Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Me Gardes-Tu Près De Toi ?

Poème Amour
Publié le 06/10/2006 20:16

L'écrit contient 283 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sandy_23095

Pourquoi Me Gardes-Tu Près De Toi ?

Mon cœur aujourd’hui se sent si seul
J’essaie d’avancer mais tu restes le seul
Celui que j’ai aimé et qui m’a faite changer
Pourquoi rends-tu les choses si compliquées ?

Notre rencontre était des plus inattendue
Une ébauche de relation s’est établie sans grande conviction
Finalement notre couple s’est formé mais pas tel que je l’aurais voulu
J’aurais aimé que tu me portes un peu plus d’attention

Toutes les idées que je m’étais faite de ma première vraie relation
Où sont elles parties quand tu es arrivé dans ma vie ?
Rien ne s’est passé comme j’aurais pu l’imaginer
Comme ai-je pu à ce point en arriver à t’aimer ?

Je m’étais imaginée des scènes de séductions
Tous ces petits moments qui égaient nos journées
Mais ce n’était aucunement ta vision
Tu t’es contenté de me séduire et de profiter

Il y a quelques temps tu as décidé qu’on devait se quitter
Je l’ai accepté aussi dure que soit cette idée
Mais peu de temps après tu m’as de nouveau embrassée
Bien sûr tout cela en toute amitié

Comment veux-tu que je puisse avancer si tu me ramènes à toi
Tous ces chemins dérivés me privent de ma liberté
Je me doute que tu ne te l’imagines pas
Mais ce petit jeu me laisse parfois espérer

Je sais que je dois changer de direction
Que je dois avancer sans te voir à l’horizon
Mais chaque pas que je fais fini par me ramener dans tes bras
Pourquoi fais-tu ça si au final tu ne veux rien construire avec moi ?
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Me Gardes-Tu Près De Toi ?

  mon=cœur=au=jourd=hui=se=sent=si=seul 9
  jes=saie=da=van=cer=mais=tu=res=tes=le=seul 11
  ce=lui=que=jai=ai=mé=et=qui=ma=fai=te=chan=ger 13
  pour=quoi=rends=tu=les=cho=ses=si=com=pli=quées 11

  no=tre=ren=con=tre=é=tait=des=plus=i=nat=ten=due 13
  uneé=bau=che=de=re=la=tion=sest=é=ta=blie=sans=gran=de=con=vic=tion 17
  fi=nale=ment=no=tre=cou=ple=sest=for=mé=mais=pas=tel=que=je=lau=rais=vou=lu 19
  jau=rais=ai=mé=que=tu=me=portes=un=peu=plus=dat=ten=tion 14

  toutes=les=i=dées=que=je=mé=tais=fai=te=de=ma=pre=miè=re=vraie=re=la=tion 19
  où=sont=elles=par=ties=quand=tu=es=ar=ri=vé=dans=ma=vie 14
  rien=ne=sest=pas=sé=com=me=jau=rais=pu=li=ma=gi=ner 14
  comme=ai=je=pu=à=ce=point=en=ar=ri=ver=à=tai=mer 14

  je=mé=tais=i=ma=gi=née=des=s=cènes=de=sé=duc=tions 14
  tous=ces=pe=tits=mo=ments=qui=é=gaient=nos=jour=nées 12
  mais=ce=né=tait=au=cu=ne=ment=ta=vi=si=on 12
  tu=tes=conten=té=de=me=sé=dui=re=et=de=pro=fi=ter 14

  il=y=a=quel=ques=temps=tu=as=dé=ci=dé=quon=de=vait=se=quit=ter 17
  je=lai=ac=cep=té=aus=si=dure=que=soit=cet=te=i=dée 14
  mais=peu=de=temps=a=près=tu=mas=de=nou=veau=em=bras=sée 14
  bien=sûr=tout=ce=la=en=tou=te=a=mi=ti=é 12

  comment=veux=tu=que=je=puis=sea=van=cer=si=tu=me=ra=mè=nes=à=toi 17
  tous=ces=che=mins=dé=ri=vés=me=privent=de=ma=li=ber=té 14
  je=me=dou=te=que=tu=ne=te=li=ma=gi=nes=pas 13
  mais=ce=pe=tit=jeu=me=lais=se=par=fois=es=pé=rer 13

  je=sais=que=je=dois=chan=ger=de=di=rec=ti=on 12
  que=je=dois=a=van=cer=sans=te=voir=à=l=ho=ri=zon 14
  mais=cha=que=pas=que=je=fais=fi=ni=par=me=rame=ner=dans=tes=bras 16
  pour=quoi=fais=tu=ça=si=au=fi=nal=tu=ne=veux=rien=cons=truirea=vec=moi 17
 • Phonétique : Pourquoi Me Gardes-Tu Près De Toi ?

  mɔ̃ kœʁ oʒuʁdɥi sə sɑ̃ si səl
  ʒesε davɑ̃se mε ty ʁεstə lə səl
  səlɥi kə ʒε εme e ki ma fεtə ʃɑ̃ʒe
  puʁkwa ʁɑ̃ ty lε ʃozə si kɔ̃plike ?

  nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə etε dε plysz- inatɑ̃dɥ
  ynə eboʃə də ʁəlasjɔ̃ sεt- etabli sɑ̃ ɡʁɑ̃də kɔ̃viksjɔ̃
  finaləmɑ̃ nɔtʁə kuplə sε fɔʁme mε pa tεl kə ʒə loʁε vuly
  ʒoʁεz- εme kə ty mə pɔʁtəz- œ̃ pø plys datɑ̃sjɔ̃

  tutə lεz- ide kə ʒə metε fεtə də ma pʁəmjεʁə vʁε ʁəlasjɔ̃
  u sɔ̃t- εllə paʁti kɑ̃ ty ε aʁive dɑ̃ ma vi ?
  ʁjɛ̃ nə sε pase kɔmə ʒoʁε py limaʒine
  kɔmə ε ʒə py a sə pwɛ̃ ɑ̃n- aʁive a tεme ?

  ʒə metεz- imaʒine dε sεnə də sedyksjɔ̃
  tus sε pəti mɔmɑ̃ ki eɡε no ʒuʁne
  mε sə netε okynəmɑ̃ ta vizjɔ̃
  ty tε kɔ̃tɑ̃te də mə sedɥiʁə e də pʁɔfite

  il i a kεlk tɑ̃ ty a deside kɔ̃ dəvε sə kite
  ʒə lε aksεpte osi dyʁə kə swa sεtə ide
  mε pø də tɑ̃z- apʁε ty ma də nuvo ɑ̃bʁase
  bjɛ̃ syʁ tu səla ɑ̃ tutə amitje

  kɔmɑ̃ vø ty kə ʒə pɥisə avɑ̃se si ty mə ʁamεnəz- a twa
  tus sε ʃəmɛ̃ deʁive mə pʁive də ma libεʁte
  ʒə mə dutə kə ty nə tə limaʒinə pa
  mε sə pəti ʒø mə lεsə paʁfwaz- εspeʁe

  ʒə sε kə ʒə dwa ʃɑ̃ʒe də diʁεksjɔ̃
  kə ʒə dwaz- avɑ̃se sɑ̃ tə vwaʁ a lɔʁizɔ̃
  mε ʃakə pa kə ʒə fε fini paʁ mə ʁaməne dɑ̃ tε bʁa
  puʁkwa fε ty sa si o final ty nə vø ʁjɛ̃ kɔ̃stʁɥiʁə avεk mwa ?
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Me Gardes-Tu Près De Toi ?

  mɔ̃=kœ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi=sə=sɑ̃=si=səl 10
  ʒe=sε=da=vɑ̃=se=mε=ty=ʁεs=tə=lə=səl 11
  səl=ɥi=kə=ʒε=ε=me=e=ki=ma=fε=tə=ʃɑ̃=ʒe 13
  puʁ=kwa=ʁɑ̃=ty=lε=ʃozə=si=kɔ̃=pli=ke 10

  nɔtʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁəe=tε=dε=plys=zi=na=tɑ̃dɥ 10
  ynəe=bo=ʃə=də=ʁə=la=sjɔ̃=sε=te=ta=bli=sɑ̃=ɡʁɑ̃=də=kɔ̃=vik=sjɔ̃ 17
  fi=nalə=mɑ̃=nɔ=tʁə=ku=plə=sε=fɔʁ=me=mε=pa=tεl=kə=ʒə=lo=ʁε=vu=ly 19
  ʒo=ʁε=zε=me=kə=tymə=pɔʁ=tə=zœ̃=pø=plys=da=tɑ̃=sjɔ̃ 14

  tutə=lε=zi=de=kə=ʒə=me=tε=fε=tə=də=ma=pʁə=mjε=ʁə=vʁε=ʁə=la=sjɔ̃ 19
  u=sɔ̃=tεllə=paʁ=ti=kɑ̃=ty=ε=a=ʁi=ve=dɑ̃=ma=vi 14
  ʁjɛ̃=nə=sε=pa=se=kɔ=mə=ʒo=ʁε=py=li=ma=ʒi=ne 14
  kɔmə=ε=ʒə=py=a=sə=pwɛ̃=ɑ̃=na=ʁi=ve=a=tε=me 14

  ʒə=me=tε=zi=ma=ʒi=ne=dε=sε=nə=də=se=dyk=sjɔ̃ 14
  tus=sε=pə=ti=mɔ=mɑ̃=ki=e=ɡε=no=ʒuʁ=ne 12
  mε=sə=ne=tε=o=kynə=mɑ̃=ta=vi=zjɔ̃ 10
  ty=tε=kɔ̃=tɑ̃=te=də=mə=sed=ɥiʁə=e=də=pʁɔ=fi=te 14

  il=i=a=kεl=kə=tɑ̃=ty=a=de=si=de=kɔ̃də=vε=sə=ki=te 16
  ʒə=lε=ak=sεp=te=o=si=dyʁə=kə=swa=sε=tə=i=de 14
  mε=pø=də=tɑ̃=za=pʁε=ty=ma=də=nu=vo=ɑ̃=bʁa=se 14
  bj=ɛ̃=syʁ=tu=sə=la=ɑ̃=tu=tə=a=mi=tj=e 13

  kɔ=mɑ̃=vø=tykə=ʒə=pɥi=səa=vɑ̃=se=si=ty=mə=ʁa=mε=nə=za=twa 17
  tus=sεʃə=mɛ̃=de=ʁi=ve=mə=pʁi=ve=də=ma=li=bεʁ=te 14
  ʒə=mə=du=tə=kə=ty=nə=tə=li=ma=ʒi=nə=pa 13
  mε=sə=pə=ti=ʒø=mə=lε=sə=paʁ=fwa=zεs=pe=ʁe 13

  ʒə=sε=kə=ʒə=dwa=ʃɑ̃=ʒe=də=di=ʁεk=s=j=ɔ̃ 13
  kə=ʒə=dwa=za=vɑ̃=se=sɑ̃=tə=vwaʁ=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  mε=ʃakə=pa=kə=ʒə=fε=fi=ni=paʁ=mə=ʁa=mə=ne=dɑ̃=tε=bʁa 16
  puʁ=kwa=fε=ty=sa=si=o=fi=nal=tynə=vø=ʁjɛ̃=kɔ̃s=tʁɥi=ʁəa=vεk=mwa 17

PostScriptum

j’essais de me sortir de cette histoire mais ça s’avère de plus en plus difficile…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.