Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : Pour Mon Frère

Poème Famille
Publié le 27/06/2005 12:53

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Sachoen

Pour Mon Frère

Tout le monde rève d’un grand frère,
Moi j’ai eu cette chanse mais.
Malheureusement il n’est plus la.
Je veux qu’il revien, prest de nous.
Qu’il revien de la haut.

J’ai eu le rève des tout les enfant,
Mais, ons me la enlever de ma vie. sans pitier.
Ons me la enlever bien avent que je le connaît bien.

Sais un frère que tout le monde
Aurai aimer avoire.
Mais il es more trop jeune,
Et il ne le merite même pas.

J’aimera qu’il soi prest de moi,
Prest de sa petit sœur.
Mais a 18ans ons ne sais pas se qu’ons fait, et sa sais le probleme.

Si il serai toujour la il aurai eu des enfant
Et moi je serai tante.
Et notre père, gran-père.

Mais tout se que je veux sais qu’il n’aitai
Pas la se soir la a la station.
Qu’il n’aitai pas avec sais amie se jour la.
Que tout se qu’il sai passer ne serai pas produit.

Tu me manque bcp seb. même si je ne te connaîte pas asser,
T’es mon frère. je t’aime de tout mon cœur
 • Pieds Hyphénique: Pour Mon Frère

  tout=le=mon=de=rève=dun=grand=frère 8
  moi=jai=eu=cet=te=chan=se=mais 8
  mal=heu=reuse=ment=il=nest=plus=la 8
  je=veux=quil=re=vien=prest=de=nous 8
  quil=re=vien=de=la=haut 6

  jai=eu=le=rève=des=tout=les=en=fant 9
  mais=ons=me=la=enle=ver=de=ma=vie=sans=pi=tier 12
  ons=me=la=enle=ver=bien=a=vent=que=je=le=con=naît=bien 14

  sais=un=frè=re=que=tout=le=monde 8
  au=rai=ai=mer=a=voi=re 7
  mais=il=es=mo=re=trop=jeu=ne 8
  et=il=ne=le=me=rite=mê=me=pas 9

  jai=me=ra=quil=soi=prest=de=moi 8
  prest=de=sa=pe=tit=sœur 6
  mais=a=dix=hu=it=ans=ons=ne=sais=pas=se=quons=fait=et=sa=sais=le=pro=bleme 19

  si=il=se=rai=tou=jour=la=il=au=rai=eu=des=en=fant 14
  et=moi=je=se=rai=tan=te 7
  et=no=tre=pè=re=gran=pè=re 8

  mais=tout=se=que=je=veux=sais=quil=nai=tai 10
  pas=la=se=soir=la=a=la=sta=tion 9
  quil=nai=tai=pas=a=vec=sais=a=mie=se=jour=la 12
  que=tout=se=quil=sai=pas=ser=ne=se=rai=pas=pro=duit 13

  tu=me=man=que=b=c=p=seb=même=si=je=ne=te=con=naî=te=pas=as=ser 19
  tes=mon=frère=je=taime=de=tout=mon=cœur 9
 • Phonétique : Pour Mon Frère

  tu lə mɔ̃də ʁεvə dœ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə,
  mwa ʒε y sεtə ʃɑ̃zə mε.
  maləʁøzəmɑ̃ il nε plys la.
  ʒə vø kil ʁəvjɛ̃, pʁεst də nu.
  kil ʁəvjɛ̃ də la-o.

  ʒε y lə ʁεvə dε tu lεz- ɑ̃fɑ̃,
  mε, ɔ̃s mə la ɑ̃ləve də ma vi. sɑ̃ pitje.
  ɔ̃s mə la ɑ̃ləve bjɛ̃ ave kə ʒə lə kɔnε bjɛ̃.

  sεz- œ̃ fʁεʁə kə tu lə mɔ̃də
  oʁε εme avwaʁə.
  mεz- il ε mɔʁə tʁo ʒənə,
  e il nə lə məʁitə mεmə pa.

  ʒεməʁa kil swa pʁεst də mwa,
  pʁεst də sa pəti sœʁ.
  mεz- a diz- ɥit ɑ̃ ɔ̃s nə sε pa sə kɔ̃s fε, e sa sε lə pʁɔbləmə.

  si il səʁε tuʒuʁ la il oʁε y dεz- ɑ̃fɑ̃
  e mwa ʒə səʁε tɑ̃tə.
  e nɔtʁə pεʁə, ɡʁɑ̃ pεʁə.

  mε tu sə kə ʒə vø sε kil nεtε
  pa la sə swaʁ la a la stasjɔ̃.
  kil nεtε pa avεk sεz- ami sə ʒuʁ la.
  kə tu sə kil sε pase nə səʁε pa pʁɔdɥi.

  ty mə mɑ̃kə be se pe sεb. mεmə si ʒə nə tə kɔnεtə pa ase,
  tε mɔ̃ fʁεʁə. ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Pour Mon Frère

  tulə=mɔ̃=də=ʁε=və=dœ̃=ɡʁɑ̃=fʁεʁə 8
  mwa=ʒε=y=sε=tə=ʃɑ̃=zə=mε 8
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=il=nε=plys=la 8
  ʒə=vø=kil=ʁə=vjɛ̃=pʁεst=də=nu 8
  kil=ʁə=vj=ɛ̃=də=la-o 7

  ʒε=ylə=ʁε=və=dε=tu=lε=zɑ̃=fɑ̃ 9
  mε=ɔ̃s=mə=la=ɑ̃lə=ve=də=ma=vi=sɑ̃=pi=tje 12
  ɔ̃s=mə=la=ɑ̃lə=ve=bjɛ̃=a=ve=kə=ʒə=lə=kɔ=nε=bjɛ̃ 14

  sε=zœ̃=fʁε=ʁə=kə=tu=lə=mɔ̃də 8
  o=ʁε=ε=me=a=vwa=ʁə 7
  mε=zil=ε=mɔ=ʁə=tʁo=ʒə=nə 8
  e=il=nə=lə=mə=ʁitə=mε=mə=pa 9

  ʒε=mə=ʁa=kil=swa=pʁεst=də=mwa 8
  pʁεst=də=sa=pə=ti=sœ=ʁə 7
  mε=za=diz=ɥ=it=ɑ̃=ɔ̃s=nə=sε=pasə=kɔ̃s=fε=e=sa=sε=lə=pʁɔ=blə=mə 19

  si=il=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=il=o=ʁε=y=dε=zɑ̃=fɑ̃ 14
  e=mwa=ʒə=sə=ʁε=tɑ̃=tə 7
  e=nɔ=tʁə=pε=ʁə=ɡʁɑ̃=pε=ʁə 8

  mε=tusə=kə=ʒə=vø=sε=kil=nε=tε 9
  pa=lasə=swaʁ=la=a=la=sta=sjɔ̃ 8
  kil=nε=tε=pa=a=vεk=sε=za=misə=ʒuʁ=la 11
  kə=tusə=kil=sε=pa=se=nə=sə=ʁε=pa=pʁɔd=ɥi 12

  tymə=mɑ̃=kə=be=se=pe=sεb=mε=mə=si=ʒə=nə=tə=kɔ=nε=tə=pa=ase 18
  tε=mɔ̃=fʁεʁə=ʒə=tεmə=də=tu=mɔ̃=kœʁ 9

PostScriptum

malheuresment mon frère es deseder un peut trop jeune. j’aurai bien aimer passer plus de temp avec lui.
gros bisous frèro je t’aime

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/06/2005 17:26Cindy Limpens

C’est tellement triste et dur de perdre quelqu’un.... Je te souhaite beaucoup de courage, mais il vie dans ton coeur.... Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)