je=té=par=ter=reau=ju=ge=ment=siège 20
  si=vous=men=ten=dez=les=res=ca=pés=au=ber=ge 12

  as=té=ris=que=pour=plus=de=dé=tails=réels=voir=ma=po=ème=au=to=bio=gra=phieen=bas=tille=hexa=go=na=le 25
 • Phonétique : Lost Dans Yaourt Blanc Et Rouge Des Bleus Avec Étoile Verte

  ʒonə də fœjaʒə,
  fletʁisyʁə dε sɑ̃sasjɔ̃ ʁiʃə syʁ lε ka kaniʃə də pasaʒə,
  ʒə mə kuʃə paʁ teʁə su la kuvεʁtyʁə də lɛ̃ʒystisə vaʃə,
  aʁɔɡɑ̃tə lɑ̃ɡ sɔ̃t- ynə fymɑ̃tə mεʃə o lεvʁə- sεʃə,
  œ̃ kʁyεl libεʁtinaʒə sə nε pa dy tut- ynə niʃə,
  tutə ynə sɔsjete kɔmə ynə fjɑ̃se tʁεtʁεsə, œ̃ naʒa
  o kapyʃɔ̃ madə ɛ̃ fʁɑ̃sə u fulaʁ ʃiʃə,
  sa pətitə kɔpinə u œ̃ dʒɛ̃ maʁjanə ɑ̃ ʁaʒə,
  kɔmə lə ʃɑ̃tε david lə saʒə :
  « ləs sεʁpɑ̃ suʁd mɔʁde mεmə lə mεjœʁ ɑ̃ʃɑ̃təʁ » εn laʃə,
  setε bjɛ̃ də la kʁwa pʁezaʒə,
  il sɑ̃ fiʃe,
  lə dezεʁ də kaʃə kaʃə,
  a mεz- iø paʁi nε kœ̃ sɑ̃z- o də vi miʁaʒə,
  dε ɡʁənujəz- e kʁɔkɔdilə maʁekaʒə,
  tʁavεsti ɑ̃ vilə nɔ̃fasistə paʁ ynə plastikə ʃiʁyʁʒi ki tʁiʃə,
  kεllə kʁimə a la plasə delɔʒə e dɔmaʒə,
  kɑ̃ lə kɔbʁa də la malisə eʒiptjεnə dε fʁɔ̃ makje kɔmə ynə mɛ̃ εs εs ʁyʃ,
  tuʃə sɑ̃ ʒεnə, la site ilymine e fylmine ʁɑ̃pli dε dɑ̃-abite ki maʃe,
  εllə, ʒəzabεl ʁwajalə, fosə ʁεnə, lynə ɑ̃ lynεtə dε kɔ̃tə nypsjalə, pa la vjεʁʒə,
  kanibalə pɑ̃tεʁə taʃəte paʁ taʃə,
  paʁsə kə ʒə nə ʃɑ̃ʒə pa ma viɲə də diɲite ymεnə kɔ̃tʁə sa faʁaɔnikə pɔtaʒə,
  mɔ̃ temwaɲaʒə ε tu də mεmə ʁiʃə
  syʁ linɔsɑ̃sə kɔmə œ̃n- iauʁ də nεʒə blɑ̃ e ʁuʒə,
  lε tɥœʁz- ɑ̃ plεnə ɛ̃pynite ʁje kɔmə syʁ œ̃n- iɔplε bεlʒə,
  lə mɔʁtεl bizytaʒə,
  ynə ɔksidɑ̃talə sitwajεnəte ε deʒa ɔkyltə sεʁklə ɑ̃n- ɔʁbitə də kanibalə paʁtaʒə ? ,
  e lε flεʃə sə diʁiʒe a paʁtiʁ dœ̃n- aʁʃə dœ̃ mɑ̃sɔ̃ʒe ʁabɔtaʒə,
  kɔmə dɑ̃s « staʁ waʁs » ma navεtə də vi εt- atiʁe paʁ sεtə stasjɔ̃ ɑ̃tʁɔpɔfaʒə,
  ynə ʁutə klɑ̃dεstinə paʁi kaʁtaʒə,
  dε kɔpinə, ami mə vɑ̃de ɑ̃n- etεʁnεl εsklavaʒə,
  lə ʁəfyʒə ɡate, tutə ʁaze mεmə la pɔetikə maʁʒə,
  la pedɔfili ε dɑ̃ la kʁεʃə,
  kɔmə də kuku ɑ̃fɑ̃, sə sεʁpe ki ma ʒəte paʁ teʁə o ʒyʒəmɑ̃ sjεʒə,
  si vu mɑ̃tɑ̃de lε ʁεskapez- o bεʁʒə.

  asteʁiskə puʁ plys də detaj ʁeεl vwaʁ ma pɔεmə « otɔbjɔɡʁafi ɑ̃ bastijə εksaɡɔnalə ».
 • Syllabes Phonétique : Lost Dans Yaourt Blanc Et Rouge Des Bleus Avec Étoile Verte

  ʒo=nə=də=fœ=ja=ʒə 6
  fle=tʁi=syʁə=dε=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ʁi=ʃə=syʁ=lε=ka=ka=ni=ʃə=də=pa=saʒə 18
  ʒə=mə=kuʃə=paʁ=te=ʁə=su=la=ku=vεʁ=ty=ʁə=də=lɛ̃=ʒys=ti=sə=vaʃə 18
  a=ʁɔ=ɡɑ̃=tə=lɑ̃ɡ=sɔ̃=ty=nə=fy=mɑ̃=tə=mε=ʃə=o=lε=vʁə=sε=ʃə 18
  œ̃=kʁy=εl=li=bεʁ=ti=na=ʒə=sə=nε=pa=dy=tu=ty=nə=ni=ʃə 17
  tutə=y=nə=sɔ=sje=te=kɔ=mə=y=nə=fjɑ̃=se=tʁε=tʁε=sə=œ̃=na=ʒa 18
  o=ka=py=ʃɔ̃=ma=də=ɛ̃=fʁɑ̃=sə=u=fu=laʁ=ʃi=ʃə 14
  sa=pə=ti=tə=kɔ=pi=nə=u=œ̃=dʒɛ̃=ma=ʁj=a=nə=ɑ̃=ʁa=ʒə 17
  kɔ=mə=lə=ʃɑ̃=tε=da=vid=lə=sa=ʒə 10
  ləs=sεʁ=pɑ̃=suʁd=mɔʁ=de=mε=mə=lə=mε=jœʁ=ɑ̃=ʃɑ̃=təʁ=εn=la=ʃə 18
  se=tε=bj=ɛ̃=də=la=kʁwa=pʁe=za=ʒə 10
  il=sɑ̃=fi=ʃe 4
  lə=de=zεʁ=də=ka=ʃə=ka=ʃə 8
  a=mε=zi=ø=pa=ʁi=nε=kœ̃=sɑ̃=zo=də=vi=mi=ʁa=ʒə 15
  dε=ɡʁə=nu=jə=ze=kʁɔ=kɔ=di=lə=ma=ʁe=ka=ʒə 13
  tʁa=vεs=ti=ɑ̃=vilə=nɔ̃=fa=sis=tə=paʁ=y=nə=plas=ti=kə=ʃi=ʁyʁ=ʒi=ki=tʁiʃə 20
  kεl=lə=kʁi=mə=a=la=pla=sə=de=lɔ=ʒə=e=dɔ=ma=ʒə 15
  kɑ̃lə=kɔ=bʁa=də=la=ma=li=səe=ʒip=tjε=nə=dε=fʁɔ̃=ma=kje=kɔ=mə=y=nə=mɛ̃=ε=sə=ε=sə=ʁyʃ 25
  tuʃə=sɑ̃=ʒε=nə=la=si=te=i=ly=mi=ne=e=fyl=mi=ne=ʁɑ̃=pli=dε=dɑ̃-a=bi=te=ki=ma=ʃe 25
  εllə=ʒə=za=bεl=ʁwa=jalə=fo=sə=ʁε=nə=ly=nəɑ̃=ly=nε=tə=dε=kɔ̃=tə=nyp=sja=lə=pa=la=vjεʁʒə 24
  ka=ni=ba=lə=pɑ̃=tε=ʁə=ta=ʃə=te=paʁ=ta=ʃə 13
  paʁsə=kə=ʒə=nə=ʃɑ̃=ʒə=pa=ma=vi=ɲə=də=di=ɲi=te=y=mε=nə=kɔ̃=tʁə=sa=fa=ʁa=ɔ=ni=kə=pɔ=taʒə 27
  mɔ̃=te=mwa=ɲa=ʒə=ε=tu=də=mε=mə=ʁi=ʃə 12
  syʁ=li=nɔ=sɑ̃=sə=kɔ=mə=œ̃=ni=a=uʁ=də=nε=ʒə=blɑ̃=e=ʁu=ʒə 18
  lε=tɥœʁ=zɑ̃=plεnə=ɛ̃=py=ni=te=ʁje=kɔ=mə=syʁ=œ̃=ni=ɔ=plε=bεl=ʒə 18
  lə=mɔʁ=tεl=bi=zy=ta=ʒə 7
  ynəɔk=si=dɑ̃=ta=lə=si=twa=jε=nə=te=ε=de=ʒa=ɔ=kyl=tə=sεʁ=klə=ɑ̃=nɔʁ=bi=tə=də=ka=ni=ba=lə=paʁ=ta=ʒə 30
  e=lε=flεʃə=sə=di=ʁi=ʒe=a=paʁ=tiʁ=dœ̃=naʁ=ʃə=dœ̃=mɑ̃=sɔ̃=ʒe=ʁa=bɔ=taʒə 20
  kɔmə=dɑ̃s=staʁ=waʁs=ma=na=vε=tə=də=vi=ε=ta=ti=ʁe=paʁ=sε=tə=sta=sjɔ̃=ɑ̃=tʁɔ=pɔ=faʒə 23
  y=nə=ʁu=tə=klɑ̃=dεs=ti=nə=pa=ʁi=kaʁ=ta=ʒə 13
  dε=kɔ=pi=nə=a=mi=mə=vɑ̃=de=ɑ̃=ne=tεʁ=nεl=εs=kla=va=ʒə 17
  lə=ʁə=fy=ʒə=ɡa=te=tu=tə=ʁa=ze=mε=mə=la=pɔ=e=ti=kə=maʁʒə 18
  la=pe=dɔ=fi=li=ε=dɑ̃=la=kʁε=ʃə 10
  kɔmə=də=ku=ku=ɑ̃=fɑ̃=sə=sεʁ=pe=ki=ma=ʒə=te=paʁ=te=ʁəo=ʒy=ʒə=mɑ̃=sjεʒə 20
  si=vu=mɑ̃=tɑ̃=de=lε=ʁεs=ka=pe=zo=bεʁ=ʒə 12

  as=te=ʁiskə=puʁ=plys=də=de=taj=ʁe=εl=vwaʁ=ma=pɔ=ε=mə=o=tɔ=bjɔ=ɡʁa=fi=ɑ̃=bas=ti=jəεk=sa=ɡɔ=na=lə 28

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.