Poeme : Premier Jour Du Reste De Ta Vie

Premier Jour Du Reste De Ta Vie

Feu, explosions,
Tour Eiffel n’a plus d’ombre,
Une parade de Napoléon,
Place de la Concorde,
Arc de Triomphe,
Richelieu-Drouot,
Le missile a tout cela dans ses yeux
Toutes sombres,
Sur son épée tombe,
Papillons,
Les fleurs du mal s’éclosent,
Les atomes coulent dans la mer Morte,
Ce chapeau de champignon à la mode,
Au bonheur
Des dames sur licorne,
Obélisque de Luxor,
Mes yeux de Lot,
Je réponds à Judas Iscariote,
Ton compagnon,
Les phases bipolaires se rapprochent
À la place de l’union du Cœur,
Faux arc-en-ciel des taches lépreuses,
Devenue moche en une seconde,
Princesse pour une heure,
Fameuse libellule en automne,
Fuite en hiver n’apporte que le malheur,
La fièvre toute jaune t’abreuve,
Milady Winter et son poison,
Pire que novitchok,
Toute Morne.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Premier Jour Du Reste De Ta Vie

  feu=ex=plo=sions 4
  tour=eif=fel=na=plus=dombre 6
  u=ne=pa=ra=de=de=na=po=léon 9
  pla=ce=de=la=con=cor=de 7
  arc=de=triom=phe 4
  ri=che=lieu=drouot 4
  le=mis=sile=a=tout=ce=la=dans=ses=yeux 10
  tou=tes=som=bres 4
  sur=son=é=pée=tom=be 6
  pa=pil=lons 3
  les=fleurs=du=mal=sé=closent 6
  les=a=to=mes=cou=lent=dans=la=mer=morte 10
  ce=cha=peau=de=cham=pi=gnon=à=la=mode 10
  au=bon=heur 3
  des=da=mes=sur=li=cor=ne 7
  obé=lis=que=de=luxor 5
  mes=y=eux=de=lot 5
  je=ré=ponds=à=ju=das=is=ca=rio=te 10
  ton=com=pa=gnon 4
  les=pha=ses=bi=po=lai=res=se=rap=prochent 10
  à=la=pla=ce=de=lu=ni=on=du=cœur 10
  faux=arc=en=ciel=des=ta=ches=lé=preu=ses 10
  de=ve=nue=mo=che=en=u=ne=se=conde 10
  prin=ces=se=pour=u=ne=heu=re 8
  fa=meu=se=li=bel=lu=le=en=au=tomne 10
  fuite=en=hi=ver=nap=por=te=que=le=malheur 10
  la=fiè=vre=tou=te=jau=ne=ta=breu=ve 10
  mi=la=dy=win=ter=et=son=poi=son 9
  pi=re=que=no=vit=chok 6
  tou=te=mor=ne 4
 • Phonétique : Premier Jour Du Reste De Ta Vie

  fø, εksplozjɔ̃,
  tuʁ εfεl na plys dɔ̃bʁə,
  ynə paʁadə də napɔleɔ̃,
  plasə də la kɔ̃kɔʁdə,
  aʁk də tʁjɔ̃fə,
  ʁiʃəljø dʁuo,
  lə misilə a tu səla dɑ̃ sεz- iø
  tutə sɔ̃bʁə,
  syʁ sɔ̃n- epe tɔ̃bə,
  papijɔ̃,
  lε flœʁ dy mal sekloze,
  lεz- atɔmə kule dɑ̃ la mεʁ mɔʁtə,
  sə ʃapo də ʃɑ̃piɲɔ̃ a la mɔdə,
  o bɔnœʁ
  dε damə syʁ likɔʁnə,
  ɔbeliskə də lyksɔʁ,
  mεz- iø də lo,
  ʒə ʁepɔ̃z- a ʒydaz- iskaʁjɔtə,
  tɔ̃ kɔ̃paɲɔ̃,
  lε fazə bipɔlεʁə sə ʁapʁoʃe
  a la plasə də lynjɔ̃ dy kœʁ,
  foz- aʁk ɑ̃ sjεl dε taʃə lepʁøzə,
  dəvənɥ moʃə ɑ̃n- ynə səɡɔ̃də,
  pʁɛ̃sεsə puʁ ynə œʁ,
  famøzə libεllylə ɑ̃n- otɔmnə,
  fɥitə ɑ̃n- ivεʁ napɔʁtə kə lə malœʁ,
  la fjεvʁə tutə ʒonə tabʁəvə,
  miladi wɛ̃te e sɔ̃ pwazɔ̃,
  piʁə kə nɔvitʃɔk,
  tutə mɔʁnə.
 • Syllabes Phonétique : Premier Jour Du Reste De Ta Vie

  fø=εk=spl=zj=ɔ̃ 5
  tuʁ=ε=fεl=na=plys=dɔ̃=bʁə 7
  y=nə=pa=ʁa=də=də=na=pɔ=le=ɔ̃ 10
  pla=sə=də=la=kɔ̃=kɔʁ=də 7
  aʁk=də=tʁj=ɔ̃=fə 5
  ʁi=ʃə=lj=ø=dʁu=o 6
  lə=mi=silə=a=tu=sə=la=dɑ̃=sε=ziø 10
  tu=tə=sɔ̃=bʁə 4
  syʁ=sɔ̃=ne=pe=tɔ̃=bə 6
  pa=pi=j=ɔ̃ 4
  lε=flœ=ʁə=dy=mal=se=klo=ze 8
  lε=za=tɔ=mə=ku=le=dɑ̃=la=mεʁ=mɔʁtə 10
  sə=ʃa=po=də=ʃɑ̃=pi=ɲɔ̃=a=la=mɔdə 10
  o=bɔ=nœ=ʁə 4
  dε=da=mə=syʁ=li=kɔʁ=nə 7
  ɔ=be=lis=kə=də=lyk=sɔʁ 7
  mε=zi=ø=də=lo 5
  ʒə=ʁe=pɔ̃=za=ʒy=da=zis=ka=ʁjɔ=tə 10
  tɔ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 4
  lε=fa=zə=bi=pɔ=lεʁə=sə=ʁa=pʁo=ʃe 10
  a=la=pla=sə=də=ly=nj=ɔ̃=dy=kœʁ 10
  fo=zaʁk=ɑ̃=sjεl=dε=ta=ʃə=le=pʁø=zə 10
  də=vənɥ=mo=ʃə=ɑ̃=ny=nə=sə=ɡɔ̃=də 10
  pʁɛ̃=sε=sə=puʁ=y=nə=œ=ʁə 8
  fa=mø=zə=li=bεl=ly=lə=ɑ̃=no=tɔmnə 10
  fɥitəɑ̃=ni=vεʁ=na=pɔʁ=tə=kə=lə=ma=lœʁ 10
  la=fjε=vʁə=tu=tə=ʒo=nə=ta=bʁə=və 10
  mi=la=di=wɛ̃=te=e=sɔ̃=pwa=zɔ̃ 9
  pi=ʁə=kə=nɔ=vit=ʃɔk 6
  tu=tə=mɔʁ=nə 4

Historique des Modifications

17/08/2022 08:58
15/08/2022 22:43
13/08/2022 11:07

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.