Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Rue En Taches

Le Poème

Les rues se croisent,
Le destin noir,
Le tapis en taches de sang devant moi,
L’entrée de l’immeuble en face,
Je vois,
Avec l’obligation de quitter le territoire,
Alors je détourne mon regard,
Le bon brigand
Avec Notre-Dame en flammes,
Le gardien fiable de mes sœurs avant,
Pas à ce troisième stade de France grave,
Une femme à prescription passe,
Entre dans le hall avec le remplacement,
Derrière un homme à cravate,
La corde d’Iscariote Judas dans ses mains,
Ce nain grand,
Comme Goliath,
Fait son mal dedans,
En France hexagonale,
Marianne était vraiment trop méchante,
Sur son ventre,
L’albatros vole sur les vagues, tsunami,
À la place de mon Arche,
Dans cette arcade,
La délinquance,
Mars des trigonocéphales attaque,
Une attaque cérébrale,
À la place de Michel ange
L’étoile qui guidait les rois-mages et Jeanne d’Orléans,
Pleures à Rama et Gaza pour ces enfants, hélas,
Lazare et Abraham contemplent,
Bien présents néanmoins,
Aussi malgré l’obligation de quitter le territoire malade,
Se heurtent la gauche et droite,
Extrêmement,
La fille sortait avec ce nain Faust
Dans son masque de maniaque,
Se manifestent les taches de léopard Shere Kane,
Sans Mowgli rien peut la police nationale et municipale,
S’installent les jungles aux serpents en parade,
Asmodée fait librement son ménage,
Sans une place de Dhimmi même en marge,
Pire qu’en Aréopage,
Une histoire fatale,
Elles ont choisi docteur Faust Barabbas,
Dur à exorciser et expulser maintenant,
Et s’en prennent aux passants mutuellement,
Hexagonal Ruanda, l’arrondissement de Donbass,
Ce flocon écarlate étrange en fractal,
Bien déchirés sont des vêtements,
Le cardinal marsupial rode en un manque de sang,
La rafale et mirage l’accompagnent en marche…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Dimitri Et

Poète Dimitri Et

Dimitri Et a publié sur le site 247 écrits. Dimitri Et est membre du site depuis l'année 2012.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Rue En Tachesles=rues=se=croisent 4
le=des=tin=noir 4
le=ta=pis=en=taches=de=sang=de=vant=moi 10
len=trée=de=lim=meu=ble=en=face 8
je=vois 2
a=vec=lo=bli=ga=tion=de=quit=ter=le=ter=ri=toire 13
a=lors=je=dé=tourne=mon=re=gard 8
le=bon=bri=gand 4
a=vec=no=tre=da=me=en=flammes 8
le=gar=dien=fiable=de=mes=sœurs=a=vant 9
pas=à=ce=troi=sième=stade=de=france=grave 9
une=fem=me=à=pres=crip=tion=passe 8
entre=dans=le=hall=a=vec=le=rem=place=ment 10
der=riè=re=un=homme=à=cra=vate 8
la=corde=dis=ca=riote=ju=das=dans=ses=mains 10
ce=nain=grand 3
com=me=go=li=a=th 6
fait=son=mal=de=dans 5
en=fran=ce=hexa=go=na=le 7
ma=rianneé=tait=vrai=ment=trop=mé=chante 8
sur=son=ven=tre 4
lal=ba=tros=vole=sur=les=va=gues=t=su=na=mi 12
à=la=pla=ce=de=mon=ar=che 8
dans=cet=te=ar=ca=de 6
la=dé=lin=quan=ce 5
mars=des=tri=go=no=cé=phales=at=ta=que 10
u=ne=at=ta=que=cé=ré=brale 8
à=la=pla=ce=de=mi=chel=ange 8
lé=toile=qui=gui=dait=les=rois=mages=et=jeanne=dor=lé=ans 13
pleures=à=ra=ma=et=ga=za=pour=ces=en=fants=hé=las 13
la=zareet=a=bra=ham=con=tem=plent 8
bien=pré=sents=né=an=moins 6
aus=si=mal=gré=lo=bli=ga=tion=de=quit=ter=le=ter=ri=toire=ma=lade 17
se=heur=tent=la=gauche=et=droi=te 8
ex=trê=me=ment 4
la=fille=sor=tait=a=vec=ce=nain=faust 9
dans=son=mas=que=de=ma=nia=que 8
se=ma=nifes=tent=les=taches=de=léo=pard=she=re=kane 12
sans=mow=gli=rien=peut=la=po=lice=na=tio=na=leet=mu=ni=ci=pale 16
sins=tal=lent=les=jun=gles=aux=serpents=en=pa=rade 11
as=mo=dée=fait=libre=ment=son=mé=nage 9
sans=une=place=de=dhim=mi=mê=meen=mar=ge 10
pi=re=quen=a=ré=o=pa=ge 8
u=ne=his=toi=re=fa=ta=le 8
elles=ont=choi=si=doc=teur=faust=ba=rab=bas 10
dur=à=exor=ci=ser=et=ex=pul=ser=mainte=nant 11
et=sen=prennent=aux=pas=sants=mu=tuel=le=ment 10
hexa=go=nal=ruan=da=lar=ron=disse=ment=de=don=bass 12
ce=flo=con=é=car=lateé=trangeen=frac=tal 9
bien=dé=chi=rés=sont=des=vête=ments 8
le=car=di=nal=mar=su=pial=rodeen=un=man=que=de=sang 13
la=ra=faleet=mi=rage=lac=com=pagnent=en=mar=che 11
Phonétique : La Rue En Tacheslε ʁy sə kʁwaze,
lə dεstɛ̃ nwaʁ,
lə tapiz- ɑ̃ taʃə də sɑ̃ dəvɑ̃ mwa,
lɑ̃tʁe də liməblə ɑ̃ fasə,
ʒə vwa,
avεk lɔbliɡasjɔ̃ də kite lə teʁitwaʁə,
alɔʁ ʒə detuʁnə mɔ̃ ʁəɡaʁ,
lə bɔ̃ bʁiɡɑ̃
avεk nɔtʁə damə ɑ̃ flamə,
lə ɡaʁdjɛ̃ fjablə də mε sœʁz- avɑ̃,
pa a sə tʁwazjεmə stadə də fʁɑ̃sə ɡʁavə,
ynə famə a pʁεskʁipsjɔ̃ pasə,
ɑ̃tʁə dɑ̃ lə-al avεk lə ʁɑ̃plasəmɑ̃,
dəʁjεʁə œ̃n- ɔmə a kʁavatə,
la kɔʁdə diskaʁjɔtə ʒyda dɑ̃ sε mɛ̃,
sə nɛ̃ ɡʁɑ̃,
kɔmə ɡɔljat,
fε sɔ̃ mal dədɑ̃,
ɑ̃ fʁɑ̃sə εksaɡɔnalə,
maʁjanə etε vʁεmɑ̃ tʁo meʃɑ̃tə,
syʁ sɔ̃ vɑ̃tʁə,
lalbatʁo vɔlə syʁ lε vaɡ, tsynami,
a la plasə də mɔ̃n- aʁʃə,
dɑ̃ sεtə aʁkadə,
la delɛ̃kɑ̃sə,
maʁs dε tʁiɡonosefaləz- atakə,
ynə atakə seʁebʁalə,
a la plasə də miʃεl ɑ̃ʒə
letwalə ki ɡidε lε ʁwa maʒəz- e ʒanə dɔʁleɑ̃,
plœʁəz- a ʁama e ɡaza puʁ sεz- ɑ̃fɑ̃, ela,
lazaʁə e abʁaam kɔ̃tɑ̃ple,
bjɛ̃ pʁezɑ̃ neɑ̃mwɛ̃,
osi malɡʁe lɔbliɡasjɔ̃ də kite lə teʁitwaʁə maladə,
sə œʁte la ɡoʃə e dʁwatə,
εkstʁεməmɑ̃,
la fijə sɔʁtε avεk sə nɛ̃ fost
dɑ̃ sɔ̃ maskə də manjakə,
sə manifεste lε taʃə də leɔpaʁ ʃəʁə kanə,
sɑ̃ mɔwɡli ʁjɛ̃ pø la pɔlisə nasjɔnalə e mynisipalə,
sɛ̃stale lε ʒœ̃ɡləz- o sεʁpɑ̃z- ɑ̃ paʁadə,
asmɔde fε libʁəmɑ̃ sɔ̃ menaʒə,
sɑ̃z- ynə plasə də dimi mεmə ɑ̃ maʁʒə,
piʁə kɑ̃n- aʁeɔpaʒə,
ynə istwaʁə fatalə,
εlləz- ɔ̃ ʃwazi dɔktœʁ fost baʁaba,
dyʁ a εɡzɔʁsize e εkspylse mɛ̃tənɑ̃,
e sɑ̃ pʁεne o pasɑ̃ mytɥεllmɑ̃,
εksaɡɔnal ʁɥɑ̃da, laʁɔ̃disəmɑ̃ də dɔ̃bas,
sə flɔkɔ̃ ekaʁlatə etʁɑ̃ʒə ɑ̃ fʁaktal,
bjɛ̃ deʃiʁe sɔ̃ dε vεtəmɑ̃,
lə kaʁdinal maʁsypjal ʁɔdə ɑ̃n- œ̃ mɑ̃kə də sɑ̃,
la ʁafalə e miʁaʒə lakɔ̃paɲe ɑ̃ maʁʃə…
Syllabes Phonétique : La Rue En Tacheslε=ʁy=sə=kʁwa=ze 5
lə=dεs=tɛ̃=nwaʁ 4
lə=ta=pi=zɑ̃=taʃə=də=sɑ̃=də=vɑ̃=mwa 10
lɑ̃=tʁe=də=li=mə=blə=ɑ̃=fa=sə 9
ʒə=vwa 2
a=vεk=lɔ=bli=ɡa=sjɔ̃də=ki=te=lə=te=ʁi=twaʁə 12
a=lɔʁ=ʒə=de=tuʁ=nə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 9
lə=bɔ̃=bʁi=ɡɑ̃ 4
a=vεk=nɔ=tʁə=da=mə=ɑ̃=fla=mə 9
lə=ɡaʁ=djɛ̃=fja=blə=də=mε=sœʁ=za=vɑ̃ 10
paasə=tʁwa=zjε=mə=sta=də=də=fʁɑ̃=sə=ɡʁavə 10
y=nə=fa=mə=a=pʁεs=kʁip=sjɔ̃=pa=sə 10
ɑ̃tʁə=dɑ̃=lə-al=a=vεk=lə=ʁɑ̃=plasə=mɑ̃ 10
də=ʁjε=ʁə=œ̃=nɔ=mə=a=kʁa=va=tə 10
lakɔʁdə=dis=ka=ʁjɔ=tə=ʒy=da=dɑ̃=sε=mɛ̃ 10
sə=nɛ̃=ɡʁɑ̃ 3
kɔ=mə=ɡɔ=ljat 4
fε=sɔ̃=mal=də=dɑ̃ 5
ɑ̃=fʁɑ̃=sə=εk=sa=ɡɔ=na=lə 8
ma=ʁja=nə=e=tε=vʁε=mɑ̃=tʁo=me=ʃɑ̃tə 10
syʁ=sɔ̃=vɑ̃=tʁə 4
lal=ba=tʁovɔlə=syʁ=lε=va=ɡə=tsy=na=mi 10
a=la=pla=sə=də=mɔ̃=naʁ=ʃə 8
dɑ̃=sε=tə=aʁ=ka=də 6
la=de=lɛ̃=kɑ̃=sə 5
maʁs=dε=tʁi=ɡo=no=se=fa=lə=za=takə 10
y=nə=a=ta=kə=se=ʁe=bʁa=lə 9
a=la=pla=sə=də=mi=ʃεl=ɑ̃=ʒə 9
le=twalə=ki=ɡi=dε=lε=ʁwamaʒə=ze=ʒa=nə=dɔʁ=le=ɑ̃ 13
plœ=ʁə=za=ʁa=ma=e=ɡa=za=puʁ=sε=zɑ̃=fɑ̃=e=la 14
la=za=ʁə=e=a=bʁa=am=kɔ̃=tɑ̃=ple 10
bj=ɛ̃=pʁe=zɑ̃=ne=ɑ̃=mwɛ̃ 7
o=si=mal=ɡʁe=lɔ=bli=ɡa=sjɔ̃də=ki=te=lə=te=ʁi=twaʁə=maladə 15
sə=œ=ʁə=te=la=ɡo=ʃə=e=dʁwa=tə 10
εk=stʁ=mə=mɑ̃ 4
la=fi=jə=sɔʁ=tε=a=vεk=sə=nɛ̃=fost 10
dɑ̃=sɔ̃=mas=kə=də=ma=nj=a=kə 9
sə=ma=ni=fεs=te=lεtaʃə=də=le=ɔpaʁʃəʁə=kanə 10
sɑ̃=mɔw=ɡli=ʁjɛ̃=pø=lapɔlisə=na=sjɔ=na=ləe=my=nisipalə 12
sɛ̃s=ta=le=lε=ʒœ̃=ɡlə=zo=sεʁ=pɑ̃=zɑ̃paʁadə 10
as=mɔ=de=fε=li=bʁə=mɑ̃=sɔ̃=me=naʒə 10
sɑ̃=zynə=pla=sə=də=di=mi=mε=mə=ɑ̃maʁʒə 10
pi=ʁə=kɑ̃=na=ʁe=ɔ=pa=ʒə 8
y=nə=is=twa=ʁə=fa=ta=lə 8
εllə=zɔ̃=ʃwa=zi=dɔk=tœʁ=fost=ba=ʁa=ba 10
dyʁ=a=εɡ=zɔʁ=si=ze=e=εk=spyl=se=mɛ̃tə=nɑ̃ 12
e=sɑ̃=pʁε=ne=o=pa=sɑ̃=myt=ɥεl=lmɑ̃ 10
εk=sa=ɡɔ=nal=ʁɥɑ̃=da=laʁɔ̃disə=mɑ̃=də=dɔ̃=bas 11
sə=flɔ=kɔ̃=e=kaʁlatəe=tʁɑ̃=ʒə=ɑ̃=fʁak=tal 10
bj=ɛ̃=de=ʃi=ʁe=sɔ̃=dε=vε=tə=mɑ̃ 10
lə=kaʁ=di=nal=maʁ=sy=pjal=ʁɔdəɑ̃=nœ̃=mɑ̃kə=də=sɑ̃ 12
la=ʁa=faləe=mi=ʁaʒə=la=kɔ̃=pa=ɲe=ɑ̃maʁʃə 10

Historique des Modifications

29/12/2023 16:17
29/12/2023 16:16
29/12/2023 14:49
29/12/2023 14:46
29/12/2023 14:44
29/12/2023 14:40
29/12/2023 14:37
29/12/2023 12:34
29/12/2023 12:31
29/12/2023 07:14
28/12/2023 19:42
28/12/2023 19:23
26/12/2023 16:16
26/12/2023 16:13
26/12/2023 16:13
26/12/2023 16:12
26/12/2023 16:10
26/12/2023 16:09
26/12/2023 16:06

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Société
Du 26/12/2023 16:02

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 1 strophes.